Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

In deze bijlage zijn de subsidies van LNV opgenomen. De subsidiedefinitie van de Algemene wet bestuursrecht wordt hierin gebruikt. Deze wet definieert een subsidie als volgt (artikel 4.21 Awb):

‘De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten’.

Per beleidsartikel zijn de subsidie(-regelingen) opgenomen. Het subsidieoverzicht sluit zoveel mogelijk aan op de Verantwoord Begroten-categorie «subsidies» in de budgettaire tabellen van de beleidsartikelen uit de begroting. In lijn met Verantwoord Begroten zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s niet vermeld als subsidies. De bijdragen aan ZBO’s en RWT’s zijn terug te vinden in Bijlage 1 «Zelfstandige Bestuursorganen en Rechtspersonen met een Wettelijke Taak».

Overzicht Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

Artikel 11 Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

           
 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

          

11

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

 

295.125

       

2020

 

Subtotaal

 

295.125

        

Artikel 21 Land- en tuinbouw

           
 

Sociaal economische positie boeren

          

21

Flankerend beleid Pelsdierhouders

501

2.000

2.000

4.000

4.000

2.000

2.000

   

21

Brede weersverzekering

5.637

2.072

3.786

5.529

5.529

5.529

5.529

2017

2023

 
 

Duurzame veehouderij

          

21

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

 

100.004

345.364

5.000

    

2022

2020

21

Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

 

5.362

15.088

16.607

18.123

18.771

52.449

 

2024

2030

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

          

21

Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)

8.421

22.767

21.467

23.442

23.442

23.442

21.705

2017

2020

 

21

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw) (MEI)

3.130

5.789

6.039

5.889

5.789

5.539

5.539

2012

2020

 
 

Subtotaal

17.689

137.994

393.744

60.467

56.883

55.281

87.222

   
            

Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

           
 

Vermaatschappelijking Natuur en biodiversiiteit

          

22

Burgereducatie/IVN

1.000

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

1.061

2018

 

Jaarlijks

 

Natuur en Biodiversiteit op land

          

22

Regeling Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

633

100

100

100

100

100

100

2016

2020

 

22

Experimenten

50

45

45

45

45

45

45

2007

 

1998

22

Tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer

359

387

387

387

387

387

387

2007

 

1999

22

Stimulering Bosuitbreiding op Landbouwgronden

167

170

170

170

170

170

170

  

2010

 

Beheer Kroondomeinen

          

22

Kroondomeinen

790

803

803

803

803

803

803

2018

 

periodiek

 

Duurzame visserij

          

22

Innovatieprestatiecontracten duurzame visserij

3.990

4.906

4.961

      

2021

22

EFMZV

2.399

5.866

5.831

5.729

5.743

5.743

5.743

2019

  
 

Regio Deals

          

22

Regio Deals

33.278

89.800

89.800

     

2023

2020

 

Subtotaal

42.666

103.138

103.158

8.295

8.309

8.309

8.309

   
            

Artikel 23 Kennis en innovatie

           
 

Beleidsondersteunend onderzoek

          

23

Onderzoeksprogrammering

45.069

39.557

24.067

20.050

17.798

17.198

17.198

2017

2022

2022

 

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

          

23

Missiegedreven topsectoren

54.865

65.822

65.362

65.339

63.589

63.589

63.589

2017

2022

2023

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

          

23

Duurzaam Door

3.960

4.487

4.873

4.873

4.873

4.873

4.873

2019

2021

2021

23

Ontwikkeling en Beheer natuurkwaliteit

30

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

1.321

2018

2024

2024

23

Aanvullende onderwijssubsidies

3.724

5.182

4.686

4.687

4.507

4.507

4.507

2019

2021

2025

 

Subtotaal

107.648

116.369

100.309

96.270

92.088

91.488

91.488

   
            

Totaal

 

168.003

652.626

597.211

165.032

157.280

155.078

187.019

   
Licence