Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 6: Lijst van afkortingen

Tabel 205 Lijst van afkortingen

ADR

Auditdienst Rijk

AFM

Autoriteit Financiële Markten

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen

AKW

Algemene Kinderbijslagwet

Anw

Algemene Nabestaandenwet / Nabestaandenfonds

AO

Arbeidsongeschiktheid, of Algemeen Overleg

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOV

Algemene Ouderdomsverzekering Caribisch Nederland, of Arbeidsongeschiktheidsverzekering

AOW

Algemene Ouderdomswet / Ouderdomsfonds

APF

Algemeen Pensioenfonds

Arbo

Arbeidsomstandigheden

ATW

Arbeidstijdenwet

avv

Algemeen verbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten

AWf

Algemeen Werkloosheidsfonds

Awir

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

AWW

Algemene Weduwen- en Wezenverzekering Caribisch Nederland

AZC

Asielzoekerscentrum

bbl

Beroepsbegeleidende leerweg

Bbz

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

BD

Belastingdienst

BDFS

Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek

BES

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (samen Caribisch Nederland)

Bikk

Bijdrage in kosten kortingen

BKWI

Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

BMH

Brede Maatschappelijke Heroverweging

BO

Bestuurlijk overleg

BRP

Basisregistratie Personen

Brzo

Besluit risico’s zware ongevallen

Btw

Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting)

BZ

(Ministerie van) Buitenlandse Zaken

BZK

(Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

cao

Collectieve arbeidsovereenkomst

CASS

Administratief Centrum voor de sociale zekerheid van de Rijnvarenden

CBBS

Claimbeoordelings- en borgingssysteem

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

CKA

Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

CMD

Common Mental Disorders

CN

Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

CPB

Centraal Planbureau

CTE

Chronische Toxische Encephalopathie

Ctgb

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

CWIZO

Commissie Werk, Inkomen, Zorg en Onderwijs

DC

Defined Contribution

DG

Directeur-generaal

DI

Duurzame inzetbaarheid

Divosa

Vereniging van directeuren van gemeentelijke sociale diensten

DNB

De Nederlandsche Bank

DU

Decentralisatieuitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DWSRA

Dienstverlening Werkzoekenden en projecten Samenwerking en Regie Arbeidsmarkt

EBB

Enquête Beroepsbevolking

EC

Europese Commissie

EER

Europese Economische Ruimte

EESSI

Electronic Exchange of Social Security Information

EFMB

Europees Fonds voor Meest Behoeftigen

EK

Eerste Kamer

ELIP

Einde lening inburgeringsplichtig

EMU

Economische en Monetaire Unie

EPSCO

Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

ESB-regeling

Subsidieregeling scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en Ernstige Scholingsbelemmeringen

ESF

Europees Sociaal Fonds

ESS

Expertise-unit Sociale Stabiliteit

EU

Europese Unie

EZK

(Ministerie van) Economische Zaken en Klimaat

FIN

(Ministerie van) Financiën

GGD

Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio

havo

Hoger algemeen voortgezet onderwijs

HIS

Haagse Inkoop Samenwerking

HRM

Human Resource Management

I&W

(Minsterie) van Infrastructuur en Waterstaat

IB

Inlichtingenbureau

IBO

Interdepartementaal Beleidsonderzoek

IBPV

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

ICF

Inspectie Control Framework

IKK

Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

ILO

International Labour Organization

IOAOW

Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden

IOAW

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

IORP

Europese Pensioenfondsrichtlijn

IOW

Inkomensvoorziening Oudere Werklozen

ISN

Islamitische Stichting Nederland

ISZW

Inspectie SZW

IUSD

Integratie-uitkering sociaal domein

IVA

Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten

J&V

(Ministerie van) Justitie en Veiligheid

Jeugd-LIV

Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon, of Minimumjeugdloonvoordeel

KB

Koninklijk Besluit

KGU

Koppeling gewerkte uren

KIS

Kennisplatform Integratie en Samenleving

KOT

Kinderopvangtoeslag

LCR

Landelijke Cliëntenraad

LHBTI

Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen

LIV

Lage-inkomensvoordeel

LKK

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang

LKV

Loonkostenvoordeel

LLO

Leven Lang Ontwikkelen

LNV

(Ministerie van) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

LRK

Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzalen

LSI

Landelijke Stuurgroep Interventieteams

MAP

Module Arbeidsmarkt en Participatie

MCKW

Mobiliteitscentrum Kolenketen Westhaven

MCU

Ministeriële Commissie Uitvoering

MDI&EU

Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

MEV

Macro-economische Verkenning

MJP

Meerjarenplan

Mkb

Midden- en kleinbedrijf

MKBA

Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse

MR

Ministerraad

MTO

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

NEA

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

Nibud

Nationaal instituut voor budgetvoorlichting

NIDI

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut

NT2

Nederlands als tweede Taal

NOW

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NVB

Nederlandse Vereniging van Banken

NVVK

Branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering

OBR

Overbruggingsregeling AOW

OCW

(Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OPC

Ouderparticipatiecrèche

OPS

Organo Psycho Syndroom

OV

Ongevallenverzekering Caribisch Nederland

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PRK

Personenregister Kinderopvang

PSA

Psychosociale arbeidsbelasting

PWRI

Pensioenfonds Werk en (Re-)Integratie

RBK

Register Buitenlandse Kinderopvang

RBV

Rijksbegrotingsvoorschriften

RCN

Rijksdienst Caribisch Nederland (unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RIV-toets

Toets op het re-integratieverslag

Roc

Regionaal opleidingencentrum

RSO

Rijksschoonmaakorganisatie

RVO

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland

RVU

Regelingen voor vervroegde uittreding

RvW

Regeling van Werkzaamheden

RWT

Rechtspersoon met een Wettelijke Taak

SBCM

Stichting Beheer Collectieve Middelen

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SDG

Duurzame Ontwikkeldoelen (Sustainable Development Goals)

SEA

Strategische Onderzoek- en Evaluatieagenda

SER

Sociaal-economische Raad

Sfn

Sectorfondsen

SG

Secretaris-generaal

SLIM

Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen

SNA

Stichting Normering Arbeid

SSO

Shared Service Organisatie

STAP

Stimulering Arbeidsmarktpositie

STAR, of StvdA

Stichting van de Arbeid

Stb.

Staatsblad

Stcrt.

Staatscourant

SUWI

Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SVK

Scenariostudie vormgeving kindvoorzieningen

Sw

Sociale werkvoorziening

SZ

Sociale Zekerheid

SZW

(Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TAS

Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers

TK

Tweede Kamer

TNO

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek

Tofa

Tijdelijke Overbruggingsregeling Flexibele Arbeidskrachten

TOGS

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19

Tozo

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TV

Transitievergoeding

TW

Toeslagenwet

Twv

Tewerkstellingsvergunning

Ufo

Uitvoeringsfonds voor de overheid

UPO

Uniform Pensioenoverzicht

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VAO

Verslag van een algemeen overleg

VCR

Voortschrijdend Cumulatief Rekenen

VIA

Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt

VN

Verenigde Naties

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VOI

Veranderopgave inburgering

Vpb

Vennootschapsbelasting

VSO

Verslag schriftelijk overleg

Vut

Vervroegde uittreding

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

vwo

Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

VWS

(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAA

Wet Aanpassing Arbeidsduur

Waadi

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs

Wab

Wet arbeidsmarkt in balans

WagwEU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

Wajong

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

WAO

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Was

Wet aanpak schijnconstructies

WAU

Werkagenda voor de uitvoering

Wav

Wet arbeid vreemdelingen

WAZ

Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WAZO

Wet Arbeid en Zorg

WGA

Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WGO

Wetgevingsoverleg

Whk

Werkhervattingskas

Wi2013

Wet inburgering 2013

WIA

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Wib

Wet inburgering

Wibo

Wet invoering betaald ouderschapsverlof

WIEG

Wet Invoering Extra Geboorteverlof

WKB

Wet op het Kindgebonden Budget

Wko

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wlz

Wet langdurige zorg

Wml

Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag / Wettelijk minimumloon

WODC

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum

WOL

Werken op locatie

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WRR

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Wsnp

Wet schuldsanering natuurlijke personen

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Wtl

Wet tegemoetkomingen loondomein

WVP

Wet verbeterde premieregeling

WW

Werkloosheidswet

Wwz

Wet werk en zekerheid

ZBO

Zelfstandig Bestuursorgaan

ZEZ

Regeling Zelfstandig En Zwanger

ZonMw

Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie

ZV

Ziekteverzekering Caribisch Nederland

ZW

Ziektewet

zzp

Zelfstandige zonder personeel

Licence