Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Stand van zaken moties Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Eerste Kamer)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Verzoekt de regering zo snel mogelijk openheid van zaken te geven over de onderbouwing van stikstofrekenmodellen en samen met de provincies en andere stakeholders te onderzoeken hoe op korte termijn voor particuliere initiatiefnemers zo volledig mogelijk open toegang tot de bestaande natuurdata in de NDFF georganiseerd kan worden.

35 347, M

35 347, N

Verzoekt de regering bij toekomstige beleidsvoorstellen aangaande de landbouwsector stappen richting kringlooplandbouw die bedrijven al hebben gezet mee te wegen.

35 347, K

Onderhanden

Stand van zaken moties Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Tweede Kamer)

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Verzoekt de regering, zich maximaal in te zetten om te voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw opstarten met het houden van nertsen.

28 286, nr. 1114

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 28 286, nr. 1120

Verzoekt de regering zich blijvend in te zetten in de EU om in de Transportverordening te borgen dat boven de 30 graden buitentemperatuur geen langeafstandstransporten plaatsvinden als er geen koelsysteem aanwezig is of andere aantoonbare maatregelen zijn toegepast om de hitte in de wagen te beperken en de Kamer hierover tijdig te informeren.

35 470-XIV-? (was nr. 10)

Onderhanden

Spreekt uit dat het vervroegd afvoeren naar de slacht en het onthouden van voedsel geen diervriendelijke maatregelen zijn tegen hittestress.

35 470-XIV-? (was nr. 9)

Kennisgenomen van de uitspraak van de Tweede Kamer.

Verzoekt de regering, het voorstel van de melkveehouderijsector voor 3% reductie van het ruw eiwitgehalte in het geleverde mengvoer op sectorniveau ten opzichte van 2018, de ministeriële regeling en de combinatie van beide indien de melkveehouder de keuze daartussen wordt geboden, per omgaande door te laten rekenen door het PBL; verzoekt de regering verder, als blijkt dat het voorstel van de melkveehouderijsector in combinatie met de ministeriële regeling meer stikstofreductie oplevert dan de ministeriële regeling, de keus aan melkveehouders te geven om te kiezen voor het voorstel van de melkveehouderijsector door middel van een privaatrechtelijk contract tussen de melkveehouder en de voerleverancier, waarbij dit contract in ieder geval moet bevatten: het leveren van de data ten aanzien van voerleveranties in 2018 en 2020, zodanig dat op ieder moment kan worden aangetoond hoe de gemiddelde waarden zullen worden bereikt; alsmede: sancties op het niet naleven van het contract, zodanig dat dit voldoende juridische borging biedt voor vergunningverlening en waarbij de keuze van de melkveehouder actief kenbaar wordt gemaakt bij de overheid, zodat deze kan worden ingerekend in het stikstofregistratiesysteem; verzoekt de regering voorts, als blijkt dat de vrijwillige keuze tussen het voorstel van de melkveehouderijsector of de ministeriële regeling tezamen leidt tot minder stikstofopbrengst dan die van de ministeriële regeling afzonderlijk, er teruggevallen wordt op de ministeriële regeling,

35 334, nr. 113

Onderhanden. Uw Kamer is over de voortgang geïnformeerd met 35334, nr. 117

Verzoekt de regering, concretere voorwaarden te stellen aan dierenwelzijn in de verdere uitwerking en uitvoering van de nota voor kringloop-landbouw, verzoekt de regering, daarbij het doel om het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn in de veehouderij vast te houden.

35 300-XIV, nr. 57 (was 30)

Onderhanden

Verzoekt de regering, om met Voedselbanken Nederland in gesprek te gaan over hoe de regering ondersteuning kan bieden om ervoor te zorgen dat de voedselverspilling wordt aangepakt en de benodigde voedselhulp geleverd wordt.

35 300-XIV, nr. 21

Onderhanden

Verzoekt de regering, acties te ondernemen en de Kamer daarover voor het einde van het jaar te informeren zodat CCU en het daarbij horende vervoer van CO2 zo snel mogelijk in aanmerking gaat komen voor de verbrede SDE+, verzoekt de regering voorts, met alle partijen de nationale belemmeringen in beeld te krijgen en weg te nemen zodat de CO2-reductie erkend wordt en de aan de glastuinbouw gerelateerde projecten voorlopers kunnen zijn.

35 300-XIV, nr. 23

32 813, nr. 561

Roept het kabinet op, zich in Europees verband hard te maken voor de positie van Nederlandse vissers op de Noordzee, ook na de brexit.

35 300-XIV nr. 53

23 987, nr. 370

Verzoekt de regering, per direct met een informatiepunt stikstofbeleid te komen waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen; verzoekt de regering voorts de Kamer voor 1 november 2019 een beeld te geven van de vragen die leven.

35 300-XIV nr. 28

32 670, nr. 193

Verzoekt de regering, in te zetten op meerjarige afspraken met een brede vertegenwoordiging van sector en ketenpartijen in de agrarische sector; verzoekt de regering tevens, daarbij werk te maken van: meer sturen op basis van metingen en praktijkervaringen; meer praktijkonderzoek; een systeemaanpak in plaats van verkokerd beleid; meersporenbeleid dat meer recht doet aan de diversiteit van ondernemers; structurele financiële ondersteuning bij verduurzaming waarbij de vorm ervan nader uitgewerkt wordt; meer experimenteerruimte en snelle erkenning van innovatieve technieken en managementmaatregelen.

35 300-XIV, nr. 48

Onderhanden

Verzoekt de regering inzichtelijk te maken hoe deze methoden werken en te onderzoeken of en hoe deze methoden voor de Nederlandse situatie bruikbaar zijn, verzoekt de regering het meetnet uit te breiden met daadwerkelijke depositiemetingen op de grond.

35300-XIV, nr. 55 (was 20)

Onderhanden. Uw Kamer is over de voortgang van de meetpunten geïnformeerd met: 35 334, nr. 88

Verzoekt de regering, samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden; verzoekt de regering tevens, het model dat gebruikt wordt voor de emissies en depositie van stikstof, dat in de basis gevalideerd is, en de kalibratie van het model nogmaals wetenschappelijk te laten valideren om voor het beleid op de langere termijn meer zekerheid te krijgen en onrust weg te nemen.

35 300-XIV, nr. 22

35 334, nr. 21

Verzoekt de regering, er met de provincies voor te zorgen dat boeren inzicht hebben in alle beschikbare en nog uit te werken financiële regelingen voor de agrarische sector, zowel voor investering, verplaatsing als warme sanering, zodat zij over het gebruikmaken hiervan tijdig een goede afweging kunnen maken.

32 670, nr. 174

Onderhanden

Verzoekt de regering, te voorkomen dat inzet op sanering ten koste gaat van inzet op emissiereductie door techniek- en managementmaatregelen; verzoekt de regering, in te zetten op snelle erkenning van reductiemethoden, ook van managementmaatregelen, op financiële ondersteuning en op benutting van deze methoden bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering.

32 670, nr. 191(was 186)

35 334, nr. 44

Verzoekt de regering, in overleg met provincies op korte termijn werk te maken van betere prioriteitstelling in het Natura 2000-beleid, zodat voor genoemde snippers van een bepaald habitattype een minder strikt beschermingsregime kan gelden.

32 670, nr. 188

Onderhanden

Verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de ruimte die ontstaat door verlaging van de maximumsnelheid en beschikbaar is voor vergunningverlening bij voorrang wordt ingezet voor het op gang brengen van de woningbouw.

35 334, nr. 9

35 334, nr. 25

Verzoekt de regering, in kaart te brengen wat de veranderingen in fosfaattoestanden van de bodem en daarmee ook in fosfaatklassen en verandering in arealen landbouwgrond tot gevolg hebben op de plaatsingsruimte, en de Kamer over de uitkomsten in de eerste helft van 2020 te informeren.

35 233, nr. 16

Onderhanden

Verzoekt de regering op korte termijn een dergelijke regeling te ontwerpen en met een overzicht van de te verwachten effecten aan de Kamer voor te leggen.

35 347, nr. 55

35 334, nr. 44

Verzoekt de regering met de provincies een aanvullend langjarig pakket aan natuurherstelmaatregelen op te stellen en daarvoor, via een verhoging van de uitkering uit het Provinciefonds, structureel middelen beschikbaar te stellen.

35 347, nr. 53

35 334, nr. 82

Verzoekt de regering, samen met de provincies, begin 2020, te komen met een juridisch houdbaar, effectief en geloofwaardig pakket van praktische natuur herstelmaatregelen voor het daadwerkelijk realiseren van de afgesproken instandhoudingsdoelstellingen van Natura2000-gebieden

35 347, nr. 51

35 334, nr. 82

Verzoekt de regering zeer serieus naar de voorstellen van het Landbouw Collectief te kijken met de inzet om de voorstellen over te nemen en zo nodig gemotiveerd aan te geven waarom specifieke voorstellen niet overgenomen kunnen worden.

35 347, nr. 49

35 334, nr. 37 en 35 334, nr. 44

Verzoekt de regering, zich sterk te maken voor een aanpassing van de Europese Transportverordening die hier recht aan doet.

21 501-32, nr. 1214

Onderhanden

Verzoekt de regering, de effecten van dit beleid in Vlaanderen te volgen en voor de Kamer in kaart te brengen en af te wegen of deze aanpak in Nederland navolging verdient en geïntroduceerd kan worden.

33 576, nr. 179

Onderhanden

Verzoekt de regering, te onderzoeken of Parkinson en andere neurologische aandoeningen vaker voorkomen bij boeren en anderen die vanwege woonlocatie of beroep veel in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen; verzoekt de regering tevens, in de Europese Unie erop aan te dringen dat het onderzoek naar een verhoogd risico op Parkinson en andere neurologische aandoeningen bij het regelmatig in aanraking komen met gewasbeschermingsmiddelen standaard onderdeel wordt van de toelatings- en herbeoordelingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen.

27 858, nr. 502

27 858, nr. 508

Spreekt uit dat juridische expertise wordt ingewonnen om de mogelijkheden hiertoe voor de Kamer in beeld te brengen.

27 858 nr. 498

Kennisgenomen van de uitspraak van de Tweede Kamer.

Verzoekt de regering, de verkoop van de Japanse duizendknoop per 1 maart 2020 te verbieden.

33 576, nr. 171

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 33 576, nr. 189

Verzoekt de regering, ten behoeve van het komende GLB samen met provincies onderzoek te laten doen naar de ecologische trends en beheer van weidevogelgebieden die in de afgelopen twintig jaar onder het beheer zijn gekomen van terrein beherende organisaties.

33 576, nr. 181

33 576, nr. 189

Verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat Staatsbosbeheer het gebruik van glyfosaat stopt bij het beheer van hun natuurgebieden.

33 576, nr. 170

33 576, nr. 185

Verzoekt de regering, de mogelijkheden te verkennen om ook gecombineerde kaarten te gebruiken om te komen tot effectieve stikstofmaatregelen, en de Kamer hier voor 1 februari over te informeren.

33 576, nr. 172

Onderhanden. Uw Kamer is geïnformeerd dat dit terugkomt in het eindadvies van het Adviescollege Meten en Berekenen, waarover binnenkort de kabinetsreactie op volgt, met 33576, nr. 189

Verzoekt de regering, om bij de aanstaande Landbouw- en Visserijraad op 16 en 17 december zich te verzetten tegen de kortingen op de TAC's voor tarbot, griet en rog en hiervoor in overleg te gaan met andere lidstaten.

21 501-32, nr. 1219

21501-32, nr. 1222

Verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de sector en er zorg voor te dragen dat bedwelming van meervallen voor de slacht het gebruik wordt in viskwekerijen.

21 501-32, nr. 1216

Onderhanden

Verzoekt de regering, om de vereisten voor eigenaren van hoogrisicohonden in andere EU-lidstaten te vergelijken met de Nederlandse regelgeving en daarbij te onderzoeken of het juridisch haalbaar is om cursussen of een verklaring omtrent gedrag (vog) verplicht te stellen voor eigenaren van hoogrisicohonden.

28 286 nr. 1076

Onderhanden

Verzoekt de regering, te bevorderen dat vanuit het oogpunt van dierenwelzijn de best beschikbare, legale technieken als routinemethode op bedrijven worden gebruikt.

28 973 nr. 229

Onderhanden

Verzoekt de regering, om in overleg te treden met probleemlanden over het verbeteren van de handhaving op Europese wettelijke vereisten voor export van honden en het inzichtelijk maken van malafide import- en exportstromen.

28 286 nr. 1084 (was 1081)

Onderhanden

Verzoekt de regering, in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en betrokken provinciebestuurders inzake hun verplichting om aan de zorgplicht voor wilde en/of verwilderde dieren te voldoen.

28 286 nr. 1079

33 576, nr. 196

Verzoekt de regering, om in samenwerking met gemeenten, provincies en stakeholders een uniforme landelijke richtlijn te ontwikkelen voor vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra.

33 576, nr. 184

33 576, nr. 196

Verzoekt de regering, om personen of organisaties die de Jodenvervolging en de Holocaust, de met niets vergelijkbare misdrijven tegen de menselijkheid, relativeren of bagatelliseren, geen positie aan overleg- en onderhandelingstafels te geven.

35 334 nr. 29

Onderhanden

Verzoekt de regering, om bij de reeds door de Minister aangekondigde tussentijdse evaluatie in dit najaar, ook aandachtspunten mee te nemen over criteria waarop toekomstige projecten kunnen worden geselecteerd.

29 697, nr. 79 (was 76)

Onderhanden

Verzoekt de regering, om bij de reeds door de Minister aangekondigde tussentijdse evaluatie in dit najaar, ook aandachtspunten mee te nemen over net al dan niet voorzetten van de regiodeals.

29 697, nr. 75

Onderhanden

Verzoekt de regering, in overleg met de betrokken stakeholders, zoals gemeenten en provincies, een conferentie te organiseren om best practices, do's en don'ts en kennis over deze onderwerpen uit te wisselen, zodat alle regio's kunnen meeprofiteren van de succesvolle inzet op regionale samenwerking.

29 697, nr. 77

Onderhanden

Verzoekt de regering, om meer ambitie en regie te tonen op het kweek-vleesdossier door in overleg met de sector te verkennen welke aanpassingen in wet- en regelgeving noodzakelijk zijn om de kweekvleesinnovatie te stimuleren, alsmede door een actieagenda gericht op het realiseren van een doorbraak van kweekvlees als novel food op te stellen en deze nog voor het zomerreces aan de Kamer toe te sturen.

31 532, nr. 241

2020D25053 - Uitvoering van de moties over kweekvlees

Verzoekt de regering, zich in te zetten voor een goed vestigingsklimaat voor kweekvleesondernemers door ze te helpen met de benodigde wetgevingstrajecten; verzoekt de regering tevens, experimenteerruimte te bieden voor kweekvlees en kweekvleesproducenten om bij te dragen aan veilige en gezonde marktintroductie(s) van kweekvlees.

31 532, nr. 237

2020D25053 - Uitvoering van de moties over kweekvlees

Verzoekt de regering, de innovatie, de ontwikkeling en de productie van deze alternatieven voor vlees te stimuleren en voor de Kamer in beeld te brengen met behulp van welke maatregelen en instrumenten dat kan geschieden.

31 532, nr. 238

2020D25053 - Uitvoering van de moties over kweekvlees

Verzoekt de regering, verschillende scenario's uit te werken om te waarborgen dat de voedselproductie en bevoorrading van winkels doorgang kunnen blijven vinden, en hierbij ook te kijken naar alternatieve opties, zoals de bezorging van boodschappen.

25 295, nr. 140

21 501-32, nr. 1230

Verzoekt de regering, een risico-inventarisatie omtrent arbeidsomstandigheden van controleurs en werknemers van slachterijen te starten, en voor de zomer de Kamer hierover te informeren; verzoekt de regering voorts, naar aanleiding van deze risico-inventarisatie een actieplan op te stellen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

33 835, nr. 150

Onderhanden

Verzoekt de regering, deze richtlijnen volledig te implementeren bij de NVWA en jaarlijks onafhankelijk en extern te laten rapporteren over de naleving van deze richtlijnen door de NVWA.

33 835 nr. 151

Onderhanden

Verzoekt de regering, voor de zomer met een uitgewerkt voorstel te komen waarbij cameratoezicht op afstand (door de NVWA) onderdeel wordt van een (kosten)effectiever en efficiënter toezicht op slachthuizen, waarbij tevens voorstellen uitgewerkt worden waarbij bedrijven die voedselveiligheid en het dierenwelzijn op orde hebben erkend worden, bijvoorbeeld door de baten van goedkoper toezicht ten gunste te laten komen van de sector.

33 835, nr. 153

Onderhanden

Verzoekt de regering, om behoud van de twee huidige goed functionerende NVWA-dierenwelzijnsteams (die samen optrekken met Justitie tegen de falende vee- en vleeskeuringsteams).

33 835, nr. 143

Onderhanden

Verzoekt de regering de bandsnelheid van slachterijen waar zich regelmatig incidenten voordoen op voorstel van de NVWA-inspecteur ter plekke substantieel terug te brengen zolang dierenwelzijn en voedselveiligheid niet geborgd zijn.

33 835, nr. 156 (was 149)

Onderhanden

Verzoekt de regering, in kaart te brengen met welke beleidsinstrumenten en strategieën deze verschuiving kan worden bevorderd en versneld.

31 532 nr. 248

Onderhanden

Verzoekt de regering, in overleg te treden met de provincies teneinde de schade en overlast van steenmarters aanmerkelijk te beperken.

34 985 nr. 60

Onderhanden

Verzoekt de regering, voor de zomer de Kamer te informeren over welke verplichtingen en mogelijkheden overheden hebben ten aanzien van ontsluiten van informatie over natuur via het Digitaal Stelsel Omgevingswet; verzoekt de regering tevens, te verduidelijken welke regels uit de omgevingsverordening, waterschapsverordening en het omgevingsplan juridisch gezien gekoppeld moeten worden aan geo-informatie van het werkingsgebied, zodat zij zichtbaar zijn met een klik op de kaart.

34 985, nr. 56

33118, nr. 148

Verzoekt de regering, de sector op te roepen in elk geval de import van kalfjes tot het minimum te beperken.

25 295 nr. 346 (was 292)

Onderhanden

Verzoekt de regering, af te dwingen dat de RIVM richtlijnen worden nageleefd in alle slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven.

25 295, nr. 333

25295, nr. 386

Verzoekt de regering, in overleg met supermarkten en andere ketenpartners te komen tot een standaard voor jaarlijkse rapportage, zodanig dat die rapportage inzicht biedt in de mate waarin supermarkten en verwerkende voedselbedrijven bijdragen aan een duurzaam voedsel-systeem, inclusief een eerlijke prijs voor de boeren.

31 532, nr. 246

Onderhanden

Verzoekt de regering, samen met het Nederlandse landbouwbedrijfsleven voor maart 2021 onderzoek te doen naar de mogelijkheden van fiscaal reserveren voor bijvoorbeeld perioden van droogte, leegstand na een dierziekte en/of andere calamiteiten die zich kunnen voordoen in de Nederlandse land- en tuinbouw.

35 452, nr. 9

Onderhanden

Verzoekt de regering, op dit punt nader wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten door een deskundige externe partij en hier een passage aan te wijden in de Bossenstrategie.

35 309, nr. 15 (was 5)

Onderhanden

Verzoekt de regering om in de eerste plaats zorg te dragen dat de bronlocaties van autochtone bomen en struiken, vastgelegd in de Atlas landschappelijk groen erfgoed, een beschermingsstatus krijgen;samen met deskundigen, betrokken organisaties en marktpartijen een langetermijnplanning te maken, met als doel het mogelijk maken om autochtoon plantmateriaal in de plannen voor bosaanplant en landschappelijke beplantingen toe te passen;dit plantmateriaal van de nodige garanties en kwaliteitscontroles te voorzien.

35 309, nr. 14

Onderhanden

Verzoekt de regering, om bij de verdere ontwikkeling van nationale strategische plannen in te zetten op een breed pakket aan maatregelen voor de aanleg van natuur en bos.

35 309, nr. 6

Onderhanden

Verzoekt de regering, om in gesprek te gaan met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over de mogelijkheden om de bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen integraal op te nemen als rijksmonumenten, en de Kamer over de uitkomsten van dit gesprek te informeren.

35 309, nr. 11

Onderhanden

Verzoekt de regering, vanuit het oogpunt van de volksgezondheid landelijk de regie te nemen bij het tegengaan van de verdere verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie.

28 286, nr. 1109

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 28286, nr. 1120

Verzoekt de regering, om door een aanwijzing zorg te dragen voor een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die aantoonbaar bevattelijk zijn voor het coronavirus en een reservoir kunnen vormen; verzoekt de regering tevens, financiële compensatie vorm te geven langs dezelfde lijnen als voor andere sectoren die door deze maatregelen op deze gronden zijn geraakt, met inachtneming van de compensatie die reeds uitgekeerd is of wordt vanwege de ruimingen.

28 286, nr. 1108

28286, nr. 1120

Verzoekt de regering, het vervoersverbod voor nertsen in stand te laten zolang er een dreiging is dat het coronavirus blijft opduiken.

28 286, nr. 1117 (was 1110)

28286, nr. 1120

Verzoekt de regering, om alles in het werk te stellen om slachthuizen (financiële) verantwoordelijkheid te laten nemen voor een mogelijke vermindering van slachtcapaciteit.

28 286, nr. 1106

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 28286, nr. 1120

Verzoekt de regering, voor eind juni 2020 te komen met een fatsoenlijke stoppersregeling voor de nertsenhouderij en een voorstel ter financiële dekking.

28 286, nr. 1112

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 28286, nr. 1120

Verzoekt de regering, per direct slachthuizen op te dragen de slachtsnelheid te verlagen.

28 286 nr. 1118 (was 1111)

Onderhanden, uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang met 28286, nr. 1120

Verzoekt de regering voor de Kamer inzichtelijk te maken hoe is geregeld en geborgd dat de vergunningsruimte volledig en tijdig beschikbaar komt voor de jaarlijkse bouw van 75.000 woningen.

35 334, nr. 94

Onderhanden

Verzoekt de regering om, naast en analoog aan bijvoorbeeld de onafhankelijke Studiegroep Begrotingsruimte, een studiegroep ruimtelijke inrichting in te stellen; verzoekt de regering tevens, om deze studiegroep te vragen concrete, samenhangende en doorgerekende beleidsopties te schetsen, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed aan vitalisering van het platteland, de ruimtelijke inrichting van het platteland, de uitkomsten van de verkenning natuurinclusief bouwen, aanvullende beleidsopties voor herstel en verbetering van Natura 2000-gebieden, duurzame verdienmodellen in de landbouw, de functie die boeren hebben bij de landschapsinrichting en de leefbaarheid van het platteland, kwaliteit van de landbouwgronden, de mogelijkheden en publieke en private facilitering van ruilverkaveling, grondbeleid, landinrichting, de in het rapport-Remkes genoemde 5M-oplossingsrichtingen en de ervaringen met concentratiegebieden.

35 334 nr. 101

Onderhanden

Verzoekt de regering, een systeem van een afrekenbare stoffenbalans, inclusief opschoning en vervanging van bestaande regels, concreter uit te werken en te betrekken bij de herbezinning op het mestbeleid, en de Kamer daarover op korte termijn te informeren.

35 334, nr. 97

Onderhanden

Verzoekt de regering om, in samenspraak met de sector, te komen tot gedragen afspraken voor 2021 e.v. voor vermindering van de stikstofemissie door verlaging van de eiwitvoorziening via het veevoer en zich daarbij te richten op doelvoorschriften en het totaalrantsoen.

35 334, nr. 106

Onderhanden. Uw Kamer is over de voortgang geïnformeerd met 35334, nr. 117

Verzoekt de regering, bij het opstellen van het programma Natuur en de afspraken over stikstofreductie met provincies heldere afspraken te maken over doelmatige besteding van middelen en monitoring hiervan, en daarbij rekening te houden met verschillen in de opgaven per provincie.

35 334 nr. 91

Onderhanden. Uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang van het programma natuur in:2020D29394 - Hoofdlijnen van het gezamenlijk programma Natuur

Verzoekt de regering om bij verdere toepassing van de MDU de voedselveiligheid en dierenwelzijn te borgen.

33 835 nr. 164

Onderhanden

Verzoekt de regering, te verkennen hoe in het NSP een hernieuwde bossenregeling vormgegeven kan worden waarbij boeren betaald krijgen voor het aanplanten van bossen op hun land en de grond de agrarische bestemming behoudt.

35 309, nr. 10

Onderhanden

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Eerste Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister van LNV informeert de Eerste Kamer als meer zicht is op de vormgeving van het omschakelfonds, en in den brede naar de aanpak van duurzame agrofinancieringen.

Parlementaire agenda [07-07-2020] ‒ 3de suppletoire begrotingsbehandeling LNV (debat 30 minuten)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Op verzoek van het lid Dessing (FvD) stuurt de minister informatie toe aan de Eerste Kamer over hoe quota in de visserij verdeeld en vastgesteld worden.

kennismakingsgesprek van de minister van LNV met de commissie EZK/LNV van de Eerste Kamer d.d. 12-11-2019

Uitgaande brief [13-12-2019] - Informatie over quota in de visserij

De minister stuurt het beeld van de waterkwaliteit naar de Eerste Kamer.

Parlementaire agenda [16-12-2019] - Implementatie zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn (35.233)

Uitgaande brief [20-07-2020] - Diverse toezeggingen mestbeleid

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Van Ballekom (VVD), toe de Kamer te informeren over het systeem van het invoeren van een drempelwaarde waaronder geen vergunning nodig is.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Ballekom (VVD), Prins (CDA), Koole (PvdA) en Huizinga-Heringa (CU) toe de Kamer begin 2020 te informeren over de besteding van de 250 miljoen euro die door het kabinet beschikbaar is gesteld voor natuurherstel en -verbetering.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Uitgaande brief [19-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Faber (PVV) de Kamer te informeren over de aanmeldingen die zijn binnengekomen voor de warme sanering van varkenshouderijen.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Uitgaande brief [10-06-2020] - Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Van Gurp (GroenLinks) en Koole (PvdA) toe de plannen naar de Kamer te sturen hoe het kabinet invulling wil geven aan het besluit in 2020 om stikstofdepositie terug te dringen en hoe het kabinet dat pad richting 2030 voor zich ziet.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Uitgaande brief [24-04-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van de leden Pijlman (D66) en Gerbrandy (OSF) toe een overzicht te geven van de maatregelen die de omschakeling naar biologisch of circulair ondersteunen.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Aan de toezegging wordt uitvoering gegeven zodra hier gelegenheid toe is.

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van vragen van het lid Pijlman (D66) toe dat beide Kamers betrokken zullen worden bij het vervolg van de uitwerking van de ministeriële regelingen in het kader van aanpak stikstofproblematiek, zodat die ook bij beide Kamers worden voorgehangen.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

Uitgaande brief [06-05-2020] - Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Schalk (SGP), toe bij het toepassen van de salderingsinstrumenten in het kader van de aanpak van het stikstofprobleem geen onnodige belemmeringen op te werpen door te waarborgen dat er voor de sector duurzaam voldoende ontwikkelruimte blijft bestaan.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV maakt een jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel een rondje langs de provincies. Ten eerste om met betrekking tot de monitoring en borging te horen wat hun ervaringen zijn. En ten tweede om te horen wat hun ervaringen zijn met de omzetting van het stelsel. De minister zal de provincies dan ook expliciet vragen om te reflecteren op het omzetten van de natuurvisie in de omgevingsvisie. De minister van LNV informeert de Eerste Kamer over de uitkomst.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV beziet of zij een bemiddelende rol kan spelen, en een gesprek kan voeren met gemeenten, om te bezien wat nodig is om meer inzichtelijkheid te krijgen over houtopstanden en de verschillen en onduidelijkheid in de regelgeving. De minister van LNV beziet of dit voor het einde van dit jaar kan met het oog op het DSO, en informeert de Eerste Kamer hier ook voor het einde van het jaar over.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV zegt toe dat, mocht het wetsvoorstel natuurverbetering en stikstofreductie worden aangenomen, de resultaatsverplichtingen voor stikstof als natuurwaarde voor stikstof opgenomen kunnen worden.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV rapporteert elke twee jaar aan het parlement over de voortgang en de gevolgen van de maatregelen die zullen worden genomen in het programma stikstofreductie en natuurverbetering. Als uit de monitoring blijkt dat er een soort gewijzigd programma moet komen, bijvoorbeeld omdat de reductiedoelstelling voor 2030 anders in gevaar komt, zal de minister van LNV het programma aanpassen en dat ook aan de Eerste Kamer laten weten. Het programma wordt sowieso elke zes jaar geactualiseerd.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV geeft nog een reactie op het Rli-rapport en kijkt daarbij hoe de opgaves meer integraal benaderd kunnen worden en informeert de Eerste Kamer hierover.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV beziet of de verduidelijking van het begrip «tijdigheid» opgenomen kan worden in de nota van toelichting bij het Aanvullingsbesluit natuur.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Deze toezegging is verwerkt in de Nota van Toelichting die naar de Raad van State is gestuurd.

De minister van LNV zegt toe in de onderhandeling met de provincies en de betrokken organisaties over de besteding van de € 3 miljard euro voor natuur (tien keer € 300 miljoen), wat voor een deel naar beheer gaat, te bezien of een deel van dit geld ingezet kan worden voor degenen die dit beheer ter hand nemen (bijv. boeren, landeigenaren of wat dan ook). De Eerste Kamer wordt hierover geïnformeerd als het programma Natuur meer contouren heeft.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV zegt toe dat, op het moment dat de ambities niet gehaald worden, zij zal kijken wat de reden daarvan is. De minister van LNV overlegt met de minister van BZK of dit gedaan wordt in reactie op de brief die de minister van BZK nog zal sturen of dat de minister van LNV de Eerste Kamer apart informeert.

Parlementaire agenda [30-06-2020] - Debat Aanvullingswet natuur Omgevingswet

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Toezeggingen Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan Tweede Kamer

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister komt aan het einde van het jaar met de bossenstrategie, waarin de volgende elementen aan de orde komen: (a) een kwantitatieve ambitie, (b) informatie over kaalkap (n.a.v. bespreking in het AO Natuur van 12 september 2019) en (c) informatie over wat er in de grondbanken nog zit aan grond, wat daarvan al bos is en wat er nog beschikbaar is ten behoeve van bos.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [03-02-2020] - Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

De minister stuurt voor het einde van het jaar een brief met een overzicht van belemmerende regelgeving in het kader van landschapselementen.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [17-02-2020] - Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 27 januari 2020

De Kamer ontvangt begin oktober de voortgangsrapportage natuur. Daarin worden ook de gezamenlijke ambities voor natuur met de provincies opgenomen. Hierbij zet de minister ook de al uitgesproken ambities op een rij.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [02-10-2019] - Voortgangsrapportage Natuur 2018

De minister stuurt voor de begrotingsbehandeling LNV de kabinetsreactie op het IPBES-rapport en de inzet voor de VN-biodiversiteitstop in China aan de Kamer.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [07-10-2019] - Appreciatie IPBES-rapport en aankondiging interdepartementaal programma Versterken Biodiversiteit

De Kamer wordt begin 2020 geïnformeerd over de voortgang van de acties uit het plan van aanpak inzake de groene boa's.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [10-07-2020] - Voortgang plan van aanpak versterking toezicht en handhaving in het buitengebied

De minister stuurt eind november het natuurbeleidsplan en het koraalplan voor Caribisch Nederland aan de Kamer.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [24-04-2020] - Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van het najaarsoverleg met Staatsbosbeheer over onder meer de afbouw van het gebruik van glyfosaat.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [31-01-2020] - Gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer

De minister bekijkt samen met de staatssecretaris van EZK hoe de Kamer geïnformeerd wordt over het mogelijke gebruik van aardobservatietechnieken uit de ruimtevaart voor de landbouw.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [17-04-2020] - Verzamelbrief Natuur d.d. april 2020

Het kabinet zal zo mogelijk al begin oktober - in reactie op advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek o.l.v. de heer Remkes - met een eerste opvatting komen over wat er op korte termijn mogelijk is bij de aanpak van de stikstofproblematiek.

Parlementaire agenda [17-09-2019] - Algemene Politieke Beschouwingen TK (week 38)

Uitgaande brief [04-10-2019] - Aanpak stikstofproblematiek

Het kabinet zal de suggesties van het CDA om grondposities van boeren met opvolgingsproblemen mee te laten wegen bij het aanwijzen van bouwlocaties betrekken bij de reactie op het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek.

Parlementaire agenda [17-09-2019] - Algemene Politieke Beschouwingen TK (week 38)

Uitgaande brief [04-10-2019] - Aanpak stikstofproblematiek

Minister stuurt eind van de maand oktober de tussenrapportage van de herbezinning naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [15-10-2019] - Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

Uitgaande brief [21-11-2019] - Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

De minister stuurt begin volgend jaar de rapporten met de appreciatie van het Raad van Advies naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [15-10-2019] - Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

De Kamer zal worden geïnformeerd in het kader van het de herbezinning.

In de reactie op het rapport van ABD Topconsult neemt de minister een lijst met onderwerpen op over open normen vanuit de handhaving.

Parlementaire agenda [15-10-2019] - Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Minister stuurt rond de jaarwisseling de evaluatie over de mobiele slacht unit naar de Tweede Kamer en zij neemt hier onderdeel niet transportwaardige dieren in mee.

Parlementaire agenda [15-10-2019] - Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

Uitgaande brief [01-04-2020] - Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

Minister informeert de Tweede Kamer eind dit jaar over de gesprekken met de sector over o.a. retributies.

Parlementaire agenda [15-10-2019] - Voortzetting algemeen overleg NVWA van 23 april 2019

Uitgaande brief [26-05-2020] - KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA

De minister stuurt begin 2020 de agri-nutrimonitor en de rapportage van de ACM naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister stuurt in december de Kamer een brief over de verdere maatregelen die zij wil nemen om stalbranden te voorkomen.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met een brief over de aanpak van stalbranden.

De minister stuurt in december de Kamer een brief over stalbranden waarin zij ook zal ingaan op de resultaten van het onderzoek naar detectiesystemen en ook Stable Safe wordt meegenomen in die onderzoeken.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met een brief over de aanpak van stalbranden.

De minister stuur in december de Kamer een brief over stalbranden waarin zij ook zal ingaan op de mogelijkheden tot bestrijding van plaagdieren in en om stallen.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met een brief over de aanpak van stalbranden.

De minister zal de Kamer informeren over de mogelijkheden om gevolgschade te vergoeden bij een dierziekte in het kader van het GLB zodra daar meer duidelijkheid over is.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [26-06-2020] - Fiche: Mededeling Van Boer tot Bord

De minister stuurt aan uiterlijk begin 2020 informatie over streefcijfers voor sterfte bij biggen, kalveren en lammeren naar de Kamer.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister zal kijken of calamiteiten ook onder het DGF zouden moeten vallen en informeert de Kamer hierover.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuurt op korte termijn een brief waarin zij ingaat op wat het kabinet nu zelf doet op het gebied van stikstof. Daarbij geeft ze ook zicht op het tijdpad.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [04-10-2019] - Aanpak stikstofproblematiek

De commissie-Remkes komt in de tweede helft van september met een advies en zo snel mogelijk daarna volgt een kabinetsreactie.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Dieren in de veehouderij

Uitgaande brief [04-10-2019] - Aanpak stikstofproblematiek

De minister kijkt naar toelating innovatieve stalsystemen in een experimenteel stadium.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief van de staatssecretaris van I&W [02-07-2020] - Rapport stalbeoordeling

De minister zal zodra de Agrofoodmonitor van het Haags Centrum voor Strategische Studies is afgerond de TK informeren en hierover in gesprek gaan met private partijen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [02-04-2020] - Agrofoodmonitor van het Haags Centrum voor Strategische Studies

De minister kijkt samen met haar collega van I&W naar het inbouwen van waarborgen om innovatieve ideeën voor stalsystemen beter te beschermen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief van de staatssecretaris van I&W [02-07-2020] - Rapport stalbeoordeling

De minister gaat 1x per jaar samen met haar collega van SZW in gesprek met de voedselbanken.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister heeft bij de handelsmissie in eigen land aandacht voor lokaal geproduceerd voedsel in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister gaat met (decentrale) overheden in gesprek over de mogelijkheid om producten uit eigen land centraal te stellen in de catering.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister kijkt naar behoeften van omschakelaars en kijkt naar de hoe de regelingen die er bestaan daar beter op gericht kunnen worden. De Tweede Kamer wordt hierover in de eerste helft van 2020 geïnformeerd.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [11-08-2020] - Voortgang Innovatie op het Boerenerf

De minister kijkt met betrokken partijen naar het voorstel om de maatschappelijk diensttijd op boerderijen te vervullen en komt hier voor de kerst op terug.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister gaat met het lid Weverling (VVD) naar de Floriade.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De afspraak wordt ingepland.

De minister neemt contact op met provincies over onduidelijkheid tussen beleidsregels en 4 oktober brief. Waar mogelijk voor debat op 17 oktober.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [01-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister kijkt naar het Deens rekenmodel over stikstof voor het debat van 17 oktober.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [01-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister zegt toe dat de beleidsregel extern salderen, daar waar dit betrekking heeft op stallen, niet opengaat voordat deze is aangepast.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister informeert de Kamer nog dit jaar over hoe invulling extern salderen er uit zal komen te zien.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister zegt toe dat komende maandag er een telefonische helpdesk beschikbaar is voor vragen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [01-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister zegt toe te kijken of wij ook stikstofbeelden en -metingen vanuit de ruimte kunnen gebruiken.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [15-06-2020] - Eindadvies Adviescollege Meten Berekenen Stikstof

De minister neemt voorstellen uit nationaal bomenplan van GL en SP mee in de bossenstrategie.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [03-02-2020] - Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

De minister neemt voorstellen voor de babyboom en de bevordering van houtwallen mee in de bossen strategie.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [03-02-2020] - Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

De minister zal voor het einde van het jaar afspraken maken met de nationale parken en de Kamer hierover informeren.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [17-04-2020] - Verzamelbrief Natuur d.d. april 2020

De minister kijkt samen met provincies naar de inzet van het grondinstrumentarium bij transities en welke hulp daarbij geboden kan worden.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister deelt het advies over de kottersector met de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [10-12-2019] - Toezending advies duurzame kottervisserij aan de Tweede Kamer

De minister gaat met andere departementen in gesprek om te onderzoeken of een klein deel van het budget van het onderzoek met proefdieren naar onderzoek naar proefdiervrije innovaties kan worden over geheveld.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister gaat met de leden Geurts en Graus een boom planten in Limburg.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Aan de toezegging wordt uitvoering gegeven zodra hier gelegenheid toe is.

De minister stuurt voor het AO Visserij van 5 december een brief met een appreciatie van de EU-studie over de fraudegevoeligheid van motorvermogen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

Uitgaande brief [10-12-2019] - EU studierapport over motorvermogen en beantwoording schriftelijke vragen over handhaving van wet- en regelgeving, onder andere met betrekking tot kustvissers

De minister zal bemiddelen bij de Regio Deal waar Holwerd aan Zee in zit om te bezien of Holwerd aan Zee meer middelen kan krijgen uit de 11 miljoen euro die nog niet verdeeld is.

Parlementaire agenda [10-10-2019] ‒ 2e termijn Begrotingsbehandeling LNV

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Het uitvoeringsprogramma van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 komt in het eerste kwartaal van 2020.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Kamer zal rond de zomer worden geïnformeerd, zoals ik uw Kamer heb gemeld met: Uitgaande brief [20-05-2020] - Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO gewasbeschermingsmiddelen van 5 december 2019

In de adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden wordt ook nader onderzoek naar een verband met de ziekte van Parkinson toegevoegd.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - AO Gewasbeschermingsmiddelen

Uitgaande brief van de minister voor MZS [30-06-2020] - Gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden

In december komt er een brief van de minister van LNV en de staatssecretaris van IenW over stalbranden, met daarin ook aandacht voor het bestrijden van knaagdieren.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - AO Gewasbeschermingsmiddelen

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met een brief over de aanpak van stalbranden.

Een commissie van deskundigen komt in de eerste helft van 2020 met een advies over verdere verbetering van het meetnet voor stikstofdioxide en de metingen van droge depositie van ammoniak.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

Uitgaande brief [15-06-2020] - Eindadvies Adviescollege Meten Berekenen Stikstof

De minister stuurt een week na het reces een tijdlijn die ingaat op wanneer zij sinds het verschijnen van het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek contact heeft gehad met de provincies over de besluiten die op handen staan met betrekking tot de stikstofproblematiek. In het bijzonder wordt in deze tijdlijn ingegaan op (1) de contacten die er zijn geweest voor de brief van 4 oktober jl., (2) of het ministerie heeft geholpen bij het opstellen van de beleidsregels, (3) wanneer de provincies aan de bel hebben getrokken dat er verschil zat tussen de brieven, en (4) waarom de minister op 10 oktober hier in de Kamer heeft geantwoord dat haar brief leidend is, terwijl op 11 oktober in de Provinciale Staten van Noord-Holland werd aangegeven dat juist de provinciale regels leidend zouden zijn. Deze toezegging is ook een invulling van de verzoeken uit de Regeling van Werkzaamheden van het lid Van der Lee op 16 oktober en lid Klaver op 17 oktober 2019.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

Uitgaande brief [01-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister brengt in het kader van de inventarisatie die de Rijksheren in opdracht van het kabinet doen bij de Rijksheren onder de aandacht of zij kunnen bezien of de natuurherstelactiviteiten van provincies in Natura 2000-gebieden optimaal bijdragen aan een goede staat van instandhouding zoals beoogd in de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister is voornemens om de Kamer snel periodiek te informeren over wanneer alle zaken verwacht kunnen worden en dit wordt binnenkort op schrift gezet. De minister zorgt ook dat deze informatie te vinden is op het informatiepunt dat recent is opengegaan.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

Uitgaande brief [04-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister stuurt een week na het herfstreces de uitwerking van de aangenomen moties over de metingen in een brief uiteen.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

Uitgaande brief [04-11-2019] - Stand van zaken stikstofproblematiek

De minister zal met betrekking tot innovaties en weg te nemen belemmeringen bezien hoe we een «keuzemenu» kunnen opstellen voor boeren, zodat zij zelf een afgewogen oordelen vormen over wat er in zijn geval het beste is. Dit wordt eerst besproken met de provincies.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - Debat Programma Aanpak Stikstof

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister laat binnenkort weten wie zitting hebben in de commissie "meten en berekenen", die ook als opdracht heeft om naar buitenlandse modellen te kijken.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief [02-12-2019] - Instelling en samenstelling van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

De minister informeert de Tweede Kamer in december nader over welke middelen en maatregelen voor de langere termijn nodig zijn om een goede staat van instandhouding van de natuur te bereiken.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief [17-04-2020] - Verzamelbrief Natuur d.d. april 2020

De minister informeert de Tweede Kamer in december over het tijdpad voor het proces om de staat van de Natura 2000-gebieden in kaart te brengen en om de aanwijzingsbesluiten kritisch te bezien.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief [16-12-2019] - Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

De minister stuurt de Tweede Kamer een lijst van lopende wijzigingen en aanwijzingsbesluiten van Natura 2000-gebieden.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief [16-12-2019] - Voortgang Aanpak Stikstofproblematiek

De minister stelt begin januari een eerste module open van de investeringsregeling voor de brongerichte verduurzaming van stallen.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister informeert de Tweede Kamer in de eerste helft van 2020 over hoe het staat met de ontwikkeling en het gebruik van innovatieve technieken en of de beoordeling daarvan versneld kan worden.

Parlementaire agenda [14-11-2019] - Debat Stikstof en PFAS

Uitgaande brief van de staatssecretaris van I&W [02-07-2020] - Rapport stalbeoordeling

De minister neemt de ervaringen in de justitiële keten mee in de herbezinning NVWA.

Parlementaire agenda [05-12-2019] - VAO NVWA (AO d.d. 15/10)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuurt het advies van het Ctgb t.a.v. stapeleffecten begin 2020 naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [05-12-2019] - VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd, zoals gemeld met: Uitgaande brief [20-05-2020] - Beantwoording vragen over gewasbescherming

De minister zal bij het Ctgb navragen of de effecten voor vogels worden meegewogen bij de toelating van die vlooien- en tekenmiddelen. Mocht dat het geval zijn dan zal er bekeken worden wat er gedaan kan worden aan de massale sterfte van jonge koolmezen door de giftige stoffen in vlooien- en tekenmiddelen.

Parlementaire agenda [05-12-2019] - VAO Gewasbeschermingsmiddelen (AO d.d. 31/10

Uitgaande brief [20-05-2020] - Beantwoording vragen over gewasbescherming

De minister informeert de Tweede Kamer in eerste kwartaal 2020 over de vereenvoudiging van het boetebeleid.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar 2020 over de herziening van het mestbeleid.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met de contouren van het mestbeleid.

De minister stuurt de rapportage van de marktmeester na ontvangst in januari naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister zal het agroloket actief onder de aandacht brengen bij gebruikers.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de Tweede Kamer in 2020 over de afroming van de fosfaatrechten.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Uitgaande brief [18-05-2020] - Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid

De minister stuurt in 2021 de resultaten van het gezondheidsonderzoek geitenhouderij naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

In december komt een brief over de nadere uitwerking van een drempelwaarde, de maatregelen voor natuurherstel en de doorlichting van Natura 2000-gebieden.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Uitgaande brief [17-12-2019] - Zes-jaarlijkse nationale rapportage Vogel- en Habitatrichtlijn, publieksversie rapportage Biodiversiteitsverdrag en Nederlandse vertaling IPBES-rapport

Begin volgende jaar komt er meer informatie over de prioritering van de middelen voor verbetering van de natuur.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Uitgaande brief [19-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

In januari 2020 komt de minister, na overleg met de provincies, met een reactie op de suggestie om boeren onder een aantal voorwaarden stikstofruimte te laten verleasen.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister informeert de Tweede Kamer zodra het kan over de concrete afspraken over de veevoermaatregelen, inclusief de handhaving hiervan door de NVWA.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - WGO Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

Uitgaande brief [06-05-2020] - Wijziging van de Regeling diervoeders 2012 in verband met stikstof

Eind januari 2020 stuurt de minister een brief over de uitvoering van de motie-De Groot over een visserijvrije zone rond de Haringvlietdam.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Uitgaande brief [03-07-2020] - Visserij nabij migratievoorzieningen – algemeen en specifiek voor Haringvliet en Afsluitdijk

Er volgt nog een nadere appreciatie van het advies van mevrouw Burger over de kottervisie.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Uitgaande brief [19-06-2020] - Appreciatie bij het advies van mevrouw Burger voor een duurzame kottervisserij op de Noordzee

Voor de zomer informeert de minister de Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de visstanden in het Ijsselmeer.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Uitgaande brief [16-01-2020] - Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

Half januari informeert de minister de Kamer over het aantal bedrijven dat gekort is op GLB-betalingen vanwege de I&R-fraude.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

In het verslag van de Raad geeft de minister een overzicht van de verschillen tussen het advies van ICES en de uitkomsten van de onderhandelingen voor de Noordzeesoorten.

Parlementaire agenda [11-12-2019] - AO Landbouw- en Visserijraad op 16 december 2019

Uitgaande brief [16-01-2020] - Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 december 2019

Minister gaat in overleg met de vogelopvang en NVWA over betreffende casus.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - VAO Dierenwelzijn

Uitgaande brief [28-07-2020] - Uitvoering van enkele moties en toezeggingen met betrekking tot de opvang van wilde dieren

Minister gaat in overleg met zowel provincies als gemeenten om te praten over het dierenwelzijn van wilde dieren en informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van die gesprekken.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - VAO Dierenwelzijn

Uitgaande brief [28-07-2020] - Uitvoering van enkele moties en toezeggingen met betrekking tot de opvang van wilde dieren

De minister van LNV biedt de Tweede Kamer voor 1 februari 2020 duidelijkheid over de regeling voor dierrechten en fosfaatrechten.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer begin 2020 over (1) nadere invulling van de landbouwmaatregelen in het kader van de stikstofproblematiek en (2) over de uitwerking van de mogelijkheid om latente ruimte te verleasen.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [07-02-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

De minister van LNV stelt in 2020 concrete streefwaarden voor stikstofreductie vast, die zullen worden gevalideerd door het PBL en het RIVM.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [24-04-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer eind januari/begin februari 2020 over het advies van IPO en verschillende stakeholders over de verschillende varianten voor een regionale drempelwaarde.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [24-04-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer begin 2020 over de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en provincies over de structurele, langjarige aanpak van de stikstofproblematiek.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [24-04-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer in de loop van 2020 over de uitkomsten van het ecologische onderzoek in het kader van de doorlichting van Natura 2000-gebieden.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer voor 1 april over de handhavingsverzoeken voor de luchthavens.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [02-04-2020] - Handhavingsbesluiten Wet natuurbescherming met betrekking op nationale luchthavens

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer over het eerste advies van de commissie Meten en Berekenen dat eind februari 2020 komt.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Stikstof

Uitgaande brief [05-03-2020] - Eerste rapport Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

De minister van LNV stuurt de Tweede Kamer heel binnenkort een brief over de inzet van Staatsbosbeheer om te stoppen met het gebruik van glyfosaat.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

Uitgaande brief [31-01-2020] - Gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer in januari 2020 over de uitvoering van de motie-De Groot (Kamerstuk 29 664, nr. 197) over ongestoorde vismigratie van en naar het Haringvliet.

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken cameratoezicht in (alle) slachthuizen en de eventuele verplichtstelling er van. Daarbij gaat de minister ook in op het slachttempo en de risico's voor hygiëne en kwaliteit en de druk op de controleurs. Ook zal de minister ingaan op de het wegsnijden van vlees bezoelde dieren, waardoor degenen die het vlees aanbieden minder voor hun dieren. Maar in de tweede plaats brengt het een enorme voedselverspilling met zich mee, een risico van besmettingen, een risico voor de voedselveiligheid.

Parlementaire agenda [21-01-2020] - - het lid Futselaar (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht «Nog altijd varkens levend gekookt in slachthuizen» (Rtlnieuws.nl, 17 januari 2020)

Uitgaande brief [11-02-2020] - Voortgang 2Solve en overige toezeggingen NVWA

Begin 2020 wordt de Kamer geïnformeerd over de selectie die is gemaakt op basis van de derde tranche.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO Regio Deals

Uitgaande brief [14-02-2020] - Selectie derde tranche Regiodeals

In het najaar van 2020 komt de volgende Voortgangsrapportage. Daarin wordt een evaluatie van de systematiek van de Regio deals opgenomen.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO Regio Deals

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Het natuurbeleidsplan komt zeer binnenkort naar de Kamer.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO Regio Deals

Uitgaande brief [24-04-2020] - Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

De minister bekijkt of indien kweekvlees is toegelaten op de markt - er mogelijkheden zijn om beperkingen op te leggen ten aanzien van de productie en het gebruik van het foetaal kalfsserum hierbij, op het punt van dierenwelzijn.

Parlementaire agenda [30-01-2020] - Debat over kweekvlees

Uitgaande brief [19-06-2020] - Kweekvlees naar aanleiding van plenair debat 30 januari 2020

De minister van LNV zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Pijlman (D66) toe de Minister voor Milieu en Wonen te vragen of de Kamer op de hoogte kan worden gesteld van woningbouw in het westen.

Parlementaire agenda [17-12-2019] - Eerste termijn Kamer Spoedwet aanpak stikstof (35.347)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe dat er voor de zomer een hoofdlijnenbrief aan de Kamer wordt gestuurd over de oplossingsrichting voor verschillende samenhangende vraagstukken over onder andere stikstof en mest.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging met de contouren van het mestbeleid.

De minister informeert de Kamer binnen een maand over de subsidieregeling sanering varkenshouderijen. In die brief geeft de minister een overzicht van het type bedrijven dat zich heeft ingeschreven (niet op bedrijfsniveau) en wat wel en niet wordt meegenomen in de subsidieregeling (bijvoorbeeld etage bouw).

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [10-06-2020] - Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

De minister informeert de Kamer in april 2020 nader over de toewijzing van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen aan varkenshouderijen.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [10-06-2020] - Stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv)

De minister zegt toe dat de Kamer voor de zomer wordt geïnformeerd over de contouren van een risico transitiefonds.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [11-08-2020] - Voortgang Innovatie op het Boerenerf

De minister zegt toe dat de Kamer voor 1 mei 2020 wordt geïnformeerd over de ambities van het kabinet op het gebied van innovatie, precisielandbouw en nieuwe veredelingstechnieken.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe, aan het lid De Groot, dat de Kamer begin 2021 (in de reguliere voortgangsrapportage) wordt geïnformeerd over de voortgang van het programma Jong Leren Eten.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe dat de Kamer eind maart 2020 wordt geïnformeerd over Stichting Veldleeuwerik.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Landbouw, Klimaat en Voedsel

Uitgaande brief [18-05-2020] - Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

De minister informeert de Tweede Kamer over wie er betrokken worden bij de fundamentele discussie over het systeem slachthuizen.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zal een reactie geven op het 10-punten plan van PvdD t.a.v. slacht.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuur de evaluatie van de mobiele dodingsunit half maart naar de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

Uitgaande brief [01-04-2020] - Evaluatie pilot met een Mobiele Dodings Unit (MDU) en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren

De minister gaat in gesprek met haar collega van OCW over de numerus fixus van diergeneeskunde i.v.m. een tekort aan dierenartsen.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zorgt voor meer transparantie in de nalevingsmonitors.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de TK voor de stemmingen op 18 februari a.s. over het gebruik van camerabeelden en geeft haar oordeel op de motie over arbeidsomstandigheden.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - Plenair debat NVWA

Uitgaande brief [18-02-2020] - Toezeggingen plenair debat NVWA d.d. 13 februari 2020

De minister informeert de Tweede Kamer in het voorjaar over de langjarige middelen voor natuurverbetering en -herstel en over het samenhangende pakket maatregelen dat wordt opgesteld in overleg met provincies en terreinbeherende organisaties.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Uitgaande brief [24-04-2020] - Voortgang stikstofproblematiek: structurele aanpak

De minister stuurt de Tweede Kamer voor de zomer het voorstel voor de wettelijke verankering van de natuurbank, die in plaats komt van de eerder aangekondigde Noodwet voor onderhoud van vitale infrastructuur.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister stuurt de Tweede Kamer binnenkort het rapport over de actualisatie van de Natura 2000-doelensystematiek.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Uitgaande brief [17-04-2020] - Verzamelbrief Natuur d.d. april 2020

De minister informeert de Tweede Kamer binnenkort over de nadere invulling van de 100 miljoen voor de veenweiden.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Uitgaande brief [13-07-2020] - Veenplan 1e fase

De minister informeert de Tweede Kamer na de zomer over de nadere uitwerking van de regeling voor productierechten.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de Tweede Kamer voor de zomer over het advies over verdergaande wijzigingen van het stelsel voor stalbeoordeling en de voornemens voor aanpassing van dit stelsel worden aan de Kamer voorgelegd.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Uitgaande brief van de staatssecretaris van I&W [02-07-2020] - Rapport stalbeoordeling

De minister stuurt de regeling met de vrijwillige opkoopregeling naar de Tweede Kamer zodra de Europese Commissie de staatssteuntoets heeft uitgevoerd. In het gunstigste geval wordt de regeling in de zomer aan de Europese Commissie voorgelegd.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de Tweede Kamer in mei 2020 nader over het omschakelfonds voor boeren.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

De Kamer zal worden geïnformeerd over de contouren van het omschakelfonds.

De minister beantwoordt de technische vragen van de heer Geurts over het fiscaal instrumentarium bij bedrijfsbeëindiging schriftelijk.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

Uitgaande brief [10-06-2020] - Fiscale consequenties gerichte opkoop

De minister publiceert begin maart de regeling voor het stikstofregistratiesysteem. Er volgt nog een brief over voor- en nadelen van het apart registreren van ammoniak en Nox.

Parlementaire agenda [20-02-2020] - AO Stikstofproblematiek

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd en is over het eerste deel geïnformeerd met: Uitgaande brief [23-03-2020] - Stikstofregistratiesysteem voor woningbouw- en infrasector

De Kamer zal in het eerste kwartaal van 2020 schriftelijk worden geïnformeerd over de uitvoering van het subdeel van de motie Geurts over de sociaal economische gevolgen van veendaling.

Parlementaire agenda [11-11-2019] - Water

Uitgaande brief [13-07-2020] - Veenplan 1e fase

Toezegging van de minister van EZK om de minister van LNV te vragen te reageren op de vraag van het lid Ouwehand (PvdD) of het uitgangspunt van het kabinet is, dat wordt geprobeerd dierenleed zo veel mogelijk te beperken in deze crisis.

Parlementaire agenda [18-03-2020] - Debat over COVID-19

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer de uitgewerkte versie van de Bossenstrategie vlak na de zomer ontvangt, waarbij in ieder geval ook invulling wordt gegeven aan het verzoek uit de ingetrokken motie van het lid Moorlag (PvdA) om met medeoverheden op gepaste wijze rekening te houden met de waarde van open, wijdse agrarische landschappen.

Parlementaire agenda [09-06-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuurt voor het AO Natuur op 22 juni een brief over groen in de stad (incl. reactie op het commissieverzoek naar aanleiding van de brief van Greenlabel NL.

Parlementaire agenda [09-06-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Bromet en Futselaar over Nationaal Bomenplan

Uitgaande brief [17-06-2020] - Reactie op brief over natuurinclusief bouwen

De minister zegt toe dat de Kamer via de brief met de inzet voor CBD-COP wordt geïnformeerd over de Nederlandse inzet om handel in wilde dieren en planten tegen te gaan, en hoe Nederland dit in EU-verband op de CBD-COP agendeert.

Parlementaire agenda [11-06-2020] - Debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd en is over de voortgang geïnformeerd met: Uitgaande brief [10-07-2020] - Fiche: Europese Biodiversiteitsstrategie

De minister zegt toe de dat de Kamer wordt voor het zomerreces geinformeerd over de stand van zaken van het Nationaal Programma Landbouwbodems.

Parlementaire agenda [11-06-2020] - Debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister zegt toe de Kamer voor het zomerreces te informeren over de reactie van de minister op de Motie De Groot over de rol van supermarkten.

Parlementaire agenda [11-06-2020] - Debat over de 2e en 3e incidentele suppletoire begroting (35442 en 35452) en over de gevolgen van de coronacrisis op LNV-terrein

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister zegt toe de waardetabel nertsen naar de Tweede Kamer sturen.

Parlementaire agenda [10-06-2020] - Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe de mogelijkheden te onderzoeken of nertsensector zelf kan bijdragen aan DGF.

Parlementaire agenda [10-06-2020] - Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De Kamer wordt geïnformeerd over het instandhouden of afschalen van het vervoersverbod van nertsen.

Parlementaire agenda [10-06-2020] - Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd en is over de voortgang geïnformeerd met: Uitgaande brief [10-07-2020] - Diverse zaken wat betreft SARS-CoV-2 infecties bij nertsen

De minister onderzoekt de bandsnelheid in slachthuizen, de invulling van de open norm en laat hiervoor criteria ontwikkelen en informeert de Kamer hier in het najaar over.

Parlementaire agenda [10-06-2020] - Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister onderzoekt of, en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven en hoe daarmee de nertsbedrijven een extra stimulans kan worden gegeven om niet meer opnieuw op te starten. De minister informeert de Tweede Kamer hier op een later moment over.

Parlementaire agenda [10-06-2020] - Debat over onderzoeksresultaten over COVID-19 bij nertsen

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd en is over de voortgang geïnformeerd met: Uitgaande brief [10-07-2020] - Diverse zaken wat betreft SARS-CoV-2 infecties bij nertsen

De Tweede Kamer wordt nog geïnformeerd over of nog nertsen geëxporteerd worden, en zo ja, of de minister dan bereid is dit stil te leggen. Dit antwoord wordt meegenomen in een brief over de extra maatregelen die voor alle nertsenhouders getroffen gaan worden, ook uit voorzorg om het virus op het bedrijf te houden als het daar is.

Parlementaire agenda [26-05-2020] - Mondelinge vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief van dierenartsen waarin zij stellen dat het landbouwministerie te stellig is in zijn conclusie dat de risico's van de besmette nertsenhouderijen «verwaarloosbaar» zijn (Ed.nl, 25 mei 2020)

Uitgaande brief [28-05-2020] - Landelijke maatregelen op nertsenbedrijven

De minister stuurt op zeer korte termijn een brief over hitte en dierenwelzijn naar de Kamer, waarin ook wordt ingegaan op de mogelijkheden die de NVWA kan bieden qua capaciteit.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020

Uitgaande brief [01-07-2020] - Dierenwelzijn en hitte

Na de zomer stuurt de minister een reactie op de aanbevelingen uit de Europese evaluatie van de gewasbeschermingsmiddelenverordening.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Voor de begrotingsbehandeling stuurt de minister een reactie op het rapport studie I Compass over de financiering van landbouwinvesteringen.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

In het uitvoeringsprogramma van de toekomstvisie gewasbescherming wordt ook een vergelijking gemaakt tussen het nationale toelatingsbeleid van de verschillende lidstaten. Daarnaast wordt gekeken of het verbieden van gewasbeschermingsmiddelen een nog schadelijkere cocktail tot gevolg kan hebben.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020

De Kamer zal rond de zomer worden geïnformeerd, zoals ik uw Kamer heb gemeld met: Uitgaande brief [20-05-2020] - Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO gewasbeschermingsmiddelen van 5 december 2019

De minister informeert de Kamer voor het reces over de gemaakte afspraken met supermarkten over hoe zij de verduurzaming van landbouw kunnen stimuleren. Het voorstel van een gedragscode wordt besproken in het vervolgoverleg met de supermarkten na de zomer.

Parlementaire agenda [24-06-2020] - Landbouw- en Visserijraad op 29 juni 2020

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuurt nog een uitgebreide appreciatie van de eindadviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek (o.l.v. de heer Remkes) en Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof (o.l.v. de heer Hordijk).

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister deelt de uitkomsten van de doorlichting van de Natura 2000-gebieden aan het einde van de zomer van 2020 met de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De Tweede Kamer wordt zo snel mogelijk door de minister geïnformeerd over de vormgeving van het aangekondigde omschakelfonds voor boeren.

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

De Kamer zal worden geïnformeerd over de contouren van het omschakelfonds.

De minister informeert de Tweede Kamer zodra er met de provincies nadere afspraken zijn gemaakt over de invulling van de natuurherstelmaatregelen.

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

Uitgaande brief [10-07-2020] - Hoofdlijnen van het gezamenlijk programma Natuur

Het kabinet zal de Tweede Kamer nog nader informeren over de mogelijkheid van een koepelvergunning voor de zeehavens.

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister stuurt de Tweede Kamer een schriftelijke reactie op het artikel in de Nieuwe Oogst over de termijn voor het slopen van stallen in het kader van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Parlementaire agenda [18-06-2020] - Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de Economie

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de Tweede Kamer voor het einde van 2020 over de uitkomst van het overleg met de provincies over de inzet van de middelen voor het programma Natuur.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Onderhanden. Uw Kamer is geïnformeerd over de voortgang van het programma natuur in: Uitgaande brief [10-07-2020] - Hoofdlijnen van het gezamenlijk programma Natuur

De minister informeert de Tweede Kamer uiterlijk aan het begin van het zomerreces van 2020 over de gesprekken met wildopvangcentra over het verminderen van de regeldruk.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Uitgaande brief [28-07-2020] - Uitvoering van enkele moties en toezeggingen met betrekking tot de opvang van wilde dieren

De minister reageert in het zomerreces van 2020 - na ontvangst van advies van het Ctgb en RIVM - op het rapport over gif in natuurgebieden in Drenthe en informeert de Tweede Kamer hierover.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zal de Tweede Kamer één keer per jaar informeren over de voortgang van de acties ten aanzien van natuurinclusief bouwen.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zegt toe dat de Tweede Kamer binnenkort het BNC-fiche over de Europese biodiversiteitsstrategie ontvangt.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Uitgaande brief [10-07-2020] - Fiche: Europese Biodiversiteitsstrategie

De minister informeert de Tweede Kamer uiterlijk september 2020 nader over de weidevogelbalans.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister informeert de Tweede Kamer voor het zomerreces van 2020 over het realisatieprogramma van de LNV-visie, waarin ook wordt ingegaan op de kringlooplandbouwpilots.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal worden geïnformeerd over deze toezegging.

De minister beantwoordt de schriftelijke vragen van de CDA-fractie over de wolf uiterlijk op 3 juli 2020.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Uitgaande brief [15-07-2020] - Antwoord op vragen van het lid Von Martels over het verbeteren van de Nederlandse wolvenaanpak

Na de zomer van 2020 ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het WUR-onderzoek over insectenmonitoring van de minister.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Voor het zomerreces stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer over een visserijvrije zone rond het Haringvliet.

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

Uitgaande brief [03-07-2020] - Visserij nabij migratievoorzieningen – algemeen en specifiek voor Haringvliet en Afsluitdijk

De minister informeert de Tweede Kamer later in 2020 over de gesprekken die -o.a. met natuurbeheerders- worden gevoerd over een mogelijk tekort aan groene vrijwilligers als gevolg van corona

Parlementaire agenda [22-06-2020] - AO Natuur

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister van LNV komt, volgens de minister van EZK, terug op schaalvergroting en uitstoot in het fiche over Farm-to-Fork strategie.

Parlementaire agenda [25-06-2020] - Green Deal debat

Uitgaande brief [26-06-2020] - Fiche: Mededeling Van Boer tot Bord

De minister van LNV komt, volgens de minister van EZK, voor het reces terug op de Farm-to-Fork strategie en doorgerekende beleidsopties.

Parlementaire agenda [25-06-2020] - Green Deal debat

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

De minister zal de door BuRO opgestelde evaluatie van de pilot met de MDU, inclusief de in de bijlage genoemde stukken, aan de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [02-07-2020] - VSO Evaluatie pilot MDU en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835, nr. 157)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Na de zomer informeert de minister de Kamer over haar besluit ten aanzien van verdere inzet van de MDU.

Parlementaire agenda [02-07-2020] - VSO Evaluatie pilot MDU en waterverstrekking vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren (33835, nr. 157)

De Kamer zal conform toezegging worden geïnformeerd.

Licence