Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

5.2 Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG)

5.2.1 Inleiding

Het CIBG vertaalt, samen met ketenpartners, beleid in tastbare en toegankelijke uitvoering voor burgers, professionals en organisaties op het gebied van registers, data en informatie. Als agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport richt het CIBG zich primair op het VWS beleidsterrein. We dragen zorg voor een integrale dienstverlening, gericht op wat de samenleving nodig heeft. De focus hierbij ligt op transparantie en betrouwbaarheid, het bewust omgaan met kapitaal, kosten en kwaliteit. We investeren met onze partners in de keten in samenwerking en kennisdeling. Het CIBG heeft een breed takenpakket zoals het BIG-register, het Donorregister, Lerarenregister en het UZI-register. Meer informatie over de organisatie en taken van het CIBG is te vinden op: www.cibg.nl.

5.2.2 Begroting 2021

Tabel 31 Begroting van baten-lastenagentschap CIBG voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
 

Stand Slotwet 2019

Vastgestelde begroting 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Baten

       

Omzet

waarvan omzet moederdepartement

36.773

41.180

28.483

29.757

30.015

29.747

29.656

waarvan omzet overige departementen

9.858

7.245

6.919

5.462

4.778

4.440

4.668

waarvan omzet derden

48.432

36.126

40.460

29.707

27.067

26.842

27.856

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

17.903

14.626

15.339

15.765

14.956

Rentebaten

Totaal baten

95.063

84.551

93.765

79.552

77.199

76.794

77.136

        

Lasten

       

Apparaatskosten

81.502

80.830

89.824

73.820

72.177

72.398

72.624

Personele kosten

30.520

35.175

36.447

34.640

34.652

34.663

34.675

waarvan eigen personeel

21.071

24.907

27.230

26.820

26.832

26.843

26.855

waarvan inhuur externen

7.844

8.883

7.636

6.239

6.239

6.239

6.239

waarvan overige personele kosten

1.605

1.385

1.581

1.581

1.581

1.581

1.581

Materiële kosten

50.982

45.655

53.377

39.180

37.525

37.735

37.949

waarvan apparaat ICT

4.921

4.996

8.628

9.344

9.507

9.507

9.507

waarvan bijdrage aan SSO's

9.684

8.889

8.727

6.295

6.295

6.295

6.295

waarvan overige materiële kosten

36.377

31.770

36.022

23.541

21.723

21.933

22.147

Afschrijvingskosten

5.128

3.720

3.940

5.731

5.021

4.395

4.511

Materieel

waarvan apparaat ICT

Immaterieel

5.128

3.720

3.940

5.731

5.021

4.395

4.511

Dotaties voorzieningen

Overige kosten

Bijzondere lasten

783

Rentelasten

1

1

1

1

1

1

1

Totaal lasten

87.414

84.551

93.765

79.552

77.199

76.794

77.136

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

7.649

Agentschapsdeel Vpb-lasten

777

Saldo van baten en lasten

6.872

Toelichting staat van baten en lasten

De totale omvang van de begroting stijgt met ruim € 9 miljoen ten opzichte van de begroting 2020.

Voor ruim € 5 miljoen is dit het gevolg van de toegenomen activiteiten van BMC, waardoor de omzet derden en overige materiele kosten zijn gestegen. Daarnaast is sprake geweest van taakuitbreidingen en extra projecten.

De bijzondere baten betreffen de tariefdemping door het moederdepartement. Dit betreft met name de producten BIG, UZI en Erkenning buitenlandse diploma’s.

tabel invoegen

Toelichting meerjarenraming 2022–2025

De meerjarenraming laat een daling zien ten opzichte van de tariefnotitie 2021. Deze is gerelateerd aan de verwachting dat de export van BMC vanaf 2022 gaat dalen. Vanuit het oogpunt van vergelijkbaarheid is geen loon-en prijsindexatie toegepast.

5.2.3 Kasstroomoverzicht

Tabel 32 Kasstroomoverzicht CIBG over het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)
  

Stand slotwet 2019

Vastgestelde begroting 2020

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

35.735

16.798

17.547

18.256

19.332

18.736

16.510

 

+/+ totaal ontvangsten operationele kasstroom

102.026

84.551

93.765

79.552

77.199

76.794

77.136

 

-/- totaal uitgaven operationele kasstroom

83.636

80.831

89.825

73.821

72.178

72.399

72.625

2.

Totaal operationele kasstroom

18.390

3.720

3.940

5.731

5.021

4.395

4.511

 

-/- totaal investeringen

5.695

3.720

7.583

5.731

5.021

4.395

4.511

 

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

3.201

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 2.494

‒ 3.720

‒ 7.583

‒ 5.731

‒ 5.021

‒ 4.395

‒ 4.511

 

-/- eenmalige uitkering aan moederdepartement

11.534

0

0

0

0

0

0

 

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

0

0

0

0

0

0

0

 

-/- aflossingen op leningen

6.172

2.971

3.231

4.655

5.617

6.621

5.446

 

+/+ beroep op leenfaciliteit

0

3.720

7.583

5.731

5.021

4.395

4.511

4.

Totaal financieringskasstroom

‒ 17.706

749

4.352

1.076

‒ 596

‒ 2.226

‒ 935

5.

Rekening courant RHB 31 december + stand  depositorekeningen (=1+2+3+4)

33.925

17.547

18.256

19.332

18.736

16.510

15.575

Toelichting kasstroomoverzicht

In de begroting 2020 werd een rekening-courant stand begin 2020 van € 16,8 miljoen voorzien. Eind 2019 was het saldo liquide middelen met € 33,9 miljoen aanzienlijk hoger. De belangrijkste redenen voor deze afwijking:

  • een positief resultaat in 2019 van € 6,9 miljoen, waarvan in 2020 € 6,4 miljoen is overgemaakt aan de eigenaar.

  • een saldo aan kortlopende schulden ultimo 2019 van € 25,0 miljoen.

De verwachting is dan ook dat het saldo liquide middelen in 2020 flink zal dalen. We zien daarom geen aanleiding om het beginsaldo 2021 aan te passen.

De investeringen hebben vrijwel geheel betrekking op ICT en behoren tot de immateriële vaste activa. Er wordt uitgegaan van een afschrijvingstermijn van 5 jaar. Voor de financiering van deze activa wordt gebruik gemaakt van de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën, waarbij is uitgegaan van een aflossingstermijn van 5 jaar (conform afschrijvingstermijn).

5.2.4 Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Tabel 33 Overzicht doelmatigheidsindicatoren CIBG voor het jaar 2021
 

Stand slotwet 2019

Vastgestelde begroting 2020

2021

2022

2023

2024

2025

Generiek

       

1. Kostprijzen per product (groep)

       

- Beschikking BIG-register

265

125

190

190

190

190

190

- Vakbekwaamheidverklaring

 

6.449

5.740

5.740

5.740

5.740

5.740

- Vergunning Farmatec

3.028

2.695

2.620

2.620

2.620

2.620

2.620

- UZI-pas/certificaat

203

346

396

299

388

370

320

- Wilsbeschikking donorregister

4

8

11

11

11

11

11

2. Omzet per productgroep (x € 1.000)

       

- BIG en herregistratie

10.958

11.608

12.553

12.553

12.553

12.553

12.553

- Vakbekwaamheid

 

4.321

4.420

4.420

4.420

4.420

4.420

- Farmatec

1.807

2.409

2.358

2.358

2.358

2.358

2.358

- UZI-pas/certificaat

15.389

11.670

13.343

14.317

13.890

14.091

14.296

- Donorregister

4.309

3.752

4.348

4.348

4.348

4.348

4.348

3. Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

274

290

304

300

300

300

300

4. Saldo van baten en lasten (% van de baten)

7%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

        

Specifiek

       

1. Productievolume

       

- Beschikking BIG-register

41.040

37.900

53.500

51.000

118.500

68.500

39.000

- Vakbekwaamheidverklaringen

 

670

770

770

770

770

770

- Verleende vergunningen Farmatec

702

894

900

900

900

900

900

- UZI-passen en certificaten

55.001

33.700

33.678

47.857

35.762

38.058

44.647

- Wilsbeschikkingen donorregister

963.899

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

400.000

2. Aantal klachten / bezwaar en beroep

       

- Vakbekwaamheidverklaringen

3

10

10

10

10

10

10

- Wilsbeschikkingen donorregister

1

4

4

4

4

4

4

        

3. Doorlooptijden in dagen

       

- Wilsbeschikking donorregister

7

7

7

7

7

7

7

Toelichting overzicht doelmatigheidsindicatoren

Kostprijzen per product

Bij BIG is een vijfjarig gemiddelde weergegeven, omdat de registratietermijn vijf jaar is. Zo worden sterke fluctuaties van kostprijzen tussen jaren voorkomen.

Omzet per productgroep

Bij de BIG-(her)registraties is de omzet niet gelijk aan het volume maal de kostprijs, omdat de kostprijs is gebaseerd op een meerjarig gemiddelde en het volume per jaar sterk fluctueert. Daarom wordt de omzet gespreid geboekt over vijf jaar op basis van het aantal ingeschrevenen in het register.

Totaal aantal fte (exclusief externe inhuur)

Dit is licht toegenomen vanwege uitbreiding van het takenpakket. De komende jaren blijft dit naar verwachting vrij stabiel.

Productievolume

Het wisselend volume van de BIG-(her-)registraties wordt voornamelijk veroorzaakt door de herregistraties die om de 5 jaar plaatsvinden. Voor de overige genoemde diensten blijft het productievolume nagenoeg gelijk.

Aantal klachten/bezwaar en beroep

Verwacht wordt dat het aantal klachten c.q. bezwaar en beroepzaken de komende jaren gelijk blijft ten opzichte van de begroting 2020.

Doorlooptijden

Dit betreft de gemiddelde netto doorlooptijd in dagen. Verwacht wordt dat de doorlooptijd gelijk blijft ten opzichte van de begroting 2020.

Licence