Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.3 Bijlage moties en toezeggingen

Tabel 54 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving

Vindplaats + bronnummer

Stand van zaken (juli 2020)

Belhaj c.s.: over de Kamer te informeren over de lessen die geleerd kunnen worden over toekomstige locatiekeuzes van Defensievastgoed.

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn 20-2-2020

33358, nr. 22

In behandeling

 

Gewijzigde motie van de leden Belhaj en Voordewind over een vrijwillige schadevergoeding voor de nabestaanden (t.v.v. 27925, nr. 668)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-2019

27925, nr. 671

In behandeling

 

Belhaj c.s.: over onderzoek naar burgerslachtoffers in Hawija in verband met de vergoeding (27925, nr. 678)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 27-11-2019

27925, nr. 678

In behandeling

 

Gewijzigde motie van het lid Diks over onderzoeken van incidenten bij militaire inzet in coalitieverband (t.v.v. 35363, nr. 3)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 19-12-2019

35363, nr. 4

In behandeling

 

Kerstens over de randvoorwaarden van een nieuw functie- en beloningsgebouw tot stand brengen en zo bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever

VAO Personeel 19-12-2019

35300, nr. 50

In behandeling

 

Stoffer: over prioriteit geven aan een zo spoedig mogelijke implementatie van GrIT

Plenaire behandeling begroting 2020, 7-11-2019

35300, nr. 39

In behandeling

 

​Kerstens: over efficiente verbetermaatregelen voor de KMA

Plenaire behandeling begroting 2020, 7-11-2020

35300, nr. 33

Afgedaan

Uitkomst van de taskforce NLDA gemeld in aanbiedingsbrief p-rapportage op 20 mei 2020, kenmerk, 35300 X nr. 65

Helvert c.s.: over gebruikmaken van rijksbreed beschikbaar gestelde middelen voor klimaatdoelen

Plenaire behandeling begroting 2020, 7-11-2021

35300, nr. 26

In behandeling

 

​De Roon: over zelfstandig beslissen over aanbesteden van Defensieprojecten

Plenaire behandeling begroting 2020, 7-11-2022

35300, nr. 19

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, na één jaar het functioneren van de IVD, het MID en de COID te evalueren, het personeel (burgers en militairen) te betrekken bij deze evaluatie en de onderzoeksopzet van de evaluatie vooraf aan de kamer voor te leggen.

VAO Veiligheid en integriteit 7-2-2019

35000, nr. 89

In behandeling

 

Belhaj: draagt de regering op de Tweede Kamer eerst te informeren over alle financiële implicaties en nut en noodzaak van het voornemen tot de heroverweging van het Marine Etablissement Amsterdam alvorens stappen worden gezet met betrekking tot de heroverweging.

Begrotings-behandeling 21-11-2018

35000, nr. 58

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Defensie Cyber Strategie te verbreden met de inzet van cybersoldaten om Nederland te beschermen als cyberaanvallen in de ruimte dreigen de samenleving te ontwrichten, en de Kamer daarover te informeren.

Begrotings-behandeling 21-11-2019

35000, nr. 52

In behandeling

 

Van Dijk: verzoekt de regering de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer betreffende de administratie van de munitieopslag over te nemen, en onderzoek te doen of dit probleem ook speelt bij de administratie van de voorraad van explosieven.

WGO Jaarverslag 20-6-2018

34950, nr. 9

In behandeling

 

Kerstens: verzoekt het kabinet in het kader van bedoelde zorgvuldigheid in overleg met betrokkenen zoals hiervoor genoemd te bezien op welke wijze tot een gedragen besluit kan worden gekomen en de Kamer hierover te informeren.

Plenair debat luchthavenbesluit 5-7-2018

34932, nr. 9

In behandeling

 

Van Raan en Kerstens: Verzoekt de regering de militaire luchthavens nadrukkelijk aan te sporen zich op te stellen als goede buur.

Plenair debat luchthavenbesluit 5-7-2019

34932, nr. 6

In behandeling

 

Stoffer: constaterende dat tijdens de NAVO-top in Wales in 2014 is afgesproken dat het Nederlandse Defensiebudget wordt verhoogd richting 2% van het bbp in 2024; overwegende dat de Defensienota hoofdzakelijk ingaat op de versterking van de krijgsmacht tijdens deze kabinetsperiode, maar onduidelijk is over de periode 2020–2024; verzoekt de regering, conform de NAVO-norm en in lijn met de aange-nomen motie-Dijkgraaf over langjarige financieringssystematiek (34 775 X, nr. 57), prioriteit te geven aan een spoedige uitwerking van een perspectief op Defensie na 2020.

NO Defensienota 28-5-2018

34919, nr. 17

In behandeling

 

Sienot, Bosman, Belhaj, Diks en Bruins Slot verzoekt de regering, met een plan van aanpak te komen waarin de gouden driehoek een essentiële rol heeft om tot energiereductie te komen, en aan te geven welke middelen voor de realisatie van de Operationele Energiestrategie beschikbaar zijn.

NO Energiestrategie 10-9-2018

34895, nr. 5

Afgedaan

Plan van aanpak Energietransitie Defensie 16-7-2020 (2020Z14106)

Sienot, Bosman, Belhaj, Diks en Bruins Slot: verzoekt de regering om, duurzaamheid onderdeel te laten zijn van de behoeftestelling voor materieelprojecten; verzoekt de regering tevens, te onderzoeken welke effecten het opnemen van de life cycle cost als uitgangspunt heeft voor de materieelspecificaties van een aanbesteding, en de Kamer hierover te informeren.

NO Energiestrategie 10-9-2018

34895, nr. 4

Afgedaan

Plan van aanpak Energietransitie Defensie 16-7-2020 (2020Z14106)

Diks: verzoekt de regering, tijdelijke ontheffingen vanwege operationele noodzaak voortaan altijd te laten vergezellen door een formeel vastgelegde schriftelijke verslaglegging van de uitgevoerde veiligheidschecks waaruit blijkt dat de munitie gedurende deze periode veilig kan worden gebruikt, en na het verstrijken van de tijdelijke ontheffing de typeclassificatie alsnog zo spoedig mogelijk uit te voeren.

AO Veiligheid en integriteit 16-5-2018

34775, nr. 132

In behandeling

 

Van Dijk: verzoekt de regering, alle mogelijke middelen in te zetten om het beantwoorden van de schuldvraag mogelijk te maken en daaraan consequenties te verbinden.

VAO Veiligheid en integriteit 16-5-2018

34775, nr. 112

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, na het voltooien van het strafrechtelijk onderzoek door het OM, onderzoek te doen naar de mogelijkheid om tot (aanvullende) interne disciplinaire maatregelen over te gaan indien er op enig moment sprake is geweest van nalatig en/of verwijtbaar handelen.

VAO Veiligheid en integriteit 16-5-2019

34775, nr. 109

In behandeling

 

De Roon: over het plaatsen van langeafstandkruisraketten op nieuwe fregatten.

Begrotings-behandeling 17-11-2016

34550, nr. 34

In behandeling

 

Kerstens c.s. over ook andere wetenschappelijke instituten betrekken bij het onderzoek naar de gezondheidseffecten van cumulatieve straling

VAO Radarstation Herwijnen 11-9-2019

31936, nr. 656

In behandeling

 

Diks en Kerstens over het monitoren van mogelijke gezondheidsgevolgen voor het Defensiepersoneel

VAO Radarstation Herwijnen 11-9-2020

31936, nr. 654

In behandeling

 

Belhaj: verzoekt de regering, om de nota Defensie Industrie Strategie en de Innovatiestrategie Defensie aan te vullen met voorstellen die volgen uit het plan van aanpak Defensie Operationele Energiestrategie.

NO DIS 18-2-2019

31125, nr. 98

In behandeling

 

Bruins Slot: verzoekt de regering, de Kamer tijdig te informeren als het programma GrIT duurder wordt dan de initiële reservering dan wel dat de functionaliteit wordt verminderd of het niveau van IT-dienstverlening naar beneden wordt gesteld, omdat het maximum van de reservering bereikt is.Nav discussie nu wel weer relevant.

VAO IT 19-6-2018

31125, nr. 87

In behandeling

 

​Diks en Stoffer: verzoekt de regering, met de ministeries van Defensie, van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een landelijke campagne te ontwikkelen die leidt tot bredere bewustwording en eerdere herkenning in de samenleving van de symptomen en kenmerken van PTSS en hoe hiermee om te gaan.

Notaoverleg Veteranenbeleid 24-6-2019

30139, nr. 216

In behandeling

 

verzoekt de regering, de problemen met de informatievoorziening en ICT bij Defensie binnen het nu gereserveerde budget op te lossen en indien dit niet mogelijk is geen extra geld uit te trekken zonder de Kamer daarover vooraf te informeren

VAO Informatievoorziening en ICT bij Defensie 18-12-2014

31125, nr. 48

In behandeling

 

Voordewind: verzoekt de regering te wachten met de bouw van de radar tot het ALS-onderzoek er is.

AO Vastgoed 11-6-2020

34919, nr. 60

In behandeling

 

Van den Nieuwenhuijzen cs Over het al dan niet uitbreiden van de medische staf en het verwerven van voorraden medische goederen.

VAO Personeel 30-6-2020

35300, nr. 76

In behandeling

Volgt in de defensievisie

Kerstens en cs: over de aanwending van de onderbesteding van Veteranendag.

VAO Personeel 30-6-2021

35300, nr. 79

In behandeling

 

Bosman cs: onafhankelijk onderzoek vervroegd uittreden militairen en RVU-heffing.

VAO Personeel 30-6-2022

35300, nr. 80

In behandeling

 

Diks cs: over het versterken van de bindingsracht van de provincie Zeeland voor jongeren.

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn 20-2-2020

33358, nr. 16

Afgedaan in Kamerstuk 33358, nr. 28

 

Helvert c.s.: over het niet los van elkaar definitief nemen van de twee voorgenomen besluiten over de Marinierskazerne.

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn 20-2-2021

33358, nr. 19

Afgedaan in Kamerstuk 33358, nr. 28

 

Voordewind c.s.: over elementen in het compensatiepakket voor Zeeland.

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn 20-2-2022

33358, nr. 21

Afgedaan in Kamerstuk 33358, nr. 28

 

Bosman c.s.: over een ruimhartuige compensatie voor Zeeland.

Plenaire behandeling voorgenomen verhuizing marinierskazerne in Doorn 20-2-2023

33358, nr. 23

Afgedaan in Kamerstuk 33358, nr. 28

 

Belhaj: over maximale transparantie over burgerslachtoffers bij luchtaanvallen.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-2019

27915, nr. 669

Afgedaan

 

Belhaj en Voordewind: over advies van een externe commissie over informatievoorziening aan de Tweede Kamer betreffende militaire missies en omgang met geclassificeerde informatie.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 14-5-2020

27925, nr. 713

Afgedaan

 

Belhaj: over de Onderzoeksraad voor Veiligheid verzoeken onderzoek in te stellen naar de luchtaanval op Hawija.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 14-5-2021

27925, nr. 714

Afgedaan

 

Stoffer c.s. over investeren in verbeterde samenwerking op informatie- en inlichtingenvlak met bondgenoten en in gedegen eigenstandige inlichtingenvergaring.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 14-5-2022

27925, nr. 718

Afgedaan

 

Voordewind en Belhaj: over het direct informeren van het OM door het ministerie van Defensie bij burgerslachtoffers of een vermoeden daarvan.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 14-5-2023

27925, nr. 719

Afgedaan

 

Voordewind c.s.: over actief vragen naar relevante informatie omtrent het risico op burgerslachtoffers door Nederlandse red card holders.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 14-5-2024

27925, nr. 720

Afgedaan

 

​Kerstens: over veteranenontmoetingscentra.

Plenaire behandeling begroting 2020 7-11-2019

35300, nr. 36

Afgedaan

 

Van Helvert c.s.: constaterende dat op de aanstaande NAVO-top op 3 en 4 december in Londen de voortgang in kaart gebracht wordt van de implementatie van de nationale plannen;constaterende dat de regering bij het door Nederland ingediende nationaal plan de intentie heeft uitgesproken om structureel te investeren in een aantal prioritaire capaciteiten;overwegende dat Nederland met de extra middelen uit de Voorjaarsnota 2019 slechts gedeeltelijk of helemaal geen invulling geeft aan het eigen nationaal plan op het gebied van F-35 jachtvliegtuigen, alsmede vuurkracht op land en zee;verzoekt de regering, nog in deze kabinetsperiode verder invulling te geven aan het nationaal plan bij de NAVO.

Plenaire behandeling begroting 2020 7-11-2020

35300, nr. 27

Afgedaan

 

Belhaj: over de mogelijkheid om in twee veteranenontmoetingscentra hulpverlening te bieden.

WGO P+M 30-10-2019

35300, nr. 11

Afgedaan

 

Sjoerdsma c.s.: over onderzoek naar optimale vormgeving van de Europese veiligheidsarchitectuur.

NO Europees leger 23-9-2019

35189, nr. 7

Afgedaan

 

Belhaj en Bosman: verzoekt de regering, op korte termijn de mogelijkheden te verkennen voor het initiatief van een PESCO-project om te komen tot een gezamenlijke Europese Urban Warfare-trainingsfaciliteit ten behoeve van het gezamenlijk opleiden en trainen van militairen.

Plenaire behandeling begroting 2020, 21-11-2018

35000, nr. 57

Afgedaan

 

Diks: verzoekt de regering, het contact vanuit Defensie jegens nabestaanden van omgekomen militairen op een meer empathische en ruimhartige manier te organiseren dan nu het geval is, en de Kamer te informeren over de voorgenomen verbeteringen.

VAO Veiligheid en integriteit 16-5-2018

34775, nr. 114

Afgedaan

 

Belhaj: verzoekt de regering, de inspecteur-generaal Veiligheid de Kamer jaarlijks te laten informeren middels een jaarverslag.

VAO Veiligheid en integriteit 16-5-2019

34775, nr. 111

Afgedaan. Het jaarverslag IVD is aangeboden op 20 mei 2020, kenmerk35300, nr.69

 

Belhaj: over het versneld aantrekken van cyberreservisten.

Plenaire behandeling begroting 2020, 17-11-2016

34550, nr. 35

Afgedaan

 

Eijsink c.s.: over de positie van militair personeel in wet- en regelgeving.

Plenaire behandeling begroting 2020, 17-11-2017

34550, nr. 32

Afgedaan

 

Kerstens en Karabulut: verzoekt het kabinet op zo kort mogelijke termijn met vertegenwoordigers van desbetreffende medewerkers in overleg te treden omtrent bovenbedoelde, en bijvoorbeeld in een sociaal plan of sociaal statuut neer te leggen, regelingen.

VAO Materieel 5-7-2018

27830, nr. 256

Afgedaan

 
Tabel 55 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats + bronnummer

Stand van zaken (juli 2020)

De Minister van Defensie zegt toe te investeren in de verbetering van het politieke bewustzijn en de informatievoorziening op het bestuursdepartement van Defensie.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija 27-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

De Kamer wordt bij toekomstige oepraties/missies voortaan geinformeerd over de mogelijke gevolgen van de betreffende missie voor de personeelscapaciteit bij de (ondersteunende) onderdelen van de Krijgsmacht.

AO Personeel 27-5-2014

33750, nr. 69

In behandeling

In de toekomst zal de minister van Defensie in artikel-100 brieven en stand van zaken-brieven, wanneer van toepassing, ingaan op civiele dienstverlening tijdens uitzendingen.

AO civiele dienstverlening 23-10-2008

31700, nr. 58

In behandeling

Bij toekomstige missies wordt vooraf duidelijk gemaakt hoe de voortgang van de missie zal worden gemeten en in de artikel 100-brieven wordt standaard een paragraaf opgenomen waarin de aandachtspunten en risico's worden benoemd, en de maatregelen die we willen nemen om die te beperken.

Plenair debat over misleiding VS t.a.v. de oorlog in Afghanistan 6-2-2020

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

De inzet van de minister is om de toekomstige geannoteerde agenda's en verslagen van NAVO-bijeenkomsten te verbeteren qua informatie over inhoud van de agendapunten en het Nederlandse standpunt.

AO NAVO Defensie ministeriele 18-2-2014

28676, nr. 200

Laatst gerapporteerd in 28676, nr. 320

De minister van Defensie neemt voortaan bij artikel-100 brieven op wat de materiële gereedheid is alsmede de gevolgend aarvan voor de operationele gereedheid, inclusief de financiële aspecten daarvan.

WGO Jaarverslag en Slotwet 2014 17-6-2015

34200, nr. 15

Laatst gerapporteerd in 35200, nr. 1

De minister van Defensie zegt toe in de volgende evaluaties het aantal militairen en het aantal missies te vermelden.

AO Evaluatie Militaire Operaties 13-9-2017

29521, nr. 350

laatst gerapporteerd in mei 2020: 29521, nr. 409

De minister van Defensie zegt toe in de komende voortgangsrapportages en evaluaties van militaire missies nader in te zullen gaan op de effecten van lopende missies op de gereedheid van de Defensie-organisatie in brede zin.

AO Evaluatie Militaire Operaties 27-6-2018

29521, nr. 366

laatst gerapporteerd in mei 2020: 29521, nr. 409

De minister informeert de Kamer over de gevolgen van de nieuwe commandostructuur van de NAVO voor het Joint Forces Command in Brunssum.

AO NAVO Defensie ministeriele 31-10-2017

28676, nr. 279

In behandeling

De minister informeert de Kamer over de financiële en personele consequenties van de NAVO commandostructuur vóór de NAVO Defensie Ministeriële van juni 2018.

AO NAVO Defensie ministeriele 8-2-2018

28676, nr. 284

In behandeling

De minister onderzoekt of zij de SG aanwijzing inzake speciale operaties aan de Kamer kan sturen. Indien dit mogelijk is, wordt deze aanwijzing aan de Kamer toegezonden.

AO MIVD 3-7-2019

29924, nr. 187

In behandeling

De ministers van Defensie en buitenlandse Zaken zeggen toe het gender-aspect, daar waar relevant, bij missies mee te nemen in een volgende evaluatie.

AO kleine operaties 26-11-2014

29521, nr. 282

In behandeling

Niet in de geannoteerde agenda’s, maar in de verslagen van de EU Defensieraden informeert de minister van Defensie de Kamer voortaan over de voortgang en stand van zaken van de Europese Defensiesamenwerking.

AO RBZ Defensie 3-4-2020

21501-28, nr. 200

In behandeling

In algemene zin is toegezegd dat de minister er alles aan zal doen om van deze situatie te leren.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

N.a.v. verzoek Stoffer (SGP)De minister gaat na of er d.m.v. nader onderzoek nog andere zaken naar boven komen.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Betrokken bij motie-Belhaj 27925, nr. 678

N.a.v. verzoek Stoffer (SGP)De Minister van Defensie zegt toe te investeren in de verbetering van het politieke bewustzijn en de informatievoorziening op het bestuursdepartement van Defensie.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija 27-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

De Minister zegt toe onderzoek te doen hoe Nederland een stap kan zetten naar vrijwillige vergoeding en wat gedaan kan worden naar de gemeenschap.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija 27-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Betrokken bij motie 27925, nr. 671 en 27925, nr. 678

De minister zegde toe dat zij een onderzoek zal (laten) uitvoeren naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het openstellen van de Nederlandse krijgsmacht voor EU burgers

Nota Overleg Krijgsmacht van en voor Europeanen

35189, nr. 9

In behandeling

De minister zegt toe de Kamer te informeren over alle stappen die worden gezet op het gebied van militaire mobiliteit, inclusief de uitkomsten van de interdepartementale inventarisatie naar de fysieke, procedurele en juridische knelpunten op het gebied van militaire mobiliteit.

AO EU RBZ 25-4-2018

21501, nr. 28 en 21501, nr. 174

In behandeling

De staatssecretaris zendt de definitieve business case (vertrouwelijk) aan de Kamer, vóór de ondertekening van de overeenkomst met een leverancier.

AO GRIT 13-6-2018

31125, nr. 89

In behandeling

Staatssecretaris van Defensie zegt toe de twee scenario’s na uitwerking (op zijn vroegst begin 2020) aan de Kamer te zullen toesturen, inclusief een schets van de belangrijkste risico’s (waaronder langer doorgaan met het huidige systeem).

AO IT 4-9-2019

31125, nr. 107

In behandeling

Defensie informeert de Kamer op reguliere momenten, bijvoorbeeld in het kader van het jaarverslag, over de invulling van de motie Van Helvert m.b.t. inzet klimaatgelden voor verduurzaming Defensievastgoed.

AO Vastgoed 26-11-2019

34919, nr. 49

In behandeling

De staatssecretaris van Defensie zendt het plan van aanpak Operationele Energiestrategie vóór 1 juni 2020 aan de Kamer.

AO Materiaal Defensie en Project Verwerving F35 4-2-2020

27830, nr. 302

Afgedaan in Plan van aanpak Energietransitie Defensie 16-7-2020 (2020Z14106)

De minister zal in de volgende Materieelprojectenoverzichten nadere toelichting geven op de keuzes die voor bepaalde  materieelprojecten gemaakt zijn. Daarbij wordt ingegaan op de overwegingen en de mogelijke gevolgen voor andere materieelprojecten. Dit met als voorbeeld dit jaar om de MALE UAV voor aantal jaar uit te stellen.

WGO Materieel 2-11-2015

34300, nr. 68

Laatst gerapporteerd in 27830, nr. 292

De Staatssecretaris van Defensie zegt toe de Kamer bij de begrotingen en bij de verantwoordingsstukken te zullen informeren over de experimenten en ervaringen m.b.t. innovatief partnerschap.

Notaoverleg Defensie Industrie Strategie 18-2-2019

31125, nr. 102

Laatst gerapporteerd in mei 2019: 35000 X, nr. 136

In het voorjaar van 2019 ontvangt de Kamer het gevraagde concrete plan van aanpak in het kader van de verduurzamingsstrategie van Defensie.

AO Defensie energiestrategie 10-9-2018

34895, nr. 8

Afgedaan in Plan van aanpak Energietransitie Defensie 16-7-2020 (2020Z14106)

De Staatssecretaris zegt toe de Kamer te betrekken bij de herziening van het DMP.

AO Materieel 25-4-2019

27830, nr. 285

In behandeling

De Staatssecretaris zegt toe verduurzaming richting 2030 en 2050 inzichtelijk te maken, welke financiele kosten hiermee gemoeied zijn en zal de Kamer informeren.

Defensie Begrotingsbehandeling 7-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan in Plan van aanpak Energietransitie Defensie 16-7-2020 (2020Z14106)

De minister zendt een overzicht naar aanleiding van de inventarisatie van grensoverschrijdende militaire mobiliteit aan de Kamer en zij zal de datum waarop deze toezending zal geschieden zo spoedig mogelijk aan de Kamer meedelen.

AO NAVO Defensie ministeriele 8-2-2018

28676, nr. 284

In behandeling

De minister van Defensie zegt toe in de komende Veteranennota meer in te zullen gaan op de langere termijn, en dit tweejaarlijks te zullen herhalen. (Start 2019).

Notaoverleg Veteranen 26-6-2018

30139, nr. 201

Laatst gerapporteerd in juni 2019. Kamerstuknummer: 30139, nr. 220

De minister verwerkt de rapportage over de voortgang in de zorg in de volgende Veteranennota.

Notaoverleg Veteranenbeleid 24-6-2019

30139, nr. 220

In behandeling

De minister zendt de validatie van het onderzoek naar burn pits zo spoedig mogelijk aan de Kamer.

AO Personeel 11-9-2019

35300, nr. 6

Afgedaan met 35300, nr. 59

De kosten voor nazorg zullen ook worden meegenomen in de evaluaties van missies.

AO Personeel 25-3-2009

31700, nr. 58

In behandeling

De staatssecretaris neemt het verschil in beloning tussen KMar en Politie mee in het onderzoek van de herziening van het functiegebouw.

Begrotingsbehandeling Defensie 7-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

In behandeling

De minister van Defensie zal de Kamer informeren over de gevolgen voor de nationaliteit van de actief dienende militair, die recent is vertrokken naar Syrië en zich waarschijnlijk heeft aangesloten bij ISIS (betreft vraagstuk van statelijke/niet-statelijke actoren) zodra de vertrouwelijkheid zich daartegen niet meer verzet.

AO MIVD 9-9-2015

29924, nr. 135

In behandeling

Uiterlijk bij de vaststelling van het voorlopig ontwerp inzake de co-locatie voor de MIVD en AIVD informeert de minister de Kamer over de voortgang van dit project. Daarin geeft zij ook aan welke mogelijkheden tot versnelling  er zijn.

AO MIVD 3-7-2019

29924, nr. 287

In behandeling

De minister informeert de Kamer dit jaar over het onderzoek inzake vitale infrastructuur. Dit i.r.t. de Cyber strategie.

AO verzamel AO 16-1-2019

35000, nr. 87

In behandeling

De minister stuurt de afgeronde onderzoeken van het RZO meteen naar de Kamer (en niet 1x per jaar).

Notaoverleg Veteranen 20-6-2016

30139, nr. 164

Laatst gerapporteerd in 30139, nr. 185

Zie bijlage met overzicht te zenden brieven.

Kamerbrief Jaarplanning Defensie 2020, 20-12-2019

35300, nr. 52

35300, nr. 52

Defensie brengt de komende periode in kaart of en op welke wijze het opnemen van de relevante personele uitgaven vorm zou kunnen krijgen. De Kamers worden hierover in de eerste begroting van het DMF nader geïnformeerd.

Brief Minister van Defensie met beantwoording vragen Vaste Commissie voor Defensie 14-11-2019

35280, nr. 5

In behandeling

De ontwikkeling van de prijzen voor exploitatie en investeringen zal ik – conform de aanbeveling van het CBS – ook de komende jaren blijven volgen. In het jaarverslag en de begroting zal ik u hierover informeren.

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 3-2-2020

35280, nr. 7

In behandeling

Over de wijze waarop de Kamer nader geïnformeerd kan worden over instandhouding ten aanzien van vastgoed, kom ik graag terug in de eerste begroting van het DMF.

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 3-2-2020

35280, nr. 7

In behandeling

De staatssecretaris informeert de Kamer over de conclusies van de GGD inzake oorzaken ALS zodra deze beschikbaar zijn

Notaoverleg Vastgoed 11-6-2020

34919, nr. 66

Afgedaan Kamerbrief Project Militair Radarstaion Herwijnen 2020

De staatssecretaris zal de twee gemeenten waarbinnen alternatieve locaties voor de radar in beeld zijn, formeel aanschrijven om hun zienswijze hierop te vragen.

Notaoverleg Vastgoed 11-6-2020

34919, nr. 66

Afgedaan Kamerbrief Project Militair Radarstaion Herwijnen 2020

De staatssecretaris biedt de commissie een technische briefing aan om gedetailleerde vragen toe te lichten over het dossier Herwijnen. Kamerlid Karabulut heeft hierbij aangegeven dat ze graag een hoorzitting wil i.p.v. een technische briefing.

Notaoverleg Vastgoed 11-6-2020

34919, nr. 66

Afgedaan Kamerbrief Project Militair Radarstaion Herwijnen 2020

Minister informeert de Kamer in het derde kwartaal (schriftelijk) over de geleerde lessen mbt COVID-19 en Defensie.

AO Personeel 18-6-2020

35300, nr. 86

In behandeling

Staatssecretaris informeert Kamer (schriftelijk) over nader onderzoek van de paritaire commissie dat voor het eind van het jaar (2020) wordt afgerond.

AO Personeel 18-6-2020

35300, nr. 86

In behandeling

Staatssecretaris infomreert de kamer over resterende punten wat betreft AOW-gat en RVU boetes. De Staatssecretaris zegt toe het gesprek aan te willen gaan met de Kamer over andere zaken die nog spelen.

AO Personeel 18-6-2020

35300, nr. 86

Laatst gerapporteerd in 35300 X nr. 62

Minister doet het verslag van de IVD in juni 2020 toekomen aan de Kamer.

AO Personeel 18-6-2020

35300, nr. 86

In behandeling

Staatssecretaris zegt toe om in een korte Kamerbrief een update te geven van het andere onderzoek (van de paritaire commissie). Waarbij we aangeven hoeveel enquêtes er zijn ingevuld en hoe dat wordt meegenomen door de paritaire commissie. Hierbij wordt aangegeven hoe dat onderzoek eruitziet en de Kamer inzicht gegeven in hoeverre de enquêtes zijn ingevuld, door hoeveel mensen en van welke krijgsmachtonderdelen.

AO Personeel 18-6-2026

35300, nr. 86

Afgedaan 35300 nr. 85

Tijdens het opwerktraject van missies zal nadrukkelijk worden stilgestaan bij het belang van transparant rapporteren.

Plenair debat over misleiding VS tav de oorlog in Afghanistan 6-2-2020

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan

N.a.v. verzoek Kerstens (PvdA)De minister stuur een brief die nader op het nieuwe transparantiebeleid ingaat. (met daarin een reactie op de overige voorstellen van enkele Kamerleden m.b.t. meer transparantie inzake mogelijke burgerslachtoffers bij luchtaanvallen.)

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-19

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan27925, nr. 673

N.a.v. verzoek Diks (GL)De minister zal kijken of er een korte brief kan komen over de aannemelijkheid.

Plenair debat transparantie burgerslachtoffers 5-11-20

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan27925, nr. 673

N.a.v. verzoek Van Helder (CDA) en Belhaj (D66)Minister zegt toe de praktische afspraken te maken en op te pakken met de Kamercommissie.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija 27-11-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan 27925, nr. 723

Minister zegt toe CDS te vragen contact op te nemen met CENTCOM en zelf officiele informatie te vragen.

Plenair debat Burgerslachtoffers Hawija 19-12-2019

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan

De minister zegt toe de Kamer te informeren over nieuwe ontwikkelingen in het UAV-project, indien deze zich voordoen.

AO Drones/UAV 5-2-2014

30806, nr. 22

Laatst gerapporteerd in 27830-206

De Kamer ontvangt bij de begroting jaarlijks inzicht in de effecten van het wel/niet toekennen van prijscompensatie door minister van Financiën.

WGO Materieel 2-11-2015

34300, nr. 68

Laatst gerapporteerd met 34775, nr.2

Defensie informeert de Kamer in het voorjaar over de evaluatie van de relatie tussen Defensie en het RVB.

AO vastgoed 26-11-2019

34919, nr. 49

Afgedaan 34919, nr. 55

De Kamer ontvangt de validatie van het SVP in het eerste kwartaal van 2020.

Defensie Begrotingsbehandeling

Plenaire verslag (stenogram)

Afgedaan 34919, nr. 56

De kamer wordt bij toekomstige aanschaf van meer F-35 toestellen opnieuw vooraf geinformeerd, echter niet meer met een DMP-brief.

AO vervanging F-16, 26-2-2015

26488, nr. 302

Laatst gerapporteerd in 28676 nr.308

De staatssecretaris onderzoekt, in overleg met de minister van BZK en de reservistenvakbonden, welke beperkingen er bestaan in het ARAR en  informeert de Kamer hierover vóór het zomerreces.

Notaoverleg ambitieus reservistenbeleid 11-2-2019

2019D05764

Afgedaan

Het kabinet onderzoekt momenteel op welke manier de schokbestendigheid van de Defensiebegroting tegen valutaschommelingen kan worden vergroot.

NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG 3-2-2020

35280, nr. 7

Afgedaan 35280, nr. 7

De Staatssecretaris zendt het HR-model, de te nemen stappen en het ontwikkelpad inzake personele vulling aan de Kamer.

Wetgevingsoverleg Personeel Materieel 30-10-2019

35300, nr. 47

Afgedaan 35300, nr. 54

De Staatssecretaris informeert de Kamer over de lopende pilots inzake cyber.

AO Personeel 11-9-2019

35300, nr. 6

Afgedaan 35300, nr. 12

De Staatssecretaris onderzoekt de voordelen van het invoeren van een dienstslachtofferpas voor mensen die bij Defensie ziek zijn geworden door het werken met chroom-6 en doet hiervan melding aan de Kamer.

AO Personeel 11-9-2019

35300, nr. 6

Afgedaan 35300, nr. 60

De Staatssecretaris zendt de dit najaar te verwachten resultaten van het aanvullende RIVM-onderzoek naar de vraag of preventief onderzoek mogelijk is, het onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van CARC en het epidemologisch onderzoek aan de Kamer.

AO Personeel 11-9-2019

35300, nr. 6

Afgedaan 35300, nr. 63

De Staatssecretaris meldt de Kamer of het WHO-aspect kan worden betrokken bij het stralingsonderzoek.

AO Project militair radarstation Herwijnen 4-9-2019

31936, nr. 662

Afgedaan 31936, nr. 718

De Staatssecretaris zendt de Kamer een onderbouwing van de reden(en) waarom de huidige locatie van het radarstation, Nieuw-Milligen, ongeschikt zou zijn.

AO Project militair radarstation Herwijnen 4-9-2019

31936, nr. 662

Afgedaan 31936, nr. 718

De Staatssecretaris informeert de Kamer bij het volgende Materieel Projectenoverzicht over de inrichting van een evaluatie van internationale aanschaftrajecten van materieel.

AO Materieel 25-4-2019

27830, nr 285

In behandeling

De Staatssecretaris laat de Kamer bij de B-brief weten in welk jaar de onderzeeboten kunnen worden opgeleverd.

AO Materieel 25-4-2019

27830, nr 285

Afgedaan 34225, nr 24

Licence