Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 102 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

Voortgangsinformatie parlement

Toorenburg, M.M. (CDA)

34 000 VI, nr. 83

Motie over vijf jaar lang jaarlijks gesprek minister-kerkelijke autoriteiten over voortgang en naleving motie en terugkoppeling aan de TK

De minister heeft toegezegd 5 jaar lang, jaarlijks de Kamer te informeren over de stand van zaken. De TK is op 15 juni 2020 geinformeerd (35300, VI nr. 131)

Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

34 550 VI, nr. 65

motie over onderzoek door het WODC naar inpasbaarheid, en kosten/baten van elementen van de Belgische/Franse vrederechter in het Nederlands rechtsbestel

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-09-2019] - TK Aanbieding onderzoek «Naar een nabijheidsrechter» (29279, nr. 535).

Kuiken, A.H. (PvdA), Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 775 VI, nr. 69

Motie over de bejegening van zedenslachtoffers

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-06-2020] - TK Reactie inspectierapport bejegening (34843, nr. 42)

Nispen, M. van (SP), Buitenweg, K.M. (Groen links)

24 587, nr. 712

Motie over de overdracht vanuit detentie aan GGZ-instellingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Toorenburg, M.M. (CDA)

28 719, nr. 101

Motie over het elders vestigen van ex-gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

Nispen, M. van (SP)

28 719, nr. 105

Motie over samenwerkingsafspraken over de basisvoorwaarden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

Kuiken, A.H. (PvdA)

29 911, nr 184

Motie over informatie uit Bibob-onderzoeken

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31109, nr. 27)

Nispen, M. van (SP), Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270, nr. 137

Motie over terugdringing van wachtrijen bij de reclassering

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Toezegging wachtrijen reclassering en inzet vrijwilligers (29270, nr. 140)

Dik-Faber, R.K. (Chr. Unie), Boer, M.G.W. den (D66)

28 684, nr. 531

Motie over een onafhankelijke evaluatie van de effecten van maatregelen voor een veiliger jaarwisseling

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Evaluatie maatregelen jaarwisseling (28684, nr. 577).

Nispen, M. van (SP)

33 836, nr. 27

Motie ingediend over ouders dwingen om zich aan omgangsregelingen te houden;

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33836, nr. 44)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 836, nr. 30

Motie ingediend over het onder de aandacht brengen van de richtlijn over de omgangsregeling

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33836, nr. 44)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29628, nr.810

over gezamenlijke werving en selectie door veiligheidsdiensten

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Toorenburg, M.M. (CDA)

24 587, nr. 732

Motie ingediend over de resultaten van de plaatsingsronde

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532).

Dam, C.J.L. van (CDA), Boer, M.G.W. den (D66)

35 000 VI, nr. 44

Motie ingediend over landelijk beleid voor burgerinitiatieven op het vlak van handhaving en opsporing

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 000 VI, nr. 45

Motie ingediend over extra capaciteit voor de wijk daadwerkelijk gebruiken voor de basisteams

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Groothuizen, M. (D66)

35 000 VI, nr. 59 (gewijzigd)

Motie ingediend over een jaarlijkse rapportage over migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2019] - TK Voortgang integrale migratieagenda (19637, nr. 2535)

Boer, M.G.W. den (D66)

35 000 VI, nr. 62

Motie ingediend over een geactualiseerde strategische visie op de internationale politiesamenwerking

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Raak, A.A.G.M. van (SP)

29 517, nr. 150

Motie over gebiedsgerichte opkomsttijden

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-10-2019] - TK Brandweer (29517, nr. 177)

Nispen, M. van (SP), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 000 VI, nr. 64

Motie ingediend over een prominentere rol voor herstelrecht in het strafrecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2020] - TK Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces (29279, nr. 560).

Toorenburg, M.M. (CDA), Oosten, F. van (VVD)

35 000 VI, nr. 35

Motie over maatregelen tegen jihadisten die volharden in hun ideeën

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-09-2019] - TK Maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van veroordeelde terroristen (29754, nr. 523)

Dijk, J.J. van (SP), Ojik, B. van (Groen links)

35 000 VI, nr. 42

Motie over een andere financieringssystematiek voor de IND

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634).

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 000 VI, nr. 46

Motie ingediend over inzicht in de inzet van de politie op het vlak van verkeershandhaving

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 839

Motie over wijkagenten daadwerkelijk voor 80% in de wijk inzetten

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 840

moties over advies inwinnen bij de Raad van State over het democratisch toezicht

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2019] - TK Beleidsreactie voorlichting democratische controle van de Tweede Kamer op de besteding middelen politie (31865, nr. 160)

Krol, H. (50Plus)

29 628, nr. 841

Motie over het terugdringen van het ziekteverzuim onder agenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 628, nr. 843 (gewijzigd)

over het weergeven van meerjarige doelstellingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Boer, B.G. de (VVD), Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 628, nr. 844

Motie over de wervingsprocedure voor de Auditcommissie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 825)

Boer, B.G. de (VVD)

29 628, nr. 845

Motie een gelijkwaardige informatiepositie voor alle burgemeesters

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 628, nr. 846

Motie over boa's op meerdere terreinen handhavend laten optreden

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] - TK Stand van zaken verkenningen boa's (29628, nr. 893)

Bisschop, R. (SGP), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 628, nr. 847

Motie over lokale keuzes en prioriteiten

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

Bisschop, R. (SGP)

29 628, nr. 848

Motie over versterking van de politie op lokaal niveau

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 628, nr. 849 (gewijzigd)

Motie over de informatiepositie van burgemeesters

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

31 753, nr.163

Motie over geen gevolgen verbinden aan het niet-naleven van het advies

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

31 753, nr. 164

Motie over pilots over doelstellingen en financiële gevolgen voorzien van een toelichting

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Kuiken, A.H. (PvdA)

31 753, nr. 168

Motie over conflicten met burgers oplossen zonder onnodige juridisering

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Graaf, M. de (PVV)

31 753, nr. 169

Motie over rekening houden met verschillen in doenvermogen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 170

Motie over per departement evalueren van beleidskeuzes

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 171

Motie over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Boer, M.G.W. den (D66)

29 517, nr. 161

Motie ingediend over kennisverwerving door gemeenteraadsleden over crisisbeheersing, rampenbestrijding en veiligheidsregio’s

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2020] - TK Veiligheidsregio's (29517, nr. 189)

Boer, M.G.W. den (D66)

29 517, nr. 162

Motie ingediend over het opnemen van de grensoverschrijdende aanpak in regionale crisisplannen

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2020] - TK Voortgangsbrief Agenda risico- en crisisbeheersing (30821, nr. 102)

Groothuizen, M. (D66)

34 861, nr. 20

Motie ingediend over pleiten voor een juridische herbeoordeling van de PNR-richtlijn

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-02-2020] - TK Uitvoering van de motie Groothuizen t.a.v. juridische herbeoordeling van de PNR Richtlijn (34861, nr. 23)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

28 844, nr. 170 (gewijzigd)

Motie ingediend over het op oneigenlijke wijze beïnvloeden van onderzoek van het WODC

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-01-2020] - TK Tweede voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 196)

Nispen, M. van (SP), Groothuizen, M. (D66)

28 844, nr. 171 (gewijzigd)

Motie ingediend over transparant zijn over de invloed van het ministerie op onafhankelijk onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

Staaij, C.G. van der (SGP), Bergkamp, V.A. (D66)

33 836, nr. 38 (gewijzigd)

over een verkenning naar de normering van feitenonderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-04-2020] - TK Aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen (31839, nr. 724)

Kuiken, A.H. (PvdA), Gent, T. van (VVD)

33 836, nr. 40

Motie ingediend over verbetering van de berekeningssystematiek voor kinderalimentatie

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2019] - TK Voortgang adoptie en ouderschap (33836, nr. 47).

Backer, mr. J.P. (D66)

34775 VI

Motie over een visie op de toekomst van de rechterlijke macht

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

Backer, mr. J.P. (D66)

34775 VI

Motie over Staat van de Rechtsstaat over gefinancierde rechtsbijstand (EK 34.775 VI, AO)

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Bijsterveld, S.C. van (CDA)

34775 VI

Motie over financiering van de rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

Peters, W.P.H.J. (CDA)

34 354

Motie over uitvoering en evaluatie Participatiewet

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

Kuiken, A.H. (PvdA), Rog, M.R.J. (CDA)

29614, nr. 119

Onderstaande motie is aangenomen. In het stenogram van het debat staat dat Minister Grapperhaus het volgende heeft gezegd. De Tweede Kamer verzoekt de regering te onderzoeken of de Bibob-wetgeving en/of de Gemeentewet kunnen worden aangepast om te bewerkstelligen dat ook onderwijsinstellingen, waarover informatie voorhanden is dat de nationale veiligheid wordt bedreigd dan wel de democratische rechtsorde, kunnen worden gesloten

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2020] - TK Motie Rog en Kuiken inzake onderwijstoezicht, Wet Bibob en de Gemeentewet (35152, nr. 9)

Staaij, C.G. van der (SGP)

33 628, nr. 47

Motie ingediend over uitwisselen van informatie over delicten en risico’s zonder hinder van een beroep op privacy van de dader

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Wijngaarden, J. van (VVD)

33 628, nr. 48

Motie ingediend over mogelijk maken dat gedetineerden alsnog tbs of andere vrijheidsbeperkingen kunnen worden opgelegd

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Wijngaarden, J. van (VVD)

33 628, nr. 49

Motie ingediend over maatregelen om veroordeelden met gemaximeerde tbs ook na afloop van tbs maximaal vrijheden te ontnemen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Krol, H. (50Plus)

33 628, nr. 51

Motie ingediend over invoeren van een rode vlag

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 911, nr. 233

Motie ingediend over een periodieke audit van de werkinstructie

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-10-2019] - TK Beleidsreactie op Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E. (29279, nr. 540)

Bergkamp, V.A. (D66), Boer, M.G.W. den (D66)

29 911, nr. 234

Motie ingediend over trainen van politieagenten ter bestrijding van stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-10-2019] - TK Beleidsreactie op Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door Bekir E. (29279, nr. 540)

Dam, C.J.L. van (CDA), Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 911, nr. 230

Motie ingediend over een cofinancieringsregeling voor particulieren voor opruimkosten van drugsdumpingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Toezegging VAO 4 april t.a.v. financieringsregeling drugsafval (29911, nr. 247)

Wijngaarden, J. van (VVD)

29 911, nr. 242

Motie ingediend over alle Albanese inklimmers overdragen aan de Dienst Terugkeer en Vertrek

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asielzoekers (16637, nr. 2540)

Dijk, J.J. van (SP)

19 637, nr. 2479

Motie ingediend over overlastgevende asielzoekers niet belonen met gratis busvervoer

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Overlastgevende asielzoekers (19637, nr. 2510)

Toorenburg, M.M. (CDA)

19 637, nr. 2481

Motie ingediend over een stelselmatige daderaanpak voor overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Toorenburg, M.M. (CDA)

19 637, nr. 2482

Motie ingediend over de effecten van uitsluiting van de opvang

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Becker, B. (VVD)

19 637, nr. 2483

Motie ingediend over een verbod op straatintimidatie

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Becker, B. (VVD)

19 637, nr. 2484

Motie ingediend versobering van ebtl-locaties

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

19 637, nr. 2489

Motie ingediend over de mogelijkheden tot voorarrest wanneer asielzoekers een misdrijf plegen

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Overlastgevende asielzoekers (19637, nr. 2510)

Dam, C.J.L. van (CDA), Groothuizen, M. (D66), Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

31753, nr. 172

VAO over een goede verstandhouding met betrokkenen partijen rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

Toorenburg, M.M. (CDA), Wijngaarden, J. van (VVD)

35 000 VI, nr. 108

Motie ingediend over onderzoeken of in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend kunnen worden

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2019] - TK Voortgang adoptie en ouderschap (33836, nr. 47)

Groothuizen, M. (D66)

29 279, nr. 506

Motie ingediend over evaluatie van het verbeterprogramma

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Aanbieding tweemeting OM-Strafbeschikking (29279, nr. 606)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 279, nr. 512

Motie ingediend over verzetschriften binnen één maand voor de rechter brengen

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK ZSM-rechtsbijstand en Zorgvuldige en maatschappelijk effectieve strafrechtelijke interventies (29279, nr. 558)

Nispen, M. van (SP), Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 279, nr. 513

Motie ingediend over de strafbeschikkingsbrief duidelijker formuleren

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Aanbieding tweemeting OM-Strafbeschikking (29279, nr. 606)

Toorenburg, M.M. (CDA), Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29754 nr. 497

Motie over het beoordelen van de dossiers van alle uitreizigers op mogelijkheid tot intrekking van het Nederlanderschap.

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-07-2019] - TK Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap (29754, nr. 520)

Westerveld, E.M. (Groen links)

28 345, nr. 215

Motie ingediend over onderzoek naar oplossingen voor het probleem van ouderverstoting

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33836, nr. 44)

Wijngaarden, J. van (VVD), Groothuizen, M. (D66)

35 080, nr. 17

Motie ingediend over erkenning voor mensen die hulpverleners helpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Toorenburg, M.M. (CDA), Wijngaarden, J. van (VVD)

35 080, nr. 18

Motie ingediend over over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-10-2019] - TK Beantwoording motie Van Toorenburg en Van Wijngaarden (29754, nr. 527)

Özütok, N. (Groen links)

30 420, nr. 306 (gewijzigd)

Motie ingediend over beter borgen van de positie van Roze in Blauw

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

Hul, K.A.E. van den (PvdA)

30 420, nr. 310

Motie ingediend over een leerlijn lhbti-discriminatie ontwikkelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 877

Motie ingediend over een onafhankelijke positie van het Meldpunt Misstanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Nispen, M. van (SP), Wijngaarden, J. van (VVD)

35 122, nr. 22

Motie ingediend over toezicht op gedetineerden die waarschijnlijk een gevaar zijn voor de samenleving

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Stand van zaken moties wet straffen en beschermen (35122, nr. 37)

Toorenburg, M.M. (CDA), Nispen, M. van (SP)

35 122, nr. 23

Motie ingediend over arbeid aanbieden aan alle gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Stand van zaken moties wet straffen en beschermen (35122, nr. 37)

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 122, nr. 25 (gewijzigd)

Motie ingediend over een zelfstandig woonverbod voor daders van zware gewelds- en zedenmisdrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2019] - TK Zelfstandig woonverbod (33552, nr. 59)

Kuiken, A.H. (PvdA), Groothuizen, M. (D66)

35 122, nr. 26

Motie ingediend over langdurend re-integratieverlof bij gevangenisstraffen van zes jaar of meer

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Stand van zaken moties wet straffen en beschermen (35122, nr. 37)

Kuiken, A.H. (PvdA), Wijngaarden, J. van (VVD)

35 122, nr. 27

Motie ingediend over bevorderen van toepassing van de GVM

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Stand van zaken moties wet straffen en beschermen (35122, nr. 37)

Drost, N. (Chr. Unie)

35 122, nr. 28

Motie ingediend over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - TK Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro (25424, nr. 532)

Staaij, C.G. van der (SGP), Drost, N. (Chr. Unie)

35 122, nr. 29

Motie ingediend over betrekken van vrijwilligersorganisaties bij de uitvoering van het D&R-plan

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Stand van zaken moties wet straffen en beschermen (35122, nr. 37)

Nispen, M. van (SP)

35 200 VI

Motie ingediend over jaarverslag en slotwet

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

Peters, W.P.H.J. (CDA), Raemakers, R. (D66)

24515, nr. 469

Noodstopprocedure Wahv-boetes

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-02-2020] – TK Noodstopprocedure geldelijke sancties (24515, nr. 525)

Verhoeven, K. (D66), Dam, C.J.L. van (CDA)

32 761, nr. 137

Motie ingediend over het toezicht op de Big Five

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Moties op het terrein van gegevensbescherming (32761, nr. 163)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

32 761, nr. 138

Motie ingediend over het voorkomen van indirecte discriminatie door besluitvorming via algoritmen

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Moties op het terrein van gegevensbescherming (32761, nr. 163)

Nispen, M. van (SP)

32 761, nr. 139

Motie ingediend over inzicht in de taakuitbreiding en groeiscenario's van de Autoriteit Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-09-2019] - TK Taken en budgetontwikkeling AP (32761, nr. 149)

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

30821, nr. 84

Motie ingediend over het niet uitfaseren van het WAS systeem per 1 januari 2021

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (29517, nr. 179)

Sjoerdsma, S.W. (D66)

29 754, nr. 514

Motie ingediend over de capaciteit van het Team Internationale Misdrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Nispen, M. van (SP)

32 761, nr. 140

Motie ingediend over wifitracking

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Moties op het terrein van gegevensbescherming (32761, nr. 163)

Verhoeven, K. (D66), Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

30821, nr. 85

Motie ingediend over het op kwetsbaarheden scannen van overheidssystemen in de vitale infrastructuur

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (26643, nr. 667)

Nispen, M. van (SP), Gent, T. van (VVD)

32 761, nr. 143

Motie ingediend over een beleidsregel voor duidelijkheid en rechtszekerheid bij standaardverwerkingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-10-2019] - TK Voornemens met betrekking tot de UAVG en AVG (32761, nr. 151)

Nispen, M. van (SP)

35 200 VI, nr. 11

Motie ingediend over voorkomen van negatieve gevolgen van de WODC-affaire

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

Fritsma, S.R. (PVV), Dijk, E. van (PVV)

19637, nr. 2513

Motie ingediend over zorg dragen dat de Sea-Watch 3 nooit meer onder de Nederlandse vlag migranten op kan halen voor de Noord-Afrikaanse kust

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2019] - TK Motie PVV over de Sea-Watch 3 (19637, nr. 2544)

Ojik, B. van (Groen links)

19637, nr. 2515

Moties ingediend over de opvang van migranten die door de Libische kustwacht terug worden geleid naar Libië

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-08-2019] - TK Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki (32317, nr. 568)

Ojik, B. van (Groen links)

19637, nr. 2516

Moties ingediend over vluchtelingen en migranten in detentiecentra rond Tripoli

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - Antwoorden Kamervragen over de situatie op en rond de Middellandse Zee (2019D35707)

Toorenburg, M.M. (CDA)

19637, nr. 2518

Motie ingediend over de beoordeling van asielaanvragen van Jezidi's uit Irak

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’ (2019D29395)

Weverling, A. (VVD)

24095, nr. 482

Motie ingediend over de Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van het samenwerkingsverband

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Beleidsreactie CSBN 2020 en voortgangsrapportage NCSA (26643, nr. 695)

Moorlag, W.J. (PvdA)

24095, nr. 485

Motie ingediend over onderzoek naar risico’s op de vaste netwerken

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Beleidsreactie CSBN 2020 en voortgangsrapportage NCSA (26643, nr. 695)

Buitenweg, K.M. (Groen links)

28638, nr. 169

Moties ingediend over intensiveren van de uitvoering van de aanbevelingen van het Actieplan Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2019] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 176)

Segers, G.J.M. (Chr. Unie), Buitenweg, K.M. (Groen links)

28638, nr.172

Motie ingediend over een verkenning naar de toedracht van de recente stijging in aangiften mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

Koffeman, drs. N.K. (Partij voor de dieren), Schalk, P. (SGP),Dijk, D.J.H. van (SGP)

33 996

motie ingediend over kansspelen op afstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - EK Reactie op aangenomen moties Wet kansspelen op afstand (2019Z22307)

Klaver, J.F. (Groen links)

35 300

Motie ingediend tijdens de APB 2019 over structureel 15 miljoen euro investeren in extra capaciteit van de zedenpolitie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Brief over de behandeling van zedenzaken door de politie en de motie voor extra capaciteit zedenzaken (34843, nr. 37)

Segers, G.J.M. (Chr. Unie), Jetten, R.A.A. (D66)

35 300

Motie ingediend over tussentijdse maatregelen opdat de sociale advocatuur op niveau kan blijven functioneren

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK tijdelijk extra middelen sociale advocatuur (31753, nr. 182)

Heerma, P.E. (CDA), Dijkhoff, K.H.D.M. (VVD)

35 300

Motie ingediend over inrichten van een interventieteam ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 254)

Segers, G.J.M. (Chr. Unie), Asscher, L.F. (PvdA)

35 300

Motie ingediend over structureel tien miljoen euro extra ten behoeve van de AVIM voor de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2019] - TK Opsporing en vervolging mensenhandel zaken (28638, nr. 177)

Krol, H. (50Plus)

24 077, nr. 431 (gewijzigd en nader gewijzigd)

Motie ingediend over een beloningssysteem voor het aangeven van drugscriminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2020] - TK Tipgelden en beloningsgelden (29911, nr. 279)

Mulder, A. (VVD), Wijngaarden, J. van (VVD)

28 741, nr. 58

Motie over verbeterpunten voor de aanpak van jongvolwassenen

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2019] - TK Internationaal onderzoek strafmaat jeugd (28741, nr. 74)

Groothuizen, M. (D66), Boer, M.G.W. den (D66)

34 641, nr 17

Motie ingediend over onderzoek naar alle gevallen waarbij mensen te maken krijgen met politiegeweld

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Meldingsplicht ter hand nemen vuurwapen en uitvoering (34641, nr. 24)

Dam, C.J.L. van (CDA), Groothuizen, M. (D66)

34 641, nr. 18

Motie ingediend over een hoorrecht van betrokkenen burgers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Meldingsplicht ter hand nemen vuurwapen en uitvoering (34641, nr. 24)

Dam, C.J.L. van (CDA), Groothuizen, M. (D66)

34 641, nr. 19

Motie ingediend over het door de minister benoemen van het externe lid in de commissie geweldsaanwending

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Meldingsplicht ter hand nemen vuurwapen en uitvoering (34641, nr. 24)

Toorenburg, M.M. (CDA), Becker, B. (VVD)

35 300 VI, nr. 36

Motie ingediend over de voortgang van de pilot-lvv's

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport ‘Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (19637, nr. 2641)

Yesilgöz-Zegerius (VVD), Aartsen, T. (VVD)

35 300 VI, nr. 40

Motie ingediend over uitwisselen van informatie aan mkb'ers door mkb'ers

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2020] - TK Wijziging Uitvoeringswet AVG c.a.

Wijngaarden, J. van (VVD), Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 300 VI, nr. 41

Motie ingediend over instrumenten voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Toorenburg, M.M. (CDA), Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 300 VI, nr. 42

Motie ingediend over versterken van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Berge, N. van den (Groen links)

35 300 VI, nr. 43

Motie ingediend over onderzoek naar de instelling van een coördinator ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Berge, N. van den (Groen links)

35 300 VI, nr. 44

Motie ingediend over een snelle reactie op de voorstellen van de politievakbonden

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2019] - TK Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten (29628, nr. 920)

Berge, N. van den (Groen links)

35 300 VI, nr. 45

Motie ingediend over uitbreiding van de subsidie voor de LID

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 300 VI, nr. 50

Motie ingediend over ondersteuning bij het opruimen van wrakken van immigrantenboten

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-12-2019] - TK Verslag van de JBZ-Raad van 2-3 december 2019 (32317, nr. 581)

Kuiken, A.H. (PvdA), Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 52

Motie ingediend over uitsplitsen van het hoofdstuk politie in aparte artikelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - TK Invulling motie van de Leden Van Dam en Kuiken (31865, nr. 175)

Kuiken, A.H. (PvdA), Dijk, G.J. van (PvdA)

35 300 VI, nr. 60

Motie ingediend over een robuuste opvangvoorziening voor overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Kuiken, A.H. (PvdA)

35 300 VI, nr. 66

Motie ingediend over een wijkgerichte aanpak om met ondermijning samenhangende problemen te verkleinen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 68

Motie ingediend over een dossieranalyse uitvoeren naar de werkwijze inzake lhbti'ers

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2020] - TK Gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's (19637, nr. 2593)

Krol, H. (50Plus), Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 300 VI, nr. 70

Motie ingediend over instellen van een afpakfonds

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Arissen, F.M. (Partij voor de dieren)

35 300 VI, nr. 86

Motie ingediend over het behouden van oudere politieagenten

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2019] - TK Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten (29628, nr. 920)

Staaij, C.G. van der (SGP), Bergkamp, V.A. (D66)

35 300 XVI, nr. 116

-de motie-Van der Staaij/Bergkamp over bezien hoe het feitenonderzoek en de rechterlijke toets in andere Europese landen zijn vormgegeven

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-04-2020] - TK Aanscherpen Rechtsgronden Jeugdbeschermingsketen (31839, nr. 724)

Nispen, M. van (SP)

31 753, nr. 187

Motie ingediend over voorstellen voor de jonge aanwas van sociaal advocaten

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - TK Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 216)

Nispen, M. van (SP)

24 557, nr. 154

Motie ingediend over vergunningen voor betrouwbare, bonafide aanbieders van onlinekansspelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - EK Besluit kansspelen op afstand (33996, nr. 76)

Nispen, M. van (SP)

24 557, nr. 155 (gewijzigd)

Motie ingediend over de wijze waarop meeropbrengsten van onlinekansspelen ten goede komen aan sport

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr. 168)

Nispen, M. van (SP)

24 557, nr. 156

Motie ingediend over het handhaven van de kansspelwetgeving door de Kansspelautoriteit.

Afgedaan met Uitgaande brief [29-06-2020] – TK Reactie op bericht ‘Verbied verslavende games voor minderjarigen' en afdoening toezeggingen motie kansspelen (24557, nr. 170)

Berge, N. van den (Groen links)

24 557, nr. 158

over aanvullende maatregelen ter bescherming van jongeren

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr. 168)

Graaf, M. de (PVV)

24 557, nr. 160

Motie ingediend over het verbod op reclame door vergunninghouders van kansspelen uitbreiden tot 21.00 uur

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr. 168)

Kuiken, A.H. (PvdA), Toorenburg, M.M. (CDA)

25 424, nr. 496

Motie ingediend over een werkbare standaard voor informatie-uitwisseling

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - TK Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro (25424, nr. 532)

Wijngaarden, J. van (VVD)

25 424, nr. 497

Motie ingediend over een handreiking aan zorgprofessionals om dossiers en gegevens te kunnen delen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - TK Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro (25424, nr. 532)

Wijngaarden, J. van (VVD)

25 424, nr. 498

Motie ingediend over versterking van het lerend vermogen van het Openbaar Ministerie

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2020] - TK Openbaar Ministerie (28844, nr. 199)

Wijngaarden, J. van (VVD)

25 424, nr. 499

Motie ingediend over het verbeteren van de gegevensuitwisseling en plaatsing van mensen in een forensisch behandeltraject

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Groothuizen, M. (D66)

25 424, nr. 500

Motie ingediend over delen van behandelinhoudelijke informatie met de inspectie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - TK Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro (25424, nr. 532)

Nispen, M. van (SP)

25 424, nr. 503

Motie ingediend over maatregelen zodat personen die forensische zorg nodig hebben deze zorg altijd krijgen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - TK Voorgang naar aanleiding van onderzoeksrapport IJenV over dodelijk steekincident in Amsterdamse metro (25424, nr. 532)

Krol, H. (50Plus), Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 923

Motie over nagaan hoe Defensie met personele inzet kan bijdragen aan de taak van bewaken en beveiligen

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

Kuik, A. (CDA)

29 911, nr. 266

Motie over heldere protocollen om het ronselen van jeugdigen op scholen door drugscriminelen aan te pakken

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] – TK Antwoord op vragen van de leden Kuik, Rog en Van Toorenburg over het rapport van hetCentrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (2020D27320)

Nispen, M. van (SP)

33 628, nr. 70

Motie over de vraag naar sporenonderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2020] - TK Capaciteit forensisch onderzoek (33628, nr. 75)

Nispen, M. van (SP)

33 836, nr. 53

Motie over het onderzoek door de commissie Joustra naar mogelijke misstanden bij interlandelijke adopties in het verleden

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - TK Brief ouderschap en adoptie (31265, nr. 72)

Ojik, B. van (Groen links), Berge, N. van den (Groen links)

19 637, nr. 2552

Motie slachtoffers van bacha-bazimisbruik niet terugsturen

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-04-2020] - TK Motie van de leden Van den Berge en Van Ojik inzake slachtoffers van bacha-bazimisbruik en beleidsaanpassing met betrekking tot Hazara’s (19637, nr. 2596)

Groothuizen, M. (D66)

19 637, nr. 2560

Motie over herbeoordeling van de veiligheid van lhbti'ers in Iran

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2020] - TK Herbeoordeling veiligheid lhbti'ers en christenen in Iran (19637, nr. 2602)

Dijk, E. van (PVV)

19 637, nr. 2562

Motie over direct oppakken, vastzetten en uitzetten van oorlogsmisdadigers

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-04-2020] - TK Reactie op het bericht dat oorlogsmisdadigers in bed bad en brood faciliteiten worden gepamperd (19637, nr. 2597)

Toorenburg, M.M. (CDA)

24 557, nr. 159

Motie over een zwaarwegend adviesrecht voor NOC*NSF en sportbonden voor wat betreft het kansspelaanbod

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr. 168)

Graaf, M. de (PVV)

24557, nr. 161

Motie ingediend over de leeftijdsgrens van beroemdheden in reclame voor kansspelen op ten minste 25 jaar stellen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr. 168)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

32317, nr. 588

Motie ingediend over de schrijnende situatie van kinderen in opvangkampen op de Griekse eilanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-05-2020] - TK Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland (27062, nr. 111)

Dam, C.J.L. van (CDA), Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 170, nr.9

Motie ingediend over huisbezoeken bij het screenen van politieaspiranten

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2020] - TK Halfjaarbericht politie (2020D21247)

Weverling, A. (VVD)

24 095, nr. 496

Motie ingediend over een stresstest digitale ontwrichting

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (926643, nr. 6730)

Dam, C.J.L. van (CDA)

28 684, nr. 599

Motie ingediend over preventief fouilleren mogelijk maken

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Afspraken jaarwisseling (28684, nr. 622)

Helder, L.M.J.S. (PVV)

28 684, nr. 603

Motie ingediend over de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging verruimen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Afspraken jaarwisseling (28684, nr. 622)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

28 684, nr. 604

Motie ingediend over versterkte handhaving en inzet van bestuurlijke bevoegdheden

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Afspraken jaarwisseling (28684, nr. 622)

Toorenburg, M.M. (CDA), Wijngaarden, J. van (VVD)

31 015, nr. 183

Motie ingediend over versneld evalueren of de functies van Sektesignaal juist zijn overgenomen

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2020] - Antwoorden Kamervragen over het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes (2020D14820)

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 189

Motie ingediend over één herkenbaar punt voor slachtoffers van sektes

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2020] - Antwoorden Kamervragen over het ontbreken van een meldpunt voor slachtoffers en familieleden van sektes (2020D14820)

Toorenburg, M.M. (CDA)

34 602, nr. 4 (gewijzigd)

Motie ingediend over instelling van een nationaal rapporteur internetcriminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Voortgang integrale aanpak van cybercrime (26643, nr. 696)

Groothuizen, M. (D66)

28 844, nr. 200

Motie over gedetailleerd inzicht in besteding van de extra gelden voor de strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Aanbieding tweemeting OM-Strafbeschikking (29279, nr. 606)

Dam, C.J.L. van (CDA), Groothuizen, M. (D66)

28 844, nr. 202

Motie over een hoofdstuk over ethisch leiderschap opnemen in jaarbericht van het OM

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Aanbieding tweemeting OM-Strafbeschikking (29279, nr. 606)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

32 317, nr. 608

Motie ingediend over Griekenland onder coördinatie van de Europese Commissie meer ondersteunen

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-05-2020] - TK Grieks-Nederlandse samenwerking ter verbetering situatie alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland (27062, nr. 111)

Hiddema, T.U. (FvD), Haga,W.R. van (Van Haga)

25 295, nr. 344

Motie over geen coronaboetes voor studenten in hun eigen studentenhuis

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-05-2020] beantwoording Kamervragen over de berichten dat studenten boetes ontvangen voor groepsvorming in eigen huis (2020D24769)

Azarkan, F. (DENK)

25 295, nr. 366

Motie ingediend over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2020] - TK Opvolging Motie - lid Azarkan c.s. (25295, nr. 387)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie), Toorenburg, M.M. (CDA)

19 637, nr. 2614

motie over resultaten met betrekking tot minderjarigen in de kampen op de Griekse eilanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - TK Ondertekening MoU Griekenland (27062, nr. 112)

Voordewind, J.S. (Chr. Unie), Groothuizen, M. (D66)

19 637, nr. 2625

motie over de ontregelde praktijk van lvv's in de coronaperiode

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport ‘Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (19637, nr. 2641)

Azarkan, F. (DENK), Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 628, nr. 949

Motie ingediend over de aantallen vanwege geweldsincidenten vervolgde agenten en onder verantwoordelijkheid van de politie overleden burgers

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Cijfers geweldsaanwending politie 2019 (29628, nr. 965)

Dam, C.J.L. van (CDA)

28 844, nr. 209

motie over aanbevelingen niet voor wederhoor voorleggen aan onderzochte organisaties

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

Nispen, M. van (SP), Groothuizen, M. (D66)

28 844, nr. 207

motie over de uitvoering van de voorstellen voor betere positionering van de inspectie

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

Tabel 103 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Indiener(s)

Kamerstuknr

Omschrijving/onderwerp

Informatie parlement

Vroonhoven-Kok, mw. mr. drs. J.N. van (CDA) , Heerts, A.J.M. (PvdA)

32021, nr. 12

Motie over het opzetten van een deugdelijk toezichtsysteem

Deze motie wordt meegenomen in het traject toekomst juridische dienstverlening. In het kader van dit traject is een verkenning uitgevoerd dat na de zomer van 2020 wordt afgerond. De planning is om hierna de EK/TK te informeren over de stand van zaken van he traject de toekomst van de juridische dienstverlening.

Berndsen-Jansen, M.A. (D66)

33 685, nr. 14

Motie over het evalueren van de verruimde mogelijkheden voor de bestrijding van financieel-economische criminaliteit

In het najaar 2020 zal worden bezien of het onderzoek kan worden opgenomen in de WODC programmering 2021.

Schouw, A.G. (D66) , Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

33662, nr. 20

Motie over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

De in de motie gevraagde evaluatie van de meldplicht datalekken en de boetebevoegdheid zal worden meegenomen in het evaluatierapport over de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) dat op basis van artikel 50 van de UAVG uiterlijk 25 mei 2021 aan de Staten-Generaal zal worden toegezonden.

Verhoeven, K. (D66)

33308, nr. 17

Motie om de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht zo te organiseren dat daarbij ook de belangen van makers die niet vertegenwoordigd zijn via de beroeps- en belangenorganisaties, voldoende gewogen worden.

Dit punt zal worden betrokken bij de evaluatie van de Wet auteurscontractenrecht. Deze evaluatie is toegezegd voor 2020.

Dijk, J.J. van (SP)

33308, nr. 15

Motie over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

Dit is een vast agendapunt bij het regulier overleg met de Federatie Auteursrechtbelangen. De motie zal worden behandeld in samenhang met de motie Ellemeet- Asscher ( Kamerstukken II, 34 775, nr 19) over collectieve (onder)handelingsmogelijkheden in de culturele sector. Min OCW zal de kamer hierover berichten.

Oosten, F. van (VVD)

33799, nr. 15

Stemmingen ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Deze motie vraagt om het monitoren van de uitwerking van de wet Middelenonderzoek bij geweldplegers. Het WODC is gevraagd om dit op te pakken. De evaluatie zal bestaan uit 2 rondes. Planning: Q1 inwerkingtreding wet (1 januari 2017), Q1 + 6 maanden: afronding van de evaluatie van fase I (1 juli 2017), Q1 + 4 jaar: start evaluatie van de werking van de wet (1 januari 2021) Q1 + 5 jaar: evaluatie van de werking van de wet afgerond ( 1 januari 2022). De evaluatie van fase I is afgerond en de resultaten zijn bij brief aan de TK aangeboden (Kamerstukken II, 2016-2017, 28 684, nr. 508). De evaluatie van fase II is ingediend bij het WODC.

Helder, L.M.J.S. (PVV)

29 279, nr. 303

motie over urgentere problemen dan modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel wordt ingediend.

Recourt, J. (PvdA) , Oosten, F. van (VVD)

29 279, nr. 305

motie over aandacht voor het slachtoffer bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel wordt ingediend.

Recourt, J. (PvdA)

29 279, nr. 307

motie over herstelrecht een structurele basis geven op niveau politie, officier van justitie en rechter

Zal worden afgedaan wanneer wetsvoorstel wordt ingediend.

Krol, H. (50Plus)

29 754, nr. 383

Motie Krol over een ingezetene van een Schengenland bij uitzetting niet langer laten kiezen naar welk land hij wordt uitgezet

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. De kwestie is aan de orde geweest tijdens de Wittenburgconferentie op 11 april 2019. Op dit moment kan niet worden aangeven wanneer deze gesprekken zullen zijn afgerond.

Voortman, L.G.J. (Groen links)

32 317, nr. 431

De motie Voortman c.s. over onverwijld aan de Kamer rapporteren van een concreet voornemen tot het sluiten van een overeenkomst tussen de EU en een derde land in het kader van het Migration compact

Conform de strekking van de motie zal de Kamer worden geïnformeerd als dit aan de orde is.

Staaij, C.G. van der (SGP) , Toorenburg, M.M. (CDA)

29 279, nr. 344

Motie over het debat over de levenslange gevangenisstraf. De gewijzigde motie Van Toorenburg/Van der Staaij over een voorstel in plaats van een beleidsregel

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding.

Recourt, J. (PvdA) , Swinkels, J.C.M. (D66)

29 279, nr. 346

Motie over passend inzetten van voorlopige hechtenis

In de bestuurlijke reactie op het rapport ‘Voorarrest: verdachten in de cel. Een kwantitatieve analyse van inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis’, dat op 14 november 2017 door de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer aan de TK is aangeboden (TK 2017-2018, 29 279, nr. 397), is door mijn voorganger uiteengezet wat het beleid van OM en ZM is met betrekking tot de toepassing van voorlopige hechtenis, de inzet van alternatieven en de motivering van beslissingen daaromtrent. De Kamer wordt hierover in de tweede helft van 2020 nader geïnformeerd met een brief over diverse strafrechtelijke onderwerpen.

Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 46

Motie over het verschoningsrecht van imams

Overeenkomstig de motie wordt de uitvoering van deze motie betrokken bij de modernisering van het wetboek van strafvordering.

Recourt, J. (PvdA) , Tellegen, O.C. (VVD)

34 550 VI, nr. 54

Motie over het zo spoedig mogelijk naar de Kamer sturen van mediationwetgeving

Informeren Kamer over indiening geschiedt door het indienen van het wetsvoorstel.

Klein, N.P.M (Klein)

34 550 VI, nr. 80

motie over besluiten over jeugdbeschermingsmaatregelen niet bij de Raad voor de Kinderbescherming leggen

De Kamer wordt eind 2020 per brief geïnformeerd over het scenario voor de vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. De motie wordt hierin meegenomen.

Merkies, A.Z. (SP)

25 087, nr. 147

Motie over publieke country-by-country reporting voor alle landen

Dit wordt conform motie meegenomen in de onderhandelingen; de Kamer zal nader geïnformeerd worden bij een standpuntbepaling van de Raad.

Staaij, C.G. van der (SGP)

34 432, nr. 11

Motie over de verlenging van de looptijd van een jachtakte of andere vergunning.

Tijdens het notaoverleg veiligheid van 8 juni 2020 heeft de Minister van Justitie en Veiligheid desgevraagd medegedeeld dat de motie onderdeel is van het traject herziening van de Wet wapens en munitie. In het najaar zullen de resultaten van de vraagstukken met het oog op de herziening worden gedeeld met de Kamer. Het verlengen van de geldigheidsduur van wapenvergunningen van één naar drie jaar komt hierin terug.

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 552, nr. 30

Motie over een langdurig gebiedsverbod voor veroordeelden

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. Het programma bestaat uit dertien deelonderzoeken en tien recidivemetingen. Tezamen geeft het onderzoeksprogramma inzicht in de korte termijn toepassingen van de wet en de effecten op wat langere termijn, te weten de eerste vijf jaar. Het deelonderzoek waarbij ingegaan wordt op de motie gebiedsverbod staat voor 2020 gepland. Het deelonderzoek slachtoffers staat gepland voor 2021. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting in 2021 (gebiedsverbod) en 2022 (slachtoffers) gepubliceerd worden.

Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 31

Motie over vormgeven van de rechten en wensen van slachtoffers (bij de evaluatie van de Wet langdurig toezicht grondig bezien op welke wijze de belangenafweging die ziet op het recht op een gezinsleven van de veroordeelde en de rechten en wensen van slachtoffers, in de juridische praktijk vorm wordt gegeven)

De uitvoering van de motie is onderdeel van het evaluatieonderzoek naar de Wet langdurig toezicht (op basis van jurisprudentie). Het onderzoek is in de zomer van 2019 gestart. Het programma bestaat uit dertien deelonderzoeken en tien recidivemetingen. Tezamen geeft het onderzoeksprogramma inzicht in de korte termijn toepassingen van de wet en de effecten op wat langere termijn, te weten de eerste vijf jaar.Het deelonderzoek waarbij ingegaan wordt op de motie gebiedsverbod staat voor 2020 gepland. Het deelonderzoek slachtoffers staat gepland voor 2021. De start van de wetsevaluatie heeft door corona wat vertraging opgelopen waardoor de resultaten naar verwachting in 2021 (gebiedsverbod) en 2022 (slachtoffers) gepubliceerd worden.

Graus, D.J.G. (PVV) , Futselaar, F.W. (SP)

34 437, nr.3

Motie over spoedig naar de Kamer zenden van wetsvoorstel voor een houdverbod

Kamer is onlangs geïnformeerd dat het wetsvoorstel in het najaar naar de RvS gaat.

Helder, L.M.J.S. (PVV) , Oosten, F. van (VVD)

33 552, nr. 37

Motie over de privacy van slachtoffers

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd over het aanpassen van de bestaande werkprocessen rondom gegevens van slachtoffers in de strafrechtketen, om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens van het slachtoffer vanuit de aangifte niet automatisch in het procesdossier terechtkomen. De Kamer is laatstelijk geïnformeerd op 24 april 2020 met de brief Maatregelen ter bescherming privacy slachtoffers (Kamerstuk 33 552, nr. 64)

Groothuizen, M. (D66)

33 552, nr. 38

De Kamer roept de regering op een inventarisatie en een plan van aanpak voor deze knelpunten bij rechtbanken en gerechtshoven te maken en de Kamer hierover te informeren.

In het najaar van 2019 heeft de Raad voor de rechtspraak een voortgangsrapportage opgeleverd. Conform de toezegging zal de Raad in het najaar van 2020 opnieuw rapporteren over de voortgang. De Kamer wordt naar verwachting eind 2020/begin 2021 nader geïnformeerd.

Oosten, F. van (VVD)

34 775 VI, nr. 50

Motie over geen verjaring van straffen

Wordt opgenomen in een nog in ambtelijke voorbereiding zijnde apart wetsvoorstel.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

34 032, nr. 17

Motie over een evaluatie van de wet

De wet is 1 oktober 2018 in werking getreden, dus evaluatie in 2021.

Nispen, M. van (SP)

33 861, nr. 26

Motie over transparantie bij het toedelen van zaken

Op 14-02-2020 heeft de Rechtspraak de code zaakstoedeling gepubliceerd op internet. De Kamer wordt geïnformeerd bij gelegenheid van een volgende verzamelbrief.

Özütok, N. (Groen links)

34 843, nr. 5

Motie over de rol en positie van vertrouwenspersonen versterken

De motie ligt bij minBZK vanwege haar rol als Rijkswerkgever.

Nispen, M. van (SP)

31 015, nr. 138

Motie over het EOKM kinderporno laten opsporen

Motie is specifiek aan de orde gekomen in Voorgangsbrief Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik, verzonden aan TK op 8 juli 2020.

Oosten, F. van (VVD) , Nispen, M. van (SP)

28 741, nr. 47

over verplicht financieel toezicht op veroordeelde jongeren Voor de volledige tekst motie zie: https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkngmkzur8z7

In de brief maatschappelijk verantwoord incasso is toegezegd dat de Kamer medio 2020 over de voortgang van de motie zal worden geïnformeerd. De onderzoeken over dit onderwerp zijn vertraagd. De Kamer zal eind 2020 worden geïnformeerd na oplevering van deze onderzoeken.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

32 761, nr.119

Motie over verruimen van de mogelijkheden voor collectieve procedures bij de rechter

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd over welke conclusies aan het rapport zullen worden verbonden.

Toorenburg, M.M. (CDA)

29 270, nr. 127

Motie internetbedrijven die zich niet commiteren aan de notice-and-take-down-procedures

Motie is aan de orde gekomen in brief over stand van zaken Hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik. Relatie met bestuursrechtelijke aanpak en lopend wetgevingstraject.

Oosten, F. van (VVD) , Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270, nr. 128

Motie over naming and shaming bij niet verwijderen van kinderpornografie

Motie Naming and shaming komt aan de orde in Kamerbrief over Online seksueel kindermisbruik van 8 juli 2020.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

29 270, nr. 131

Motie over achterliggende oorzaken van niet-vervolgingsbeslissingen

Voornemens motie mee te nemen in motie na het zomerreces.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 836, nr. 31

Motie ingediend over een wettelijk startpunt voor het verdelen van zorgplichten over beide ouders

In de brief ouderschap en adoptie van 30 juni jl. aan de Kamer is aangegeven dat de Kamer op een later moment over de uitvoering van de motie wordt geïnformeerd. Het WODC onderzoek is inmiddels afgerond. De Kamer ontvangt in het najaar de beleidsreactie.

Nispen, M. van (SP) , Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 763, nr. 10

Motie over monitoren van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht. De Kamer zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onderzoeksrapport geïnformeerd worden.

Graaf, M. de (PVV) , Buitenweg, K.M. (Groen links)

24 587, nr. 729

Motie ingediend over het aantal extra bedden in ppc's

De TK wordt naar verwachting in 2020 geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA)

35 000 VI, nr. 47

Motie ingediend over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

Deze motie wordt betrokken bij de vormgeving van de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand en de inrichting van pakketten. De eerste gesprekken ten aanzien van de uitwerking zijn gevoerd. In de voortgangsrapportage van 26 juni 2020 en bijbehorend pilotoverzicht is de laatste stand van zaken opgenomen. Volgende voortgangsbrief volgt aan het einde van het jaar.

Boer, M.G.W. den (D66)

35 000 VI, nr. 61 (gewijzigd)

Motie ingediend over een visie op de toekomst van de politiefunctie in Nederland

In het eerste kwartaal van 2021 verwacht de WRR de eerste stukken te kunnen leveren. Uw Kamer zal hier ter zijne tijd over geïnformeerd worden. Het traject loopt daarna door.

Staaij, C.G. van der (SGP)

35 000 VI, nr. 68

Motie ingediend over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

In de eerstvolgende voortgangsrapportage (eind april/begin mei) van het Nationaal Actieprogramma Discriminatie zal worden ingegaan op de wijze waarop Politie en OM in de praktijk de IHRA-definitie hebben toegepast.

Kuiken, A.H. (PvdA) , Oosten, F. van (VVD)

35 000 VI, nr. 33

Motie over verplichte screening op criminele antecedenten

Er wordt een breder overleg opgetuigd om het vervolg te bespreken. Het gaat dan specifiek om de aanbevelingen die gedaan zijn in het onderzoek "Panden met een Luchtje". De verwachting is dat e.e.a. afgerond is in het najaar en dat de TK geïnformeerd kan worden middels de voortgangsbrief anti-ondermijning die in oktober/november verzonden wordt.

Buitenweg, K.M. (Groen links)

34 231, nr. 16

Motie ingediend over expliciet onderzoek naar het overschrijden van de termijn van vijf jaar (34231, nr. 16)

Komt aan de orde bij de evaluatie 8 jaar na inwerkingtreden van de wet.

Bergkamp, V.A. (D66)

34 857, nr. 14

Motie ingediend over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

Dit wordt als onderdeel meegenomen in de evaluatie van de Jeugdwet. De datum daarvan wordt nader bepaald. VWS is hier primair trekker van. De Kamer wordt tzt door VWS (mede namens JenV) geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

31 015, nr. 169

Motie ingediend over de strafbandbreedte van het OM en de daadwerkelijk opgelegde straffen

Onderzoek wordt naar verwachting opgeleverd in eerste kwartaal 2021, waarover de Kamer aansluitend wordt geïnformeerd.

Kuiken, A.H. (PvdA)

33 628, nr. 46

Motie ingediend over een rol voor het Avt bij verlofaanvragen voor verblijf buiten een forensisch psychiatrische kliniek

De Kamer is per voortgangsbrief FZ van 24 juni 2020 geïnformeerd. Deze motie is onderdeel van het programma Forensische zorg. Na implementatie van de verbetermaatregelen Michael P. zal een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd worden. Na deze evaluatie wordt opnieuw bezien of het Avt van toegevoegde waarde kan zijn.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Wijngaarden, J. van (VVD)

33 628, nr. 53

Motie ingediend over de mogelijkheid dat de rechter voorwaardelijke tbs kan opleggen

Deze motie wordt onderdeel van het programma Forensische zorg. eind 2020 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de voortgang van het programma en de uitvoering van de daarin opgenomen moties.

Toorenburg, M.M. (CDA)

33 628, nr. 54

Motie ingediend over een vergelijkbaar onderzoek naar de veiligheid en kwaliteit van de penitentiair psychiatrische centra

Deze motie is onderdeel van het programma Forensische zorg. Het resultaat van het door de Tweede Kamer verzochte onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van PPC’s wordt eind 2020 verwacht, waarna de Kamer hierover wordt geïnformeerd.

Drost, N. (Chr. Unie)

33 628, nr. 56 (gewijzigd)

Motie ingediend over een systematiek voor de financiering van intakes bij forensisch psychiatrische afdelingen en klinieken

DJI organiseert hierover een gesprek met de NZA en GGZ Nederland

Kuzu, T. (Groep Kuzu/Ozturk)

29 911, nr. 235 (gewijzigd)

Motie ingediend over hoe te handelen bij agressie en geweld

De Vereniging van Raadsleden heeft op 26 november 2019 de toolkit weerbaar bestuur gepubliceerd. De Kamer zal hierover z.s.m. worden geïnformeerd. https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/toolkit-democratische-weerbaarheid-nu-beschikbaar

Bergkamp, V.A. (D66) , Groothuizen, M. (D66)

35000 VI, nr. 89

De regering wordt verzocht om in 2019 met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te komen om een dubbele achternaam mogelijk te maken, waarbij het rapport van de werkgroep liberalisering naamrecht en de daarin genoemde aanbevelingen en uitgangspunten leidend zijn.

Op dit moment worden de praktische implicaties van het wettelijk mogelijk maken van een dubbele achternaam in kaart gebracht met een impactanalyse. De resultaten van deze analyse worden begin juli verwacht. Het streven is om eind 2020 een wetsvoorstel in consultatie te doen.

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

30 420, nr. 311 (gewijzigd en tweemaal nader gewijzigd)

Motie ingediend over een wetsvoorstel om «homogenezing» te bestraffen

Op 15 november 2019 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd. (28 345 nr 225)

Wijngaarden, J. van (VVD)

35 122, nr. 20

Motie ingediend over evidencebased programma's die recidive helpen verminderen

Bij brief van 18 december 2019 (stand van zaken moties wet straffen en beschermen) is de Kamer geïnformeerd over hoe er uitvoering gegeven zal worden aan deze motie. De Kamer wordt naar verwachting eind 2020 / begin 2021 geïnformeerd over het aangekondigde onderzoek naar gebleken effectieve interventies die in detentie kunnen worden aangeboden, en de hiermee gepaard gaande kosten.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Wijngaarden, J. van (VVD)

35 122, nr. 24

Motie ingediend over een vertegenwoordiging van slachtofferorganisaties deel uit laten maken van het adviescollege

Bij brief van 18 december 2019 (stand van zaken moties wet straffen en beschermen) is de Kamer geïnformeerd over hoe er uitvoering gegeven zal worden aan deze motie. In het kader van de voortgang implementatie van de wet senb/visie wordt de Kamer hier eind 2020 nader over geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) , Berge, N. van den (Groen links)

35 122, nr. 21

Motie ingediend over de resultaten van de voorgestelde verbeteringen bij het werken aan re-integratie

De Kamer wordt naar verwachting voor de zomer 2021 per brief geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Laan-Geselschap, A.J.M. (VVD)

29 754, nr. 512

Motie ingediend over geen onomkeerbare stappen ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd over het proces ten aanzien van het terughalen van Syriëgangers indien daartoe aanleiding is. Er zullen geen onomkeerbare stappen worden gezet.

Ojik, B. van (Groen links)

19637, nr. 2517

Moties ingediend over een overgangsregeling voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers zodra zij 18 jaar zijn geworden

De Kamer wordt voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

24095, nr. 487

Motie ingediend over een versterkte aanpak van de bescherming van de vitale processen en diensten

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd via de update van de brief over het tegengaan van statelijke dreigingen. Deze brief wordt waarschijnlijk medio vierde kwartaal verzonden.

Kuik, A. (CDA)

28638, nr. 166

Motie ingediend over een pakket van maatregelen om klanten die seks kopen van minderjarigen te ontmoedigen

De voortgang is opgenomen in de Verzamelbrief mensenhandel die voor het zomerreces is uitgegaan. Hier zijn aandachtsgebieden geschetst waarbinnen de maatregelen (waar de motie toe oproept) zijn en worden aangekondigd.Planning: in de voortgangsbrief (Q4 2020) worden de laatste (concrete) maatregelen aangekondigd en kan de motie als afgedaan beschouwd worden.

Kuik, A. (CDA)

28638, nr. 167

Motie ingediend over een kader formuleren voor gemeenten

Op basis van een eerste verkenning zijn de JenV en de VNG gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het in de motie genoemde kader verbonden moet zijn met de handvatten en de gezamenlijke visie van de burgemeesters. Het bestuurlijke overleg waar dat besproken zou worden is door de Covid-19-crisis verplaats van 14 mei naar begin oktober. Tot die tijd wordt op ambtelijk niveau verder gewerkt aan de handvatten en de ambtelijke voorbereiding van het bestuurlijke overleg.

Graaf, M. de (PVV) , Sjoerdsma, S.W. (D66)

35 125, nr. 19

Motie over een spoedaanvraagprocedure voor hulpverleners en journalisten

Er moet een digitaal systeem worden ontwikkeld. Dit vergt behoorlijk veel tijd. De Tweede Kamer wordt geïnformeerd voor inwerkingtreding van de wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering. Behandeling van deze wijziging in de Eerste Kamer is voorzien in het najaar van dit jaar.

Krol, H. (50Plus)

24 077, nr. 433

Motie ingediend over een register voor particulier verhuurde bedrijfspanden

Er wordt een breder overleg opgetuigd om het vervolg te bespreken. Het gaat dan specifiek om de aanbevelingen die gedaan zijn in het onderzoek "Panden met een Luchtje". De verwachting is dat e.e.a. afgerond is in het najaar en dat de TK geïnformeerd kan worden middels de voortgangsbrief anti-ondermijning die in oktober/november verzonden wordt.

Voordewind, J.S. (Chr. Unie) , Dam, C.J.L. van (CDA)

24 077, nr. 442

Motie ingediend over maatregelen om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan

In de brief aan de TK over het breed offensief dd 18 juni 2020 zijn de twee sporen geschetst waarlangs normalisering van drugsgebruik wordt tegengegaan:* nadere verkenning of, en zo ja, bij welke groep(en) recreatieve drugsgebruikers publiekscommunicatie het meest kansrijk kan worden ingezet;* Met gemeenten het gesprek aangaan over de mogelijkheid effectievere voorwaarden in de evenementenvergunning te hanteren. Over de voortgang op beide sporen wordt de Tweede Kamer in het najaar nader geïnformeerd.

Voordewind, J.S. (Chr. Unie)

24 077, nr. 444

Motie ingediend over inventariseren waar gemeenten nog knelpunten ervaren

Uitvoering van de motie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het model-protocol informatiedeling. Dit protocol is aan de TK toegezonden op 20 februari 2020 (Kamerstukken II, 29911, nr. 272). In vervolg hierop wordt een webinar georganiseerd waarbij toelichting op het protocol wordt gegeven en waarbij bij gemeenten knelpunten worden opgehaald.

Rosenmöller, P.

35 300

Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat

In de brief van 26 juni is een tussenreactie gegeven op de motie rosenmoller. In maart 2021 komt een definitieve reactie op deze motie.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Yesilgöz-Zegerius (VVD)

35 300 VI, nr. 39

Motie ingediend over wijziging van de Wet op het intrekken van het Nederlanderschap

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

Becker, B. (VVD) , Ojik, B. van (Groen links)

35 300 VI, nr. 48

Motie ingediend over een effectievere uitvoeringspraktijk rond de bestrijding van mensensmokkel

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd

Kuiken, A.H. (PvdA) , Toorenburg, M.M. (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over de privacybescherming van slachtoffers en nabestaanden in strafrechtelijke onderzoeken en strafprocessen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft dit verzoek van de Kamer in behandeling.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 49

Motie ingediend over het borgen en versterken van de strafrechtketen tot en met 2025

In de vervolgbrief op de brief van 26 juni: doorlichting strafrechtketen, voorafgaand aan de begrotingsbehandeling JenV in november 2020 volgt de definitieve reactie van de ministers op deze motie.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 53

Motie ingediend over uitbreiden van taken van boa's op het vlak van verkeershandhaving

De gemeente Utrecht werkt aan de voorbereidingen van de pilot. Het streven is om de pilot in oktober te starten.

Raak, A.A.G.M. van (SP) , Nispen, M. van (SP)

35 300 VI, nr. 55

Motie ingediend over elk halfjaar rapporteren over de instroomcijfers voor politieaspiranten

Uw Kamer is hierover geïnformeerd in het Halfjaarbericht politie van mei 2020.

Nispen, M. van (SP) , Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 57 (gewijzigd)

Motie ingediend over maatschappelijk effectieve rechtspraak

Motie in behandeling. TK zal na de zomer 2020 worden geïnformeerd over de stand van zaken en verdere route.

Nispen, M. van (SP) , Groothuizen, M. (D66)

35 300 VI, nr. 62

Motie ingediend over mogelijke kwetsbaarheden in de Wet RO

Motie in behandeling. Aanvraag is in februari 2020 formeel gedaan. Naar verwachting zal de Raad van State in augustus 2020 adviseren.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Groothuizen, M. (D66)

35 300 VI, nr. 63

Motie ingediend over casemanagement in complexe asielzaken

Naar verwachting wordt de Kamer voor de begrotingsbehandeling 2021 nader geïnformeerd

Verhoeven, K. (D66) , Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 VI, nr. 64

Motie ingediend over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie

De reactie op deze motie wordt meegenomen in de kabinetsreactie op het rapport «Op het eerste gezicht: een verkenning van gezichtsherkenning en privacyrisico’s in horizontale relaties» dat de Kamer op 20 april jl. is aangeboden (Kamerstukken II 2019/20, 34 926, nr. 9). Deze reactie zal de Kamer voor het eind van het jaar worden toegezonden.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 67

Motie ingediend over voorzien in de stijgende behoefte aan mediation

Als in 2020 het aantal mediation in strafrecht zaken hoger uitvalt dan past binnen het beschikbare budget dan zal hiervoor in het lopende begrotingsjaar een oplossing gezocht worden. Deze situatie doet zich nu niet voor.

Staaij, C.G. van der (SGP) , Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 300 VI, nr. 73

Motie ingediend over eventuele consequenties van de verwachte doorbraak van virtuele technologie

Het kabinet zal een brief aan de Tweede Kamer zenden over de opzet van het beoogde onderzoek.

Dam, C.J.L. van (CDA)

34 984, nr. 10

landelijke inleveractie voor wapens

Is opgenomen in het nieuwe actieplan tegen wapens. Politie zal regionale/lokale wapeninleveracties ondersteunen.

Bergkamp, V.A. (D66)

33 836, nr. 48

Motie ingediend over het wegnemen van de knelpunten in de regeling voor meerouderschap

In de TK brief ouderschap en adoptie van 30 juni jl. is aangegeven dat de Kamer op een later moment over de uitvoering van de motie wordt geïnformeerd. De Kamer ontvangt voor het herfstreces 2020 een brief waar nader wordt ingegaan op de oplossingsrichtingen.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 924

Motie over de richtlijn vuurwerk zodanig aanpassen dat deze niet in de weg staat aan het toepassen van voorarrest

Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de brief over afspraken jaarwisseling van 5 juni jl.

Diertens, A.E. (D66) , Boer, M.G.W. den (D66)

29 628, nr. 929

Motie de toegezegde monitoring van de gezondheidseffecten van het stroomstootwapen onafhankelijk wetenschappelijk laten uitvoeren

Uw Kamer wordt over de contouren van dit onderzoek geïnformeerd in het Halfjaarbericht politie najaar 2020.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 911, nr. 267

Motie over de Bibob-vragenformulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven

Met (een afvaardiging van) de gebruikers van de regeling wordt bezien op welke wijze de formulieren overzichtelijker, concreter en doeltreffender vormgegeven kunnen worden. Eventuele wijzigingen als gevolg van het wetsvoorstel Bibob – eerste tranche worden hierin tevens meegenomen.

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA) , Dam, C.J.L. van (CDA)

33 628, nr. 69

Motie over de aanbesteding beperken tot een marktverkenning

De politie start op korte termijn met de marktconsultatie.

Wiersma, A.D. (VVD)

32 824 nr. 274

Motie over inzichtelijk maken aan welke doelmatigheids-criteria de versterkingsgelden worden getoetst, aan welke evidencebased interventies de bestedingen gekoppeld worden en welke gevolgen het niet-doelmatig en -effectief besteden van versterkingsgelden heeft.

Begin september zijn de uitkomsten van de monitor van de versterkingsgelden bekend. De Tweede Kamer wordt in september over deze uitkomsten geïnformeerd.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35300 IV

Motie ingediend over wetgeving voor de aanpak van kindermishandeling

Start consultatie tweede helft 2020.

Dam, C.J.L. van (CDA) , Berge, N. van den (Groen links)

35 170, nr. 8

Motie ingediend over het beperken van de regeldruk en de administratieve lasten

Uw Kamer wordt hierover in juli 2021 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

29 279, nr. 565

Motie ingediend over het opnemen van contact- en gebiedsverboden in een centraal register

Uw Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken in de voortgangsrapportage GHNT.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 279, nr. 568

Motie ingediend over onderzoek naar een «noodknop stalking» bij burgemeesters

Er wordt een afspraak gemaakt met het Genootschap van Burgemeesters hierover. De Kamer wordt naar verwachting in de eerstvolgende voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis nader geïnformeerd (voor het Kerstreces 2020).

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 14 (gewijzigd)

Motie ingediend over inzicht in de kosten en werkbelasting van experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP)

35 263, nr. 15 (gewijzigd)

Motie ingediend over betrokkenen tijdig en in begrijpelijke taal informeren bij experimenten

Wordt de komende 15 jaar, waarin de Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging van toepassing zal zijn, uitgevoerd bij het ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur waarin de experimenten worden vormgegeven.

Nispen, M. van (SP) , Berge, N. van den (Groen links)

35 263, nr. 16 (gewijzigd)

Motie ingediend over uitbreiding van het Juridisch Loket

Onderdeel van de stelselherziening van de gesubsidieerde rechtsbijstand is het verbeteren en herinrichten van de laagdrempelige toegang. Deze motie wordt uitgevoerd in de transitieperiode van de stelselherziening. Dit wordt gedaan met een aantal concrete acties: * huisvesting is een structureel agendapunt met hJL in de P&C-cyclus; * tussen hJL en de bibliotheken wordt verkend waar kan worden geëxperimenteerd met servicepunten; * met de VNG, Divosa en hJL wordt er met ca. 10 gemeenten geëxperimenteerd over vormgeving (en huisvesting) van de laagdrempelige toegang, hiervoor wordt 3 mln. voor beschikbaar gesteld. Over de voortgang van o.a. deze acties als onderdeel van de stelselherziening wordt de TK halfjaarlijks schriftelijk geïnformeerd.

Wijngaarden, J. van (VVD) , Dam, C.J.L. van (CDA)

35 263, nr. 17

Motie ingediend over rechterlijke expertise borgen in de toetsingscommissie

Wordt meegenomen bij het opstellen van het Tijdelijke besluit toetsingscommissie.

Paternotte, J.M. (D66)

24 804, nr. 105

Motie over inlichtingen- en veiligheidsdiensten inlichtingen laten verzamelen over kwetsbare vliegroutes en inrichten unit onder de NCTV.

Gewacht wordt op een rapport (reflectie) van de Onderzoekraad voor Veiligheid en een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Beide verschijnen waarschijnlijk kort na het zomerreces. Op basis van deze stukken en de evaluatie van het «Convenant vliegen over conflictgebieden» wordt een beleidsreactie opgesteld. Deze wordt naar verwachting eind september naar de Tweede Kamer gestuurd.

Berg-Jansen, J.A.M.J. van den (CDA)

24 095, nr. 499 (gewijzigd)

Motie om de structurele aanpak adaptief te laten zijn in het bepalen van wat kritiek en niet-kritiek is en diversificatie van aanbieders hierbij te betrekken.

Als basis voor de structurele aanpak dienen een Ministeriële Regeling en een Beschikking. Zij zijn medio december afgerond. De Tweede Kamer wordt kort daarna geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Moorlag, W.J. (PvdA)

24 095, nr. 504

Motie ingediend over borgen van de veiligheid en bedrijfszekerheid van vitale infrastructuur

De Tweede Kamer wordt geïnformeerd via de update van de brief over het tegengaan van statelijke dreigingen. Deze brief wordt waarschijnlijk medio vierde kwartaal verzonden.

Wijngaarden, J. van (VVD)

31 015, nr. 182 (gewijzigd)

Motie ingediend over wettelijk strafbaar stellen van het bezitten van een pedohandboek

Een conceptwetsvoorstel is in voorbereiding.

Graaf, M. de (PVV)

31 015, nr. 186

Motie ingediend over een online programma ontwikkelen voor slachtoffers van seksueel misbruik

Naar verwachting zal de Kamer na de zomer worden bericht over de mogelijkheden om aan de motie gestalte te geven.

Graaf, M. de (PVV)

31 015, nr. 187

Motie ingediend over de bereikbaarheid van «Stop it Now!» verbeteren

Stand van zaken motie is in de voortgangsbrief aanpak kinderporno en kindersekstoerisme van 7 juli 2020 vermeld.Er zal worden gekeken naar een mogelijk verband tussen deze motie en de financiering van geanonimiseerde hulpverlening en anonieme chatfuncties. Dit wordt besproken met de betrokken partijen.

Nispen, M. van (SP)

34 602, nr. 3

Motie ingediend over een laagdrempelige voorziening voor slachtoffers van internetcriminaliteit

In de voortgangsbrief horizontale privacy is uw Kamer over de stand van zaken van deze motie geïnformeerd. Het WODC-onderzoek naar aanleiding van de motie loopt en is naar verwachting eind van deze zomer afgerond waarna in de kabinetsreactie op dit onderzoek verder zal worden ingegaan op deze motie.

Wijngaarden, J. van (VVD)

29 279, nr. 569 (gewijzigd)

Motie ingediend over een wetsvoorstel om de maximale straf voor doodslag te verhogen -

Een wetsvoorstel is in voorbereiding

Diertens, A.E. (D66) , Boer, M.G.W. den (D66)

35 152, nr. 8

motie over toepassing van de Wet Bibob op de BES-eilanden

De komende periode wordt bezien of de Wet Bibob of een op de BES-eilanden toegesneden variant daarop zinvol en wenselijk is. Hierover zal de Kamer in 2020 worden geïnformeerd.

Hijink, H.P.M. (SP)

25 295, nr. 150 (gewijzigd, was nr. 128)

motie over gezamenlijke afspraken over aanpak van en handhaving bij evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen

De minister van JenV en collega’s uit het kabinet hebben veelvuldig overleg gepleegd met o.a. het Veiligheidsberaad en verschillende branches (waaronder de horeca). Hierin is onder meer gesproken over de aanpak en handhaving van evenementen tijdens de coronacrisis. Uw Kamer is hierover langs verschillende wegen geïnformeerd, onder meer in de coronadebatten en in antwoorden op Kamervragen.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie) , Berge, N. van den (Groen links)

35 249, nr. 16

Motie ingediend over debiteurvriendelijke maatregelen opnemen

De Kamer zal voor het einde van het jaar over de actie – verbetering toegang Wsnp - van deze motie worden geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP) , Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

35 249, nr. 17

Motie ingediend over gronden waarop homologatie kan worden geweigerd

In de volgende voortqangsbrief programma faillissementsrecht wordt de TK geïnformeerd. Naar verwachting in september/oktober 2020l

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 18

Motie ingediend over beperken van verpanding bij bedrijven

De Tweede Kamer zal voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd.

Nijboer, H. (PvdA)

35 249, nr. 19

Motie ingediend over beperken van het gebruik van aandeelhoudersleningen

Voortgangsbrief aan de TK na de zomer 2020.

Nispen, M. van (SP)

35 249, nr. 21

Motie ingediend over een rechtvaardiger verdeling van de boedel tussen banken en overige schuldeisers

Voortgangsbrief aan de TK na de zomer 2020.

Segers, G.J.M. (Chr. Unie)

25 295, nr. 362

Motie ingediend over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten

De TK zal voor het einde van het jaar worden geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Laçin, C. (SP) , Paternotte, J.M. (D66)

24 804, nr 108

Motie om structurele deelname van gezagvoerders/piloten binnen deze expertgroep (vliegen over conflictgebieden) te bespreken, en de Kamer hierover te informeren

De Tweede Kamer wordt over de uitvoering van deze motie geïnformeerd in de beleidsreactie die wordt opgesteld n.a.v. een rapport van de Onderzoekraad voor Veiligheid, een rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de evaluatie van het 'Convenant vliegen over conflictgebieden'. Deze wordt naar verwachting eind september naar de Tweede Kamer gestuurd.

Becker, B. (VVD)

19 637, nr. 2619

motie over een plan van aanpak tegen illegaliteit

De Kamer wordt naar verwachting in de eerste week van november 2020 geïnformeerd

Ojik, B. van (Groen links)

19 637, nr. 2621

motie over een tweemaandelijkse rapportage over het afdoen van vertraagde zaken

De Kamer wordt naar verwachting in augustus 2020 en voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

Ojik, B. van (Groen links)

19 637, nr. 2620

motie over de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het migratiebeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september geïnformeerd

Bisschop, R. (SGP)

19 637, nr. 2623

motie over afspraken met andere West-Europese landen over migranten uit veilige landen

De kamer wordt naar verwachting na het zomerreces nader geïnformeerd

Buitenweg, K.M. (Groen links) , Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 950

Motie ingediend over het tijdpad van de ICT-ontwikkeling bij de politie

Uw Kamer wordt voor oktober 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Kuiken, A.H. (PvdA) , Dam, C.J.L. van (CDA)

29 628, nr. 951

Motie ingediend over de Kamer informeren over de ontwikkeling van de sterkte van de politie

Met de brief Geactualiseerde prognose operationele bezetting van 30 juni jl. is opvolging gegeven aan deze motie. Uw Kamer wordt in het najaar nader geïnformeerd over de verdere invulling van de motie.

Kuiken, A.H. (PvdA) , Graaf, M. de (PVV)

29 628, nr. 953

Motie ingediend over het inzetten van de webcrawler en lokprofielen

Uw Kamer wordt voor het eind van 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 954

Motie ingediend over diversiteit binnen de politieorganisatie

Uw Kamer wordt in het Halfjaarbericht najaar 2020 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 955

Motie ingediend over het testen van agenten op corona om oefeningen mogelijk te maken

Uw Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 956

Motie ingediend over rapporteren over de uitstroom van diversiteit

Uw Kamer wordt in het Halfjaarbericht najaar 2020 over de uitvoering van de motie geïnformeerd.

Azarkan, F. (DENK)

29 628, nr. 957

Motie ingediend over het monitoren van de bekendheid van politiefunctionarissen met maatregelen tegen etnisch profileren

Uw Kamer wordt voor het eind van 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Dam, C.J.L. van (CDA)

29 936, nr. 54

Motie ingediend over een loketfunctie intact houden voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers

Over de uitvoering van motie Van Dam, betreffende het intact houden van een loketfunctie voor coördinatie van de inzet van tolken en vertalers, zal ik de Tweede Kamer eind augustus 2020 per brief informeren.

Dam, C.J.L. van (CDA) , Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 55

Motie ingediend over een goede uitgangspositie van tolken en vertalers borgen in de aanbestedingssystematiek

Voor zover mogelijk zal ik de Tweede Kamer eind augustus 2020 per brief informeren over het borgen van een goede uitgangspositie van tolken en vertalers in de aanbestedingssystematiek. Indien dan nog niet alle informatie beschikbaar is, zal dit in deze brief worden toegelicht.

Dam, C.J.L. van (CDA) , Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 56

Motie ingediend over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing

Over het systeem van monitoring van de nieuwe systematiek voor tolk- en vertaaldiensten en de bemensing zal ik de Tweede Kamer eind augustus 2020 per brief informeren.

Groothuizen, M. (D66)

29 936, nr. 57

Motie ingediend over de Kamer informeren hoe vaak en waarom B2-tolken worden ingezet

Ten aanzien van motie van dhr. Groothuizen zal ik de Tweede Kamer eind augustus 2020 per brief laten weten wanneer de Kamer geïnformeerd zal worden over de inzet van B2-tolken.

Molen, H. van der (CDA) , Sneller, J.C. (D66)

32 851, nr. 63

Motie over Grensoverschrijdende samenwerking (GROS)

Uw Kamer wordt voor 1 juni 2021 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Nispen, M. van (SP)

35 470 VI, nr. 10

Motie over het afpakken van crimineel vermogen

Deze motie wordt stapsgewijs uitgevoerd waarbij in de eerste fase het betrokken wordt bij de hieronder verbonden toezegging over uitwerking van de DG Aanpak Ondermijning en de regierol inzake de afpakketen. De uitvoering is ook verbonden aan opvolging van de doorlichting van de strafrechtketen en de daaraan gerelateerde motie Van Dam.

Nispen, M. van (SP)

35 470 VI, nr. 11

Motie over het overbrengen van de heer Singh naar Nederland

De Kamer wordt conform het verzoek van de VKC uiterlijk in september 2020 geïnformeerd over de uitvoering van deze motie.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 470 VI, nr. 13

Gewijzigde motie over meer regie op het functioneren van de strafrechtketen

Er vindt een nadere afweging plaats of een reactie volgt voor Prinsjesdag of voor de begrotingsbehandeling in november 2020.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 996, nr. 80

Motie over illegale kansspelen aanpakken in Europees verband

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 81

Motie over voldoen aan de voorwaarden voor invoering van het CRUKS

De Kamer wordt naar verwachting in augustus/september 2020 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 82

Motie over een bezinningsmoment voor opening van de onlinekansspelmarkt

De Kamer wordt naar verwachting in augustus/september 2020 geïnformeerd.

Nispen, M. van (SP)

33 996, nr. 83

Motie over het verlengen van de afkoelperiode bij uitstel inwerkingtreding en/of marktopening

De Kamer wordt naar verwachting in augustus/september 2020 geïnformeerd.

Berge, N. van den (Groen links)

33 996, nr. 84

Motie over een gelijk speelveld voor kansspelaanbieders

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Berge, N. van den (Groen links)

33 996, nr. 85

Motie over een onderzoek naar de afdracht van staatsloterijen die zijn toegetreden tot de onlinemarkt

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Verhoeven, K. (D66) , Haga,W.R. van (Van Haga)

33 996, nr. 86

Motie over heroverwegen van de registratieverplichtingen

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

33 996, nr. 87

Motie over het ministerie van VWS in staat stellen om preventiebeleid voor kansspelen te ontwikkelen

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Dam, C.J.L. van (CDA)

35 300 IV, nr. 62 (gewijzigd)

Motie ingediend over de uitvoering van het gevangeniswezen op Sint-Maarten voor vijf jaar laten overnemen door de Rijksministerraad

BZK en JenV zijn in beraad over de motie

Diertens, A.E. (D66)

35 300 IV, nr. 63 (gewijzigd)

Motie ingediend over onderzoek naar de mogelijkheden om de rechtsbijstand op Curaçao te versterken

Momenteel wordt bezien hoe dit onderzoek vormgegeven kan worden en welke partijen daarbij betrokken moeten worden. Dit zal enige tijd vergen.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 774

Motie over het terugdringen van marktwerking in de forensischezorgsector

De Kamer is in de voortgangsbrief forensische zorg van 24 juni jl. nader geïnformeerd. Naar verwachting wordt de Kamer medio oktober 2020 nader geïnformeerd met betrekking tot het lopend traject herziening inkoop forensische zorg.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Nispen, M. van (SP)

24 587, nr. 777

Motie over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg

De Kamer wordt na het zomerreces 2020 per brief geïnformeerd.

Toorenburg, M.M. (CDA) , Wijngaarden, J. van (VVD)

24 587, nr. 778

Motie over de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz fors reduceren

De Kamer wordt naar verwachting (in samenwerking met VWS) in het eerste kwartaal van 2021 nader geïnformeerd over de stand van zaken omtrent de administratieve lasten ten gevolge van de Wvggz en de stappen die zijn genomen om deze te reduceren.

Groothuizen, M. (D66)

24 587, nr. 779

Motie over vervangende werkstraf bij niet betalen van strafrechtelijke geldboetes

De Kamer wordt in 2021 geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek.

Omtzigt, P.H. (CDA)

31 066, nr. 668

motie over een ultieme poging om tot een oplossing te komen in het SBF-domein

Voor het einde van dit jaar kan de Kamer nog een brief verwachten.

Bergkamp, V.A. (D66)

31 265, nr. 71

Motie over het op zorgvuldige en wetenschappelijke wijze oppakken van het onderzoek

De Kamer wordt naar verwachting medio derde kwartaal 2020 nader geïnformeerd.

Graaf, M. de (PVV)

31 015, nr. 197

Motie over een online opsporingsstrategie ontwikkelen

Voornemens om voor het eind van 2020 de Kamer schriftelijk te informeren.

Westerveld, E.M. (Groen links)

31 015, nr. 199

Motie over in kaart waarom er vaak geen tijdige hulp op gang komt

Samen met VWS wordt gewerkt aan de motie. De Kamer wordt geïnformeerd zodra de informatie compleet is.

Graaf, M. de (PVV) , Kuik, A. (CDA)

31 015, nr. 200

Motie over uit de lucht halen van pro-ana websites waarvan blijkt dat er seksuele roofdieren actief zijn

Voornemens om voor het eind van 2020 de Kamer schriftelijk te informeren.

Nispen, M. van (SP)

31 753, nr. 203

Motie over de Kamer zo snel mogelijk de gevraagde stukken toesturen inzake de zaak-Poch

Motie wordt bestudeerd. De Kamer zal binnen afzienbare termijn worden geïnformeerd.

Berge, N. van den (Groen links)

31 753, nr. 200

Motie ingediend over crisismaatregelen vóór eventuele verlenging eerst grondig evalueren

motie in behandeling. Concrete voortgang kan pas worden gemeld, op moment daadwerkelijk geëvalueerd gaat worden.

Wijngaarden, J. van (VVD) , Dam, C.J.L. van (CDA)

31 753, nr. 201

Motie ingediend over wet- en regelgeving aanpassen om alternatieve bedrijfsstructuren mogelijk te maken

Er volgt een onderzoek, waarvan de resultaten in de voortgangsrapportage rechtsbijstand, eind december 2020 worden meegenomen.

Dam, C.J.L. van (CDA) , Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 204

Motie ingediend ver het heroverwegen van de beslissing om te komen tot afzonderlijke voorzieningen op het vlak van multimedia in het strafrecht

Naar aanleiding van motie worden alle argumenten voor en tegen meerdere voorzieningen voor multimedia op een rij gezet. De planning is om dit in augustus of begin september af te ronden en de Tweede Kamer over de uitkomst (heroverweging) voor Prinsjesdag te informeren.

Dam, C.J.L. van (CDA)

31 753, nr. 205

Motie ingediend over het standaard adequaat regelen van rechtsbijstand bij de OM-strafbeschikking

De kwartiermaker intensivering rechtsbijstand ZSM is momenteel bezig om ervoor te zorgen dat ook in de enige overgebleven politieregio Noord-Nederland zo snel mogelijk gestart wordt met rechtsbijstand bij OM-strafbeschikking voor aangehouden verdachten. Dan is hiermee in alle regio's begonnen. Tegelijkertijd wordt ingezet op het dekkend krijgen van deze vorm van rechtsbijstand in het hele land, dus op alle ophoud- en ZSM-locaties waar aangehouden verdachten worden gedetineerd.

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 206

Motie ingediend over het faciliteren van een evaluatie van de corona-aanpak

Motie in behandeling genomen. Valt pas voortgang te melden als evaluatie daadwerkelijk ter hand worden genomen.

Nispen, M. van (SP) , Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 207

Motie ingediend over onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van «zelfonderzoek»

Uitvoering motie is in voorbereiding.

Nispen, M. van (SP)

31 753, nr. 212

Motie ingediend over betere waarborgen voor de veiligheid van de melder van een ongebruikelijke transactie

Uitvoering motie is in voorbereiding. In het najaar zal de TK hierover worden geïnformeerd.

Groothuizen, M. (D66)

31 753, nr. 213

Motie ingediend over een wettelijke grond voor terugvordering van subsidies bij bedrijven die zich schuldig maken aan milieucriminaliteit

Naar aanleiding van de motie en gestelde Kamervragen wordt uitgezocht welke mogelijkheden er zijn en of er evt. behoefte aan/noodzaak tot een andere/nieuwe wettelijke grondslag is.

Kuiken, A.H. (PvdA) , Graaf, S.J.F. van der (Chr. Unie)

29 628, nr. 952 (gewijzigd)

Motie ingediend over een actieplan om verzuim en uitstroom terug te dringen bij de AVIM

Uw Kamer wordt voor het eind van 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Wijngaarden, J. van (VVD)

35 164, nr. 7

Motie over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota

Deze motie wordt meegenomen in het kader van het vervolg op het Nationaal Actieprogramma Discriminatie. De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Dijk, J.J. van (SP)

35 164, nr. 8 (gewijzigd)

Motie over intensiveren van de aanpak van racisme op internet

Deze motie wordt meegenomen in het nieuwe actieprogramma Aanpak Discriminatie. Deze kabinetsperiode wordt een inhoudelijke toelichting naar de Kamer verzonden.

Paternotte, J.M. (D66)

35 164, nr. 9

Motie over een pilot met de inzet van gespecialiseerde rechercheurs

Uw Kamer wordt voor het eind van 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Graaf, M. de (PVV)

35 164, nr. 10

Motie over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Deze motie wordt meegenomen in het kader van het vervolg op het Nationaal Actieprogramma Discriminatie. De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Bisschop, R. (SGP)

35 164, nr. 11

Motie over inrichten van speciale eenheden voor het aanpakken van antisemitisme

Uw Kamer wordt voor het eind van 2020 geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Brenk, C.M. van (50Plus)

25 295, nr. 338

Motie ingediend over organiseren van een nationaal moment van rouw

Naar verwachting wordt de Kamer dit najaar nog geïnformeerd over de uitvoering van de motie.

Aalst, R.R. van (PVV)

29 398, nr. 831

Motie over het inningspercentage van verkeersboetes door buitenlandse kentekenhouders

De Tweede Kamer ontvangt voor eind 2020 een overzicht van de inningspercentages.

Dijkstra, P.A. (D66) , Ziengs, E. (VVD)

29 398, nr. 834

Motie over een overzicht van de wijze waarop aansprakelijkheid in het verkeer voor fietsers geregeld is

Voortgangsinformatie parlement: Motie zal worden meegenomen in de brief die voorafgaand aan het AO Verkeershandhaving op 3 december a.s. zal worden verstuurd.

Brenk, C.M. van (50Plus)

29 398, nr. 837

Motie ingediend over daders van ernstige verkeersdelicten confronteren met de gevolgen van hun daden

21/7 motie wordt meegenomen in de verzamelbrief verkeer die voor het AO verkeer van 10 december aangeleverd dient te zijn. Motie wordt in samenwerking met DGSenB opgepakt.

Tabel 104 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Informatie parlement

MVenJ heeft toegezegd in de memorie van toelichting bij de Aanpassingswet nadeelcompensatie aandacht te besteden aan de cijfers over die nadeelcompensatie (financiële gevolgen voor de overheid) en aan de beginselen van behoorlijk bestuur

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] - Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voorstel van wet inzake het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht

MVJ heeft toegezegd dat de ontwikkelingen in het buitenland te volgen mbt een meewerkplicht grootschalig DNA onderzoek, ook in relatie tot de herziening Wetboek van Strafvordering

Parlementaire Agenda punt [19-02-2014] - Algemeen Overleg Forensisch Onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

SJenV zegt toe de activeringsactiviteiten op de pilotlocaties zoveel als mogelijk te continueren en komende periode te onderzoeken of uitrol op alle gezinslocaties mogelijk is. Juist omdat een concrete meting niet mogelijk is, zal ik na drie jaar een evaluatie op laten stellen om nader inzicht te verkrijgen in de effecten van de activering.

Uitgaande brief [11-01-2016] - TK Reactie rapport «Als ik bezig ben, denk ik niet zoveel. Evaluatie van de pilot activeren bewoners gezinslocatie»

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Reactie rapport Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (19637, nr. 2541)

MVenJ zegt toe n.a.v. de alcohol-enkelbandpilot te bezien of de alcohol-enkelband ook mogelijkheden biedt (evt. in combi met meldplicht) voor bestraffing rijden onder invloed.

Parlementaire Agenda punt [06-10-2016] - Plenair debat over het alcoholslot

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2020] - TK Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter (27565, nr. 175)

MVenJ heeft toegezegd bij de herziening van het bewijsrecht ook nadrukkelijk modern, begrijpelijk taalgebruik wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [24-11-2016] - Algemeen Overleg Gerechtsdeurwaarders

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2020] - TK Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) (35498, nr. 3)

MVenJ heeft toegezegd te bezien of een aanvullende bevoegdheid van de rechter noodzakelijk is betreffende verplichte aanwezigheid van de verdachte bij de uitspraak (34.082) (T02308)

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] - Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2019] - TK Voorstel van wet inzake wet uitbreiding slachtofferrechten

SVenJ heeft toegezegd dat de door de PvdA opgehaalde knelpunten rondom het realiseren van vervolgzorg worden meegenomen in het programma continuiteit van zorg

Parlementaire Agenda punt [03-11-2016] - AO TBS

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

SvenJ zegt de Kamer toe onderzoek te doen naar zelfstandige strafbaarstelling van het onttrekken aan het toezicht (inclusief verduidelijking op het punt van het doen van aangifte voor het vernielen van de enkelband)

Parlementaire Agenda punt [01-06-2017] - Plenair debat enkelband voor criminelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2019] - TK Beleidsreactie WODC-onderzoek onttrekking aan justitieel toezicht en vrijheidsbeneming (29279, nr. 546)

MVenJ zegt toe bij de evaluatie van de Wet DNA-V aandacht te besteden aan de situatie in het Verenigd Koninkrijk en te bezien wat hun aanpak oplevert en of dit ook in Nederland toepasbaar is. Daarnaast zegt MVenJ toe bij de evaluatie te kijken naar de mogelijkheden om oud vrijwillig afgegeven bloedmonsters te gebruiken voor DNA-onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2017] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN OOSTEN (VVD) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht ‘Verraden door een familielid’ (Trouw, 30 september 2017)

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

Ter nakoming van toezegging T01859 biedt SJenV van V&J een evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen (WBVK) aan. Daarbij zegt hij de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks) toe, binnen de termijn van het van rechtswege vervallen van de WBVK (maart 2021), een vervolgevaluatie te laten uitvoeren en deze aan de Eerste Kamer te doen toekomen. (T02407)

Uitgaande brief [18-04-2017] - EK Reactie WODC rapport Evaluatie van de wet biometrie in de vreemdelingenketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-11-2019] - EK Evaluatie Wet biometrie vreemdelingenketen (33192, nr. 18)

MJenV zegt toe te kijken naar de werkwijze van veterinair forensisch teams en zal deze werkwijze (laten) evalueren.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] - Begrotingsbehandeling JenV

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

SJenV zegt toe om dossiers van Syrische vreemdelingen die eerder zijn ingewilligd nogmaals te bezien op basis van nieuwe kennis (1F) over terrorisme en de Kamer over de resultaten hiervan te informeren.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] - Begrotingsbehandeling JenV

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - TK Herbeoordeling Syrische asielzaken op 1F-indicaties (19637, nr. 2640)

MRb zegt toe de Kamer begin 2018 een brief te sturen over de mogelijkheden van een notificatiesysteem voor het informeren van slachtoffers over nieuwe beelden die opduiken in onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [08-11-2017] - AO Berichtgeving Robert M.

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2019] - TK Kabinetsreactie onderzoek naar een notificatiesysteem voor slachtoffers van kinderpornografie (33552, nr. 56)

MRb informeert de Kamer over de uitkomst van de pilot met de gedetineerden relatiemonitor in PI Leeuwarden en Veenhuizen, na afronding van deze pilot

Parlementaire Agenda punt [23-11-2017] - AO Gevangeniswezen

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Maatregelen tegen contrabande en VCHD in het gevangeniswezen (24587, nr. 748)

MRb zegt de Kamer toe de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland voldoende te betrekken bij de (implementatie van de Wet) forensische zorg

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK d.d. 15 en 16 januari 2018

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

MJenV zegt toe met de Minister voor Basis-, Voortgezet en Onderwijs en Media en de Minister van VWS te overleggen over voorlichting over sexting door scholen en samenwerking van scholen/(jeugd)zorg en strafrechtketen

Parlementaire Agenda punt [15-02-2018] - Algemeen Overleg Kinderporno en Kindermisbruik

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Voortgangsbrief aanpak Online seksueel kindermisbruik en bestuursrechtelijke handhaving (31015, nr. 175)

MJenV zegt de Kamer toe dat de gestelde vragen over mogelijke knelpunten in de ontnemingsprocedure worden meegenomen in het binnenkort te starten WODC-onderzoek naar knelpunten en verbetermogelijkheden bij het afpakken van crimineel vermogen

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

MRb zegt de Kamer toe dat er voorstellen komen om misbruik van procedures in het strafproces te voorkomen.

Parlementaire Agenda punt [21-02-2018] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-01-2020] - TK Vertragende factoren in het (straf)procesrecht (29279, nr. 573)

MVenJ zegt de Kamer, naar aanleiding van een opmerking van het lid Markuszower(PVV), toe de uitbreiding van het spreekrecht tot de stieffamilie mee te nemen in de evaluatie van het huidige spreekrecht. (T02307)

Parlementaire Agenda punt [05-04-2016] - Plenaire Behandeling Wetsvoorstel 34 082 Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-11-2019] - TK Voorstel van wet inzake wet uitbreiding slachtofferrechten

SJenV van Justitie en Veiligheid heeft toegezegd dat hij zal bezien of onderzocht kan worden welke en hoeveel incidenten op COA-locaties niet gemeld worden door bewoners zelf en of en hoe COA-personeel daar vervolgens dan mee omgaat. Uitdrukkelijk benoemd dat onderzoek naar zaken die niet gemeld zijn, wellicht moeilijk is. De Kamer zal hierover geïnformeerd worden

Parlementaire Agenda punt [28-03-2018] - AO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Overlastgevende asielzoekers (19637, nr. 2510)

MJenV zegt toe om nog eens te kijken of de casuïstiek voldoende verankerd is, voldoende wordt aangereikt aan de burgemeesters.

Parlementaire Agenda punt [11-04-2018] - Plenair debat 34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 259)

MRb zegt toe gegevensuitwisseling in gemeentes te regelen in 3 stappen: Bjsg in consultatie, wordt verwacht; bredere informatie delen op basis van het toestemmingsvereiste, moet medewerking van gedetineerden geëist worden?; onderzoeken welke informatie gedeeld moet worden, bekijken subsidiariteit en proportionaliteit. (aangehouden motie Van Toorenburg)

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] - Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

MRb zegt toe nieuwe afspraken te maken met gemeentes: update van het convenant van 4 jaar geleden (2014). Betreft de samenwerking tussen de gemeentes en DJI, en de rol van gemeentes in de re-integratie. In dit kader ook de rol van gemeentes in het voorzien van ID-bewijzen; schuldhulpverlening; zinvolle dagbesteding na detentie; terugkeer naar gemeentes van ex-gedetineerden; onderzoeken of een wettelijke basis kan worden gecreëerd op basis waarvan de gegevens over deze vijf basisvoorwaarden met gemeenten kunnen worden gedeeld en de Kamer hierover te informeren (motie 103, 28719).

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] - Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

MRb zegt toe met instanties om tafel te gaan m.b.t. welke informatie nodig is en waarom deze informatie nodig is. Toetsen of dit gerechtvaardigd is. En ook ervaringen in Veiligheidshuizen mee te nemen.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] - Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

De MRb zegt de Kamer toe om het onderzoek van Nobel inzake het naamrecht goed te bestuderen en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] - Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-09-2019] - TK Toezegging naamswijziging (33836, nr. 46)

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren over de uitkomsten van de pilot in Zwolle

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] - Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33836, nr. 44)

MRb zegt de Kamer toe dit najaar met een brief te komen over mogelijke wettelijke waarborgen bij gebruik van Big Data

Parlementaire Agenda punt [30-05-2018] - Algemeen Overleg inz. Big data en de bescherming van persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-10-2019] - TK Voornemens met betrekking tot de UAVG en AVG (32761, nr. 151)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over inventarisatie speelgoed wapens en ervaringen politie

Parlementaire Agenda punt [31-05-2018] - Algemeen Overleg JBZ-raad

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MRb zegt toe in de eerste helft van 2019 met de resultaten van het onderzoek naar de aangifteplicht te komen

Parlementaire Agenda punt [23-05-2018] - Algemeen Overleg Zeden

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-01-2020] - TK Onderzoeken seksueel misbruik Jehova's Getuigen en verruiming van de aangifteplicht (34843, nr. 39)

MJenV zegt, naar aanleiding van de vragen van de leden Duthler (VVD) en Postema (PvdA), toe de Kamer tijdig te informe-ren wanneer zich de situatie gaat voordoen dat er een voorstel tot uitbreiding van het mandaat van het EOM op de JBZ-agenda gaat komen (33.709) (T02568)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] - Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - EK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

MRb informeert de Kamer in het eerste kwartaal van 2019 over de voortgang van zijn visie op gevangenisstraffen

Parlementaire Agenda punt [06-09-2018] - AO Gevangeniswezen

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over het rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid over het onderzoek naar de rol van de betrokken organisaties bij het proces gericht op het vertrek van de Armeense kinderen.

Uitgaande brief [11-09-2018] - TK Onderzoek Inspectie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-11-2019] - TK Reactie op Inspectierapport «Het vertrekproces van de Armeense kinderen» (29344, nr. 136)

MRb heeft toegezegd Rond of voor maart 2019 de kamer te informeren over het verloop van de transitie mbt het sluiten van 4 pi’s.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2018] - VAO Gevangeniswezen

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

MVenJ heeft toegezegd de Kamer te informeren over de samenwerking tussen de brandweer en defensie bij terreur gerelateerde zaken.

Parlementaire Agenda punt [18-10-2018] - Algemeen Overleg Brandweer

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-10-2019] - TK Brandweer (29517, nr. 177)

SJenV zegt toe de Kamer in het eerste kwartaal van 2019 te informeren over het GVL-concept, waarbij functionaliteiten, werkprocessen, bedrijfsvoeringsaspecten en kosten en baten in beeld worden gebracht, evenals het aantal uiteindelijk benodigde GVL's en de spreiding over het land, mede in relatie tot de flexibiliteit in de opvang en de verbinding met de gemeenten

Uitgaande brief [16-11-2018] - TK Stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

SJenV zegt toe de Kamer aan het einde van het eerste kwartaal 2019 te informeren over de afstemming van opvangcapaciteit op schommelingen in de instroom

Uitgaande brief [16-11-2018] - TK Stand van zaken Programma Flexibilisering Asielketen en capaciteit voor de opvang van asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de financiële realiseerbaarheid van de visie op forensisch onderzoek

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Forensisch onderzoek (33628, nr. 63)

MJenV heeft toegezegd de resultaten van de visitatie van het NFI te delen met de Kamer

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Forensisch onderzoek (33628, nr. 63)

MJenV heeft toegezegd de kamer te informeren over het betrekken van het NFI bij het opzetten van politielabs in het kader van de visie forensisch onderzoek

Parlementaire Agenda punt [15-11-2018] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Forensisch onderzoek (33628, nr. 63)

MRb heeft toegezegd In de loop van 2019 duidelijkheid te geven over het organiseren van arbeidsvoorzieningen in JC Schiphol

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2019] - TK Reactie op de brief van de CvT Detentiecentrum (DC) Schiphol inzake beperking van d arbeidsvervangende recreatie in DC Schiphol (24587, nr. 754)

MRb heeft toegezegd in de voortgangsbrief over de implementatie van de visie op gevangenisstraffen wordt ingegaan op: a. de voortgang inzet reclassering in de PI’s en b. de inzet doorzorgfunctionaris.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-07-2019] - TK Eerste voortgangsbrief Visie Recht doen, kansen bieden (29279, nr. 532)

MRb heeft toegezegd terugkoppeling te verzorgen van gesprekken met rechtspraak en openbaar ministerie over weigerende observandi

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 66)

MRb heeft toegezegd de besproken casuïstiek over mogelijke problemen bij het verkrijgen van een indicatie voor een kliniek voor intensieve behandeling na strafrechtelijke opname nader bespreken met de betreffende kliniek, en met DJI

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 66)

MJenV zegt de Kamer toe de voortgang van het plan van aanpak ziekteverzuim op te nemen bij halfjaarberichten

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] - Algemeen Overleg Politie (personeel)

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe de plannen periodiek te evalueren en in het voorjaar met een brief te komen over gebruik synthetische drugs, inclusief het gebruik van pillen

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Brede aanpak synthetische drugs (24077, nr. 427)

MJenV zegt toe dat hij achter het wetsvoorstel tweede tranche Bibob aan blijft gaan en de voortgang in de gaten houdt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31109, nr. 27)

MJenV zegt toe dat hij gaat kijken wat voor extra middelen kunnen worden ingezet op het gebied van het aangifteproces

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe de evaluatie van het Programma de Kracht van het Verschil van de politie uitvoerig te bespreken met de politie en hier bij de Kamer op terug te komen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe in de brief die hij heeft toegezegd tijdens AO Terrorismebestrijding op 8 november jl. over terrorismemaatregelen ook gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregelen die mogelijk zijn op grond van de wet langdurig toezicht mee te nemen en hierbij uiteen te zetten hoe de verschillende maatregelen zich tot elkaar verhouden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-09-2019] - TK Maatregelen die kunnen worden toegepast ten aanzien van veroordeelde terroristen (29754, nr. 523)

MjenV zegt toe dat de Inspectie JenV zal rapporteren als de goede taakuitoefening van de politie wordt gehinderd door de voortgang van ICT voorzieningen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MRb zegt toe in reactie op motie Van der Graaf een eenduidig beleidskader op te stellen dat ziet op herstelrechtvoorzieningen in het strafrecht

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-01-2020] - TK Beleidskader herstelrechtvoorzieningen gedurende het strafproces (29279, nr. 560)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren hoe de politie in verschillende eenheden de uitbreiding van de sterkte daadwerkelijk hebben aangewend.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe begin 2019 met een nieuw kader te komen voor internationale politiesamenwerking.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Internationale Politiesamenwerking (29628, nr. 895)

Mrb zegt toe dat de Experimentenwet Rechtspleging, waar mevrouw Van der Graaf naar vroeg, volgend jaar te verwachten is (nu bij de RvS).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Voorstel van wet inzake tijdelijke Experimentenwet rechtspleging

SJenV zegt toe om het thema ‘toekomstbestendigheid van het systeem van reguliere economische migratie’, en meer in het bijzonder hoe dat meer circulair te maken, mee te nemen bij de verkenning en het onderzoek dat op dit moment al loopt.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2019] - TK Voortgang integrale migratieagenda (19637, nr. 2535)

MRb zegt toe in gesprek te gaan met de Raad van de Rechtspraak over het gevoel van publieke waarden.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

MRb zegt toe te kijken of de financiering van de rechtspraak als geheel adequaat is en dat hij bereid is te kijken naar de zwaarte van zaken en dit mee te nemen in nieuwe gesprekken die plaatsvinden over budgettering van het volgende jaar.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

MRb zegt toe te zullen gaan kijken hoe België de problematiek rondom ex-gedetineerden en een eventueel woonverbod aanpakken, te bezien of er lancunes zijn in Nederlandse wetgeving en hierover de Kamer schriftelijk te informeren.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2019] - TK Zelfstandig woonverbod (33552, nr. 59)

Scherp gekeken naar of er reëel knelpunten blijken waar meer nodig is dan informatievoorziening. (Motie vd Staaij): eerste kwartaal 2019: bereid om onderscheid te maken tussen aangedragen knelpunten die eenvoudig zijn op te lossen en knelpunten waarbij sprake is van een grote inbreuk.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-10-2019] - TK Voornemens met betrekking tot de UAVG en AVG (327641, nr. 151)

SJenV zegt toe om in het licht van het Programma flexibele opvang in de loop van 2019 de eerste toekomstbeelden te rapporteren waar dat [opvang in NL] over een paar jaar zal kunnen zijn.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

SJenV zegt toe via reguliere rapportages de Kamer op de hoogte te houden van de uitwerking van de methodiek volgens de Zwitserse pilot om statushouders zo goed mogelijk aan werk te helpen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

SJenV zegt toe naar de financieringsmogelijkheden van team-up te zullen kijken en de Kamer te informeren zodra er meer nieuws is over de gesprekken die op dit moment hierover gevoerd worden met de betrokken organisaties, oa. over mogelijkheden uit het Europese Migratiefonds.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2019] - TK Financiering Team Up (35300 VI, nr. 5)

SJenV zegt toe in de Rapportage over de Integrale migratieagenda ook te rapporteren over het terugkeerbeleid.

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] - AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-10-2019] - TK Voortgang integrale migratieagenda (19637, nr. 2535)

SJenV zegt toe in reactie op motie 22 Van Ojik het gevraagde onderzoek naar een andere financieringssytematiek voor de IND mee te nemen in het lopende programma flexibele asielketen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

MJenV heeft topegezegd in het LOVP te bespreken over de problematiek rondom de vertegenwoordiging van kleine gemeenten, de rol van burgemeesters in de agendering in het LOVP en bericht de TK hierover

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

MJenV heeft toegezegd te bespreken in het LOVP wat de burgemeesters vinden van de samenwerking tussen politie en BOA’s en bericht de TK hierover.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] - TK Stand van zaken verkenningen boa's (29628, nr. 893)

MJenV heeft toegezegd naar meer transparantie te streven in de benoeming van de voorzitter van de auditcommissie

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe te bezien wat de politie van buitenlandse voorbeelden kan leren in de klachtbehandeling

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe in aankomende overleggen de Kamer te informeren over de langetermijn plannen van de politie en deze op te nemen in de beheerplannen van de politie

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zal de TK per brief informeren over de invulling en het gebruik van de aanwijzingsbevoegdheid van de minister.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV informeert de TK in het volgende halfjaarbericht over de uitvoering van de motie Krol over het medaillebeleid

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt toe in het LOVP te spreken over de grootte van de eenheid Oost-Nederland

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Gezag en informatiepositie burgemeesters (29628, nr. 892)

MJenV zegt toe terug te komen op de analyse van flexteams binnen de Nationale Politie in de periode van 2012 tot en met 2018.

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2020] – TK Eerste halfjaarbericht Politie 2020 (29628, nr. 948)

MJenV zegt toe in het volgende halfjaarbericht de voortgang aanpak ziekteverzuim op te nemen

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

De MJenV zegt de Kamer toe hen te informeren over de samenwerking tussen OLAF en het EOM wanneer zich hier relevante ontwikkelingen voordoen.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2018] - Algemeen Overleg JBZ-raad

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-07-2019] - TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 18 en 19 juli te Helsinki (32317, nr. 566)

MJenV zegt de Kamer toe de aanpak van mensen die vuurwerk naar hulpverleners gooien: kunnen zij worden vastgezet?’

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Evaluatie maatregelen jaarwisseling (28684, nr. 577)

MJenV zegt de Kamer toe dat er een werkdrukmeting komt ten aanzien van meldkamercentralisten.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt de Kamer toe dat hij met partijen in gesprek zal gaan over het benutten van het instrument “Persmonitor” en dat hij de Kamer hierover zal informeren.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe de toepassing van de mogelijkheid tot verlenging van een voorlopige hechtenis jaarlijks apart in kaart te brengen en de jaarlijkse rapportages de Kamer toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] - Plenair debat Wetsvoorstel 34 746 Wet Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-12-2019] - EK Toezegging over voorlopige hechtenis zonder ernstige bezwaren

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rombouts (CDA), toe dat hij inzake cybercrime een campagne gaat inzetten ten behoeve van de bewustwording en awareness en dat hij de heer Noordanus, de voorzitter van het Landelijk strategisch overleg aanpak ondermijning, zal vragen om dat voor ondermijning te bezien en dat te bekijken op synergie.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-03-2020] - EK Reactie op uw brief over contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

MJenV zegt de Kamer toe dat hij met een tussenbericht komt over de internationale samenwerking: Europol, Eurojust, inzet van capaciteit en prioriteringen in internationaal verband (governance), grensoverschrijdend politieoptreden in grensregio’s (bijvoorbeeld bij rampen).

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Internationale Politiesamenwerking (29628, nr. 895)

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer voor de zomer te informeren over de uitwerking van het WODC rapport naar scheidingen en neemt de suggesties gedaan gedurende het AO daarin mee.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (336836, nr. 44)

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer een brief te sturen over wijziging geslachtsnaam na vermoeden van misdrijf

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-09-2019] - TK Toezegging naamswijziging (33836, nr. 46)

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar draagmoederschap en de problematiek over de geboorteakte

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Kabinetsreactie op de aanbevelingen op het terrein van draagmoederschap, meerouderschap en meerpersoonsgezag van de Staatscommissie Herijking ouderschap (33836, nr. 45)

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren in het voorjaar over curatele, medebewind en mentorschap

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Appreciatie evaluatie Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap (33054, nr. 24)

MRb zegt de Kamer toe de Kamer voor de zomer te informeren over adoptie (nazorg?)

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-12-2019] - TK Voortgang adoptie en ouderschap (33836, nr. 47)

MRb zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over Villa Pinedo voor de zomer

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Voortgangsrapportage Scheiden zonder Schade (33836, nr. 44)

SJenV zegt de Kamer toe zich maximaal in te spannen voor elkaar te krijgen tot pragmatische oplossingen te komen, specifiek met de Britten, aangaande de bevoegdheid voor ambtenaren van andere lidstaten om in Nederland mensen in detentie te nemen of dwangmaatregelen toe te passen en de Kamer te informeren over de uitkomst

Parlementaire Agenda punt [21-02-2019] - VAO internationaal Spoor met Stas I&W

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2019] - TK Stand van Zaken snelle verbinding tussen Amsterdam en Londen met Eurostar (29984, nr. 866)

MJenV zegt de Kamer toe voor de zomer met een voortgangsbrief te komen op de aangekondigde maatregelen en daarin in ieder geval in te gaan op: - De aanstelling van de externe transitieadviseur - Het systeem van de kennis coördinatoren. Hij zal daarna ieder half jaar een voortgangsbericht sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] - Algemeen Overleg Rapporten inzake het WODC

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

MJenV zegt de Kamer toe voor de zomer te komen met een kader voor omgangsregels beleid-onderzoek (incl. mogelijkheden voor transparantie over gemaakte opmerkingen).

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] - Algemeen Overleg Rapporten inzake het WODC

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

MRb zegt de Kamer een reactie toe op het voorstel van D66 en SP om de verhoudingen in de rechtspraak te verbeteren, de kloof tussen werkvloer en management te verkleinen en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te waarborgen en hierover in gesprek te gaan met diverse betrokken partijen.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Algemeen overleg Rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

SJenV zegt toe om een update over de 3 voorstellen uit het verslag werkbezoek Griekenland aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] - AO JBZ deel asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-11-2019] - TK Nederlandse ondersteuning van migratiebeheer in Griekenland en stand van zaken van Griekse asielprocedures (32317, nr. 578)

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de mogelijkheden strafbaarstelling ontwrichting van de democratie en saboteren van het openbaar bestuur.

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] - Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-09-2019] - TK Integraal beeld bedreigingen burgemeesters (28684, nr. 576)

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over mogelijkheden om te beschikken over cijfers over pakkans van personen die bestuurders bedreigen en verloop strafproces

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] - Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

MBZK zegt de Kamer een gezamenlijk brief met de MJenV toe om een integraal beeld van de bedreigingen te geven waarin alle beelden uit onderzoeken samen worden gebracht

Parlementaire Agenda punt [13-03-2019] - Plenair debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-09-2019] - TK Integraal beeld bedreigingen burgemeesters (28684, nr. 576)

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de stand van zaken wetgeving Bibob tweede tranche.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Uitkomsten van de verkenning naar een tweede tranche van wetgeving Bibob (31109, nr. 27)

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over wettelijke mogelijkheden tot het verhalen van (politie)kosten van het opruimen van drugslaboratoria/opslaglocaties op daders

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Brede aanpak synthetische drugs (24077, nr. 427)

MJenV zegt toe een voorstel voor het versterken van de aanpak van drugsprecursoren, als alternatief voor hetgeen is voorgesteld in de motie Van Nispen.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Brede aanpak synthetische drugs (24077, nr. 427)

MJenV zegt de Kamer toe een brief over het voorstel van het Openbaar Ministerie inzake proces- en vonnisafspraken.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Proces- en Vonnisafspraken in het strafrecht (29279, nr. 530)

MJenV zegt de Kamer toe een brief over de justitiële aanpak van synthetische drugs en het handhavings- en vervolgingsbeleid tijdens in gemeenten, bijvoorbeeld tijdens festivals.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Brede aanpak synthetische drugs (24077, nr. 427)

MJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met SJenV van I&W over de mogelijkheid van andere vormen van kentekengebruik, van kentekenbetekening.

Parlementaire Agenda punt [14-03-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde Criminaliteit/Ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

SJenV zegt toe de maatregelen voor de beschermde opvang uit 2017 nog eens te bekijken en de Kamer daarover te informeren. Inhoud en planning bezien in samenhang met EMM-onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [02-04-2019] - GOEDGEKEURD, 2E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid VAN OJIK (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat zeker zestig Vietnamese kinderen afgelopen vijf jaar uit de beschermde opvang zijn verdwenen (Nrc.nl, 29 maart 2019) DJ 2553900

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2020] - TK Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv s (27062, nr. 110)

MJenV zegt de Kamer toe in de geplande brief voor het herfstreces (over de actuele stand van zaken van de verbeteringen in het stelsel BenB) en/of het halfjaarbericht van de politie inzicht te verschaffen in het potentieel van de capaciteit van de verschillende diensten/wervingsmogelijkheden in Nederland en de stand van zaken van de openstaande vacatures bij de DKDB

Parlementaire Agenda punt [04-04-2019] - Plenair debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Reactie op bericht over neergeschoten advocaat (29279, nr. 557)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over PTSS en daarbij concrete cijfers op te nemen.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Posttraumatische stressstoornissen bij de politie (29628, nr. 889)

MJenV zegt de Kamer toe in de brief over internationale politiesamenwerking ook in te gaan op het uitwisselen van informatie tussen EU-lidstaten

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Internationale Politiesamenwerking (29628, nr. 895)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het innovatieve plan om 21,5 miljoen euro te besparen door de instroom van vrijwilligers anders in te richten

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over bodycams

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen waarin hij ingaat op het voorstel van Van Dam (‘Onveilig buiten? Veilig binnen!’), specifiek de punten over kwaliteit van integriteitsonderzoek en politietuchtrecht

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-09-2019] - TK Reactie notitie Van Dam «Onveilig buiten, veilig binnen» (29628, nr. 905)

MJenV zegt de Kamer toe het onderzoek over het stroomstootwapen toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Monitor inzet stroomstootwapen pilot 1 februari 2018 tot 1 februari 2019 (29628, nr. 897)

MJenV zegt de Kamer toe cijfers over bellen naar 0900-8844 toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de stand van zaken van de verkenningen inzake boa’s en daarbij ook in te gaan op de informatie-uitwisseling tussen boa’s en politie

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-07-2019] - TK Stand van zaken verkenningen boa's (29628, nr. 893)

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de proeven met de GGP-wijkbus en kleinere samenwerkingsverbanden van basisteams (Voorne-Putten)

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer toe het verslag n.a.v. het nader overleg over de stelselherziening geweldsaanwending toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-09-2019] - TK Nota van Wijziging en Nota naar aanleiding van het verslag geweldsaanwending opsporingsambtenaar

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de aanwijzingsbevoegdheid

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 896)

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de CODIS-cijfers

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-12-2019] - TK Voortgang aanpak etnisch profileren (30950, nr. 183)

MJenV zegt toe dat SJenV de Kamer schriftelijk informeert over de vraag: hoeveel van de Albanese criminelen is daadwerkelijk uit Nederland vertrokken?

Parlementaire Agenda punt [11-04-2019] - Plenair debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asielzoekers (19637, nr. 2540)

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitwerking van de afspraken over de doorzettingsmacht van de ketenmarinier

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] - Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Overlastgevende asielzoekers (19637, nr. 2510)

SJenV zegt toe de isd-aanpak te leggen naast deze groep en alle elementen die we kunnen meenemen, met name bij de persoonsgerichte aanpak, de top zoveel-aanpak, en het opleggen van sanctiemaatregelen bij het COA.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] - Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

SJenV zegt toe in overweging te nemen vaker een gebiedsgebod voor een beperkt gebied binnen zo'n gemeente op te leggen. Dat gaan we dus ook betrekken bij de uitwerking in de komende weken van dat plan voor een aparte opvanglocatie voor mensen uit een veilig land van herkomst

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] - Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

SJenV zegt toe te bezien of in reguliere azc's vaker een gebiedsgebod kan worden opgelegd en gebruik kan worden gemaakt van sfeer-pv’s.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] - Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

SJenV: Op het gebied van het versnellen van herhaalde aanvragen kom ik later dit jaar nog met maatregelen conform het regeerakkoord, waaronder het achterwege laten van het gehoor bij kansloze aanvragen, waardoor we een herhaalde aanvraag heel snel kunnen afdoen

Parlementaire Agenda punt [18-04-2019] - Debat over de onveilige werksituatie in AZC’s als gevolg van overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

De minister informeert de Kamer na de zomer over de voortgang van de pilots ten aanzien van financieel toezicht bij het betalen van schade. Dit wordt meegenomen in de brief over de maatschappelijk verantwoorde inning van boetes (101787). Brief zit in de lijn 24/9.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-10-2019] - TK Maatschappelijk verantwoorde incasso (24515, nr. 496)

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren in het najaar over de wens om meer duiding te geven aan de omvang van criminaliteit door middel van een dashboard

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2019] - TK Ontwikkeling dashboard over criminaliteitscijfers (29279, nr. 556)

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren in oktober over de invloed van de twee wijzigingen, aangifte via internet en wijziging in registratie, op de stijging van geregistreerde criminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

De minister informeert de Kamer over zaken waarbij de verdachte in vrijheid met voorwaarden is vanwege een niet-onherroepelijke straf en de mogelijkheid van het gerechtshof om hierbij bij schending van voorwaarden op de hoogte te zijn.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-06-2020] - TK AO Strafrechtelijke onderwerpen (29279, nr. 595)

De MJenV heeft toegezegd r informeert de Kamer na de zomer over de strafrechtelijke aanpak van internetcriminaliteit en de dilemma's daarbij

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2020] - TK Brief internetcriminaliteit (28684, nr. 621)

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren na de zomer over gesprekken met banken over het voorkomen van misbruik en over gegevensdeling met slachtoffers. Daarbij wordt ook ingegaan op de samenwerking met de politie, voorlichting over de wijze van internetoplichting en de cijfers van het Landelijk Meldpunt Internetoplichting.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Aanpak internetoplichting (online handelsfraude) (29911, nr. 260)

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren in het voorjaar over de legitimatieplicht bij verzending van postpakketten in andere EU-landen en over het afschaffen van anonieme simkaarten.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-08-2019] - TK Identificatie bij pakketpost en Simkaarten (29279, nr. 534)

De MJenV heeft toegezegd betreft de pilot rechtsbijstand bij ZSM die is aangekondigd in de brief over de rechtsbijstand, samen met het plan van aanpak van de herziening rechtsbijstand voor de zomer.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-07-2019] - TK Voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand (31753, nr. 177)

MRB zegt de Kamer toe dat de Kamer voor de zomer een uitvoeringsplan ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Voortzetting beantwoording eerste termijn + tweede termijn> AO Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

SJenV zegt toe over een halfjaar terug te komen op de stand van zaken van de aanbevelingen uit het Avance onderzoek naar de leefomstandigheden van kinderen in azc's en glo's

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] - AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-09-2019] - TK Twee toezeggingen en een beleidswijziging met betrekking tot minderjarige vreemdelingen (19637, nr. 2530)

MRb zegt de Kamer toe ernaar te streven uw Kamer voor het zomerreces over het onderzoek te informeren –de precieze aard en de omvang van de problemen die schuldenaren ervaren bij de incasso van verkochte vorderingen; –de economische waarde van verkoop van consumentenvorderingen en –de veronderstelde gedragseffecten die zich bij invoering van een recht van terugkoop kunnen voordoen bij zowel schuldeisers als schuldena-ren

Incasso 8 februari 2019 (staat niet in Paminco)

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2019] - Aanbieding Rapport Onderzoek recht op terugkoop verkochte vorderingen met beleidsreactie (24515, nr. 500)

MJenV zegt de Kamer toe om de actuele cijfers (2018) in het kader van internetoplichting met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] - Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Aanpak internetoplichting (online handelsfraude) (29911, nr. 260)

MRb zegt de Kamer toe om de verkenning naar turboliquidaties voort te zetten om inzicht te krijgen in bonafide en malafide snelle liquidaties en de wenselijkheid van de gecreëerde constructie en hierover de Kamer schriftelijk te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] - Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-10-2019] - TK Turboliquidatie van rechtspersonen (2911, nr. 253)

Op korte termijn stuurt SJenV brief naar TK over de wijze waarop adviezen uit het genoemde WODC-rapport zijn verwerkt in de rapportage

Uitgaande brief [16-05-2019] - TK Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-01-2020] - TK Vervolg nieuwe opzet incidentenoverzicht (19637, nr. 2575)

MRb zegt de Kamer een schriftelijke reactie toe op het Amendement Van Wijngaarden bij het Wetsvoorstel Actuele delictsvormen waarmee ook de partijen en getuigen strfabaar worden gesteld die een kerkelijk huwelijk aangaan vóór een burgerlijk huwelijk.

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] - Debat over huwelijkse gevangenschap

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Reactie op de initiatiefnota van het lid Van Wijngaarden 'Het Nederlands huwelijksrecht discrimineert niet’ (34565, nr. 4)

Voormalig SJenV heeft in het debat van 21 mei jl. de toezegging gedaan de Kamer nader te informeren over de duiding van de 31 incidenten mbt doodslag/moord in de categorie «overig» van het incidentenoverzicht.

Uitgaande brief [16-05-2019] - TK Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Nadere duiding incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen (19637, nr. 2509)

De MJenV gaat overleggen met de wielerunie over de motor begeleiding tijdens fietskoersen

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Er zal door MJenV bij de volgende rapportage over het aantal staandehoudingen ook gekeken worden naar de mobiliteitsvergroting.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Verkeersveiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a. (31415, nr. 24)

MRB heeft toegezegd na te gaan of en door wie scenario’s t.a.v. ontwikkeling AP zijn opgesteld en wat voorziene groeipad is

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-09-2019] - TK Taken en budgetontwikkeling AP (32761, nr. 149)

MRB heeft toegezegd te informeren over cijfers werkzaamheden AP in relatie tot opgestelde scenario’s.

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-09-2019] - TK Taken en budgetontwikkeling AP (32761, nr. 149)

MRB heeft toegezegd de Kamer te informeren over welke grote internationale bedrijven de AP toezicht op houdt

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Moties op het terrein van gegevensbescherming (32761, nr. 163)

MRB heeft toegezegd de Kamer te informeren welke organisaties toezicht houden op misleidende advertenties

Parlementaire Agenda punt [13-06-2019] - Algemeen Overleg Bescherming Persoonsgegevens

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-06-2020] - TK Moties op het terrein van gegevensbescherming (32761, nr. 163)

MRb heeft toegezegd om de TK nader te informeren over de reisbewegingen van pedofielen

Parlementaire Agenda punt [13-02-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2019] - TK Opbrengst verkenning - reisbeperkende - maatregelen veroordeelde zedendelinquenten (31015, nr. 179)

MJenV zegt toe om de Kamer voor de zomer te informeren over de uitkomsten van het gesprek met OM en politie over de effectiviteit van de strafrechtelijke aanpak van criminele samenwerkingsverbanden.

Effectiviteit aanpak criminele samenwerkingsverbanden Betreft een aankondiging in de beleidsreactie bij het WODC-rapport over Criminele samenwerkingsverbanden

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

MJenV zegt de Kamer toe jaarlijks bij de jaarstukken van een lijst van locaties van politiebureaus toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe de Kamer aan het begin van het najaar een brief te sturen over de 80%-tijdsbesteding van de wijkagent in de wijk en de herkenbaarheid van wijkagenten op de website van de politie.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

De minister zegt toe te gaan bevorderen dat wijkagenten hun foto zo veel mogelijk op de website van de politie zetten.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Aan mevrouw Laan zegt de minister toe de Kamer in de zomer te informeren over de pilot om ingenomen goederen te doen toekomen aan de samenleving.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

MJenV zegt toe de Kamer voor het najaar te informeren over de conclusies van het rapport over de operationeel expert.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK De Operationeel expert in de praktijk (29628, nr. 912)

MJenV zegt toe de Kamer in het najaar middels een brief te informeren over de uitkomsten van een gesprek met de korpschef over zorgen omtrent politie-inzet in de gemeente Westerwolde.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-08-2019] - TK Toezegging Van Dam AO Politie 4 juni 2019 (31568, nr. 214)

Aan de heer Van Dam zegt de minister toe in het halfjaarsbericht terug te komen op het landelijk herkenbare serviceaanbod wat betreft het doen van aangifte.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29629, nr. 893)

MJenV zegt toe dat hij de Kamer in het najaar informeert over de uitkomst van het onderzoek naar het inzetten van private beveiligers in de arrestantenzorg.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe in halfjaarbericht aandacht te besteden aan het onderzoek van de Ombudsman en aan bodycams

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie (29629, nr. 893)

MJenV zegt Kamer toe in het najaar te informeren over zijn gesprek met de Korpsleiding aangaande Investico.

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

De Kamer verzoekt om de cijfers die aan De Telegraaf zijn verstrekt, ook met de Kamer te delen.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2019] - GOEDGEKEURD: 3E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid BECKER (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019) DJ 2629382

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asieloekers (19637, nr. 2540)

SJenV zegt de Kamer toe om Noorwegen als voorbeeld meenemen in de rapportage terugkeer.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2019] - GOEDGEKEURD: 3E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid BECKER (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019) DJ 2629382

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asieloekers (19637, nr. 2540)

De TK bij motie vh lid Van Toorenburg periodiek te informeren over de ervaringen met en de effecten van uitsluiting van de opvang.

Uitgaande brief 01072019 Overlastgevende asielzoekers

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

Verkenning naar de mogelijkheden van separate opvang voor veiligelanders.

Brief van 17/4/2019 aan de TK over de opdracht voor een verkenning naar de mogelijkheden van separate opvang voor veiligelanders.

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen (19637, nr. 2572)

MJenV zal de Kamer in september een brief sturen over de uitfasering van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem en de daarmee gepaard gaande invoering van NL-Alert. Hij zal daarbij specifiek ingaan op de vraag of beide systemen naast elkaar kunnen bestaan.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (29517, nr. 179)

MJenV zal de Kamer, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, in de eerste helft van het vierde kwartaal van 2019 een brief sturen over het gebruik van technologieën als gezichtsherkenningssoftware voor de opsporing en de daarmee gepaard gaande risico's.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2019] - TK Waarborgen en kaders bij gebruik gezichtsherkenningstechnologie (32761, nr. 152)

MJenV zal de Kamer een brief sturen over de toepassing van technologieën rond het uitwisselen van passagiersgegevens in het kader van de opsporing.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-10-2019] - TK Brief n.a.v. toezegging Algemeen Overleg d.d. 20 juni 2019 (34861, nr. 22)

MJenV zal de Kamer informeren over de vraag hoe je je afweging maakt als iets meer kost maar ook meer veiligheid biedt.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief - TK Waarborgen en kaders bij het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie (32761, nr. 152)

MVenJ zegt de Kamer toe een brief toe te zenden betreffende berechting op basis van genocide

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] - Plenair debat terugkeer jihadi's

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-07-2019] - TK Gespecialiseerde officier van justitie voor de vervolging van IS strijders voor genocide (27925, nr. 654)

MVenJ zegt de Kamer toe te komen met leerpunten uit de casus Ede

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] - Plenair debat terugkeer jihadi's

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2020] - TK Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede (29344, nr. 140)

MVenJ zegt toe de Kamer een brief toe te zenden over de uitvoering van de wet intrekken Nederlanderschap (motie Laan-Geselschap). Brief was reeds toegezegd

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] - Plenair debat terugkeer jihadi's

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-07-2019] - TK Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap  (29754, nr. 520)

MVenJ zegt toe dat SVenJ de Kamer een brief zal toe zenden over het terugsturen van Jezidi’s.

Uitgaande brief [03-07-2019] - Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘IND stuurt yezidi’s terug naar kampen in Noord-Irak, VN ongerust’

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘Nederland stuurt Yezidi’s terug naar de tentenkampen en dat is tegen de eigen regels zeggen advocaten’ (2019D29393)

MVenJ zegt de Kamer toe tegelijkertijd met de evaluatie van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen in te gaan op de vraag of dat instrument nu niet voortvarender opgepakt kan worden

Parlementaire Agenda punt [25-06-2019] - Plenair debat terugkeer jihadi's

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2020] - TK Beleidsreactie WODC-rapport Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (29754 nr. 544)

SJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met politie en OM ten aanzien van de inzet van middelen voor de intensivering van de opsporing van mensenhandel en de intensivering van de bewustwording.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] - AO Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2019] - TK Opsporing en vervolging mensenhandel zaken`(28638 nr. 177)

SJenV zal aangeven wat de capaciteit is voor het door-rechercheren en wat de toereikendheid van de middelen is.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] - AO Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2019] - TK Opsporing en vervolging mensenhandel zaken (28638 nr. 177)

MJenV heeft toegezegd de Kamer na het zomerreces 2019 informeren over de opvolging van het C2000-systeem, in lijn met het advies van de AIVD

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Stand van zaken verkenning opvolger C2000 (25124 nr. 99)

MJenV heeft toegezegd de Kamer in september een brief sturen over de uitfasering van het Waarschuwings- en alarmeringssysteem en de daarmee gepaard gaande invoering van NL-Alert. Hij zal daarbij specifiek ingaan op de vraag of beide systemen naast elkaar kunnen bestaan.

Parlementaire Agenda punt [20-06-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Uitfasering van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (29517 nr. 179)

SJenV zal ten aanzien van valse aangiftes bezien of het aangifteformulier van de politie kan worden aangepast.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] - AO Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2019] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 176)

SJenV zal de Kamer informeren over de aanpak van de problematiek van het weglopen van minderjarigen uit de jeugdzorg.

Parlementaire Agenda punt [03-07-2019] - AO Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2019] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 176)

SJenV zal de kamer informeren over de aanpak van arbeidsuitbuiting en de informatie van FairWork.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - VAO Mensenhandel en prostitutie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-11-2019] - TK Voortgangsbrief programma Samen tegen mensenhandel (28638, nr. 176)

MVenJ zegt de Kamer toe te komen met een brief over exacte aantallen terugkeerders die vast zitten en vrij rond lopen, incl. specificatie in Nederland en in Schengen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] - Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-11-2019] - TK Toezegging AO Aantallen terugkeerders (29754, nr. 528)

MVenJ zegt de Kamer toe te komen met een brief over mogelijkheden tot strafverzwaring bij ordeverstoring i.h.k.v. eco-activisme

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] - Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-10-2019] - TK Beantwoording motie Van Toorenburg en Van Wijngaarden (29754, nr. 527)

MVenJ zegt de Kamer toe in de brief n.a.v. motie Laan-Van Toorenburg in te gaan op hoe het moeilijker wordt NL in te reizen als Nederlanderschap is ingetrokken (en of dat onmogelijk kan worden gemaakt)

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] - Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-07-2019] - TK Uitvoering motie van de leden Laan-Geselschap en Van Toorenburg over de intrekking van het Nederlanderschap  (29754, nr. 520)

MVenJ zegt de Kamer toe te komen met een brief over handelingsperspectief bij het terugplaatsen van kinderen (n.a.v. situatie in Ede)

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] - Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-01-2020] - TK Nadere informatie over leerpunten met betrekking tot de plaatsing van kinderen van een terugkeerder in Ede (29344, nr. 140)

MVenJ zegt de Kamer toe te komen met een brief over de samenwerking tussen militair en civiel medisch personeel bij een aanslag

Parlementaire Agenda punt [26-06-2019] - Algemeen Overleg Terrorisme en extremisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-11-2019] - TK Rol medisch personeel bij een aanslag (29517, nr. 178)

MJenV zegt de Kamer toe nog deze week een brief te sturen over het wetsvoorstel ondermijnings-wetgeving waarin ook een wetsvoorstel zit dat de strafmaat met betrekking tot bedreiging verhoogt, vooral als het gaat om bestuurders.

Parlementaire Agenda punt [02-07-2019] - GOEDGEKEURD> 1e vraag> Mondelinge vraag van het lid VAN DAM (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Aanpak Brabantse drugsindustrie faalt, en het ziet er niet naar uit dat dat de komende jaren verandert’ (Brabants Dagblad, 29 juni 2019) ? DGRR

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-07-2019] - TK Brede aanpak synthetische drugs (24077, nr. 427)

SJenV zegt de Kamer toe indien nodig een toelichting op het verslag van de Informele JBZ raad aan de Kamer te verstrekken over een onderzoek in EU verband naar de juridische aspecten van de situatie van drenkelingen op de Middellandse zee.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-08-2019] - TK Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki (32317, nr. 568)

SJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen inzake het tijdspad van de IND om de achterstanden weg te werken en het aantal intrekkingen omhoog te krijgen en de personele bezetting op orde te brengen zodra zij dit tijdspad zelf ontvangen heeft.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2019] - TK Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen (19637, nr. 2543)

SJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van het gesprek met Hoofddirecteur IND over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI’s. Afhankelijk van de resultaten van het gesprek met Hoofddirecteur IND zal SJenV bezien of het nodig is een nader gesprek te hebben met belangenorganisaties.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2020] - TK Gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's (19637, nr. 2593)

SJenV zegt toe de Kamer een terugkoppeling te sturen van het nog te plannen gesprek tussen SJenV en B&W van Amsterdam over “het buiten de lijntjes kleuren” van de LVV

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asieloekers (19637, nr. 2540)

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk op de hoogte te stellen wat de inspanning oplevert om de cijfers m.b.t. beoordelingen van intrekkingen op te vragen.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-02-2020] - TK Toezegging van 4 juli 2019 over intrekkingen van verblijfsvergunningen asiel (19637, nr. 2643)

MJenV zegt de Kamer toe te laten onderzoeken of het juridisch kader rondom het gebruik van de bodycam mogelijk moet worden aangevuld en de Kamer over de uitkomst hiervan te informeren.

Uitgaande brief [04-07-2019] - TK Halfjaarbericht politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe na te gaan of de VKC een technische briefing kan krijgen van dhr. Van der Vlist naar aanleiding van diens onderzoek bij de Politieacademie en informeert de Kamer hierover.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe te onderzoeken of uitgezonden politieagenten in het defilé mee mogen lopen en informeert hier de Kamer over voor het volgende Veteranendefilé

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [27-05-2020] - TK Beantwoording schriftelijke vragen over politie en nationale veiligheid (35170, nr. 16)

MJenV zegt toe de kerntaken van de politieonderwijs waaronder examinering en onderzoek van de Politieacademie mee te nemen in het halfjaarbericht politie in december 2019.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe dat de Inspectie blijft monitoren op de behoeftestelling en koppelt dit verslag terug naar de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe het Landelijk Meldpunt Misstanden te bespreken in het halfjaarbericht van december 2019

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toe later dit voorjaar aan de Kamer een brief te zenden inzake het kabinetsprogramma op het gebied van economische veiligheid.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2018] - Plenaire behandeling begrotingsstaten JenV 2018 (34 775 VI)

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-08-2019] - EK Toezegging brief ihkv economische veiligheid

MJenV heeft toegezegd een reactie te geven op de berichtgeving in het Binnenlands Bestuur over gemeenten zijn zuinig met BIBOB

Met BZK ben ik overeengekomen dat geprobeerd wordt om onderstaande toezegging op naam van JenV te zetten: 64. Agendapunt: Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving in het Binnenlands Bestuur over 'gemeenten zijn zuinig met BIBOB). Zaak: Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, M.G.W. den Boer (D66) ‒ 4 juli 2019 Verzoek van het lid Den Boer (D66) om een reactie te vragen aan de minister BZK op de berichtgeving in het Binnenlands Bestuur over 'gemeenten zijn zuinig met BIBOB). ‒ 2019Z14451 Besluit: De commissie stemt in met het verzoek om een reactie hierover te vragen aan de minister BZK. Deze reactie zal te zijner tijd worden geagendeerd voor het algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur. Dit is inhoudelijk gezien het meest logisch omdat de wet Bibob belegd is bij de Minister van JenV. BZK gaat de overdracht nu in gang zetten en het kan dus worden overgezet naar DGRR/DVB (houdt voor nu maar even mij aan).

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-09-2019] - TK Reactie op artikel in binnenlandse bestuur «gemeenten zijn zuinig met Bibob» (35152, nr. 7)

Stand van zaken LVV's.

Parlementaire Agenda punt [18-06-2019] - GOEDGEKEURD: 3E IN RIJ: Mondelinge vraag van het lid BECKER (VVD) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de schokkende cijfers dat het uitzetbeleid in vijf jaar 10.000 keer spaak liep (Telegraaf.nl, 16 juni 2019) DJ 2629382

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Terugkeer van afgewezen asieloekers (19637, nr. 2540)

MVenJ heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over uitkomst van het gesprek met de burgemeester van Amsterdam.

Parlementaire Agenda punt [03-09-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Amsterdam kraakt onder misdaad’ (Telegraaf 28 augustus 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 256)

MJenV heeft toegezegd de Kamer in het besluit over het stroomstootwapen de aanbevelingen van het comité van de VN en de evaluaties van de proef met het stroomstootwapen te betrekken

Parlementaire Agenda punt [05-09-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Stroomstootwapen (29628, nr. 916)

MJenV heeft toegezegd de Kamer een brief van Karel Boers aan de korpschef met de TK te delen

Parlementaire Agenda punt [05-09-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-09-2019] - TK Afschrift brief van de heer Boers aan de korpschef (2019D35729)

MJenV heeft toegezegd de Kamer binnen een maand een brief te sturen over PTSS en de termijnen waarbinnen PTSS-ers benaderd kunnen worden

Parlementaire Agenda punt [05-09-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2019] - TK Schadeafhandeling PTSS politie (29628, nr. 913)

MJenV heeft toegezegd de Kamer binnen een maand een brief te sturen over zedenzaken en de afhandeling daarvan bij de politie

Parlementaire Agenda punt [05-09-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Brief over de behandeling van zedenzaken door de politie en de motie voor extra capaciteit zedenzaken (34843, nr. 37)

De MJenV zegt toe jaarlijks aan de Staten-Generaal een overzicht van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad te zenden, van de daaromtrent bepaalde standpunten en van de wijze waarop aan de aanbevelingen vervolg is gegevent. In 2019 zal het overzicht van aanbevelingen het jaar 2017 worden verzonden.

Vloeit voort uit een reguliere verplichting van de Rijkswet van de Onderzoeksraad

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-04-2020] - TK Stand van zaken implementatie van de opvolging van aanbevelingen Onderzoeksraad voor veiligheid uit 2017 (29668, nr. 53)

Mrb heeft in de voortgangsbrief van 12 juli 2019 toegezegd de Kamer periodiek te informeren en voor einde van het jaar een nieuwe voortgangsbrief te sturen.

voortgangsbrief van 12 juli 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

MRb zegt de Kamer toe een top 10 samen te stellen van overheidsorganen die veelvuldig (door) procederen.

Parlementaire Agenda punt [10-09-2019] ‒ 3e in RIJ>Mondelinge vraag van het lid VAN NISPEN (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de enquête onder sociaal advocaten, ‘de staat van de sociaal advocatuur’ (Trouw.nl, 6 september 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

MRb zegt de Kamer toe om de Kamer te informeren over de onderdelen van het programma rechtsbijstand waarover op welk moment nuttig om het advies van de Raad van State in te winnen

Parlementaire Agenda punt [10-09-2019] ‒ 3e in RIJ>Mondelinge vraag van het lid VAN NISPEN (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de enquête onder sociaal advocaten, ‘de staat van de sociaal advocatuur’ (Trouw.nl, 6 september 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

MJenV zegt de Kamer toe de verslagen van de leden van de Commission on Narcotic Drugs van de World Health Organization inzake de stemming over het opnemen van middelen op de lijsten die horen bij de internationale drugsverdragen, toe te zenden

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-10-2019] - TK Verslag van de 62e vergadering van de Commission on Narcotic Drugs (24077, nr. 449)

MJenV zegt de Kamer toe dat het modelprotocol voor informatiedeling binnen gemeenten, dat wordt ontwikkeld door het Aanjaagteam Ondermijning in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens, eind dit jaar gereed is.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-02-2020] - TK Modelinformatieprotocol intragemeentelijke informatiedeling bij aanpak ondermijning (29911, nr. 272)

MJenV zegt de Kamer toe de Kamer te informeren over de voortgang van de uitvoering van de versterkingsplannen van de regio's en de landelijke partners

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 259)

MJenV zegt de Kamer een brief toe waarin het kader wordt aangegeven van het Strategisch Beraad Ondermijning; waarom dat zo is; wat eventueel gewijzigd zou kunnen worden; wat de rol is voor de NCTV (in relatie tot vraag inzake coördinatie aanpak op centraal niveau).

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 259)

MJenV zegt de Kamer een schriftelijke reactie op de twaalf punten van lid Krol toe.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit  (29911, nr. 259)

MJenV zegt de Kamer toe in de brief lid Krol in te gaan op de positie van kleine ondernemers in de aanpak van ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit  (29911, nr. 259)

MJenV zegt de Kamer toe in de brief lid Krol in te gaan op mogelijke inzet van politievrijwilligers bij de aanpak van ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit  (29911, nr. 259)

MVenJ/SvenJ zegt de Kamer toe in het voorjaar van 2019 te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van het Auditteam Voetbal en Veiligheid naar de stand van zaken rondom het traject Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.

 

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-04-2020] - TK Voetbal en Veiligheid (30234, nr. 243)

MJenV heeft toegezegd toe dat hij een brief zal sturen waar in aan de orde komt: • De mogelijkheid om een interventieteam op te richten • De verruiming van bevoegdheden (waarbij het gebruik van noodwetgeving niet wordt uitgesloten). • De verruiming van de mogelijkheden voor informatie uitwisseling.

APB 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-10-2019] - TK Contouren breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 254)

SJenV heeft toegezegd de Kamer op korte termijn te informeren over de veiligheidssituatie in Syrië

APB 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-10-2019] - TK Landgebonden asielbeleid Syrië (19637, nr. 2532)

SJenV zegt toe de Kamer later dit jaar te informeren over de afhandeling van de Afsluitingsregeling RLVK met daarin cijfermatige overzichten.

Uitgaande brief [15-02-2019] - TK Overgangsmaatregelen na beëindiging Definitieve Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2020] - TK Afhandeling Afsluitingsregeling Langdurig Verblijvende Kinderen (19637, nr. 2584)

Mrb zegt toe met de rechtspraak te zullen overleggen hoe de TK (periodiek) kan worden geïnformeerd over de voortgang van de ‘modernisering’ van de rechtspraak en zegt toe daarover de TK te berichten. Afgesproken is hierin ook te rapporteren over de wijze van besteding van de aan de rechtspraak toegekende financiële middelen (twee toezeggingen zijn samengenomen).

Parlementaire Agenda punt [26-09-2019] - Algemeen overleg rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Periodieke verslaglegging modernisering en financiering rechtspraak (29279, nr. 550)

Mrb zegt toe de TK te informeren over de nadere bestudering van het voorstel van de NVvR over anonieme rechters.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2019] - Algemeen overleg rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-04-2020] - TK Anonieme rechters (29279, nr. 583)

Mrb zegt toe de TK te informeren over de opleiding en nevenfuncties van rechters

Parlementaire Agenda punt [26-09-2019] - Algemeen overleg rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-12-2019] - TK Nevenbetrekkingen en opleiding/ werving en selectie van rechters (29279, nr. 555)

Mrb zegt de Kamer toe om een brief te sturen over “schorsen, tenzij”.

Parlementaire Agenda punt [25-09-2019] - Algemeen Overleg Justitiële Jeugd

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-11-2019] - TK Kamerbrief stelsel schorsen tenzij (28741, nr. 73)

MJenV zegt toe de KV met betrekking tot cijfers geweldsaanwending vóór het WGO Stelselherziening van 14 oktober aan de Kamer toe te sturen

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-10-2019] - Antwoorden Kamervragen over het bericht ‘Commotie na hard optreden politie Utrecht tegen dronken studenten’ (2019D41271)

MJenV zegt toe voor de begrotingsbehandeling de Kamer per brief te informeren over de uitwerking van de motie zeden.

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Brief over de behandeling van zedenzaken door de politie en de motie voor extra capaciteit zedenzaken (34843, nr. 37)

MJenV zegt toe in het halfjaarbericht politie een schriftelijke reactie te geven op PTSS en de door het lid Van Dam (CDA) aangehaalde casussen

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe de Kamer in het halfjaarbericht politie te informeren over de tijdlijn en planning van de aanbesteding bodycams

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe in het halfjaarbericht politie in te gaan op de screeningstest/app PTSS van politievakbond ACP

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe in gesprek te gaan met de korpschef over de gezamenlijke inzet van de totstandkoming cultuurverandering bij de politie, de registratie en opvolging van interne klachten en meldingen, en hier in het halfjaarbericht politie op terug te komen.

Parlementaire Agenda punt [10-10-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt de Kamer toe spoedig te informeren over de implementatie van het in juni aangekondigde versterkingsplan (CSBN/NCSA-beleidsreactie) en daarin mee te nemen ketenverantwoordelijkheden/afhankelijkheden

Parlementaire Agenda punt [01-10-2019] - GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid VAN RAAK (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Intern netwerk honderden bedrijven en ministerie lag maandenlang wagenwijd open’ (Volkskrant.nl, 28 september 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (26643, nr. 667)

MJenV zegt toe de rol van een centrale autoriteit met bevoegdheden op het gebied van cybersecurity te verkennen.

Parlementaire Agenda punt [01-10-2019] - GOEDGEKEURD> 1e Mondelinge vraag van het lid VAN RAAK (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Intern netwerk honderden bedrijven en ministerie lag maandenlang wagenwijd open’ (Volkskrant.nl, 28 september 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (26643, nr. 667)

De Minister zegt de Kamer toe voor het AO Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van 14 november 2019 (schriftelijk) te informeren over de communicatiesystemen in de grensregio’s en de eventuele tussenoplossing.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2019] - Algemeen Overleg Brandweer

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-11-2019] - TK Stand van zaken communicatiesystemen hulpdiensten in de grensregios's (25124, nr. 98)

MJenV heeft toegezegd een beleidsreactie toe op het WRR-rapport – Voorbereiden op Digitale Ontwrichting. Bij de brief wordt ook ingegaan op een uit te voeren onderzoek naar de benodigde investeringen op het gebied van cybersecurity en welke partij dit onderzoek gaat uitvoeren.

Parlementaire Agenda punt [30-10-2019] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (26643, nr. 667)

MJenV heeft toegezegd bij de aanbieding van het CSBN 2020 en de jaarlijkse voortgang van de NCSA in te gaan op de uitwerking van het versterkingsprogramma (inclusief oefenen).

Parlementaire Agenda punt [30-10-2019] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Beleidsreactie CSBN 2020 en voortgangsrapportage NCSA (26643, nr. 695)

MJenV heeft toegezegd de publicatie van het crisisplan Digitale Ontwrichting (voorheen crisisplan ICT)

Parlementaire Agenda punt [30-10-2019] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [21-02-2020] - TK Voortgangsbrief Agenda risico- en crisisbeheersing (30821, nr. 102)

MJenV heeft toegezegd in de zomer 2020 ISIDOOR 2020 te organiseren

Parlementaire Agenda punt [30-10-2019] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-03-2020] - TK Kamerbrief evaluatie Citrix-problematiek en kabinetsreactie WRR-Rapport: Voorbereiden op digitale ontwrichting (26643, nr. 667)

MJenV zegt een brief toe over waarom het initiatiefwetsvoorstel meldkamers niet raakt aan de 112-crisis

Parlementaire Agenda punt [30-10-2019] - Algemeen Overleg Cybersecurity

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-11-2019] - TK Toezeggingen inzake raakvlakken van de Wijzigingswet meldkamers en vitale infrastructuur (29517, nr. 181)

MJenV zegt toe de Kamer de uitkomst te sturen van het experiment over forensisch onderzoek bij woninginbraken en eerdere, vergelijkbare projecten bij andere fenomenen incl. beleidsreactie

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2020] - TK Capaciteit forensisch onderzoek (33628, nr. 75)

MJenV zegt toe de Kamer een brief te sturen over de selectie en prioritering van sporen voor forensisch onderzoek, het gevolg voor strafrechtelijke onderzoeken en over de vraag of de onderzoekscapaciteit voor sporen voldoende is

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-05-2020] - TK Capaciteit forensisch onderzoek (33628, nr. 75)

SvenJ zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling JenV te informeren over wat de verwachting is van het omslagpunt van het omlaag gaan van de wachttijden bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-11-2019] - TK Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen (19637, nr. 2543)

SJenV zegt de Kamer toe om voor 11 december 2019 een kabinetsreactie op het WODC rapport evaluatie EBTL te sturen, mits het rapport tijdig beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen 19637, nr. 2572)

SJenV zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling JenV te informeren over de ISD motie (stelselmatige daderaanpak voor overlastgevende asielzoekers)

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Evaluatie EBTL-locaties en overlastgevende vreemdelingen 19637, nr. 2572)

SJenV zegt toe om met de Hoofddirecteur IND te spreken over hoe zij denkt over het eventueel openbaar maken of vertrouwelijk delen van de evaluatie “pilot Den Bosch” (geloofwaardigheid)

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-11-2019] - Lijst van vragen en antwoord begrotingsstaten 35300 VI

SJenV zegt nogmaals toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling de beleidsreactie op het onderzoeksrapport van de Commissie Van Zwol te sturen

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Reactie rapport Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (19637, nr. 2541)

MJenV zegt de Kamer toe om de SJenV te vragen voor de begrotingsbehandeling JenV een brief aan de Kamer te sturen over Asielvergunningen en de 1F-kwesties.

Parlementaire Agenda punt [06-11-2019] - Algemeen Overleg Internationale misdrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2019] - TK Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november 2019 over 1 F-zaken (19637, nr. 2547)

MJenV zegt de Kamer toe voor de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid per brief de vragen van het lid Yesilgöz over 1F-zaken te beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [06-11-2019] - Algemeen Overleg Internationale misdrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2019] - TK Toezegging uit het Algemeen Overleg Internationale Misdrijven van 6 november 2019 over 1 F-zaken (19637, nr. 2547)

MJenV zegt toe de Kamer in het komend halfjaarbericht politie te informeren over de capaciteit van het Team internationale Misdrijven, mede naar aanleiding van de motie van het lid Sjoerdsma c.s.

Parlementaire Agenda punt [06-11-2019] - Algemeen Overleg Internationale misdrijven

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

Brief waarin de TK geïnformeerd wordt over de uitkomsten van een extern onderzoek inzake de uitvoering van de asielprocedure bij de IND.

Uitgaande brief [18-11-2019] - TK Terugbrengen doorlooptijden asielaanvragen en stand van zaken dwangsommen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Doorlooptijden en dwangsommen (19637, nr. 2585)

MRB zegt de Kamer toe dat hij gaat zoeken of er op andere plekken binnen zijn budget nog meer sprake is van een onderuitputting

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK tijdelijk extra middelen sociale advocatuur (31753, nr. 182)

MRB zegt de Kamer toe dat hij de Kamer informeert over de aanpak van de staking strafpiket, met daarin de aanpak, consequenties en zaken die moeten worden opgepakt (waarover het gesprek met de NOvA aangegaan wordt).

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

MRB zegt de Kamer toe dat hij de Kamer bij de komende voortgangsrapportage informeert over: - de eerste ervaringen met de pilot NPRZ; - het plan van aanpak m.b.t. de aanjager overheid; - indien mogelijk meer achtergrond over BrandMR, naar aanleiding van de toezegging van de NOvA dat zij zich gaat buigen over het vraagstuk of de verordening op dit punt in overeenstemming is met wet- en regelgeving; - het strafrecht; - de mogelijkheid om bij de opzet van pilots te werken met controlegroepen.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Afgedaan met: Uitgaande brief [19-12-2019] - TK Tweede voortgangsrapportage stelselherziening rechtsbijstand (31753, nr. 190)

MJenV zegt toe in gesprek te gaan met voorzitter brandweerorganisatie over signalen dat de brandweerzorg verslechtert door de gebiedsgerichte opkomsttijden. MJenV zegt toe kamer voor einde van dit jaar te informeren.

Parlementaire Agenda punt [14-11-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2020] - TK Veiligheidsregio's (29517, nr. 189)

MJenV zegt toe, samen met de korpschef, in gesprek te gaan met het bestuur van de jagersvereniging en vertegenwoordigers van de KNSA over het in beslag nemen en het teruggeven van wapens hiervan. MJenV informeert de kamer hierover in afzienbare termijn.

Parlementaire Agenda punt [14-11-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [14-02-2020] - TK Stand van zaken e-screener (33033, nr. 26)

MJenV stuurt de kamer voor de begrotingsbehandeling een aanvullende brief over gezichtsherkenningssoftware

Parlementaire Agenda punt [14-11-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-11-2019] - TK Waarborgen en kaders bij gebruik gezichtsherkenningstechnologie (32761, nr. 152)

MJenV stuurt wanneer de Inspecties hun rapporten hebben opgeleverd de kamer eind eerste kwartaal 2020 de verschillende rapporten n.a.v. de KPN-storing inclusief een beleidsreactie die samen met ministerie van EZK is opgesteld.

Parlementaire Agenda punt [14-11-2019] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2020] - TK Inspectierapport «Onbereikbaarheid van 112 op 24 juni 2019» (29517, nr. 193)

De SJenV zegt toe de Kamer te informeren als het amv-protocol geactualiseerd is

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2020] - TK Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv s (27062, nr. 110)

SJenV zegt de Kamer toe om samen met MJenV te bezien of ieder incident waarbij overlastgevende en criminele asielzoekers betrokken zijn te registreren en daar de Kamer per brief over te informeren

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [07-01-2020] - Antwoorden Kamervragen over het bericht dat asielzoekers georganiseerd op rooftocht door Amsterdam gaan (2020D00178)

SJenV zegt de Kamer voor eind van dit jaar een schriftelijke reactie toe op een artikel in Trouw over willekeur bij toepassing veilige landen kwalificatie

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-Raad deel asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Reactie op een artikel in Trouw over willekeur bij toepassing veilige landen kwalificatie (19637, nr. 2566)

SJenV zegt toe om de mogelijke belemmeringen om tot intrekking van een verblijfsvergunning over te gaan, die de commissie-De Leeuw ook noemt, in kaart te brengen en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt toe de Kamer uiterlijk na ommekomst van het besluit- en vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Libië de Kamer nader te informeren over het beleid ten aanzien van Libië

Uitgaande brief [01-07-2019] - TK Landenbeleid Libië

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Landenbeleid Libië (19637, nr. 2565)

MJenV zegt de Kamer samen met min BZ nader te informeren over een rechtshulpverzoek/diplomatieke stappen aan Pakistaan inzake een Pakistaanse geestelijke.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2019] - TK Toezeggingen inzake Pakistan (35300 VI, nr. 98)

MJenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met het OM te bekijken op welke punten er versterking in de keten kan worden aangebracht m.b.t. cybersecurtity en de Kamer hier voor 14 februari a.s. over te informeren.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2020] - TK Openbaar Ministerie (28844, nr. 199)

MJenV zegt de Kamer toe dat hij – wanneer de pilot op het gebied van vastgoed gaat lopen – met MFin en MBZK zal bezien of er een wettelijke regeling kan komen waarbij in beslag genomen goederen ten goede kunnen komen van mensen die er door geraakt werden. Als de pilot gaat lopen ga ik dit bespreken

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

MJenV zegt toe voor de het kerstreces een brief te sturen over de mogelijkheid om het tipgeld te verhogen.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Uitnodiging technische briefing tipgelden (2019Z25746)

MJenV zegt toe de Kamer voor het AO van 19 december a.s. te informeren over de e-screener.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2019] - TK Afdoening toezegging inzake zaken betreffende de e-screener (Wet wapens en munitie) (33033, nr. 25)

MJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over het Centrum Eer Gerelateerd Geweld.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Halfjaarbericht politie najaar 2019 (29628, nr. 919)

MJenV zegt toe om met het OM in gesprek te gaan over straftoemetingsrichtlijnen

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Afspraken jaarwisseling (28684, nr. 622)

MRb zegt toe om binnenkort een wetsvoorstel aan de Kamer te sturen dat een einde maakt aan huwelijkse gevangenschap.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-11-2019] - TK Wetsvoorstel inzake tegengaan huwelijkse gevangenschap en andere onderwerpen. (35348)

MRb zegt toe om een analyse van de ‘blinde vlek’ die hulpverleners zien waar jongeren heel snel heel veel geld kunnen verdienen te betrekken bij de plannen van MJenV m.b.t. ondermijning.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

MJenV zegt de Kamer toe dat een analyse van de preventieve aanpak ondermijning in de uitwerking van de Contourennota Offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit wordt meegenomen

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-06-2020] - Tk Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (29911, nr. 281)

MJenV zegt de Kamer een brief toe waarin nader wordt ingegaan op hoe het loopt met de sterkte van de basisteams in verband met het weghalen van de sterkte voor bewaken en beveiligen

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-12-2019] - TK Reactie op de voorstellen van de vakbonden en de maatregelen van de gezagen in diverse gemeenten (29628, nr. 920)

MJenV zegt de Kamer een voortgangsbericht toe over het stelsel bewerken en beveiligen, met daarin ook het punt over de mogelijkheid van verschillende gradaties in het stelsel

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Reactie op bericht over neergeschoten advocaat (29279, nr. 557)

MJenV zegt de Kamer een brief tot met mogelijkheden van het sluiten van delen van bedrijventerreinen

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-12-2019] - TK Toezegging AO 13 november 2019 - aanpak bedrijventerreinen (29911, nr. 262)

De minister zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van een gesprek met de Ksa over hoe na inwerkingtreding van de KOA een traject ontstaat waarbij rigoureuzer en harder gehandhaafd gaat worden.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (33996, nr. 76)

De minister gaat samen met zijn collega van VWS in gesprek met de game-industrie en informeert de Kamer over de uitkomsten daarvan.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Reactie op bericht ‘Verbied verslavende games voor minderjarigen' en afdoening toezegging en motie kansspelen (24557, nr. 170)

MRB zegt de Kamer toe - mogelijke verlenging van de afkoelperiode volgend uit uitwerking Postema met Ksa op te nemen, en daarop terug te komen. - dat Ksa met betaaldienstverleners gaat praten

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (33996, nr. 76)

MJenV zegt toe aan het begin van 2020 een brief aan de Kamer te sturen over zijn bilaterale gesprekken met een aantal ons omringende EU-landen over hun regelgeving op het gebied van terrorisme en hoe daarmee wordt omgegaan.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-raad

Afgedaan met: Uitgaande brief [04-03-2020] - TK Geannoteerde agenda voor de JBZ-raad van 13 maart 2020 te Brussel (32317, nr. 602)

MRB zegt de Kamer toe een brief over herziening ten voordele. Daarin gaat de minister in op volgende punten: • De minister reageert op de notitie van het lid Van Nispen. • de vergelijking met het Verenigd Koninkrijk op het gebied van herziening, • Ook neemt hij een vergelijking van het Nederlandse novumcriterium ten opzichte van het Britse twijfelcriterium op in deze brief. • de werklast in relatie tot de honorering van de ACAS. • de vraag in welke gevallen rechtsdwalingen tot herzieningen zouden kunnen leiden

Parlementaire Agenda punt [12-09-2019] - Algemeen overleg Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2020] - TK Herziening ten voordele (29279, nr. 582)

SjenV zegt de Kamer toe met CoMensha in gesprek te gaan over de uitbreiding van te registreren gegevens over slachtoffers.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SjenV zegt toe de Kamer te informeren over de twee onderzoeken over verdwijning van amv’s uit de (beschermde) opvang en de reguliere opvang

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2020] - TK Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv s (27062, nr.110)

SjenV zegt de Kamer toe in gesprek te gaan met de minister van OCW naar aanleiding van de beperkte signalering mensenhandel onder leraren.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [ 30-06-2020] – TK Reactie op verzoek commissie over het nieuwsbericht en CKM rapport over crimineleuitbuiting op Nederlandse scholen (29240, nr. 120)

SjenV zegt de Kamer toe te reageren op de brief van FNV met betrekking tot arbeidsuitbuiting (o.a. m.b.t. de wegtransport)

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SjenV zegt toe de Kamer toe een terugkoppeling te geven over het werkbezoek aan Fier

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

SvenJ zegt toe de Kamer half januari per brief te informeren omtrent: - de dossiers van betrokkenen waarin sprake is van nareizigers en of deze nareizigers zich nog in Turkije bevinden; - de ondernomen acties van de Nederlandse regering voor de vertrouwenspersoon.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD: 1e in rij: Mondelinge vraag van het lid PATERNOTTE (D66) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Angst na arrestatie Turkse advocaat: 'Grote zorgen om mijn gezin en familie'’ (Rtlnieuws.nl, 14 december 2019)

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-01-2020] - TK Situatie gezinsleden Turkse asielzoekers en vertrouwenspersoon n.a.v. arrestatie (19637, nr. 2577)

MJenV zegt de Kamer toe om op de drietal vragen over bloedmonsters van VVD kamerlid Van Wijngaanden te reageren: - Of de bloedmonsters vanaf 1988 bewaard kunnen blijven, omdat moord dan niet meer verjaard. - Of er geen grondslag gecreëerd kan worden om de bloedmonsters te gebruiken voor zedendelicten. - Daarnaast deed de heer van Wijngaarden een voorstel om een pilot met cold cases te doen.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-12-2019] - TK Bloedmonsters (31415, nr. 25)

MJenV zegt de Kamer toe een brief over de mogelijke uitbreiding van de reikwijdte van de Bibob-toets naar aanvragen van wijziging, afwijking of ontheffing van het bestemmingsplan.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2020] - TK Toezegging n.a.v. motie over uitbreiding Bibob met wijziging, afwijking of ontheffing van bestemmingsplan (29911, nr. 271)

MJenV zegt de Kamer een brief toe (met minister van Financien) over de stand van zaken tegengaan plofkraken.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 13/11)

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2020] - TK Aanpak plofkraken (2868, nr. 610)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren in het eerstvolgend halfjaarbericht over de uitkomst van het gesprek met de korpsleiding omtrent een instrument om de werkcultuur binnen de politie te monitoren.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2020] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 948)

MJenV zegt toe de Kamer een brief te sturen in februari 2020 met een overzicht van de problematiek met betrekking tot diversiteit en politie in de maatschappij.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-05-2020] - TK Halfjaarbericht politie (29628, nr. 948)

MJenV zegt toe in de tweede helft van januari 2020 een brief aan de kamer te sturen over het trainen van vaardigheden van agenten met betrekking tot het stroomstootwapen en de voortgang van de aanbesteding

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-01-2020] - TK Beantwoording vragen en uitvoering motie (29628, nr. 934)

MJenV zegt toe in het eerste kwartaal van 2020 de Kamer te informeren over de plannen om openstaande PTSS zaken af te handelen en hoe om te gaan met toekomstige zaken.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2020] - TK Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen (29628, nr. 945)

MJenV zegt toe de Kamer een brief te sturen voor het voorjaarsreces over de uitkomsten van het gesprek met de burgemeesters omtrent de inzet van bestuurlijke middelen en de aanpak van straatterreur

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-02-2020] - TK Bestuurlijk instrumentarium straatterreur (28684, nr. 613)

SJenV zegt toe de Kamer een brief plus de begeleidende stukken te sturen over het niet openbaar maken van het inspectierapport Bahrein.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-12-2019] - TK Kabinetsreactie inzake Inspectierapport Bahrein naar aanleiding van de RvW d.d. 17 december 2019 (29344, nr. 139)

SJenV zegt de Kamer toe een brief te sturen over de stand van zaken van de positie van Christenen en LHBTI’s in Iran naar aanleiding van recente berichtgevingen.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-04-2020] - TK Herbeoordeling veiligheid lhbti'ers en christenen in Iran (19637, nr. 2602)

SJenV zegt de Kamer toe een reactie te sturen op motie 35 300-VI, nr. 68 over het uitvoeren van een dossieranalyse naar de werkwijze inzake lhbti'ers

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-03-2020] - TK Gesprekken over de werkinstructies bekeerlingen en LHBTI's (19637, nr. 2593)

SJenV zegt de Kamer IND, COA en DT&V te vragen om bij de regietafel voor de intake voor de lvv, de vraag aan de orde te stellen hoe het zit met de opvang van 1F-ers en de Kamer hierover te informeren

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - VAO Vreemdelingen- en asielbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport ‘Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (19637, nr. 2641)

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer in de eerste zes weken van 2020, een brief ontvangt waarin worden behandeld: ?- de klachten en tekortkomingen ten opzichte van justitiabelen; ?- de klachtencommissie; ?- het toezicht op het OM; ?- benoemingstermijnen; ? - een voorstel over hoe periodiek over de voortgang bij het OM kan worden gesproken met de Kamer.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-02-2020] - TK Openbaar Ministerie (28844, nr. 199)

MRb zegt toe in overleg te treden met de verslavingszorgorganisaties met betrekking tot CRUKS.

Parlementaire Agenda punt [11-12-2019] - VAO Kansspelen

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Reactie moties Tweede Kamer kansspelen en afdoening toezeggingen kansspelen (24557, nr.168)

De minister zegt toe de Kamer bij de periodieke brief slachtofferzorg te informeren over hoe hij het punt van privacy van slachtoffers in de media onder de aandacht heeft gebracht bij het Fonds Slachtofferhulp

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-04-2020] - TK Maatregelen ter bescherming privacy slachtoffers (33552, nr. 64)

De minister zegt de Kamer toe bij diezelfde periodieke brief terug te komen op het punt van het psychologisch onderzoek van het slachtoffer dat geheel inzichtelijk zou zijn voor de dader.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-04-2020] - TK Maatregelen ter bescherming privacy slachtoffers (33552, nr. 64)

De minister zegt toe te kijken naar een duurzame oplossing voor de gevolgen van vermissing, en de Kamer daarover te informeren per periodieke brief. Deze toezegging is als volgt begrepen. De minister zegt toe de Kamer per periodieke brief te informeren over hoe de praktische maatregelen in de praktijk werken voor achterblijvers van vermissing.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33552, nr. 66)

De minister zegt toe de Kamer te informeren over de commissie die op een fundamentele manier gaat kijken naar schadevergoedingen.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Adviescollege schadestelsel voor slachtoffers van strafbare feiten (33552, nr. 65)

De minister zegt toe in de volgende rapportage terug te komen op de stand van zaken bij internationale misdrijven naar aanleiding van de motie hierover.

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg Slachtofferbeleid

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33552, nr. 66)

Gesprek met de landelijk officier over mogelijkheden opsporing en vervolging voor verspreiding pedohandboek

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Afgedaan met: Uitgaande brief [10-02-2020] - TK Aanpak pedohandboek (35300 VI, nr. 113)

De SJV zal een persoonlijke exercitie uitvoeren naar de totstandkoming van enkele Kamervragen en zal de Kamer over haar bevindingen berichten.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg over de interne evaluatie naar het ambtelijke proces over de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2020] - TK Incidentenoverzicht 2019 (19637, nr. 2604)

De SJV zegt toe in het voorjaar van 2020 een nieuw overzicht van de incidentenrapportage aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg over de interne evaluatie naar het ambtelijke proces over de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2020] - TK Incidentenoverzicht 2019 (19637, nr. 2604)

De MJenV komt zo spoedig mogelijk met een (wetstechnische) tweede nota van wijziging.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

Afgedaan met: Aan deze toezegging is inmiddels voldaan, de nota van wijziging is aan de TK verzonden (Kamerstukken II, 2020/21, 35170, nr. 13)

MJenV zegt toe de Kamer een update te sturen over eventuele ontsnappingen uit kampen, en het aantal NLse kinderen met ernstige gezondheidsproblemen. In deze brief neemt hij ook het verschil tussen het aantal dossiers bij de RvdK en de aantallen kinderen in Syrie/Irak mee.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg Terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-02-2020] - TK Toezegging minderjarigen n.a.v. AO terrorisme 29 januari 2020 (29754, nr. 539)

MJenV zegt de Kamer te informeren over het aantal FTFs in andere landen.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg Terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-04-2020] - TK Toezegging AO 29 januari aantallen terugkeerders in Europa (29754, nr. 542)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over de reikwijdte van de Wet langdurig toezicht.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg Terrorisme

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-06-2020] - TK Mogelijkheden en reikwijdte van de Wet Langdurig Toezicht ten aanzien van (veroordeelde) terroristen (29754, nr. 547)

SJenV zegt toe de Kamer schriftelijk te informeren over wanneer het rapport over Bahrein naar de Tweede Kamer zal worden gezonden dan wel openbaar wordt gemaakt

Parlementaire Agenda punt [22-01-2020] - algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-02-2020] - TK Openbaarmaking rapport Inspectie Justitie en Veiligheid inzake Bahreinse zaak (29344, nr. 141)

SJenV zegt toe de Kamer op de kortst mogelijke termijn de antwoorden te sturen op de vragen over terugkeersubsidies en het falend terugkeerbeleid naar aanleiding van de beleidsdoorlichting

Parlementaire Agenda punt [22-01-2020] - algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-05-2020] - TK Antwoord op vragen van de leden Van Toorenburg en Becker over terugkeerprogramma’s voor uitgeprocedeerde asielzoekers (2020D17638)

MJenV zegt toe om met het Openbaar Ministerie te bespreken of de termijn voor het aanbrengen van tenuitvoerleggingszaken voor rechter sneller dan binnen 30 dagen kan worden uitgevoerd.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om een brief te sturen over de casus ‘Mila’

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om met het Openbaar Ministerie te bespreken of volgens de volgens de OM-aanwijzing “huiselijk geweld” in eergerelateerde zaken minder snel strafrechtelijk moet worden ingegrepen.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om de Kamer te informeren hoe de implementatie van de werkwijze aanpak stalking na 2 jaar zal worden onderzocht.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om de bevoegdheden, taken, rol van (en eventuele specialisatie van) de casusregisseur uit een te zetten

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe dat hij bij alle politie-eenheden zal nagaan of de werkwijze stalking een verplicht karakter heeft.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om de Tweede Kamer te informeren over het aantal aangiften stalking, het aantal daarbij ingevulde SASH-formulieren en het aantal casusregisseurs bij de politie.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt toe om na te gaan in hoeverre beschermingsmaatregelen direct bij het aannemen van een aangifte kunnen worden opgelegd.

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Afgedaan met: Uitgaande brief [11-03-2020] - TK Brief naar aanleiding van het debat over bedreiging en stalking (29279, nr. 578)

MJenV zegt de Kamer een brief toe over het sneller kunnen bevragen van Ecris en het uitwisselen van gegevens in het kader van mobiel banditisme in landen waar dat moeilijk gaat.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-05-2020] - TK Toezegging bevragingen ECRIS bij strafzaken mobiel banditisme (29911, nr. 276)

MJenV zegt de Kamer een evaluatie toe van het beleid ten aanzien van ouderen, waarin wordt ingegaan op de volgende thema’s: - het aangifteproces (hoe ouderen te stimuleren aangifte te doen); - de mogelijkheid verkennen van de mogelijkheid een beroep te doen een slachtofferfonds zonder strafrechtelijke vervolging van de dader. - herstelbemiddeling; - de Veiligheidstiendaagse; - cybercampagne

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-04-2020] - TK Voortgangsrapportage aanpak High Impact Crimes (28684, nr. 619)

MJenV zegt de Kamer een korte uitleg toe over de vraag of met het achteraf opvragen van camerabeelden van een slimme deurbel aan het heterdaadsvereiste wordt voldaan

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2020] - TK Brief n.a.v. toezegging Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding d.d. 5 februari 2020 (28684, nr. 615)

MJenV zegt de Kamer nogmaals een brief toe over het VVD-plan van de aanpak van winkeldiefstal, inclusief de reactie op de petitie van Detailhandel Nederland.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Petitie winkelveiligheid en Aanbevelingen aanpak winkeldiefstal (28684, nr. 623)

MJenV zegt de Kamer een brief toe hoe de Minister voor Rechtsbescherming uitvoering geeft aan de motie Van Nispen van 3 juli 2018 mbt één loket voor slachtoffers. Daarbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheid tot encryptie, dwz. het verplicht afgeven door een verdachte van de toegangscode tot een informatiesysteem. Daarnaast krijgt de Kamer een vertrouwelijke technische briefing hierover. Begin juni 2020.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-07-2019] - Burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt» (34602, nr. 2)

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over zijn overleg met banken en politie over hoe het omgaan met slachtoffers van online handelsfraude gezamenlijk kan worden opgelost

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Afgedaan met: Uitgaande brief [20-05-2020] - TK Brief internetcriminaliteit (28684, nr. 621)

MRb zegt de Kamer toe een toets te ontwikkelen om bij nieuwe wetsvoorstellen de gevolgen voor rechtsbijstand te toetsen; de Kamer wordt daarover bericht.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - TK Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 216)

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP), toe dat na inwerkingtreding van het wetsvoorstel het aantal onlinereclames van illegale kansspelaanbieders zal afnemen.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2019] - Plenaire behandeling Repliek Organiseren van kansspelen op afstand (33.996) + Modernisering speelcasinoregime (34.471)

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-03-2020] - Vragen naar aanleiding van reactie op motie over verbod op reclame (online)gokken (24557, nr. 168)

MRb zegt de Kamer toe zijn college Grapperhaus te vragen schriftelijk te laten rapporteren over de uitvoering van de motie van D66 over cyberveiligheid, en met name op de vraag hoe we de apparaten wat veiliger zouden kunnen maken.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Voortgang integrale aanpak van cybercrime (26643, nr. 696)

MRb komt terug op het idee van het instellen van een nationaal rapporteur internetcriminaliteit

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Voortgang integrale aanpak van cybercrime (26643, nr. 696)

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Vlietstra, toe in de Voorjaarsnota of de Najaarsnota zich sterk te maken voor het bekostigen van het basisplan inzake de digitalisering van de rechtspraak T02710, 34.775 VI

Parlementaire Agenda punt [14-11-2018] - Wetgevingsoverleg Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 + MRb

Afgedaan met: Uitgaande brief [17-09-2019] - EK Opgaven voor een sterke rechtspraak (29279, nr. 537)

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Dercksen, toe de brief met het advies van het Strategisch Beraad Ondermijning over waar het geld naartoe moet, naar de Kamer te sturen T02707 34.775 VI

Parlementaire Agenda punt [14-11-2018] - Wetgevingsoverleg Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2019 + MRb

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-03-2020] - EK Reactie op uw brief over contourenplan breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit

MJenV zegt een brief over C2000 inzake stand van zaken en maatregelen problematiek netwerk toe.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-03-2020] - TK Stand van zaken C2000 (25124, nr. 102)

MJenV zegt een brief inzake BIT-advies over keuzes en proces vernieuwend registeren toe.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [31-03-2020] - TK Toezegging keuzes en proces PVR AO politie 20 februari (29628, nr. 942)

MJenV zegt een brief toe over herziening van de wapenwet.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-05-2020] - TK Herziening van de Wet wapens en munitie (33033, nr. 28)

MJenV zegt een brief toe over de e-screener en of deze in lijn is met Europese regelgeving

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief 9-3-2020 (33033, nr. 27)

MJenV zegt toe het signaliseringsmodel te betrekken bij het contourenplan PTSS.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-04-2020] - TK Contouren verbeterd stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen (29628, nr. 945)

De SJenV zegt toe de Kamer binnen vier weken te informeren over de voortgang van de Taskforce en de aanvullende maatregelen teneinde de doorlooptijden terug te dringen en daarmee dwangsommen bij de IND in te dammen.

Uitgaande brief [03-03-2020] - TK Doorlooptijden en dwangsommen

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2020] - TK Voortgang Taskforce, onderzoek Significant maatregelen en aanbevelingen en tijdpad (19637, nr. 2598)

MJenV zegt toe alle inbreng/commentaar (i.i.g. hoor- en wederhoor) inzichtelijk te maken bij inspectierapporten. Dit wordt in een bijlage bij de rapporten vermeld.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

MJenV zegt toe in een brief zijn standpunt over het voorstel om de inspectie organisatorisch buiten het ministerie te plaatsen kenbaar te maken. In die brief gaat hij ook in op de waarborgen m.b.t. de onafhankelijkheid.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

MJenV zegt toe de inspectie uit huis te plaatsen en de Kamer per brief hierover te informeren onafhankelijkheid

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

MJenV zegt toe bij ook interne beïnvloeding te betrekken bij het ADR-onderzoek. Hij zal de Kamer informeren over hoe (en wanneer) dat gaat gebeuren.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

MJenV zegt toe met de MBZK terug te komen op de vraag om het onmogelijk te maken dat huis van klokkenluiders kan worden afgeluisterd (uitzondering a la advocatuur) en de Kamer daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 215)

MJenV zegt toe uiterlijk 14 juni 2020 een brief aan de Kamer te zenden waarin wordt ingegaan op: - de uitkomsten van de doorlichting van de strafrechtketen, - de eventuele regierol van het ministerie bij het verbeteren van de prestaties van de keten - de vraag welke informatie over de factsheet strafrechtketenmonitor beschikbaar komt

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - EK Aanbieden afschrift brief aan de Tweede Kamer over de doorlichting van de strafrechtketen (29279, nr. 604)

MJenJ zegt toe de vindplaats van een proefschrift over ‘contempt of court’ aan de Kamer te zenden

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2020] - TK Toezegging AO Strafrechtketen d.d. 5 maart 2020 (29279, nr. 580)

MJenV zegt brief toe van MRb over de passantenproblematiek met daarin actuele cijfers over dit probleem

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtketen

Afgedaan met: Uitgaande brief [24-06-2020] - TK Voortgangsbrief forensische zorg (33628, nr. 76)

Vóór het algemeen overleg Verkeersveiligheid van 28 mei 2020 informeert de minister de Kamer over verschillende verkeershandhavingsthema’s middels een verzamelbrief. over de volgende thema's:- beleidsreactie CFT-advies boetestelsel;- Stavaza pilot bevoegdheden BOA's verkeer;- evaluatie van de pilot alcoholmeter, -inspanningen ter verhoging van het inningspercentage van boetes van buitenlandse kentekenhouders - de Duitse ervaringen met het verbod op flitspaalsignalering;- de onderbouwing voor het afzien van invoering van een inkomensafhankelijk boetestelsel waarin ook de Zwitserse en Finse ervaringen in dit kader worden betrokken.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Verzamelbrief toezeggingen AO Handhaving in het verkeer (29398, nr. 823)

MJenV zegt de Kamer toe met een beleidsreactie op de evaluatie van de Alcoholmeter te komen voor het meireces

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [18-05-2020] - TK Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter (27565, nr. 175)

MJenV zegt de Kamer toe om een brief aan zijn Franse collega over de inning van boetes van Franse bestuurders te schrijven en neemt hierbij zijn Engelse collega mee.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Verzamelbrief toezeggingen AO Handhaving in het verkeer (29398, nr. 823)

MJenV zegt de Kamer toe om bij de MRb de administratiekosten voor boetes voor kleine snelheidsovertredingen te bespreken en mee te nemen in de verzamelbrief die voor het AO verkeershandhaving van 28 mei 2020 naar de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Verzamelbrief toezeggingen AO Handhaving in het verkeer (29398, nr. 823)

SJenV zegt toe de Kamer over 3 weken te informeren over voortgang Taskforce en aanvullende maatregelen teneinde de doorlooptijden terug te dringen en daaarmee dwangsommen bij IND in te dammen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [09-04-2020] - TK Voortgang Taskforce, onderzoek Significant maatregelen en aanbevelingen en tijdpad (19637, nr. 2598)

SJenV zegt toe de reactie op het EMN-rapport over de vermiste Vietnamese kinderen voor eind maart naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [23-03-2020] - TK Conclusies van twee onderzoeken naar het vertrek met onbekende bestemming van (Vietnamese) amv s (27062, nr. 110)

SJenV zegt toe de Kamer in mei te informeren over het nieuwe ambtsbericht Syrië en landenbeleid Syrië

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - TK Landenbeleid Syrië (19637, nr. 2637)

SJenV zegt toe uitgebreider rapporteren in de RVK over terugkeerresultaten: uitsplitsen van de terugkeercijfers

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Rapportage Vreemdelingenketen 2019 (19637, nr. 2606)

SJenV zegt toe de Kamer eind mei te informeren over de voortgang van flexibilisering van de asielketen.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

Afgedaan met: Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen (19637, nr. 2634)

MVenJ zegt de Kamer toe om de Tweede Kamer te informeren over de voortgang van het EURIEC

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Plenair debat 35 152 Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2020] - TK Voortgang EURIEC (32317, nr. 623)

MJenV informeert de Kamer binnen twee weken over de Europese spionnenschool

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - VAO JBZ-Raad d.d. 12-13 maart 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid)

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2020] - TK Verslag van de JBZ-raad van 13 maart 2020 (32317, nr. 610)

MJenV informeert de Kamer binnen twee weken over de recente Duitse uitspraak inzake overlevering

Parlementaire Agenda punt [11-03-2020] - Algemeen Overleg JBZ-raad

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2020] - TK Verslag van de JBZ-raad van 13 maart 2020 (32317, nr. 610)

MRb zegt toe de Kamer in juni te informeren over de stand van zaken rond digitale nalatenschap

Parlementaire Agenda punt [11-03-2020] - Algemeen Overleg JBZ-raad

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-05-2020] - TK Geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 4-5 juni per videoconferentie (32317, nr. 621)

SJenV zegt toe de Kamer nader te informeren over de Nederlandse bijdrage aan de twee grensoperaties die Frontex heeft opgezet ter ondersteuning van Griekenland

Parlementaire Agenda punt [11-03-2020] - Algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2020] - TK Verslag van de JBZ-raad van 13 maart 2020 (32317, nr. 610)

SJenV zegt de Kamer toe een overzicht te geven van de gelden die vanuit de EU aan Griekenland worden geboden.

Parlementaire Agenda punt [11-03-2020] - Algemeen overleg JBZ-raad deel Asiel

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-03-2020] - TK Verslag van de JBZ-raad van 13 maart 2020 (32317, nr. 610)

MRb stuurt binnenkort naar TK de validatie van de aannames (ook de financiële aannames) die ten grondslag liggen aan de stelselherziening. MRb zegt de Kamer toe een afschrift hiervan te sturen.

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Afgedaan met: Uitgaande brief [02-04-2020] - TK Externe validatie aannames bij doorrekening contourenbrief (31753, nr. 194)

MRb zegt toe dat de beleidsreactie op het WODC-rapport naar betalingsdiscipline en betalingsvormen rond verkeersboetes meer inzicht geeft in de door het CJIB gebruikte betalingsprofielen

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Afgedaan met: Uitgaande brief [13-05-2020] - TK Beleidsreactie WODC-rapport Innen verkeersboetes Wahv (29279, nr. 593)

MP zegt toe dat MJenV in zijn gesprekken met religieuze instellingen stil zal staan bij specifieke problematiek van grote religieuze gemeenten en de nu nog beperkte omvang van deelnemers aan diensten.

Plenair debat Ontwikkelingen rondom het coronavirus 4 juni 2020

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2020] - TK Toezegging contacten kerkgenootschappen (35300 VI, nr. 130)

SJenV zegt de Kamer een afschrift toe van haar brief aan de Tweede Kamer over de mogelijke juridische belemmeringen om tot intrekking te komen

Parlementaire Agenda punt [02-06-2020] - Plenair Debat- 35210 Hoofdstuk VI - Wijziging van de begrotingsstaten

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - EK Afschrift brief TK – Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt de Kamer toe te bezien of een aanscherping mogelijk is van het beleid dat een grens van zes maanden gevangenisstraf wordt gehanteerd voor het weigeren of intrekken van de verblijfsvergunning

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2643)

SJenV zegt toe de Kamer binnen 10 dagen de beantwoording op de schriftelijke vragen over COA-personeel dat zich onveilig voelt door minderjarige criminele Noord-Afrikanen toe te zenden.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [12-06-2020] - Antwoorden Kamervragen over COA-personeel dat zich onveilig voelt door «Minderjarige» criminele Noord-Afrikanen (2020D23679)

SJenV zegt toe de Kamer voor het zomerreces een brief te sturen over de LVV.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK WODC-Rapport ‘Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen’ (19637, nr. 2641)

SJenV zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren over het landenbeleid Syrië

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [30-06-2020] - TK Landenbeleid Syrië (19637, nr. 2637)

SJenV zegt de Kamer toe de brief over de juridische belemmering waartegen de IND aanloopt bij intrekking en dergelijke voor het zomerreces naar de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Toezegging inzake mogelijke juridische belemmeringen intrekken verblijfsvergunning (19637, nr. 2641)

SJenV zegt de Kamer toe om heel serieus en heel goed te bekijken of de pilot slachtofferschap kan worden voortgezet.

Parlementaire Agenda punt [09-06-2020] - GOEDGEKEURD 3e: Mondelinge vraag van het lid KUIKEN(PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen asielzoekers (Argos, 5 juni 2020)

Afgedaan met: Uitgaande brief [01-07-2020] - TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel (28638, nr. 183)

MJenV zegt brief toe over strafvervolging door overtreding geweldsinstructie of door doodslag bij dodelijke afloop.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [08-06-2020] - TK Vervolging politiegeweld in relatie tot wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar (28638, nr. 183)

MJenV zegt een brief toe aan de TK voor na de zomer over gesprekken inzake GDPA en overlijden van personen door politiegeweld/ politiegeweld.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Cijfers geweldsaanwending politie 2019 (29628, nr. 965)

MJenV zegt toe de cijfers over GDPA 2019 voor de zomer aan de TK te sturen.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Cijfers geweldsaanwending politie 2019 (29628, nr. 965)

MJenV zegt toe een brief te sturen over gesprekken die worden gevoerd over o.a. corona met kerkgenootschappen.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-06-2020] - TK Toezegging contacten kerkgenootschappen (35300 VI, nr. 130)

In voortgangsbrief visie doet de minister een aanzet voor een meerjarig tijdspad met doelstellingen, mijlpalen van veiligheidsmaatregelen

AO gevangeniswezen en TBS 6 februari 2020

Afgedaan met: Uitgaande brief [29-06-2020] - TK Tweede voortgangsbrief Visie «Recht doen, kansen bieden» (29279, nr. 603)

MJenV zegt een brief toe over de stand van zaken van ADR-onderzoek naar beïnvloeding van andere rapporten van IJenV

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC (28844, nr. 2150)

MRb zegt een brief toe dat ingaat op de corona-impact op de voorraad in de strafrechtketen (ruim voor nota-overleg van 30 juni);

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [25-06-2020] - TK Contouren aanpak achterstanden strafrechtketen (29279, nr. 601)

MRb zegt een uitwerking toe van (het plan van aanpak) van het programma Rechtsbijstand (herziening van het stelsel) (eerste en tweede pijler). Voor de zomer meer informatie over het subsidietraject voor de rechtshulppakketen (derde pijler). In de gebruikelijke voortgangsrapportage voor de zomer daar ook meer informatie over.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - TK Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 216)

MRb zegt meer informatie toe over Rechtsbijstand in internationale context (instelling Commissie Donner).

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [22-06-2020] - TK Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid (33552, nr. 66)

MRb zegt toe om voor de zomer uitgebreid terug te komen op de stand van zaken op de belangrijkste pijlers bij de stelselherziening rechtsbijstand, Dit gebeurt bij de derde voortgangsrapportage die de TK voor de zomer ontvangt.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Afgedaan met: Uitgaande brief [26-06-2020] - TK Midterm review en derde voortgangsrapportage stelselvernieuwing rechtsbijstand (31753, nr. 216)

SJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over de uitkomsten van een gesprek met dhr. De Leeuw en indien mogelijk de klokkenluider over de vraag of de in de NRC genoemde verslagen betrokken zijn in het onderzoek.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

Afgedaan met: Uitgaande brief [06-11-2019] - TK Onderzoekscommissie Vermoeden van misstand bij de IND (35000 VI, nr. 116)

SJenV zal voor lange termijn bekijken of het mogelijk is een (financierings)systeem voor IND te maken waarbij minder sprake is van schommelingen in budget (als gevolg van instroom).

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Reactie rapport Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (19637, nr. 2423)

SJenV zegt toe de Kamers te informeren wanneer de nog openstaande toezegging aan de Tweede Kamer om te kijken of we de IND structureel op een betere wijze kunnen financieren, is voldaan. (zie toezegging P97729)

Parlementaire Agenda punt [02-04-2019] - Mondeling Overleg herziening van het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel

Afgedaan met: Uitgaande brief [15-11-2019] - TK Reactie rapport Onderzoekscommissie «Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht» (19637, nr. 2423)

MJenV zegt de Kamer toe in te gaan op de suggestie om intervisie in te zetten als middel bij aanpak van de angstcultuur

Parlementaire Agenda punt [06-03-2019] - Algemeen Overleg Rapporten inzake het WODC

Afgedaan met: Uitgaande brief [03-07-2019] - TK Eerste voortgangsrapportage follow-up WODC-rapporten (28844, nr. 185)

MRb zegt de Kamer toe dat de vragen van de heer Van Nispen over tolken en vertalers schriftelijk zullen worden beantwoord.

Parlementaire Agenda punt [26-09-2019] - Algemeen overleg rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2020] - TK Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein (29936, nr. 44)

MRb zegt toe dat de Kamer een brief ontvangt over het beroep op de registertolken, de Uitwijklijst en de tarieven.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Algemeen overleg Rechtspraak

Afgedaan met: Uitgaande brief [05-04-2020] - TK Nadere toelichting vernieuwde systematiek voor tolk-/vertaaldiensten in het JenV-domein (29936, nr. 44)

Tabel 105 Door bewindslieden gedane toezeggingen die nog niet zijn afgerond

Omschrijving

Vindplaats

Informatie parlement

MJenV heeft toegezegd over een aantal jaren, mede aan de hand van de jaarverslagen RvS, CRvB, en CBB, in een brief aan de Kamer zijn oordeel over de werking van de ''grote kamer'' (art. 8:10a lid 4 Awb)

Parlementaire Agenda punt [19-03-2012] - Wetgevingsoverleg 32 450 Wet aanpassing bestuursprocesrecht + 32 621 Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Deze toezegging wordt uitgevoerd via de MvT in de kort voor of na de afloop van het zomerreces van 2020 bij de TK in te dienen wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen hoogste bestuursrechtspraak.

SJenV heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Wobka voor de zomer in consultatie te geven en na de zomer zal deze worden voorgelegd aan de Raad van State. Toegezegd wordt dat het voorstel voor het einde van dit jaar aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2012] - Algemeen Overleg Adoptie

De wijzigingen in de Wobka gaan volgens de huidige planning in september 2020 in consultatie.

MJenV heeft toegezegd de bepaling die de mogelijkheid biedt tot het opheffen van het college van afgevaardigden te schrappen, als na de evaluatie de waarde van het voortbestaan is gebleken. (T01567)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

Het advies van de Raad van State zal in het najaar met een beleidsreactie naar Tweede Kamer worden gezonden.

MJenV heeft toegezegd om de wet herziening ten nadele vijf jaar na inwerkingtreding te evalueren. (T01696)

Parlementaire Agenda punt [26-03-2013] - Plenair debat Wetsvoorstel 32 044 Wet hierziening ten nadele

Doordat er slechts maar één zaak aan de HR is voorgelegd in het kader van herziening ten nadele, en deze zaak niet heeft geleid tot herziening omdat de HR deze heeft afgewezen, kan er nog steeds geen evaluatie plaatsvinden. Zodra de situatie is veranderd zal de evaluatie alsnog worden uitgevoerd.

MJenV heeft toegezegd om in het kader van de aangekondigde evaluaties, 3 jaar na inwerkingtreding, van de wet (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis) er ook zal worden bijgehouden hoeveel verdachten er onterecht in voorlopige hechtenis hebben gezeten.

Parlementaire Agenda punt [12-06-2013] - Plenair debat 33 360 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis

De evaluatie wordt momenteel uitgevoerd. De aanvankelijke onderzoeksperiode was van oktober 2019 - april 2020, maar er is vertraging ontstaan. De TK zal in het derde kwartaal van 2020 over de uitkomsten worden geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat na de herziening van het Wetboek van Strafvordering het Wetboek van Strafrecht zal worden bezien op de aanwezigheid van obsolete bepalingen.

Parlementaire Agenda punt [26-06-2013] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 en Slotwet 2012

Hierover zal de Kamer na de voltooiing van de herziening van het Wetboek van Strafvordering nader worden geinformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Tweede Kamer te informeren afhandeling Kowsoleea-zaak

Parlementaire Agenda punt [04-07-2013] - Plenair debat 33 352 Wijziging W.v.Sr. en de Wegenveerkeerswet 1994 i.v.m. de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging W.v.Sv., De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

De zaak Kowsoleea betreft een langlopend (civiel) juridisch conflict. Laatste contact met de wederpartij dateert van 2016. Vanwege uitblijven van een reactie van de zijde van Kowsoleea, gaat de Landsadvocaat nu na wanneer de zaak verjaard. Na verjaring van de zaak zal de Kamer worden geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat hij aan de eisen van de Kamer wil voldoen wat betreft uitgebreide informatievoorziening door elke geannoteerde agenda over de stand van zaken van de richtlijnen te berichten, ook als de richtlijnen niet zijn geagendeerd voor de JBZ-Raad, zodat desgewenst daarover kan worden gesproken in de AO's JBZ-Raad.

Parlementaire Agenda punt [20-03-2014] - Algemeen Overleg Behandelvoorbehoud EU-wetgevingspakket waarborgen in strafrechtelijke procedures

Dit is een doorlopend punt van aandacht in de geannoteerde agenda's voor de JBZ-Raad, zo lang de besprekingen over het EU-wetgevingspakket «waarborgen in strafrechtelijke procedures» gaande zijn.

MJenV heeft toegezegd n.a.v. een vraag van Van Oosten (VVD) om bij de wetsevaluatie ook de lokale afweging tussen veiligheid en privacy te betrekken, alsmede de praktische uitvoering die wordt gegeven aan het kenbaarheidsvereiste van het cameratoezicht.

Parlementaire Agenda punt [25-03-2014] - Plenair debat 33 582 Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

Wetsvoorstel 33582 is op 1 juli 2016 in werking getreden. De eerste evaluatie van deze wet wordt 5 jaar na inwerkingtreding ‒ 2021- voorzien. Bij die evaluatie wordt invulling gegeven aan de toezegging.

MJenV heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Leiden in opdracht van het WODC-over bestuursrechtelijke grensoverschrijdende samenwerking na verschijnen - volgens de plannen in juni- aan de Kamer wordt gezonden met een kabinetsreactie hierop.

Parlementaire Agenda punt [23-04-2014] - Algemeen Overleg JBZ-Meerjarenbeleid vanaf 2015

Het streven is de Tweede Kamer dit najaar nader te informeren.

MJenV zegt toe de wetswijziging na vijf jaar te evalueren.

Parlementaire Agenda punt [17-06-2014] - Plenair debat 32 859 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs + Plenair debat 33 346 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

De evaluatie vindt plaats vijf jaar nadat de wet in werking is getreden. De wet is 1 juli 2017 in werking getreden. De evaluatie is in 2022 aan de orde.

SVenJ heeft toegezegd het voorstel van Kamerlid Van der Steur om het Pro Justitia-onderzoek niet langer als uitgangspunt te nemen in de wet, maar als keuzemogelijkheid voor de rechter mee te nemen in de modernisering van de het wetboek van strafvordering

Parlementaire Agenda punt [10-09-2014] - AO TBS-onderwerpen

Dit wordt betrokken bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

SJenV heeft toegezegd om te verkennen hoe een vaststellingsprocedure het beste kan worden ingericht en zal de Kamer van de uitkomst op de hoogte stellen.

Uitgaande brief [10-09-2014] - Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid gaat na het opstellen van het Nader Rapport naar de Kamer.

SJenV heeft toegezegd nu verschillende organisaties hebben verzocht om het opheffen van deze voorbehouden, en hier geen bezwaren tegen zijn, om hieraan gevolg te geven. Hiervoor zal ik een wet in voorbereiding nemen.

Uitgaande brief [10-09-2014] - Eerste reactie van het kabinet op het advies van de ACVZ inzake staatloosheid

De wet vaststellingsprocedure staatloosheid waarmee dit wordt geregeld gaat na het opstellen van het Nader Rapport naar de Kamer.

SVenJ heeft toegezegd de brief over de beëindiging van verblijfsrecht van criminele vreemdelingen met aandacht voor art. 21 lid 4 van de vreemdelingenwet te versturen

Parlementaire Agenda punt [26-11-2015] - Begrotingsbehandeling Ministerie van Veiligheid en Justitie

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces geïnformeerd

MJenV heeft toegezegd de Tweede Kamer per brief te informeren over de afspraken met Turkije inzake terrorisme gerelateerde uitzettingen vanuit Turkije naar Schengenlanden.

Parlementaire Agenda punt [07-04-2016] - Voortzetting Plenair debat over de aanslagen in Brussel

In de beleidsreactie bij het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44 is aangegeven dat de gesprekken gaande zijn. Dit is nog steeds het geval. Op dit moment kan niet worden aangeven wanneer deze gesprekken zullen zijn afgerond.

MJenV heeft toegezegd de ontwikkeling van het aantal IVS-en mee te nemen in het kader van de evaluatie van de (wet) raadsman bij het politieverhoor.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] - GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan MJenV over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

De wetsvoorstellen ter implementatie en inbedding van het recht op toegang tot een raadsman in strafprocedures (34 157 en 34159) zijn op 1 maart 2017 in werking getreden. In het kader van de evaluatie van beide wetten wordt de ontwikkeling van het aantal IVS-en meegenomen.Vooruitlopend op de evaluatie van de wet worden deze aantallen ook in de lange-termijnmonitor Raadsman bij politieverhoor meegenomen. Door de corona-maatregelen heeft die evaluatie aanmerkelijke vertraging opgelopen. Naar verwachting zullen de uitkomsten daarvan in de tweede helft van 2020 bekend worden.

MJenV heeft toegezegd het instrument van de borgsom te betrekken bij de modernisering van het wetboek van Sv.

Parlementaire Agenda punt [19-04-2016] - GOEDGEKEURD> 2e Mondelinge vraag van het lid VAN TONGEREN (GroenLinks) aan MJenV over oplopende schadevergoedingen voor onterechte detentie (Volkskrant, 18 april 2016)

Dit onderwerp wordt meegenomen in het wetsvoorstel betreffende het voorbereidend onderzoek, dat volgens volgens de huidige planning eind 2020 bij de Tweede Kamer zal worden ingediend.

MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de Zelhem-casus en daarbij de Kamervragen over dit onderwerp mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [22-06-2016] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Conform de brief van 27-06-2016 (Antwoorden Kamervragen over het bericht Dader Zelhem moest naar psychiatrische kliniek) zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd, waarbij de beantwoording van de vragen van het lid Van Toorenburg wordt betrokken.

MJenV heeft toegezegd dat de implementatiewetgeving voor de EU-richtlijn minimumnormen slachtoffers in 2019 zal worden geevalueerd.

Uitgaande brief [28-10-2016] - TK Meerjarenagenda slachtofferbeleid

Op dit moment voert de Europese Commissie een evaluatie uit van deze implementatie. Ook wordt in 2020 aanvullend door de IJenV onderzoek uitgevoerd naar slachtofferbeleid, waarbij naar verwachting o.a. ook de uitvoering van een aantal elementen uit de richtlijn wordt meegenomen. De Kamer wordt eind 2020/begin 2021 geïnformeerd over de resultaten van beide onderzoeken.

MVenJ heeft toegezegd Artikel 172b gemeentewet mogelijk schrappen twee jaar na inwerkingtreding Jeugdwet (31.467) (T01774)

Parlementaire Agenda punt [03-07-2012] - Gezamelijke behandeling 30 880 Politiewet/32822 Invoerings- en aanpassingswet Politiewet + 32 891 Wet Herziening Gerechtelijke Kaart

De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn over de resultaten van de tussenevaluatie Jeugdwet geïnformeerd. Mede op basis hiervan is het actieprogramma Zorg voor de Jeugd gelanceerd. Of artikel 172 gemeentewet kan worden geschrapt wordt meegenomen in de gesprekken met BGM’s, daarnaast wordt nagegaan of het mogelijk is om te bezien hoe vaak dit artikel wordt gebruikt. De Kamer wordt begin 2021 nader geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd de Kamer bij de aanbieding van het wetsvoorstel i.c. aanpak heling te informeren over de afhandeling van de aanbevelingen van het rapport “Focus op heling”, waaronder de aanbeveling met betrekking tot contante betalingen bij handel in tweedehands goederen

Parlementaire Agenda punt [02-02-2017] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Het wetsvoorstel waar aan gerefereerd wordt, is in voorbereiding en wordt naar verwachting in 2020 bij de Tweede Kamer ingediend. Deze toezegging wordt in een aparte brief opgenomen, die tegelijk met de indiening van het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

MJenV zegt toe met de hoogleraar Van der Laan in gesprek te gaan over de meervoudige problematiek van adolescenten in de Veiligheidshuizen.

Parlementaire Agenda punt [15-02-2017] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

De toezegging beoogt informatie op te halen over het functioneren van het adolescentenstrafrecht. Hierop lopen momenteel twee WODC-onderzoeken. Over de uitkomsten daarvan wordt de Kamer begin 2021 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd vier jaar na inwerkingtreding het protocol van de werking van het protocol te evalueren

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 235 Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (R2053)

Aan deze toezegging zal uitvoering worden gegeven vier jaar na inwerkingtreding van de wet. De wet is 19 januari 2019 in werking getreden.

MJenV zegt toe bij de wetsevaluatie (amendement 34 518, 11) aandacht te besteden aan mogelijke onnodige juridisering.

Parlementaire Agenda punt [10-05-2017] - Plenair debat 34 518 (Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding)

Op 1 januari 2018 is de wet in werking getreden. Dit houdt in dat de wet voor 1 januari 2023 dient te worden geëvalueerd. In die evaluatie zal aandacht worden besteed aan mogelijke juridisering als gevolg van deze wet. De Kamer wordt na de wetsevaluatie in 2023 geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe de wet 5 jaar na haar inwerkingtreding te evalueren en daarbij te betrekken 1. de premiestijging van de WA-verzekering t.g.v. de wetswijziging 2. of het passend is om in uitzonderlijke gevallen hogere bedragen voor affectieschade toe te kennen, dan nu voorzien.

Parlementaire Agenda punt [20-04-2017] - Plenair debat 34 257 Wijziging van onder andere het Burgerlijk Wetboek teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen

Conform toezegging zal deze wet geëvalueerd worden 5 jaar na de inwerkingtreding.

MJenV heeft toegezegd in overleg te treden met de politie en het OM over de uitkomsten van het onderzoek over de toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging in het algemeen en in het bijzonder over de aanbevolen verbeteringen van de huidige praktijk. Voor zover op basis van dat overleg verbeteringen worden geïmplementeerd zal de minister na twee jaar bezien in welke mate de nu voorgestelde verbeteringen hebben bijgedragen aan de optimalisering van de praktijk.

Uitgaande brief [26-07-2017] - TK Aanbieding rapport De toepassing van handpalmafdrukken voor opsporing en vervolging

Politie en OM monitoren de ontwikkelingen in het gebruik van handpalmafdrukken. Uw Kamer wordt voor het einde van 2020 geïnformeerd over de resultaten.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Hoekstra (CDA), toe dat hij de bevoegdheid tot insluitingsfouillering zal monitoren en afhankelijk van de aantallen ook evalueren.

Parlementaire Agenda punt [13-05-2014] - Plenaire behandeling van het wetsvoorstel 33 112 Verruiming fouilleerbevoegdheden

Uw Kamer wordt hier in de tweede helft van 2021 over geïnformeerd.

SJenV zegt namens MJenV toe dat het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche komend jaar aan de Kamer wordt gestuurd.

Parlementaire Agenda punt [30-11-2017] - Begrotingsbehandeling JenV

Verzoek om advies aan Raad van State is 7 juli jl. verstuurd naar Kabinet van de Koning.

MRb zegt de Kamer toe in de uitwerking van de resultaten van de commissie Van der Meer, de bijzonder curator mee te nemen

Parlementaire Agenda punt [04-12-2017] - Wetgevingsoverleg Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS/VenJ

De vergoeding BC heeft de aandacht maar kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen die gaande zijn op het gebied van Scheiden zonder Schade en het rechtsbijstandsprogramma. Uit het budget van dat laatste wordt de vergoeding betaald. De vergoeding BC kan daarom ook niet los van de uitkomst van die ontwikkelingen worden gezien. Ik wacht daarom eerst de uitkomst van die ontwikkelingen af. De tijdelijke verhoging punttarief najaar 2019 in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand geldt voor alle dienstverleners: advocaten, mediators en dus ook bijzondere curatoren. De Kamer wordt geïnformeerd zodra de uitkomsten van de programma's bekend zijn.

SJenV zegt de Kamer het vervolg op de evaluatie van de Wet Biometrie toe

Parlementaire Agenda punt [14-12-2017] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

MRJ zegt toe DJI te verzoeken om (a) in het jaarverslag van DJI in te gaan op het aantal incidentenmeldingen en de lessen die hieruit getrokken zijn, en (b) in de jaarlijkse publicatie den DJI in getal in te gaan op de incidentmeldingen en de trends die hieruit af te leiden zijn.

Parlementaire Agenda punt [21-12-2017] - VAO Gevangeniswezen

In 2018 is deze toezegging gestand gedaan met aandacht voor incidenten in de publicatie van ‘DJI in getal’. Vanaf 2019 verschijnt dit rapport niet meer; er wordt momenteel bezien op welke alternatieve wijze aan de toezegging tegemoet wordt gekomen. De Kamer wordt nader geïnformeerd als er een alternatief is gevonden.

MV&J zegt de Kamer toe in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering een procedure op te nemen opdat informatie waarvoor een beroep bronbescherming wordt gedaan, in een strafrechtelijk onderzoek niet beschikbaar komt (verzegeld wordt), voordat de rechter daarover een beslissing heeft genomen

Parlementaire Agenda punt [30-01-2018] - Plenair debat 34 032 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

Wordt overeenkomstig de toezegging meegenomen bij de modernisering van het Wetboek van Strafvordering.

MRb zegt de Kamer toe om voor de zomer het wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 51 Wrra in consultatie te brengen

Parlementaire Agenda punt [01-02-2018] - Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen (33 861) Tweede termijn

Na de zomer wordt de consultatie afgerond. De TK wordt in najaar 2020 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe bij de evaluatie van de Wfz in ieder geval in te gaan op: - de effectiviteit en mogelijke neveneffecten van de regeling weigerende observandi en - de behandeling van verzoeken om een machtiging onder die regeling door de penitentiaire kamer

Plenaire Behandeling Wet Forensische Zorg EK. d.d. 15 en 16 januari 2018

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. Inwerkingtreding vindt gedeeltelijk plaats op 1-1-2019 en gedeeltelijk op 1-1-2020. De Kamer wordt na de evaluatie van de Wfz in 2024 geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer begin 2020 te berichten over de resultaten van de voorlichting aan politiemedewerkers en officieren van justitie over de (juridische) mogelijkheden om handpalmafdrukken af te nemen.

Parlementaire Agenda punt [08-02-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

De Kamer zal, conform de toezegging tijdens het AO Criminaliteitsbestrijding van 5 februari 2020, in 2020 worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de Kamer op de hoogte te houden van eventuele ontwikkelingen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen. (T01614)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] - Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Zodra er zich ontwikkelingen voordoen in de rechtspraak van het EHRM op het gebied van het overgangsrecht, met gevolgen voor strafzaken waarin wat de verjaringsregeling betreft overgangsperikelen spelen, zal uw Kamer worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van het lid Van Bijsterveld, toe de werking van onderhavig wetsvoorstel in de praktijk te analyseren. (T01615)

Parlementaire Agenda punt [06-11-2012] - Plenair debat 32 890 Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht i.v.m. de aanpassing van de regeling van de vervolgingsverjaring

Het WODC-onderzoek loopt.

SJenV van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe om over toekomstige dialoog van serieuze aard met een ander land over het gebruik van Nederlandse penitentiaire inrichtingen voor veroordeelden uit dat land, het parlement in een vroegtijdig stadium te informeren. (T02136)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] - Wetsvoorstel 34 178 Goedkeuring en uitvoering Verdrag met Noorwegen over gebruik van penitentiaire inrichting Veenhuizen voor Noorse veroordeelden

Er zijn thans geen gesprekken met het buitenland hierover. Indien dit wel aan de orde is zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de leden Van Bijsterveld (CDA), De Graaf (D66), Bikker (ChristenUnie), Ruers (SP) en Lintmeijer (GroenLinks), toe dat vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een brede evaluatie zal plaatsvinden en dat daarbij in elk geval de volgende elementen zullen worden betrokken: (1) de vraag naar nut en noodzaak van artikel 172, tweede lid, van de Gemeentewet, nu de uiteindelijke wettekst niet bepaalt dat de sancties van private organisaties bij algemene maatregel van bestuur moeten zijn aangewezen; (2) de formulering van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet ("tevens namens hem") in het licht van het territoriumvereiste van de burgemeester; (3) ervaringen in andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk; en (4) de controlerende rol van de gemeenteraad ten opzichte van een burgemeester die gebruikmaakt van de nieuwe, verzwaarde openbare ordebevoegdheid. (T02138)

Parlementaire Agenda punt [23-06-2015] - Plenaire behandeling 33 882 Wetsvoorstel Aanscherping maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme en ernstige overlast

Het evaluatieonderzoek is gestart, en wordt begin 2021 afgerond.

SJenV van Veiligheid en Justitie zegt de Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van het lid Duthler (VVD), toe om in de tussenevaluatie (na ca. 3 jaar) en in de eindevaluatie (na ca. 5 jaar) mee te nemen of een onbedoeld en ongewenst neveneffect van de Wet auteurscontractenrecht is dat softwareontwikkelaars vanwege de bestsellersbepaling geen rechtspersoon oprichten, en om, als dit neveneffect zich inderdaad zou voordoen, een wetsaanpassing te initiëren. (T02137)

Parlementaire Agenda punt [30-06-2015] - Plenaire behandeling Wet auteurscontractenrecht 33 308

De toezegging wordt meegenomen bij de tussenstand van de Wet auteurscontractenrechtrecht en de evaluatie volgt in 2020.

MJenV informeert de Kamer over de uitkomsten van de pilot informatie-coördinator Matchfixing.

Parlementaire Agenda punt [18-04-2018] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

Pilot met informatiecoördinator matchfixing is 15 juli 2019 gestart en heeft een looptijd van twee jaar. Dat betekent dat de evaluatie in de zomer van 2021 plaatsvindt, waarop aan de Tweede Kamer gerapporteerd zal worden over de uitkomsten.

De MRb zegt contact op te nemen met WODC over beschikbaarheid van internationaal vergelijkend onderzoek over het effect van re-integratieprojecten.

Parlementaire Agenda punt [14-02-2018] - Debat over het rapport van de RSJ over de reïntegratie van gedetineerden

Het WODC neemt deze vraag mee in de monitor Nazorg die in september 2020 uitkomt. De Kamer wordt naar verwachting eind 2020 geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen in 2018 in consultatie te doen

Parlementaire Agenda punt [16-05-2018] - Algemeen Overleg inzake Personen en familierecht

Het wetsvoorstel beheer vermogen minderjarigen gaat in 2020 in consultatie.

De MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Bikker en Strik, toe het gebruik en de effectiviteit van de regeling voor weigerende observandi, inclusief de jurisprudentie daaromtrent en de behandeling door de penitentiaire kamer, te evalueren. In aanloop naar de evaluatie van de wet zullen een of twee veelbelovende alternatieve of aanpalende maatregelen worden uitgewerkt, zodat bij de wetsevaluatie een integrale discussie kan worden gevoerd Toezegging Evaluatie Wfz (32398) (T02559)

Parlementaire Agenda punt [15-01-2018] - Gezamenlijke Plenaire behandeling van de wetsvoorstellen 32 399, 31 996, 32 398

Deze toezegging wordt meegenomen bij de evaluatie van de Wfz, drie jaar na inwerkingtreding. De inwerkingtreding vindt gedeeltelijk op 1-1-2019 en gedeeltelijk 1-1-2020 plaats. De Kamer wordt in 2024 (na de evaluatie)geïnformeerd.

MRb zegt een terugkoppeling van gesprekken met koepelorganisaties toe over het instellen van algemene richtlijnen, waarbij expliciet en kenbaar wordt gemaakt wanneer organisaties zelf een onderzoek dienen op te pakken.

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] - VAO Zeden

Inmiddels is interdepartementaal geïnventariseerd welke ontwikkelingen er al gaande zijn om te beoordelen wat er nog aan leemtes is. De Kamer wordt naar verwachting na de zomer van 2020 over deze inventarisatie geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer per brief te informeren over het instemmingsvereiste t.a.v. de gebruikmaking van videoconferentie in het licht van de ontwikkelingen in de jurisprudentie

Parlementaire Agenda punt [06-06-2018] - Plenair debat Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 915) + Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 (34 916)

08-07-2020 In opdracht van het WODC wordt onderzoek gedaan. Resultaten van dat onderzoek worden in het najaar verwacht.

MJenV zegt de Kamer schriftelijk toe deze regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van de voorbereidingen voor de oprichting van het EOM (33.709) (T02573)

Uitgaande brief [23-02-2018] - EK Voornemen tot deelname aan het Europees OM

Betreft een doorlopende toezegging, als er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal de Kamer geïnformeerd worden. De derde voortgangsrapportage is aan de EK gestuurd.

MJenV zegt, naar aanleiding van de vraag van het lid Van Hattem (PVV) toe de Kamer te informeren over de verwachte opbrengsten en kosten van de Nederlandse deelname aan het EOM (33.709)

Parlementaire Agenda punt [03-04-2018] - Plenair debat over de voorgenomen deelname van Nederland aan het EOM (Europees Openbaar Ministerie)

De kosten van deelname aan het EOM zijn in kaart gebracht in het kader van de implementatiewetgeving en verwerkt in de Memorie van Toelichting, die op 2 april jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd.

MJenV zegt toe ook de Eerste Kamer de brief toe te zenden die aan de Tweede Kamer is toegezegd over het instemmingsvereiste.

Parlementaire Agenda punt [10-07-2018] - Gezamenlijke behandeling Wetsvoorstellen 34 915 Goedkeuring Verdrag met Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking m.b.t. misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 en 34 916 Vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17

08-07-2020 In opdracht van het WODC wordt onderzoek gedaan. Resultaten van dat onderzoek worden in het najaar verwacht.

Onderzoek naar signalen van stijging aantal verstekvonnissen waar zittingslocaties zijn opgeheven (T02609)

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] - Beleidsdebat De staat van de Rechtsstaat

Op basis van de uitkomsten van de expertmeeting in april 2019 en uitgekomen relevant onderzoek van de Raad voor de rechtspraak, is in het najaar van 2019 een opzet voor vervolgonderzoek geschreven. Startnotitie is gereed,offertetraject wordt gestart. Het onderzoek wordt in 2020 uitgevoerd.

Kamer informeren over deskundigenadvies bekostigingssystematiek rechtspraak (T02608)

Parlementaire Agenda punt [22-05-2018] - Beleidsdebat De staat van de Rechtsstaat

Dit wordt meegenomen in de brief over het prijsakkoord voor de volgende periode 2020-2022. Deze brief zal naar verwachting najaar 2019 aan de Tweede Kamer worden toegezonden.

De MRb zegt de Kamer toe dat hij de situatie in de arrondissementen Gelderland en Overijssel over vijf jaar opnieuw evalueert in het kader van de herziening gerechtelijke kaart T02619

Uitgaande brief [24-09-2018] - Beantwoording vragen naar aanleiding van de Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Evaluatie is toegezegd in de beleidsreactie op de evaluatie van de Wet herziening gerechtelijke kaart die op 16 april 2018 aan de Tweede Kamer is gezonden. Evaluatie is opgenomen in de meerjarenplanning (2022).

MRb zegt toe DJI te vragen een grondige analyse te doen naar de huidige druk op de PPC en EZV.

Parlementaire Agenda punt [03-10-2018] - VAO Gevangeniswezen

TK wordt naar verwachting in 2020 geïnformeerd.

MJvenV heeft toegezegd in de komende Prinsjesdagstukken per departement een overzicht te gegeven van welke ad-hoccommissies er actief zijn

Parlementaire Agenda punt [30-10-2018] - Algemene Politieke Beschouwingen

Uw Kamer ontvangt voor de begrotingsbehandeling een separate brief met een overzicht van de ad hoc commissies.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over het WODC onderzoek (t.a.v.burgerrechten), nadat dit beschikbaar is.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2018] - Algemeen Overleg Politie ICT

De Tweede Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd over welke conclusies aan het rapport zullen worden verbonden.

De Minister heeft toegezegd dat hij gaat monitoren hoe vaak gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd (i.k.v. WLT) en Kamer hier over informeren, ook in combinatie met de WvGGZ en wfz

Parlementaire Agenda punt [28-11-2018] - Algemeen Overleg inzake Gevangeniswezen/tbs

De WvGGZ waar in de toezegging naar gerefereerd wordt is nog niet ingevoerd. Na de invoering wordt de Kamer geïnformeerd. Naar verwachting is dat in 2021 als er enige tijd monitoring heeft kunnen plaatsvinden na de invoering van de WvGGZ.

De MJenV zegt toe dat hij de wetenschappers die de monitor gaan uitvoeren (motie-Buitenweg-Van Nispen, TK 34763, nr. 10), zal verzoeken om daarbij een diversiteit van onderzoekscriteria op te nemen en een-op-een de punten die mevrouw Vlietstra (PvdA) genoemd heeft, zal overbrengen aan degenen die straks dat onderzoek gaan doen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Hierin worden de specifieke vragen waarop de toezegging toeziet meegenomen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht. De Kamer zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onderzoeksrapport geïnformeerd worden.

De MJenV zegt toe, tezamen met MBZK te zullen kijken naar het vervolgbeleid dat door gemeenten wordt gevoerd ten aanzien van de periode na de sluiting van de woning, en de EK daarover te informeren.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] - Plenaire behandeling 34 763 inzake Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden

Het WODC monitort de toepassing van artikel 13b Opiumwet. Hierin worden de specifieke vragen waarop de toezegging toeziet meegenomen. De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar van 2021 verwacht. De Kamer zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het onderzoeksrapport geïnformeerd worden.

MJenV zegt de Kamer toe te informeren over evaluatie van het klachtensysteem

Parlementaire Agenda punt [29-11-2018] - Algemeen Overleg Politie (personeel)

Na afronding van de evaluatie door de Inspectie JenV wordt uw Kamer geïnformeerd over de uitkomsten.

MRb zegt toe dat hij bereid is nog eens naar het PMJ-model te kijken en daar waar nodig te finetunen.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

De Kamer wordt jaarlijks over de PMJ-ramingen per Kamerbrief geïnformeerd (zie Kamerbrief PMJ-ramingen tot en met 2024). In deze brief wordt ingegaan op de toezegging door de MRb en welke maatregelen worden getroffen omtrent het PMJ-model. Brief 2020 is verzonden.

MRb zegt toe te bekijken of particuliere eigenaren en woningcorporaties gewaarschuwd kunnen worden voor criminele intenties van potentiele gebruikers en een onderzoek te bekijken naar verplichte screening op antecedenten en intenties (vergelijkbaar als Bibob) bij eigenaren die panden willen verhuren.

Parlementaire Agenda punt [22-11-2018] - Voortzetting Begrotingsbehandeling ministerie van Justitie en Veiligheid

Er wordt een breder overleg opgetuigd om het vervolg te bespreken. Het gaat dan specifiek om de aanbevelingen die gedaan zijn in het onderzoek "Panden met een Luchtje". De verwachting is dat e.e.a. afgerond is in het najaar en dat de TK geïnformeerd kan worden middels de voortgangsbrief anti-ondermijning die in oktober/november verzonden wordt.

SJenV zegt naar aanleiding van het onderzoek sociale veiligheid op COA-locaties toe bij een bredere onderzoekspdracht de positie van de LHBTIers en bekeerlingen te betrekken en ook ongewenste zwangerschappen en eergerelateerd geweld mee te nemen en hierover terug te koppelen aan de Kamer

Parlementaire Agenda punt [13-12-2018] - AO Vreemdelingen- en Asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting in september 2020 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de audit die het COA in 2019 zal uitvoeren.

Uitgaande brief [19-10-2018] - TK Rapport sociale veiligheid van bewoners in asielzoekerscentra

Uitkomsten van de Audit worden in juli 2020 verwacht. De Kamer wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2020 geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat hij in gesprek gaat met de WRR over het onderzoek naar de politiefunctie

Parlementaire Agenda punt [12-12-2018] - Plenair debat over de Evaluatie van de Politiewet 2012

Gesprek tussen MJenV en WRR heeft plaatsgevonden op donderdag 9 januari. De uitkomsten van dit gesprek worden verwerkt in de brief die die nog aan uw Kamer wordt verzonden

MJenV zegt de Kamer toe dat hij aan de slag gaat met het arrest van de Hoge Raad over het verhalen van schade. Er wordt een nieuw artikel in het Wetboek van Strafrecht voorgesteld, waarmee de grondslag wordt gecreëerd om de kosten voor de inbeslagname, het vervoer en de opslag van illegaal vuurwerk te kunnen verhalen op daders.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Op 11 juni is het advies van de Raad van State ontvangen. Naar aanleiding van dit advies is het Wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit aangevuld en verduidelijkt. Kostenverhaal maakt deel uit van dit wetsvoorstel.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij nog zal terugkomen op de motie van Den Boer over de visie van de politiefunctie.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2018] - Algemeen Overleg Nationale veiligheid en crisisbeheersing

Gesprek tussen MJenV en WRR heeft plaatsgevonden op donderdag 9 januari. De uitkomsten van dit gesprek worden verwerkt in de brief die die nog aan uw Kamer wordt verzonden

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Wezel (SP), toe dat hij initiatieven zal ontplooien om een publiekscampagne op te zetten wat betreft de aangifteplicht, die geldt voor eenieder die kennis draagt van terroristische misdrijven, inclusief de voorbereiding daarvan.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2018] - Plenair debat Wetsvoorstel 34 746 Wet Versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme

De Eerste Kamer wordt in oktober geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe dat hij de AMvB met de lijst met misdrijven waarvoor de hackbevoegdheid ook gaat gelden naast de door de wet aangewezen misdrijven, niet zal wijzigen voordat de wetsevaluatie, die na twee jaar uitgevoerd zal worden, heeft plaatsgevonden en is behandeld in de beide Kamers der Staten-Generaal. Wanneer er na de evaluatie een voornemen is om de AMvB te wijzigen, dan wordt dat voornemen gedeeld met beide Kamers.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Evaluatie vindt twee jaar na inwerkingtreding van de wet (maart 2019) plaats.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Gerkens (SP), toe dat hij de Kamer jaarlijks zal informeren over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

De Eerste Kamer zal jaarlijks worden geïnformeerd over hoe vaak van de bevoegdheid van het onderzoek in een geautomatiseerd werk gebruik is gemaakt en of bij die inzet gebruik is gemaakt van commerciële binnendringsoftware. Dit gebeurt in het Jaarverslag.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Sent (PvdA) en Strik (GroenLinks), toe dat bij de evaluatie van de wet over twee jaar bekeken zal worden hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2018] - Debat over ontbrekende profielen van veroordeelde criminelen in de DNA-databank

Hoe het systeemtoezicht achteraf door de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gewerkt wordt meegenomen in de evaluatie van de wet CCIII. Twee jaar na inwerkingtreding. De wet CCIII is 1 maart 2019 in werking getreden.

MRb zegt de Kamer toe om per brief terug te komen op het aangescherpte normenkader voor interlandelijke adoptie.

Parlementaire Agenda punt [24-01-2019] - Personen- en Familierecht

Daar deze toezegging en de WOBKA (Wet opneming buitenlands kind ter adoptie) nauw met elkaar samenhangen zal de Kamer over beide, in samenhang met elkaar, geïnformeerd worden. Het streven is de Kamer daar in september/oktober 2020 nader over te bericht.

De MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Bikker (ChristenUnie) en Wezel (SP), toe dat hij zal verkennen welke behoefte er bestaat bij andere gerechten, zoals de maritieme kamer bij de rechtbank Rotterdam en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, om volledig Engelstalige procedures te hanteren.T02672

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Wordt meegenomen in het kader van de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden.

De MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van de leden Andriessen (D66), Duthler (VVD) en Lokin-Sassen (CDA), toe dat financiële meevallers bij de rechtspraak door het NCC(A) besteed zullen worden aan een eventuele verlaging van de griffierechten of aan de rechtspraak, en niet ten bate komen van de Justitie-begroting.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Kamer zal worden geïnformeerd bij de evaluatie van de wet Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam die medio 2024 zal plaatsvinden..

De MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler (VVD), toe dat hij over vijf jaar de werking van de wet NCC zal evalueren. Daarbij zal de differentiatie van griffierechten worden meegenomen.

Parlementaire Agenda punt [04-12-2018] ‒ 1e termijn Kamer> Plenair debat Wetsvoorstel 34761 Engelstalige Rechtspraak Internationale handelskamers Rechtbank en Gerechtshof Amsterdam

Evaluatie medio 2024.

SJenV zegt toe de Kamer in de tweede helft van 2019 te informeren over de voortgang en resultaten van drie acties en de te nemen vervolgstappen met betrekking tot de verbetersuggesties uit het WODC rapport over de aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten.

Uitgaande brief [15-02-2019] - TK Beleidsreactie WODC-rapport Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten

De Kamer wordt naar verwachting in september 2020 geïnformeerd

MRb zegt toe te komen met een wetsvoorstel voor budgetneutrale verlaging van de griffierechten zoals voorgesteld in zijn brief van 15 november 2018.

Parlementaire Agenda punt [31-01-2019] - Algemeen overleg Rechtspraak

De schriftelijke vragen van de leden van de Tweede Kamer zijn ontvangen. Er wordt gewerkt aan de nota naar aanleiding van het verslag. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe duidelijkheid te geven over in hoeverre er inzicht kan worden gegeven over het aandeel van bewaken en beveiligen in de politiebegroting

Parlementaire Agenda punt [04-04-2019] - Plenair debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen

Uw Kamer is in de brief Uitwerking breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit van 18 juni jl. geïnformeerd over het aandeel bewaken en beveiligen in de BOTOC-gelden.

De MJenV heeft toegezegd de Kamer te informeren over de editie van de lange termijn monitor Raadsman bij politieverhoor. De minister heeft toegezegd dat deze in 2020 aan de TK zal worden gestuurd, zo mogelijk al in de eerste helft van 2020.

Parlementaire Agenda punt [17-04-2019] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke Onderwerpen

Het WODC is gestart met de uitvoering van de tweede editie van de lange termijn monitor raadsman bij politieverhoor. Het betreft de periode 1-3-2017 tot 1-3-2019. Door de corona-maatregelen heeft het onderzoek aanmerkelijke vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het onderzoek in de tweede helft van 2020 kunnen worden afgerond.

MJenV zegt toe de Tweede Kamer nader te informeren over de resultaten van de evaluaties met betrekking tot de aanslag in Utrecht of van zaken uit het strafproces tegen de verdachte die in de openbaarheid kunnen worden gedeeld, zodra de mogelijkheid zich voordoet.

Uitgaande brief [24-04-2019] - TK Nadere informatie naar aanleiding van de aanslag Utrecht 18 maart 2019

Bij brief van 9 december heeft MJenV de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. De Inspectie JenV zal kort na de zomer een overkoepelende rapportage afronden over de evaluaties naar het strafrechtelijk verleden van de dader en over signalen van radicalisering. Naar verwachting wordt de Tweede Kamer in september geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe om in samenwerking met Financiën, te kijken of we grip en zicht kunnen krijgen op financiële veelplegers.

Parlementaire Agenda punt [04-10-2018] - Algemeen Overleg Financieel-economische criminaliteit

Het WODC start in september 2020 het gevraagde onderzoek. De Kamer zal na oplevering van het onderzoek nader worden geïnformeerd.

MRb zegt toe te bezien hoe huwelijkse gevangenschap kan worden betrokken bij het programma scheiden zonder schade

Parlementaire Agenda punt [24-04-2019] - Debat over huwelijkse gevangenschap

Op 24 sep 2020 is een schriftelijke overleg over de recente Familiebrief. Hierin wordt deze toezegging meegenomen.

MJenV zegt toe de duurzaamheidsagenda aan de Kamer toe te zenden

Parlementaire Agenda punt [04-06-2019] - Algemeen Overleg Politie

Uw Kamer is in het Halfjaarbericht politie van mei 2020 geïnformeerd over de duurzaamheidsagenda.

Voor de begrotingsbehandeling een tienjarig overzicht opstellen over de waardebeslagdoelstellingen en de incassodoelstellingen en de resultaten van het OM, gecorrigeerd voor incidentele grote factoren.

Verslag Wetgevingsoverleg jaarverslag en slotwet 2018 dd 27 juni 2019

De toezegging is momenteel in behandeling. Verwacht wordt dat de actie in oktober wordt afgerond. In die maand verwachten wij de Kamer te kunnen informeren.

SJenV komt per brief met een analyse van de projectleider inzake de privacy aspecten bij mensenhandel.

AO mensenhandel en prostitutie op 03-07-2019

De analyse bleek complexer dan de projectleider had voorzien. Het traject heeft mede daardoor vertraging opgelopen. Samen met het CCV, alle betrokken partners in de veiligheids- en zorgketens en aanvullende externe juridische ondersteuning worden de rapportage van de projectleider momenteel omgevormd tot een handreiking die de praktijk duidelijkheid moet geven over wat er op dit moment mogelijk is met betrekking tot gegevensuitwisseling. Ambitie is om eind Q3 de handreiking gereed te hebben voor verspreiding.

SJenV zegt toe een terugkoppeling aan de Kamer te sturen over het nog te plannen ambtelijk overleg tussen JenV/VWS/SZW/VNG en evt. OCW over de (on)mogelijkheden AMV’s ook vanaf hun 18e nog enige tijd te begeleiden.

Parlementaire Agenda punt [04-07-2019] - AO vreemdelingen- en asielbeleid DJ: 2583988

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV nodigt de VKC JenV binnen zes maanden uit voor de fitheidstest van de politie.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Door corona heeft de fitheidstest geen doorgang kunnen vinden. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum.

MJenV zegt toe de Kamer in het najaar per brief te informeren over het politieonderwijs van de toekomst en hoe dit zich verhoudt tot de diender.

Parlementaire Agenda punt [27-06-2019] - Algemeen Overleg Politieonderwijs en onderzoek

Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de Kamerbrief Actuele ontwikkelingen in het politieonderwijs en Jaarbeeld Inspectie van 24 juni jl.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schouwenaar (VVD), toe in de toelichting van de AMvB’s in te gaan op de betekenis van de geweldsinstructie en het leerstuk van noodweer in relatie tot de strafuitsluitingsgronden.T02762

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Parlementaire voorhang gepland voor het eerste kwartaal in 2021.

MJenV zegt de Kamer toe met de stas VWS terug te komen op de handhavingscapaciteit van de inspectie van VWS op de productie van en de handel in nieuwe psychoactieve stoffen (nps) in relatie tot het wetsvoorstel nps dat dit jaar in consultatie gaat.

Parlementaire Agenda punt [11-09-2019] - Pleniar debat Drugsproblematiek in Nederland

In de consultatie is door betrokken operationele partijen aandacht besteed aan de uitvoeringslasten. Dit krijgt zijn weerslag in het voorstel. Na de zomer gaat het voorstel naar de Raad van State (29-6).

SJenV heeft toegezegd te bezien of het wetsvoorstel regulering sekswerk nu snel (uiterlijk 1e kwartaal 2020) naar de kamer kan worden gezonden

APB 2019

Verzoek om advies aan Raad van State is 7 juli jl. verstuurd naar Kabinet van de Koning.

De Minister zegt de Kamer toe om in de brief over de uitkomsten van de Denktank ook inzichten uit het buitenland terug te koppelen en in te gaan op het inzetten van wervingscampagnes.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2019] - Algemeen Overleg Brandweer

Het traject rechtspositie heeft door corona enkele maanden vertraging opgelopen. In november 2020 wordt erover gesproken in het Veiligheidsberaad. Daarna wordt uw Kamer hierover geïnformeerd.

De Minister zegt de Kamer toe periodiek te informeren over de ontwikkeling van de commissie toekomstige brandweer van het Veiligheidsberaad waarbij ook het onderwerp cultuur de aandacht heeft.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2019] - Algemeen Overleg Brandweer

Door corona is enige vertraging opgelopen. Uw Kamer wordt in het najaar van 2020 geïnformeerd.

De Minister zegt de Kamer toe voor de zomer over de voortgang van het Programma vrijwilligheid te informeren.

Parlementaire Agenda punt [17-10-2019] - Algemeen Overleg Brandweer

Door corona is enige vertraging opgelopen. Uw Kamer wordt dit najaar geïnformeerd.

MJenV zegt toe een overzicht van de additioneel in private en politielabs uit te voeren forensische onderzoeken aan de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [31-10-2019] - Algemeen Overleg Forensisch onderzoek

Dit onderdeel van de visie op forensisch onderzoek wordt thans uitgewerkt door NFI, OM en politie. De inventarisatie van onderzoeken die zich ervoor lenen om uitgevoerd te worden in private en politielabs zal tegen eind 2020 zijn afgerond, waarna informatie aan de Kamer volgt.

SJenV zegt de Kamer een technische briefing over de LVV toe.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

Briefing is uitgesteld wegens de opgelegde coronamaatregelen.

SJenV zegt toe de Kamer na afloop van de pilot LVV te informeren.

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

MJenV heeft toegezegd dat het wetsvoorstel nu in consultatie is en zal na verwerking van de reacties aan de Raad van State worden gezonden. De planning is dat de minister van J&V het aan het einde van het eerste kwartaal of in het tweede kwartaal aanbiedt aan de Tweede Kamer.

Parlementaire Agenda punt [29-10-2019] - Algemene Politieke Beschouwingen

Verzoek om advies aan Raad van State is 7 juli jl. verstuurd naar Kabinet van de Koning.

MRb zegt de Kamer toe dat de hoogte van de eigen bijdrage niet de sluitpost zal worden bij de herziening van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als er tegenvallers zijn op andere terreinen zal de eigen bijdrage niet telkens opgehoogd moeten worden

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Deze toezegging heeft de doorlopend aandacht van het programma Stelselvernieuwing Rechtsbijstand.

MRb zegt de Kamer toe dat er experimenten op het gebied van maatwerk zullen komen

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Van september 2020 tot september 2021 vinden experimenten plaats. In de vierde voortgangsrapportage dec 2020 zal daarover worden gerapporteerd.

MRb zegt de Kamer toe dat de leeftijdsopbouw wordt meegenomen in de doelgroepenanalyse

Parlementaire Agenda punt [07-11-2019] - gesubsidieerde rechtsbijstand

Wordt meegenomen in de vierde voortgangsrapportage programma rechtsbijstand

SJenV zegt de Kamer toe op korte termijn te onderzoeken hoe we overlastgevers in de touwen kunnen houden

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd middels een brief over overlastgevende vreemdelingen

SJenV zegt toe na enige tijd de resultaten van de TOP-X aanpak met de Kamer te delen

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd

SJenV zegt toe te kijken wanneer het strafrechtelijk wordt als iemand niet vrijwillig vertrekt, terwijl daar wel alles aan is gedaan. Wanneer is het strafrechtelijk?

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

De Kamer wordt naar verachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zal bezien of het mogelijk is om zonder veroordeling geld af te pakken van criminelen.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Uw Kamer zal naar verwachting dit najaar worden geïnformeerd.

MJenV zegt n.a.v. een interruptie van het lid Van der Graaf (CU) de Kamer toe om met burgemeesters in gesprek te gaan.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Er is een onderzoeksopdracht uitgezet om na te gaan wat de huidige praktijk is voor wat betreft vergunningsvoorwaarden voor evenementen op het gebied van de bestrijding van hard drugs. De resultaten worden op korte termijn verwacht. Op grond daarvan wordt het gesprek met burgemeesters aangegaan. 29/6

MRb zegt toe de Kamer voor de zomer te informeren of het mogelijk is om jaarlijks een overzicht kunnen geven over de lopende initiatieven over surveillancetechnieken.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Naar verwachting wordt de kamer voor het einde van dit jaar geïnformeerd

MRb zegt de Kamer toe om een rapportage over de 40 pilots die nu lopen binnen één jaar aan de Kamer te sturen.

Parlementaire Agenda punt [20-11-2019] - Begrotingsbehandeling Ministerie Justitie en Veiligheid

Loopt gelijk op met de aangenomen motie Van de Graaf. De Tweede Kamer wordt na de zomer 2020 geïnformeerd. MRB heeft tijdens WGO Experimentenwet op 3/2 eveneens toegezegd de TK over de pilots te informeren.

MRb informeert de TK over wat we kunnen doen om de inning van de bestuurlijke boetes te effectueren, die in het buitenland minder goed worden erkend

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Het streven is de Tweede Kamer dit najaar nader te informeren.

De minister zegt toe onderzoek te doen naar het gelijktrekken van het speelveld en met een beleidsreactie te komen namens meerdere ministeries (loterijen).

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

Een laatste in een reeks benodigde onderzoeken is uitgezet en wordt waarschijnlijk dit najaar opgeleverd. De Kamer wordt in het eerste kwartaal van 2021 geïnformeerd.

De minister informeert de Kamer spoedig na de uitspraak van de Raad van State voordat er onomkeerbare stappen worden gezet (loterijen).

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

De Kamer wordt geïnformeerd na de uitspraak van de RvS. Die uitspraak wordt in de tweede helft van 2020/begin 2021 verwacht.

MRB zegt de Kamer toe reclame en aantal spelers en verslaafden te monitoren. Deze informatie wordt na inwerkingtreding wet in jaarverslag ksa opgenomen

Parlementaire Agenda punt [27-11-2019] - Algemeen Overleg kansspelen

De Kamer wordt hier in 2022 over geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over de uitkomsten van de expertgroep inzake Maltese paspoorten en de Nederlandse inzet daarbij

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-Raad deel asiel

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2020 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer vertrouwelijk te informeren over de Nederlandse lijst van problematische landen in relatie tot de visumcode

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Algemeen Overleg JBZ-Raad deel asiel

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd

MJenV zegt toe bij de volgende geannoteerde agenda in te gaan op het idee van het lid Van Nispen van een zwarte lijst van bedrijven die veroordeeld zijn voor milieucriminaliteit.

Parlementaire Agenda punt [28-11-2019] - Commissie Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De mogelijkheden met betrekking tot een zwarte lijst van bedrijven die milieucriminaliteit plegen worden in Brussel verkend. Naar verwachting levert de consultatie van de Richtlijn 2008/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht geactualiseerde of nieuwe regelgeving op, evenals (op iets langere termijn) de Green Deal. Beide trajecten worden gezien als mogelijkheid om te komen tot regelgeving voor het maken van een zwarte lijst.

SjenV zegt de Kamer toe om de Tweede Kamer halfjaarlijks te rapporteren over de intensivering van de middelen van de politie

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Uw Kamer is hierover in het Halfjaarbericht politie van mei 2020 geïnformeerd.

SjenV zegt de Kamer toe om een Jurisprudentie onderzoek te doen naar berechting (inclusief eis en opgelegde straf) van daders op basis van 273f Sr (wetsartikel van mensenhandel) plus de vrijlopende veroordeelden

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

De resultaten van het jurisprudentieonderzoek zijn 1 juli 2020 gepubliceerd via ‘TK Moties en toezeggingen op het gebied van mensenhandel’. Het onderdeel van de toezegging dat ziet op informatie m.b.t. openstaande vrijheidsstraffen veroordeelden voor mensenhandel wordt, zoals aangegeven in de brief van 1 juli 2020, na de zomer afgedaan.

SjenV zegt de Kamer toe om een rapportage over de knelpunten en een handreiking uit te brengen over het proces van informatiedeling tussen ketenpartners onder de AVG-verordening en deze naar de Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

Samen met het CCV en partijen uit de praktijk wordt gewerkt aan een gedegen doch praktische handreiking, met als doel deze in de loop van september te publiceren.

SJenV zegt toe de Kamer te informeren over uitvoering van de motie Van Ojik-Becker over een effectievere aanpak van mensensmokkel.

Parlementaire Agenda punt [05-12-2019] - AO Mensenhandel

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd

MJenV heeft toegezegd de kamer te informeren over het Nationaal Platform Criminaliteitsbestrijding samen met het bedrijfsleven en de financiële wereld zal het onderwerp van de babbeltrucs de eerstvolgende keer op het programma: hoe kunnen we meters maken op dit onderwerp?

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Babbeltruc plaag voor 55-plus’ (AD, 16 december 2019)

Zal worden geagendeerd NPC december 2020.

MJenV heeft toegezegd bij de komende Veiligheids-10-daagse zal ook aandacht worden besteed aan de rol van de wijkagent en – daarmee samenhangend - het doen van aangifte.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Babbeltruc plaag voor 55-plus’ (AD, 16 december 2019)

Wegens de coronamaatregelen is de Veiligheids10daagse uitgesteld naar oktober 2020 (Week van de Veiligheid). De Kamer wordt eind 2020 nader geïnformeerd.

MJenV heeft toegezegd dat eerder is er een publiekscampagne geweest rondom cybercrime. De minister zegt toe dat deze er weer zal komen. Daarnaast zal in algemene zin aandacht worden gevraagd voor babbeltrucs bij ouderen.

Parlementaire Agenda punt [17-12-2019] - GOEDGEKEURD> 3e Mondelinge vraag van het lid VAN TOORENBURG (CDA) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Babbeltruc plaag voor 55-plus’ (AD, 16 december 2019)

De brede campagne gericht op ouderen is voorzien in het najaar 2020, waar bij onder andere cybercrime en online babbeltrucs aanbod komen.

MJenV heeft toegezegd dat de Kamer op enig moment nader wordt geïnformeerd over het strafrechtelijk onderzoek, het terugvorderen van onnodig gemaakte kosten en de doorbetaling van salaris in de casus waar het rapport over gaat.

Parlementaire Agenda punt [19-12-2019] - Algemeen Overleg Rapport van de Onderzoekscommissie Openbaar Ministerie (commissie-Fokkens)

Na afronding oriënterend onderzoek door Rijksrecherche wordt bezien of TK hierover kan worden geïnformeerd. Stand van zaken onderzoek Rijksrecherche: Afronding zal medio augustus plaatsvinden.

MJenV zal begin 2020 in het kader van de indigo-aanpak in gesprek gaan met de reclassering en het OM en de Kamer daarover informeren

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

Na het zomerreces zal de Tweede Kamer geinformeerd worden over de uitkomsten van het overleg met reclassering, politie en OM

MJenV zal in het kader van de algehele herziening van de Zedenwetgeving de Kamer, na afronding van de impactanalyse februari 2020, per brief op de hoogte stellen en biedt een technische briefing aan met deskundigen waarin ook de ervaringen in het buitenland worden meegenomen. Het OM wordt daarnaast ook voor deze briefing uitgenodigd.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

De brief van deze toezegging zal gestand worden gedaan door de MJenV in het kader van de algehele herziening van de Zedenwetgeving in de Kamer, na afronding van de impactanalyse februari 2020, per brief op de hoogte stellen en biedt een technische briefing aan met deskundigen waarin ook de ervaringen in het buitenland worden meegenomen. Het OM wordt daarnaast ook voor deze briefing uitgenodigd.

MJenV zal de Kamer per brief voor het volgende algemeen overleg een cijfermatig overzicht sturen van het aantal aangiftes, gemiddeld opgelegde straffen en veroordelingen en voor zover mogelijk met een nationaliteitenoverzicht.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

In verband met corona is de datum van 30/06 niet mogelijk gebleken. Uw Kamer wordt hier op een later moment over geïnformeerd.

MRb zal voor de zomer van 2020 de Kamer informeren over de instructies/protocollen qua op te leggen reisbeperkingen in geval van (reclassering)toezicht.

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

De uitvoering van deze toezegging heeft in verband met de coronacrisis enige vertraging opgelopen. De sessies die hierover belegd waren met de betrokken ketenpartners worden opgeschoven naar de zomer en het najaar. Naar verwachting zal de Kamer dan ook in het najaar 2020 geïnformeerd worden.

MRb zal naar aanleiding van de motie Buitenweg de resultaten van het onderzoek eind 2020 naar de kamer sturen

Parlementaire Agenda punt [18-12-2019] - Algemeen Overleg Zeden

In het kader van het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis is een onderzoek aanbesteed dat ziet op verbetering van (vroeg-)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg. In dit onderzoek wordt specifiek aandacht besteed aan signalering van seksueel misbruik. De TK wordt in 2022 over de uitkomsten geïnformeerd.

De SJV zegt toe een extern onderzoek te laten doen aangaande het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) 2018 en daarbij ook de oud SJV te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg over de interne evaluatie naar het ambtelijke proces over de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

De staatssecretaris van JenV heeft in het VAO van 10 maart 2020 toegezegd dat de uitkomsten van het onderzoek van de NSOB uiterlijk. Voor kerst 2020 aan uw Kamer worden gestuurd.

De SJV zegt toe dat in de 2e helft van 2020 er informatie komt van de Inspectie JenV die gekeken heeft in hoeverre criminele incidenten worden geregistreerd van asielzoekers.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg over de interne evaluatie naar het ambtelijke proces over de totstandkoming van en besluitvorming over het incidentenoverzicht zoals opgenomen in de Rapportage Vreemdelingenketen 2018 (RVK)

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2020 geïnformeerd

De MJenV geeft richting de korpsleiding het signaal af dat de politie in het kader van het betrouwbaarheidsonderzoek niet mag vragen naar het stemgedrag van de betrokkene.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de brief over vragen naar stemgedrag van betrokkene in het betrouwbaarheidsonderzoek van de politie van 26 mei jl

De evaluatie van het nieuwe screeningsinstrumentarium komt periodiek terug in het Halfjaarbericht. Er zullen ook audits en steekproeven komen. De MJenV komt in de toekomst in een brief daar op terug.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

Uw Kamer wordt hier na behandeling van de wet in de Eerste Kamer (naar verwachting zomer 2021) over geïnformeerd.

De MJenV gaat in het kabinet inventariseren wat de ambitie van andere beroepsgroepen in het veiligheidsdomein is over screening.

Parlementaire Agenda punt [27-01-2020] - Wetgevingsoverleg 35 170 Screening ambtenaren van politie en politie-externen + 35 065 Wijzigingswet meldkamers

Uw Kamer wordt hier voor eind 2020 over geïnformeerd.

MJenV zegt toe de Kamer te informeren over of er marge zit in de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de Rijkswet op Nederlanderschap.

Parlementaire Agenda punt [29-01-2020] - Algemeen Overleg Terrorisme

De Tweede Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd.

MJenV zegt toe dat hij het evaluatierapport van IJenV op de stand van zaken van de implementatie van de aanbevelingen uit het Hümeyra-rapport in 2020 toezendt aan Kamer

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Er wordt een afspraak gemaakt met het Genootschap van Burgemeesters hierover. De Kamer wordt naar verwachting in de eerste volgende voortgangsrapportage geweld hoort nergens thuis nader geïnformeerd (voor het Kerstreces 2020).

MJenV zegt toe om in overleg te gaan met het Genootschap van Burgemeesters om de wenselijkheid en toegevoegde waarde van een noodknop voor slachtoffers via de burgemeester te onderzoeken

Parlementaire Agenda punt [30-01-2020] - Plenair debat over de aanpak van bedreiging en stalking

Er wordt een afspraak gemaakt met het Genootschap van Burgemeesters hierover. De Kamer wordt naar verwachting in de eerstvolgende voortgangsrapportage geweld hoort nergens thuis nader geïnformeerd (voor het Kerstreces 2020).

MJenV zal het gesprek aangaan met de providers, zoals bijvoorbeeld degenen die Instagram beheren, over de weerbaarheid van jongere gebruikers en de vraag wat deze partijen doen om gebruikers weerbaar te maken en die gebruikers te wijzen op onverwachte en ongewilde effecten.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

De Kamer zal naar verwachting nog dit jaar worden geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe het voorstel van GroenLinks en het CDA met de titel ‘Ontzorg agenten’ doorgeleiden naar de politie en de Commissie Zuurmond en daarna de kamer te informeren.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Het voorstel is doorgeleid naar de Commissie en naar de politie. In het Halfjaarbericht politie van dit najaar wordt uw Kamer hierover verder geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer een brief toe over het in de praktijk benutten van het afnemen van handpalmafdrukken, waarbij ook wordt gekeken naar de delicten waarbij dat passend is.

Parlementaire Agenda punt [05-02-2020] - Algemeen Overleg Criminaliteitsbestrijding

Politie en OM monitoren de ontwikkelingen in het gebruik van handpalmafdrukken. Uw Kamer wordt voor het einde van 2020 geïnformeerd over de resultaten.

MJenV zegt de Kamer een brief toe over hoe de Kamer (vertrouwelijk) geïnformeerd wordt over 5G (incl hoe zo'n technische briefing en die democratische controleerbaarheid er dan precies uit komen te zien)

Parlementaire Agenda punt [06-02-2020] - Plenair debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland en de veiling van 5G-frequenties (Staatssecretaris EZK/MBUZA/MJenV/MDEF)

Als gevolg van de coronacrisis is er vertraging opgelopen. De Tweede Kamer wordt in september geïnformeerd.

MRb zegt de Kamer toe met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te spreken over hun voorstellen voor experimenten met het bestuursprocesrecht.

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Streven is om deze bespreking te laten plaatsvinden in het najaar van 2020.

MRb zegt de Kamer een brief toe met een overzicht van de lopende pilots van de rechtspraak en over de behoefte om te experimenteren met het bestuursprocesrecht. Bij dit laatste wordt ook een artikel in de Gemeentestem meegenomen

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Wordt meegenomen in de aan de TK toegezegde brief over pilots MER na de zomer 2020.

MRb zegt de Kamer toe terug te komen op het initiatief van BrandMR, nadat de NOvA de MRb daarover heeft geïnformeerd

Parlementaire Agenda punt [03-02-2020] - Wetgevingsoverleg - Tijdelijke Experimentenwet rechtspleging (Kamerstuk 35263)

Tussentijdse rapportage is meegenomen in de voortgangsrapportage rechtsbijstand van eind juni (brief 103188). Vervolg en afdoening is gepland met voortgangsrapportage rechtsbijstand eind 2020.

MRb zal aan CIE meegeven dat de verplichting voor providers en internetplatformen om onder bepaalde voorwaarden NAW-gegevens te verstrekken voor NL een belangrijk punt is bij de herziening van de e-Commercerichtlijn

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Deze toezegging loopt mee met de Nederlandse positiebepaling in het kader van de DSA. Hierna zal uw Kamer over deze toezegging worden geïnformeerd.

MRb zal bestuderen of er vooruitlopend op een meldvoorziening ruimte is om criteria van het arrest van de HR in het BW op te nemen (indien dit niet Europees gebeurt)

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Voor het einde van dit jaar kan de Kamer een reactie tegemoet zien. Het is op dit moment nog onduidelijk of de uitvoering van deze toezegging alsnog niet Europees zal gebeuren.

MRb zegt toe in het WODC-onderzoek te bezien of een aangifte voldoende reden is voor een verwijderverzoek.

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Toezending aan de Kamer van het rapport met appreciatie staat gepland in najaar 2020.

MRb zegt toe met providers en internetplatformen in gesprek te gaan over hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

Parlementaire Agenda punt [12-02-2020] - Plenair debat Burgerinitiatief internetpesters aangepakt

Naar aanleiding van deze toezegging loopt er een onderzoek bij het WODC. De verwachting is dat dit onderzoek na de zomer gereed is. Hierna wordt uw kamer nader geïnformeerd over de afdoening van deze toezegging.

MRb zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Duthler, toe in kaart te brengen wat de effecten zijn van micro targeting en daarbij te kijken naar de kansen, maar vooral ook naar de risico’s die dat oplevert voor specifieke waarden en individuele vrijheden, alsook daarbij de internationale dimensie te betrekken.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2019] ‒ 3e termijn> Beleidsdebat «De staat van de Rechtsstaat»

Voor het herfstreces kan de Kamer een brief verwachten.

MJenV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Strik (GroenLinks), toe in de uitvoeringsfase van het initiatiefvoorstel terug te komen op de regels voor vergunningverlening voor Vessel Protection Detachments T02763

Parlementaire Agenda punt [12-03-2019] - Plenaire behandeling 34 558 Initiatiefwet ter bescherming koopvaardij

Parlementaire voorhang gepland voor het eerste kwartaal in 2021.

MJenV zegt de Kamer toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over de inrichting van de monitoring van de nieuwe systematiek voor tolk- en vertaaldiensten.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2020] - Algemeen Overleg Tolken en Vertalers

Toezegging wordt afgedaan met de motie van Van Dam (CDA) en Groothuizen (D66), kamerstuk 29 936, nr. 56 (motie over duidelijkheid verschaffen over het systeem van monitoring en de bemensing).

MJenV zegt de Kamer toe de Tweede Kamer een brief te sturen met een eerste observatie over de werking van de nieuwe systematiek voor tolk- en vertaaldiensten, globale informatie over de uitgevoerde marktverkenning en het Duitse systeem.

Parlementaire Agenda punt [19-02-2020] - Algemeen Overleg Tolken en Vertalers

Deze brief zal naar verwachting in week 37 aan de TK verzonden worden.

MVWS zegt de Kamer toe dat hij samen met de ministers van JenV en Financiën een gecombineerde brief zal sturen over de zorgfraude in relatie tot het financieren van terrorisme.

AO Zorgfraude/Governance in de Zorgsector (VWS en JenV)

Door de minister van VWS is een gezamenlijke brief namens hem met de minister van Financiën en de minister van Justitie en Veiligheid toegezegd waarin nader wordt ingegaan op de mogelijke link tussen zorgfraude en terrorismefinanciering en de aanpak hiervan. Deze brief zal in het najaar aan de Tweede Kamer worden gezonden.

MRb zegt toe de Kamer ieder jaar, aan het einde van het jaar, te informeren over de voortgang van de uitvoering van de aangekondigde maatregelen m.b.t. herstelrecht

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - AO Geschilbeslechting en herstelrecht

Voor het einde van het jaar zal een brief aan de Kamer worden gestuurd.

MRb zegt toe dat in het kader van de discussie over arbitrage en consumentenbescherming, mede gezien de antwoorden op de prejudiciële vragen, in een brief de verschillende afwegingen worden meegenomen

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - AO Geschilbeslechting en herstelrecht

De brief wordt na de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd.

MJenV zegt toe in het halfjaarbericht politie najaar 2020 in te gaan op de contouren van het onderzoek inzake de gezondheidseffecten bij gebruik van het stroomstootwapen. Bij het onderzoek worden forensisch-medische experts betrokken.

Parlementaire Agenda punt [20-02-2020] - Algemeen Overleg Politie

Uw Kamer wordt hier in het Halfjaarbericht politie in het najaar over geïnformeerd.

MJenV zal (in reactie op vraag om doorlichting inspectie) de voortgang m.b.t. de verdere ontwikkeling van de inspectie met de Kamer delen, nadat hij van de inspectie een plan van aanpak heeft ontvangen. Afhankelijk daarvan zal worden bezien of en op welke manier een onafhankelijke doorlichting plaats zal moeten vinden.

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Plenair debat over het aanpassen van inspectierapporten

De minister van Justitie en Veiligheid heeft in zijn brief van 22 juni 2020 inzake moties en toezeggingen debat 4 maart jl. inzake rapporten Inspectie JenV en WODC aangegeven in het voorjaar van 2021 de Kamer te informeren over een plan van aanpak van de Inspectie over de verdere ontwikkeling van de Inspectie, waarin ook op een mogelijke doorlichting plaatsvindt

MJenV zegt de Kamer toe in het najaar een brief te sturen over de inzet van slimme camera’s bij handhaving op handheld bellen.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

De politie is sinds 1 oktober 2019 gestart met de inzet van slimme camera's voor de handhaving op handheld bellen. Elke eenheid moet begin 2021 een camera hebben om te handhaven op handheld bellen. Uw kamer wordt dit in de verzamelbrief voor het volgende AO Verkeersveiligheid geïnformeerd over de stand van zaken.

MJenV biedt de Kamer een technische briefing en een Algemeen Overleg in september 2020 aan over alcohol en drugs in het verkeer.

Parlementaire Agenda punt [05-03-2020] - Algemeen Overleg Handhaving in het verkeer

Het is aan de Kamer om te besluiten of op dit aanbod wordt ingegaan en zo ja wanneer dit debat dan wordt ingepland.

SJenV zegt toe te trachten met de Kamer na het meireces 2020 de resultaten te delen van de resultaten van de pilot versnellen Nigeriaanse asielzaken en mogelijk af te zien van de Dublinclaim

Uitgaande brief [10-03-2020] - TK Schriftelijke reactie op resterende vragen gesteld tijdens het AO Vreemdelingen- en asielbeleid d.d. 13 februari 2020

De feitelijke start van de pilot heeft als gevolg van de Corona maatregelen nog niet kunnen plaatsvinden i.v.m. het opschorten van het asiel- en terugkeerproces. Het asielproces is inmiddels weer opgestart. Er wordt nu gekeken op welke termijn de pilot alsnog kan starten.

SJenV zegt toe het WODC rapport over illegalenschatting voor de zomer naar de Kamer te sturen. Indien het rapport daar aanleiding voor geeft wordt aanvullend contact opgenomen met de G4 over hun inschatting van het aantal illegalen in hun gemeentes. Als het WODC rapport niet voor de zomer gereed is, wordt de Kamer daarover geïnformeerd.

Parlementaire Agenda punt [12-03-2020] - AO Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting)

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zegt de Kamer toe bij de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek ook een inzicht toe te sturen in de (bronnen van de) cijfers waarop de scenario’s van het onderzoek van Significant zijn gebaseerd.

Parlementaire Agenda punt [13-11-2019] - Algemeen Overleg DNA-onderzoek naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Hoekstra

Het haalbaarheidsonderzoek naar het conservatoir afnemen van celmateriaal loopt. De Kamer zal over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd. Hierbij zal ook inzicht worden gegeven in de (bronnen van de) cijfers waarop de scenario’s van het onderzoek van Significant zijn gebaseerd.

Er komt voor 1 mei een brief over de diverse thema's op het terrein van JenV.

Grensoverschrijdende Samenwerking (in de grensregio’s) 11 maart

Uw kamer wordt hierover geïnformeerd in september.

MRb zegt de Kamer toe de Geschilbeslechtingsdelta Burgers 2020 ook aan de EK te zullen doen toekomen en met het WODC in overleg zal treden over het mogelijk integreren van de Geschilbeslechtingsdelta MKB

Parlementaire Agenda punt [10-03-2020] - Plenaire behandeling «Staat van de Rechtsstaat»

Het onderzoek Geschilbeslechtingsdelta burgers 2020 loopt nu en is naar verwachting in december 2020 gereed. WODC beziet de mogelijkheden van het samenvoegen van de Geschilbeslechtingsdelta's burgers en MKB. EK wordt hierover geïnformeerd in de kabinetsreactie op het nu reeds lopende onderzoek.

MJenV zegt toe dat de beleidsreactie op de rapportage van de procureur-generaal ingaat op de vraag of er minder verzet is tegen strafbeschikkingen louter vanwege de strafmaat

Parlementaire Agenda punt [04-03-2020] - Algemeen Overleg Strafrechtelijke onderwerpen

De gevraagde rapportage van de PG bij de Hoge Raad verschijnt in 2021. Deze wordt met een beleidsreactie aan de TK gezonden.

MRb zegt de Kamer toe dat als die regeling rond is en het verwijzingsportaal bankgegevens is opgezet, hij serieus zal kijken naar aansluiting door de deurwaarders.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

In het kader van het project Verwijzingsportaal Bankgegevens 2 zal in het najaar 2020 worden bezien wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van aansluiting van gerechtsdeurwaarders.

MRb zegt de Kamer toe “de opmerking [inzake het uitbreiden van de bevoegdheid Rb Den Haag voor executiegeschillen in octrooizaken] onder de aandacht zal brengen van het ministerie van EZK, dat verantwoordelijk is voor het octrooirecht en dat eventueel kan kijken of dit kan meelopen in een ander wetsvoorstel dat op rijksniveau geregeld wordt en dus via de Rijksministerraad zal moeten lopen”.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Per brief zal er op teruggekomen worden.

MRb zegt de Kamer toe dat hij het gesprek zal aangaan met de KBvG en de VNG [over het opruimen van ontruimde inboedels]”.

Parlementaire Agenda punt [11-05-2020] - WGO Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht (Kamerstuk 35225) + Wet homologatie onderhands akkoord (Kamerstuk 35249)

Momenteel wordt er tussen de VNG en de KBvG besproken of, en zo ja, welke afspraken er nodig zijn om tot een goede uitvoering in de praktijk te komen. De VNG heeft aangegeven dat als hier duidelijkheid over is, de afzonderlijke gemeenten nog enige maanden de gelegenheid moeten krijgen om hun praktijk op de gewijzigde situatie aan te passen. Na overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de KBvG is daarom gekozen voor een inwerkingtreding per 1 april 2021. Wij worden door de KBvG op de hoogte gehouden van de voortgang van de afspraken met de VNG.

SJenV zegt de Kamer een geobjectiveerde weergave toe van de inhoud van de gespreksverslagen van de LRT

Parlementaire Agenda punt [02-06-2020] - Plenair Debat- 35210 Hoofdstuk VI - Wijziging van de begrotingsstaten

De Kamer wordt naar verwachting na het zomerreces geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over de stand van zaken van de dwangsommen bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer zowel kort na het reces als voor de begrotingsbehandeling als voor het einde van het jaar te informeren over de stand van zaken van de taskforce bij de IND.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting in augustus en november 2020 geïnformeerd

SJenV verwacht de Kamer na de zomer te kunnen informeren over de eerste ervaringen met de Top X-aanpak

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd middels een brief over overlastgevende vreemdelingen

SJenV zegt toe aan de slag te gaan te kijken naar de mogelijkheid iedereen kort in bewaring te stellen voor vertrek, met inachtneming van de Dublinverordening, om MOB-vertrek te voorkomen.(voor begrotingsbehandeling)

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV zegt toe in de evaluatie LVV mee te nemen in gesprek te gaan met LVV’s over het ontbreken van voldoende doorzettingsmacht.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces 2021 geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer voor de begrotingsbehandeling een beleidsbrief toe over illegaliteit.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting in de eerste week van november 2020 geïnformeer

SJenV zegt toe te bezien of de situatie voor lhbtis en christenen in Iran zicht heeft ontwikkelen en of het beleid heroverwogen dient te worden. Er is voor begin 2021 een nieuw ambtsbericht (lhbtis Iran) voorzien.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor het zomerreces 2021 geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer ruim voor de begrotingsbehandeling te informeren over de uitkomsten van gesprek met de VNG en verschillende andere ministeries (VWS, SZW, OCW, BZK) over verlengde pleegzorg AMV’s.

Parlementaire Agenda punt [03-06-2020] - Nota-overleg Asiel en Migratie

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV zegt de Kamer toe een fenomeenonderzoek te starten over de mensen in de opvang die slachtoffer zijn van mensenhandel en daaruit vertrekken

Parlementaire Agenda punt [09-06-2020] - GOEDGEKEURD 3e: Mondelinge vraag van het lid KUIKEN(PvdA) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over verdwenen asielzoekers (Argos, 5 juni 2020)

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces geïnformeerd

MJenV zegt toe drie keer per jaar aan de TK de rapporteren over de sterktecijfers. Hierin wordt betrokken de prognose van de instroom- en uitstroom in de komende twee jaar.

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Uw Kamer is hierover geïnformeerd in de Kamerbrief over geactualiseerde prognose operationele bezetting van 30 juni jl.

MJenV zegt toe om een brief te sturen om uiteen te zetten welke criteria er gelden rondom de toekenning geweldsmiddelen voor boa’s (hierin ook groene boa’s betrekken).

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Uw Kamer wordt hier na de zomer over geïnformeerd.

MJenV zegt toe een brief te sturen over de diversiteitsplannen bij de politie

Parlementaire Agenda punt [08-06-2020] - Notaoverleg Veiligheid

Uw Kamer wordt hier in het Halfjaarbericht politie in het najaar van 2020 over geïnformeerd.

MJenV zegt de Kamer toe een verkenning uit te voeren naar tip- en beloningsgelden om te bezien hoe deze zo effectief mogelijk kunnen worden benut, en de TK hierover te informeren.

Verkenning tip- en beloningsgelden

De toezegging voor een deel afgedaan dmv een brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer dd 15 juni 2020, 29911-279. Voortgangsbrief volgt in november 2020.

SJenV streeft ernaar de Kamer in het laatste kwartaal van 2020 te informeren over de resultaten van de pilot Terugkeerspoor

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

De Kamer wordt naar verwachting voor het Kerstreces geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer in het najaar te informeren over de voortgang van het Programma Flexibilisering Asielketen

Uitgaande brief [16-06-2020] - TK Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd

Bij de besluitvorming pilots reclassering in PI’s ervaringen uit het verleden meenemen

AO Gevangeniswezen en TBS 6 februari 2020

De pilots reclassering in de PI’s lopen tot en met 2021. Op basis van de resultaten zal besluitvorming plaatsvinden, waarna de Kamer hierover geïnformeerd wordt.

Met Staatssecretaris Blokhuis overleggen over GGz-instelling in Portugaal

AO Gevangeniswezen en TBS 6 februari 2020

Er worden gesprekken met VWS gevoerd. Na verwachting wordt de Kamer eind 2020 nader geïnformeerd.

SJenV zegt toe de Kamer periodiek te informeren over de verdere voortgang van de samenwerking met Griekenland om de opvang en bescherming van amv's op te zetten

Uitgaande brief [18-06-2020] - TK Ondertekening MoU Griekenland

De Kamer wordt periodiek geïnformeerd middels JBZ-stukken en aparte Kamerbrieven

MJenV zegt een brief toe over de verdere uitwerking van programma DG anti-ondermijning met regie van informatievoorziening in de keten, beslagplan, volledig en doelmatig verantwoording van de openstaande rechten (incl. verdelingssystematiek RIEC-middelen o.b.v. regionale problematiek

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

De minister van JenV is voornemens een DG Anti-Ondermijning in te stellen en de directeur-generaal de regierol te geven voor de aanpak van ondermijning waaronder de afpakketen, daar waar dat rechtsstatelijk mogelijk is. De DG draagt zorg voor de uitvoering van het beslagplan, voor het op orde brengen van de informatievoorziening in de keten en voor het volledig en doelmatig verantwoorden van de zogenaamde openstaande rechten, zoals de geldelijke zaken en de openstaande ontnemingsvonnissen. Deze regie op de afpakketen sluit aan bij het advies van de Rekenkamer. Het plan voor de DG Anit-Ondermijning wordt momenteel nader uitgewerkt. Na het zomerreces informeert minister JenV de Tweede Kamer.

MJenV zegt een brief toe over cybercrime (incl. onderscheid meerder- en minderjarige slachtoffers);

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Momenteel wordt bezien hoe invulling aan deze toezegging kan worden gegeven. Op 29 juni jl. is reeds de Kamerbrief over de integrale aanpak van cybercrime verstuurd. Daarin is onder meer het kwantitatief onderscheid tussen meerder- en minderjarige daders.

MJenV zegt meer informatie toe in het halfjaarbericht van dit najaar over de richtlijn burgeropsporing. De politie en het OM draaien nu een aantal proeftuinen. Zij destilleren daaruit een aantal leidende principes rond rechtsstatelijkheid, proportionaliteit, et cetera.

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Uw Kamer wordt hierover geïnformeerd in het Halfjaarbericht najaar 2020.

MJenV zegt een brief toe over over non-conviction based confiscation

Parlementaire Agenda punt [16-06-2020] - Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet 2019

Momenteel wordt het initiatief tot het introduceren van het instrument « Non Conviction Based Confiscation» verder onderzocht en uitgewerkt. Daarbij zal het paper van de Kamerleden, dhr. Van Nispen (SP) en dhr. Groothuizen (D'66) worden betrokken. Ook relevante internationale informatie en benaderingswijzen worden in het proces meegenomen.

SJenV heeft toegezegd bij de totstandkoming van het wetsvoorstel dat moet voorzien in de definitieve afschaffing van de dwangsommen betrekken hoe in andere EU-lidstaten instrumenten worden ingezet om tijdige afhandeling van procedures zo veel mogelijk te borgen

Parlementaire Agenda punt [24-06-2020] - Plenair debat Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35 476)

Wetsvoorstel is in voorbereiding.

SJenV heeft toegezegd informatie over mogelijke maatregelen om asielprocedures te versnellen (uiterlijk) voor de begrotingsbehandeling van 2020 naar de Tweede Kamer te sturen

Parlementaire Agenda punt [24-06-2020] - Plenair debat Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35 476)

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

SJenV heeft toegezegd dat er wordt naar gestreefd het concept wetsvoorstel dat moet voorzien in definitieve afschaffing van de dwangsommen spoedig na het zomerreces van 2020 in consultatie te brengen en begin november 2020 in te dienen bij de Tweede Kamer

Parlementaire Agenda punt [24-06-2020] - Plenair debat Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND (35 476)

Wetsvoorstel is in voorbereiding.

MRb zegt toe om samen met de minister van VWS voorafgaand aan het plenair debat over de aanbevelingen van Commissie de Winter de Kamer te informeren over de stand van zaken van de opvolging hiervan.

Parlementaire Agenda punt [23-06-2020] - Algemeen Overleg Jeugd + Minister Hugo de Jonge (VWS)

De Kamer wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd (in ieder geval voor het nog in te plannen debat over de aanbevelingen van de commissie-De Winter).

SJenV zegt toe de Kamer voor de begrotingsbehandeling te informeren over het voorstel van de ACVZ om het CMS (Content Management System) gezamenlijk te gebruiken met bijvoorbeeld ene ngo of academische partner

Uitgaande brief [02-07-2020] - TK Beleidsreactie ACVZ-Advies Weten en wegen

De Kamer wordt naar verwachting voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd

MJenV zegt toe de Kamer toe een gesprek met de reclassering te zullen voeren over aandacht die besteed moet worden aan antisemitisme, ook waar het om taakstraffen gaat.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

Kamer wordt naar verwachting eind 2020 geïnformeerd.

MJenV zegt toe in de tweede helft van het volgende jaar antwoord te zullen geven op de vraag of de bestuurlijke aanpak van providers, die niet zorgen voor het verwijderen van antisemitische content of andere hate speech, waardoor een centrale autoriteit een boete oplegt krijgen, werkt.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

Conform de toezegging wordt deze naar verwachting het tweede kwartaal 2021 afgedaan.

MJenV zegt toe voor de Kamer voor het herfstreces een brief te zullen sturen met een antwoord op de vraag waarom bij codis feiten bijna nooit antisemitisme bewezen kan worden beantwoorden.

Parlementaire Agenda punt [01-07-2020] - Initiatiefnota «Over een effectievere aanpak van antisemitisme»

Naar verwachting zal de Kamer voor de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid van 24 november 2020 worden geïnformeerd

SJenV zegt toe de Kamer op een later moment te informeren over de uitkomsten van de externe toetsing en de wijze waarop het uitwisselen van persoonsgegevens tussen COA en politie, met inachtneming van alle relevante wet- en regelgeving, kan worden hervat.

Uitgaande brief [17-07-2020] - TK Uitwisseling persoonsgegevens COA en NIVK

De Kamer kan dit najaar nog een brief verwachten.

Licence