Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.4 Bijlage subsidieoverzicht

De subsidies worden verleend aan instellingen die voor Defensie een toegevoegde waarde hebben. Verder zijn de subsidie beschikkingen die Defensie verstrekt alleen bedoeld voor de specifieke subsidieaanvrager en berusten niet op wettelijk voorschrift, anders dan gelegen in de begroting en de regeling defensiesubsidies (http://wetten.overheid.nl/BWBR0013110/).

In 2017 is er het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Subsidies, robuust en proportioneel’ uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen. Vanaf 2019 publiceert Defensie daarom de, vanaf dat moment uitgevoerde, subsidie-evaluaties op www.rijksbegroting.nl.

De subsidies worden jaarlijks bij Defensie aangevraagd, door Defensie bezien en op risico’s beoordeeld. De grootte en eventuele risico’s zijn medebepalend voor het controle arrangement, waaronder de subsidie valt. De subsidies worden elke vijf jaar apart geëvalueerd. Tijdens de evaluatie wordt het gezamenlijk belang heroverwogen, waarna afhankelijk van de uitkomst, kan worden besloten tot afbouw van de subsidierelatie.

Tabel 56 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Naam

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie

Einddatum

Stichting Nederlandse Veteranendag (NLVD)1

2.6582

2.758

2.733

2.733

  

2017

2022

2022

Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen

25

25

    

2013

20203

2020

Stichting Veteranen Platform (VP)1

335

304

335

335

  

2017

2022

2022

Stichting Veteraneninstituut (Svi)1

6.6112

7.0392

6.057

6.057

  

2017

2022

2022

Stichting Koninklijke Defensiemusea

16.300

16.550

16.550

16.550

16.550

16.550

2019

2024

20244

Stichting Nationale Taptoe

276

276

276

276

  

2017

2022

2022

Stichting de Basis1

4.3952

3.891

3.891

3.891

  

2017

2022

2022

Universiteit van Amsterdam

74

74

74

74

  

2017

2022

2022

Stichting Maritiem Kenniscentrum

23

28

28

28

  

2017

2022

2022

Stichting Phantasy in Blue

 

25

25

25

  

2017

2022

2022

Stichting Historische Vlucht

110

111

111

111

  

2017

2022

2022

SWoon NLDA

10

15

22

22

  

2017

2022

2022

ASL BISL Foundation

 

40

40

40

  

2017

2022

2022

Stichting Power of Freedom, Invictus Games

150

5.000

    

n.v.t.

2022

2022

Stichting monument Nagasaki

 

25

    

Eenmalige subsidie

Subsidies te verstrekken na evaluatie5

  

25

25

13.592

13.592

Totaal subsidies

30.967

36.161

30.167

30.167

30.142

30.142

1

Beoogd is dat deze stichtingen vanaf 1 januari 2021, inclusief bijdrage zorgcoördinatie, gefuseerd zijn tot een enkele stichting. Voor het VP betreft dit een deel van de subsidie.

2

De subsidie is tijdelijk verhoogd in verband met het project Governance Uitvoering Veteranenbeleid. De evaluatie van deze tijdelijke subsidie is onderdeel van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Svi, NLVD, de Basis en het VP.

3

In 2015 zijn concrete afspraken gemaakt tussen Defensie en de Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties voor de periode van 2016 - 2020.

4

Onderliggende verplichtingen, volgend uit o.a. de publieke-private samenwerking die hierbij van toepassing is, lopen door tot 2040 (Kamerstuk 33 864, nr. 1).

5

Wanneer een eventuele verlening nog in afwachting is van een evaluatie wordt het budget onder deze post geplaatst.

Licence