Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Standen ontwerpbegroting 2020

11.035,1

11.451,7

11.787,4

11.593,4

11.639,2

11.219,9

Belangrijkste mutaties

      

1. Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

456,6

287,5

290,4

273,1

273,1

266,2

1.a Loonbijstelling

170,3

172,9

172,7

172,1

171,5

171,2

1.b Prijsbijstelling

92,3

97,5

103,2

100,4

101,5

94,7

1.c Eindejaarsmarge Defensie

136,4

     

1.d Eindejaarsmarge HGIS

72,8

     

1.e Overige mutaties 1e supp.begroting en extrapolatie

‒ 15,3

17,1

14,4

0,5

0,1

0,3

Mutaties begroting 2021

‒ 11,6

‒ 110,5

‒ 20,3

‒ 70,3

‒ 86,9

‒ 85,2

2. Interdepartementale budgetoverhevelingen

‒ 11,6

‒ 3,6

‒ 2,9

‒ 2,4

‒ 2,4

‒ 0,3

3. Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik

 

5,0

5,1

5,1

5,1

5,1

4. Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf

1,8

     

5. Compensatie Zeeland

‒ 65,9

‒ 52,5

‒ 2,5

‒ 2,5

  

6. Aanvulling BSB convenant door BUZA

9,9

     

7. Aanpassing uitgavenplafond DMF voor valutaverschillen

7,6

35,3

51,1

50,5

31,4

25,5

8. Bijstellen ontvangsten Marine

7,9

     

9. Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden

3,8

     

10. Bijstellen ontvangsten dienstpersonenauto's

1,0

     

11. Bijstellen ontvangsten wetenschappelijk onderzoek

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

‒ 0,3

12. Overheveling van de ontvangsten naar DMF

 

‒ 99,0

‒ 92,1

‒ 129,8

‒ 129,8

‒ 129,8

13. Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL

     

10,0

14. Kasschuif Chroom-6

‒ 17,0

 

8,0

4,5

4,5

 

15. Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld

‒ 8,7

 

8,7

   

16. Bijdrage 1e pijler European Peace Facility (EPF)

 

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

17. COVID-19 middelen

60,0

     

Standen ontwerpbegroting 2021

11.480,1

11.628,7

12.057,4

11.796,2

11.825,4

11.400,8

Toelichting

 • Mutaties 1e suppletoire begroting 2020

  Met de 1e suppletoire begroting 2020 zijn de loon- en prijsbijstellingen en de doorwerking van de eindejaarsmarge 2019 toegevoegd aan de defensiebegroting.

 • Interdepartementale budgetoverhevelingen

  Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten en vice versa. Per saldo daalt de begroting van Defensie met € 3,6 miljoen voor 2021. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is in verdiepingsbijlage.

 • Doorwerking hogere ontvangsten door medegebruik

  Defensie ontvangt inkomsten door het faciliteren van het gebruik van (delen) van kazernecomplexen door met name (lagere) overheden. De inkomsten komen via het Rijksvastgoedbedrijf ten gunste van de Defensie­begroting.

 • Bijstellen ontvangsten Bestuursstaf

  Dit betreft hogere ontvangsten voor o.a. de MIVD vanwege meer veiligheidsonderzoeken.

 • Compensatie Zeeland

  Het betreft de financiële bijdrage van Defensie aan het compensatiepakket aan Zeeland voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne. Dit is exclusief de bijdrage van de grond (à € 12,8 miljoen), die door Defensie niet wordt overgedragen aan Zeeland (zie de bijlage budgettaire tabel bij Kamerstuk 33358, nr. 28, Compensatiepakket Zeeland).

 • Aanvulling BSB convenant door BUZA

  Met de 1e suppletoire begroting heeft defensie € 15,3 miljoen miljoen ontvangen van Buitenlandse Zaken voor de beveiliging van ambassades door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, dit is nu aangevuld met € 9,9 miljoen.

 • Aanpassing uitgavenplafond DMF voor valutaverschillen

  Het ministerie van Financiën heeft via het generaal beeld het valutarisico op de investeringsprojecten binnen het Defensiematerieelbegrotingsfonds financieel afgedekt.

 • Bijstellen ontvangsten Marine

  De Marine ontvangt in 2020 nog een btw teruggave over het jaar 2019.

 • Vordering op DNB voor beveiligingswerkzaamheden

  Voor de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden voor DNB dient de KMar jaarlijks op verzoek van DNB een vordering in.

 • Bijstellen ontvangsten dienstpersonenauto's

  In 2019 stond € 1 miljoen aan ontvangsten begroot voor de verkoop van dienstpersonenauto's. Deze ontvangsten komen daadwerkelijk binnen in 2020, dus is het budget bijgesteld.

 • Bijstellen ontvangsten wetenschappelijk onderzoek

  Er worden geen bijdrages meer verwacht van derden voor kennis en innovatie. Het neerwaarts bijstellen van de ontvangstenraming werkt door op het uitgavenkader

 • Overheveling van de ontvangsten naar DMF

  De verkoopopbrengsten van materieel en vastgoed en de overige ontvangsten voor gebruikersvergoeding voor gebruik van defensielocaties en voor het leveren van diensten voor instandhouding zijn overgegaan naar het Defensiematerieelbegrotingsfonds. De ontvangsten zijn via de bijdrage aan het fonds in mindering gebracht, hierdoor daalt het uitgavenkader van het kerndepartement.

 • Teruggave dubbel opgehaald budget t.b.v. reparatie VUT/WUL

  Dit betreft een correctie op de extrapolatiemutaties, die in miljoenennotajaar 2019 ten onrechte dubbel verwerkt zijn in de administratie. De dekking vanuit de defensieonderdelen was nodig voor de financiering van het nieuwe cao akkoord.

 • Kasschuif Chroom-6

  De afhandeling van de claims met betrekking tot de Regeling Uitkering chroom 6 Defensie kost in sommige gevallen meer tijd, waardoor een kasschuif naar latere jaren benodigd is.

 • Kasschuif Nationaal Fonds Ereschuld

  Op basis van de huidige inzichten verschuift de afhandeling van enkele schadeclaims naar latere jaren.

 • Bijdrage 1e pijler European Peace Facility (EPF)

  Voor de bijdrage van Defensie aan de Europese Vredesfaciliteit wordt jaarlijks € 8,6 miljoen beschikbaar gesteld. Hiertoe wordt de begroting van Defensie verhoogd met € 4,6 miljoen.

 • COVID-19 middelen

  De inzet van Defensiepersoneel en materieel in de coronacrisis heeft geleid tot meerkosten voor Defensie. Hiertoe wordt de begroting van Defensie verhoogd met 60 miljoen in 2020.

Licence