Base description which applies to whole site

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Tabel 2 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand begroting 2020 (inclusief NvW)

 

18.846.295

19.992.357

23.154.479

24.271.979

24.832.799

24.832.799

Belangrijkste mutaties

       

Ter dekking van problematiek op de begroting wordt een meerjarige korting verwerkt van structureel € 100 miljoen op diverse beleidsartikelen.

1

‒ 8.480

‒ 6.502

‒ 5.119

‒ 5.439

‒ 4.967

‒ 4.967

Een verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar vraagt een tijdelijke impuls (van € 73 miljoen in 2020 en van €123 miljoen in 2021) om het aantal dak- en thuislozen te verminderen.

1

73.000

123.000

0

0

0

0

Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.

1

5.865

5.313

3.898

4.132

3.670

3.625

Extra middelen voor 21 centrumgemeenten (€ 67,5 miljoen) en alle regiogemeenten (€ 10 miljoen) in verband met brede aanpak dak- en thuisloosheid.

1

‒ 73.000

‒ 77.500

0

0

0

0

Door de coronacrisis zijn ZonMw-programma’s vertraagd. De kaseffecten schuiven door naar latere jaren (€ 19 miljoen voor 2021).

1

‒ 76.000

19.000

19.000

19.000

19.000

0

Voor COVID-onderzoek is in 2020 € 23 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreffen echter meerjarige onderzoeken waardoor een deel van de kaseffecten in latere jaren plaatsvindt.

1

‒ 13.350

6.043

4.247

1.540

1.520

0

Voortzetting van uitvoering lokale en regionale preventieakkoorden in het kader van het Nationaal Preventie akkoord.

1

0

8.000

10.000

10.000

0

0

Start wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho als gevolg van het onafhankelijke advies van de Gezondheidsraad (motie Bergkamp en Tellegen).

1

0

10.150

20.300

20.300

20.300

20.300

Uitbreiding HPV-vaccinatie naar jongens en naar kinderen boven negenjarige leeftijd, naar aanleiding van rapport Gezondheidsraad.

1

0

64.600

39.200

14.800

14.800

0

Het programma Corona Data, dat als doelstelling heeft om met behulp van data sneller op uitbraken te reageren, lokaal en nationaal, en de virusontwikkeling in Nederland zo dicht mogelijk te kunnen volgen. Nu de besmettingen weer toenemen zien we de aandacht voor de functionaliteit en de inhoud van het dashboard nog meer toenemen.

1

8.800

8.800

0

0

0

0

Voor het beschikbaar maken en houden van capaciteit in het kader van de opschaling naar 1.350 IC-bedden, de flexibele verdere opschaling naar 1.700 IC-bedden en de daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden worden middelen gereserveerd.

1

80.100

93.900

0

0

0

0

Er is in 2021 € 300 miljoen nodig voor de vaccinontwikkeling.

1

0

300.000

0

0

0

0

Meerkosten voor de GGD GHOR. Deze maakt kosten voor ondere andere het opzetten van een app, nieuw digitiaal registratiesysteem voor de testen, klantencontactcentrum en bron- en contactonderzoek.

1

126.000

100.000

0

0

0

0

Deze middelen zijn bedoeld voor het op de middellangetermijn beheersen van het coronavirus. Dit kan onderverdeeld worden in de thema's Ondersteuning lokale aanpak bestrijding brandhaarden en Implementatie/verspreiding vaccin en ontwikkeling innovatieve behandeling.

1

0

73.500

0

0

0

0

Deze middelen zijn nodig voor het rioolonderzoek dat wordt opgezet door het RIVM.

1

15.000

21.000

0

0

0

0

Vergoeding van de meerkosten die Veiligheidsregio’s maken voor COVID-19.

1

15.400

9.200

0

0

0

0

Meerkosten voor de GGD'en. Deze maken kosten voor bron- en contactonderzoek en bemonstering en uitgestelde dienstverlening.

1

350.000

350.000

0

0

0

0

Overheveling orgaancentrum NTS van premiesector MSZ naar VWS-begroting (budgetneutraal). De kosten van de NTS worden per 2021 niet langer deels door zorgverzekeraars gefinancierd maar vanuit de begroting.

2

0

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Ondersteuning bij implementatie nieuwe richtlijn medicatieoverdracht ter vermindering vermijdbare medicatiefouten.

2

8.309

22.550

37.175

27.083

15.850

850

Technische overheveling uit sector HLA Wijkverpleging naar VWS-begroting. Als onderdeel van afspraken met veldpartijen die afgelopen voorjaar zijn gemaakt om de onderschrijding wijkverpleging in te zetten voor overschrijding Wlz.

2

0

60.000

60.000

0

0

0

Kostenstijging CIBG in verband met meerkosten shared service centra.

2

5.373

5.373

5.373

5.373

5.373

5.373

Toename aantal personen dat beroep doet op subsidieregeling Onverzekerde personen door wijziging regelingsvoorwaarden (vervallen eis verzekeringsplicht en vergoeding alle zorg).

2

31.000

30.300

29.600

29.600

29.600

29.600

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

2

0

‒ 64.400

‒ 92.400

‒ 162.500

‒ 177.900

‒ 104.200

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een aanvullend bedrag van € 166,5 miljoen en voor 2021 € 25 miljoen.

2

166.500

25.000

0

0

0

0

De Stimuleringsregeling E-Health (SET) wordt uitgebreid met een corona-clausule, waardoor technologie die het gedurende de coronacrisis mogelijk maakt om zorg op afstand te verlenen kan worden gesubsidieerd. Het subsidieplafond is in 2020 verhoogd.

3

19.000

‒ 7.000

‒ 6.000

‒ 6.000

0

0

Aanpassing kasritme met betrekkking tot subsidieregeling InZicht.

3

0

‒ 20.000

19.000

0

0

0

Gedeeltelijke doorschuiving van budget naar 2021 voor voortzetting van het programma Waardigheid en trots als onderdeel van programma Thuis in het Verpleeghuis.

3

‒ 19.386

19.386

0

0

0

0

Overheveling van uitgavenplafond zorg naar begroting ten behoeve van aardbevingsbestendig maken van zorggebouwen in Groningen.

3

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

6.200

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage WLZ naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

3

2.833.400

3.310.000

2.695.100

3.338.000

4.523.000

5.624.400

Kosten beheer en communicatie ten behoeve van PGB 2.0-systeem.

3

11.758

9.940

0

0

0

0

Meerkosten CIZ- uitvoeringstoets Wet zorg en dwang in verband met toename aanvragen Wlz-indicatie, uitvoeringstoets van Wzd en van ggz in de Wlz.

3

0

8.397

8.192

8.806

8.704

8.704

Meerkosten CIZ - regulier en groei in verband met toename aanvragen Wlz-indicatie, uitvoeringstoets van Wzd en van ggz in de Wlz.

3

2.894

7.766

8.905

10.238

11.774

13.515

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

3

‒ 20.300

14.200

20.600

9.900

38.200

46.900

Voor de verdeling van de exploitatiekosten is met de verstrekkers afgesproken dat wordt uitgegaan van het aantal actieve zorgovereenkomsten per wet als 'costdriver'. Op grond van de overeengekomen verdeling tussen de wetten wordt 24,3 miljoen overgeheveld vanuit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering van het pgb trekkingsrecht voor het gemeentelijk domein.

3

0

24.264

0

0

0

0

Ter dekking van problematiek op de begroting wordt een meerjarige korting verwerkt van structureel € 100 miljoen op diverse beleidsartikelen

4

‒ 11.376

‒ 9.485

‒ 9.485

‒ 9.485

‒ 9.485

‒ 9.485

Vanwege onderrealisatie is het kasritme van Regioplus aangepast. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvakken is de verwachting dat het gehele bedrag (€ 62 miljoen) in de latere jaren wordt uitgegeven (€ 20 miljoen voor 2021).

4

‒ 62.197

20.000

42.197

0

0

0

Overheveling G39 Maatschappelijke diensttijd.

4

0

90.620

94.255

94.655

94.955

94.955

Herschikking van middelen tussen de jaren 2020 t/m 2023 om de budgetten voor de programma's en actieonderzoek Innovatieve zorg en Zorg voor innoveren 2020 en 2021 aan te laten sluiten bij de liquiditeitsbehoefte van ZonMw.

4

‒ 5.000

5.000

0

0

0

0

Bevordering digitaal ondersteunende zorg voor onder andere kennisdeling en ondersteuning mkb-innovatoren.

4

2.800

7.500

5.500

4.800

4.800

4.800

Verdere ontwikkeling authenticatie in de zorg, onder andere voor toegang patiënt tot medisch dossier.

4

5.242

6.906

9.509

9.509

9.509

9.509

Om uitvoering te geven aan de zorgbonus is besloten om de uitvoering van de subsidieregeling van het stagefonds in 2021 te laten plaatsvinden in plaats van in het najaar van 2020.

4

‒ 112.623

112.623

0

0

0

0

Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben Nederland om bijstand gevraagd op de COVID-19 crisis op basis van het Koninkrijksstatuut. In het MCCb is besloten om deze verzoeken in te willigen en de zorgcapaciteit, mede naar aanleiding van de OMT adviezen, op deze eilanden op te bouwen. Daarnaast is VWS direct verantwoordelijke voor de zorg voor de inwoners van Caribisch Nederland en daarmee ook voor de extra zorg als gevolg van COVID-19. VWS helpt bij tijdelijke uitbreiding IC-capaciteit, versterken van de publieke gezondheid, extra capaciteit medische evacuaties, en het zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

4

25.600

12.900

0

0

0

0

Voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit worden middelen beschikbaar gesteld.

4

37.700

73.000

20.000

0

0

0

Zorgbonus 2021.

4

0

720.000

0

0

0

0

Meer kortdurende opleidingstrajecten op maat.

4

0

10.000

63.000

113.000

113.000

113.000

Meer loopbaancoaching.

4

0

5.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Amendement expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdzorg.

5

11.500

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Verdere ontwikkeling Jeugdautoriteit ten behoeve van continuïteit jeugdhulp en verbeterprogramma’s.

5

7.000

10.000

10.000

4.000

4.000

4.000

Ter dekking van problematiek op de begroting wordt een meerjarige korting verwerkt van structureel € 100 miljoen op diverse beleidsartikelen

6

‒ 10.453

‒ 7.863

‒ 8.511

‒ 8.543

‒ 8.793

‒ 8.793

Middelen ten behoeve van artikel 6 Sport en Bewegen ter invulling van Bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties.

6

‒ 62.300

‒ 62.300

‒ 62.300

0

0

0

Tegemoetkoming Indische gemeenschap naar aanleiding van de motie Van Gerven en Kersten (11-2-2020). De behoefte zal in overleg worden vastgesteld.

7

2.400

14.650

2.567

700

700

700

Bijstelling raming tegemoetkomingen van (dalend aantal) verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

7

‒ 8.455

‒ 8.586

‒ 8.180

‒ 8.190

‒ 5.880

‒ 6.017

Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.

7

7.089

6.552

6.097

5.617

5.085

5.023

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

8

247.900

‒ 53.000

‒ 137.000

‒ 359.000

‒ 547.700

‒ 874.400

Structurle bijstelling ten behoeve van hogere uitgaven voor de Tegemoetkoming Specifieke Zorgkosten.

8

17.000

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Bijstelling Zorgtoeslag als gevolg van Verhoging heffingsvrij vermogen in het Belastingplan.

8

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

De coronacrisis vraagt om extra ambtelijke capaciteit.

10

1.700

5.000

0

0

0

0

Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.

11

30.654

28.790

27.725

25.023

25.092

25.142

Amendement expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdzorg.

11

‒ 7.644

‒ 8.280

‒ 7.667

‒ 7.532

‒ 8.182

‒ 8.182

Resterende taakstelling voor amendement expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdzorg.

11

0

‒ 14.432

‒ 14.993

‒ 15.184

‒ 15.086

‒ 15.086

Structurele kosten voor expertisecentra voor jongeren met meervoudige problemen (naar aanleiding van motie Westerveld en Klaver uit 2020).

11

0

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Overige mutaties.

 

4.121.482

301.194

209.788

89.092

67.918

519.132

Stand ontwerpbegroting 2021

 

26.632.397

25.886.826

26.359.452

27.620.674

29.157.056

30.416.597

Tabel 3 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand begroting 2020 (inclusief NvW)

 

133.631

114.719

105.622

105.622

105.622

105.622

Belangrijkste mutaties

       

Door CAK geraamde opbrengst ontvangsten aanpak wanbetalers en onverzekerden.

2

1.300

5.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Voor de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit het LCH aan zorginstellingen is bij de eerste suppletoire begroting 2020 en eerste incidentele suppletoire begroting 2020 een ontvangst begroot van in totaal € 470 miljoen. Hierbij is vooruit gelopen op de afrekening van de voorschotten die VWS aan het LCH heeft verstrekt. Naar alle waarschijnlijkheid zal afrekening van de verstrekte voorschotten pas in 2021 plaats vinden. Daarom wordt in 2021 een ontvangst geraamd.

2

0

85.000

0

0

0

0

Overige mutaties

 

38.461

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

 

173.392

204.719

113.122

113.122

113.122

113.122

Licence