Base description which applies to whole site

Bijlage 5: Evaluatie- en overig onderzoek

Tabel 193 Artikel 1 - Arbeidsmarkt
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Arbeidsmarkt

2019

2020

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Evaluatie Wet flexibel werken

2020

2020

  

Evaluatie ESF-regeling Duurzame inzetbaarheid voor sectoren

2017

2020

  

Evaluatie arbeidsgerelateerde zorg

2020

2020

  

Evaluatie WIEG (artikel 1 en 6)

2019

2021

  

Laagste loonschalen in cao's

2019

2021

  

Evaluatie Loonkostenvoordelen

2021

2021

  

Evaluatie SLIM-regeling

2020

2025

2.

Overig onderzoek

   
  

Haalbaarheidsonderzoek Brzo/risiconorm

2018

2020

  

Anoniem solliciteren

2019

2020

  

Werktijdverkorting

2018

2020

  

Nulmeting compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

2019

2020

  

Individuele leer- en ontwikkelbudgetten: onderzoek naar het gebruik en naar effectieve (gedrags)interventies om gebruik te bevorderen

2020

2022

  

Actuele informatie inkomenseffecten coronacrisis

2020

2020

  

Aanvullende vragen NEA niet naleving WOR

2020

2020

  

Ervaringen van zorgverleners met de wet Arbeidsmarkt in Balans

2020

2020

  

Doorstart werknemers na faillisement werkgevers

2020

2021

  

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen en gezondheidseffecten bij geitenhouders

2020

2021

  

Toekomstverkenning arbeid en zorg

2020

2021

  

Kwaliteitsverbetering representativiteitsgegevens

2020

2021

Tabel 194 Artikel 2 - Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

2019

2020

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

MKBA kwetsbare jongeren

2019

2020

  

Monitor banenafspraak uit sociaal akkoord, nulmeting

2014

2024

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Subsidieregeling armoede en schulden

2017

2020

  

Evaluatie perspectief op Werk

2019

2021

  

Evaluatie regeling tijdelijk scholingsbudget UWV

2019

2021

  

Monitoring transitie gemeenten als lerende organisaties

2020

2021

  

Evaluatie armoedemiddelen

2020

2021

  

Eindevaluatie ESF-regeling Actieve Inclusie

2016

2022

  

Tweejaarlijkse monitor Ambities en kinderarmoede

2020

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Huishoudens in de rode cijfers 2020

2019

2020

  

Onderzoek kosten beschut werk

2020

2020

  

Haalbaarheidsstudie kennisadviesgroep voor gemeenten sturen op uitgaven Participatiewet

2020

2021

  

Vervolgonderzoek pilots participatie en zorg

2020

2022

  

Multidisciplinair onderzoek naar integrale aanpakken/vraaggerichte werkwijzen in sociaal domein

2020

2023

Tabel 195 Artikel 3 - Arbeidsongeschiktheid
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Arbeidsongeschiktheid

2022

2023

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Effectenonderzoek WGA-dienstverlening

2019

2024

2.

Overig onderzoek

   
  

Disability inclusion in OECD countries

2019

2020

Tabel 196 Artikel 4 - Jonggehandicapten
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Jonggehandicapten

2023

2024

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Effectiviteit Wajong-dienstverlening

2020

2021

  

Monitor effect wetsvoorstel Wajong maatregelen

2021

2024

2.

Overig onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  
Tabel 197 Artikel 5 - Werkloosheid
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Werkloosheid

2021

2022

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Effectevaluatie nieuwe dienstverlening WW (artikel 5 en 11)

2018

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  
Tabel 198 Artikel 6 - Ziekte en zwangerschap
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Ziekte en zwangerschap

2021

2022

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Evaluatie subsidieregeling Kanker en werkzoekenden

2020

2020

  

Evaluatie WIEG (artikel 1 en 6)

2019

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  
Tabel 199 Artikel 7 - Kinderopvang
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Pilot Kinderopvang

2020

2023

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Subsidieregeling Versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang

2019

2020

  

Evaluatie Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk

2019

2020

  

Evaluatie Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

2020

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK)

2017

2020

  

Gedragsexperiment verbetertraject terugvorderingsproblematiek KOT

2019

2020

  

Onderzoek sociaal-medische indicatie

2020

2020

  

Gebruikersonderzoek website www.veranderingenkinderopvang.nl

2020

2020

  

Programma Kwaliteit Kinderopvang (ZonMw)

2017

2021

  

Monitor bestuurlijke afspraken bereik peuters en inspanning gemeenten

2017

2021

  

Monitor implementatie IKK

2018

2021

  

Experiment meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk

2018

2021

Tabel 200 Artikel 8 - Oudedagsvoorziening
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Niet van toepassing

  

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Monitor doorwerken tot AOW leeftijd

2019

2021

  

Onderzoek beleidstheorie Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

2020

2020

  

Monitoring en evaluatie Tijdelijke subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

2021

2025

2.

Overig onderzoek

   
  

Verkenning leefvormen

2020

2020

  

Verkennend onderzoek 45 dienstjaren

2020

2021

  

Omvang witte vlek

2021

2022

Tabel 201 Artikel 9 - Nabestaanden
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Niet van toepassing

  

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  
     

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

Niet van toepassing

  
     

2.

Overig onderzoek

   
  

De (financiële) positie van wezen

2020

2021

Tabel 202 Artikel 10 - Tegemoetkoming ouders
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Tegemoetkoming ouders

2023

2024

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

2.

Overig onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  
Tabel 203 Artikel 11 - Uitvoering
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Uitvoering

2020

2021

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Niet van toepassing

  

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Effectevaluatie nieuwe dienstverlening WW (artikel 5 en 11)

2018

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Actieve opsporing van fraudemisstanden

2020

2025

Tabel 204 Artikel 13 - Integratie en maatschappelijke samenhang
 

Soort onderzoek

Titel/onderwerp

Start

Afronding

1.

Evaluatieonderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid

   

1a.

Synthese-onderzoek of beleidsdoorlichting

   
  

Integratie en maatschappelijke samenhang

2022

2023

1b.

Ex-ante onderzoek

   
  

Evaluatiekader programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

2018

2020

  

Evaluatie VOI

2019

2020

1c.

Ex-durante en/of ex-post onderzoek

   
  

Evaluatie ESS

2019

2021

  

Jaarraport Integratie 2020

2020

2020

  

Evaluatie KIS

2020

2021

2.

Overig onderzoek

   
  

Survey Integratie Migranten 2020

2019

2021

  

Longitudinaal onderzoek cohort statushouders 1-01-2021

2016

2025

  

Monitoring arbeidsmarktintegratie van personen met een niet-westerse achtergrond

2020

2025

Licence