Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Toezeggingen afgerond

Tabel 70 Door bewindslieden gedane toezeggingen die zijn afgerond

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Afgedaan met

Na 3 jaar zal de Kamer een overzicht ontvangen van het aantal ziekenhuizen dat gebruik maakt van de mogelijkheden om risicokapitaal aan te trekken (2014-179).

Parlementaire agenda [26-06-2014] - Plenaire behandeling wetsvoorstel Winst (1e termijn) (3905)

Brief [25-10-2019] - Intrekking voorstel van wet Vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33168, nr. 30) (23748)

Het Actieprogramma onvrijwillige zorg loopt en zal worden gecontinueerd in 2015. Ik zal de Kamer later over de resultaten informeren.

Brief [17-05-2013] - Actieprogramma onvrijwillige zorg (31996, nr. 35)

Brief [20-12-2019] - Wet zorg en dwang (35370, nr. 1) (24056)

In het kader van de evaluatie van het Masterplan Orgaandonatie dan wel separaat zal de Kamer worden geïnformeerd over een door het Erasmus MC en het UMC Maastricht op te stellen handreiking inzake orgaandonatie na euthanasie (blz. 28-5-2).

Mondelinge vraag van het lid Tellegen over orgaandonatie bij euthanasie op 25 november 2014.

Brief [07-10-2019] - Richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie (28140, nr. 107) (23659)

Later, in het tweede wetstraject, volgt een separaat wetsvoorstel Wijziging Wet BIG met betrekking tot de beroepenregulering (o.a. uitbreiding herregistratie-eisen, actualisering deskundigheidsgebieden, regeling orthopedagoog-generalist (blz. 15). 2015-358

Parlementaire agenda [19-11-2015] - AO evaluatie wet BIG/Medisch tuchtrecht/Medisch beroepsgeheim (4260)

Brief [19-12-2019] - Ontwikkelingen Wet BIG (29282, nr. ‒ 392) (24030)

Het onderzoeksrapport van de IGZ inzake de aangedragen casuïstiek (Noord-Holland/Zorginstelling Philadelphia) door de heer Potters zal nadat deze gereed is aan de Kamer worden verzonden.

Parlementaire agenda [21-12-2016] - AO Gehandicaptenbeleid (4046)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

Toetsbaar samenwerkingsprotocol: VNG en IGZ maken gezamenlijk kader (Wvggz en WZD). Minister stuurt afschrift kader aan TK.

Parlementaire agenda [02-02-2017] - Wet Verplichte GGZ (4571)

Brief [20-12-2019] - Wet zorg en dwang (35370, nr. 1) (24056)

Het vergroten van de bekendheid met en de beschikbaarheid van een cliëntvertrouwenspersoon is een van de punten die ik de komende tijd samen met betrokken partijen wil uitwerken. Ik heb al gezegd dat ik daar voor de zomer mee kom.

Parlementaire agenda [23-02-2017] - VAO Patienten en cliëntenrechten (d.d. 22/2) (4587)

Brief [20-12-2019] - Wet zorg en dwang (35370, nr. 1) (24056)

De Tweede kamer wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd over de uitkomsten van de Health Study.

Brief [20-06-2017] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Beleidsdoorlichting artikel 4.5 Caribisch Nederland (32772, nr. 28) (20739)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Definitieve keuze regelgeving uitstalverbod nav internetconsultatie overlaten aan nieuw kabinet.

Brief [05-07-2017] - Tabak- en rookwaren (32011, nr. 59) (20806)

Brief [22-11-2019] - Ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Tabaks- en rookwarenbesluit ter introductie van de verplichting een rookverbod in te stellen (32011, nr. 74) (23871)

We vragen JZNL om een nader onderzoek te doen in de effectmonitor jeugdzorgplus.

Brief [30-11-2017] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Westerveld (GL) over het bericht dat meer kinderen in een gesloten jeugdinstelling belanden (2017Z15196). (21153)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

De Kamer informeren over terugkoppeling aan de ouders van dragerschap van sikkelcelziekte bij een pasgeborene.

Brief [21-12-2017] - Uitbreiding neonatale hielprikscreening (29323, nr. 120) (21251)

Brief [08-07-2020] - Voortgang ontwikkelingen hielprik 2020 (24841)

Ik streef ernaar om de gemoderniseerde subsidieregeling [voor abortusklinieken] per 1 januari 2019 in werking te laten treden. Dit betekent dat ik uiterlijk in november van 2018 de nieuwe regeling zal publiceren.

Brief [07-12-2017] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Medische ethiek alsmede over de eventuele ontwikkelingen met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, alsook inzake euthanasie en afbreking zwangerschap (34775 XVI, nr. 46) (21184)

Brief [25-05-2020] - Wijziging van de Subsidieregeling Abortusklinieken in verband met de inhoudelijke wijzigingen en de verlenging van de werkingsduur (29214, nr. 83) (24564)

Zoals ik in mijn antwoord op vraag drie (2018Z00273) aangaf zal door een onafhankelijk bureau in opdracht van Nefit nader worden onderzocht of de gebruikers van de desbetreffende ketels daadwerkelijk worden blootgesteld aan mogelijk gevaar op een koolmonoxidevergiftiging. Nefit heeft toegezegd het rapport onverkort met de NVWA te delen. Op basis van het rapport zal de NVWA bezien wat nodig is aan maatregelen, afspraken of vervolg onderzoek. Verder heeft «C+B advies en expertise» in opdracht van RTL nieuws, onderzoek naar de veiligheid van CV ketels van Nefit model B3M en B3L uitgevoerd. Het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoek van de NVWA heeft opdracht gegeven de resultaten van dit onderzoek nader te bestuderen. Het streven is de bevindingen van genoemde onderzoeken vóór de zomer met de Kamer te delen.

Brief [26-02-2018] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over onveilige cv-ketels (2018Z02073) (21381)

Brief [20-12-2019] - BuRO effectiviteitsonderzoek modificatie Nefit-ketels (35300 XVI, nr. 151) (24052)

De staatssecretaris van VWS zal de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Don, laten weten in hoeverre het gebruik van Argusdata wordt betrokken bij de lagere regelgeving, waarmee regels worden gesteld over de wijze waarop de gegevensverwerking wordt ingericht.

Parlementaire agenda [15-01-2018] - Gezamenlijke behandeling wetsvoorstellen 32399 Wet verplicht GGZ; 31996 Wet zorg en dwang; 32398 Wet forensische zorg (4691)

Brief [20-12-2019] - Stand van zaken Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (32399, nr. 91) (24055)

Meenemen in – eerder toegezegde - arbeidsmarktverkenning : arbeidsmarktpositie vrijgevestigden/ overige jeugd ggz professionals.

Parlementaire agenda [06-02-2018] - Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz (4705); Geplande brief [30-11-2018] - Voortgangsrapportage Programma Zorg voor Jeugd (1807)

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

De Kamer wordt geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsverband richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

Parlementaire agenda [04-04-2018] - AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten / Curatieve zorg (4559)

Brief [14-10-2019] - Aanpak antibioticaresistentie (32620, nr. 236) (23695)

Kamer informeren over de opbrengsten van de praktijkexperimenten en over het voorstel voor de definitieve ontwerp van de maatschappelijke diensttijd.

Brief [11-04-2018] - Invulling maatschappelijke diensttijd (34775 XVI, nr. 130) (21545)

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

De Kamer zal tussentijds geïnformeerd worden over de resultaten van het zonmw prject over palliatieve sedatie.

Brief [11-05-2018] - Palliatieve zorg, merkbaar beter (29509, nr. 66) (21637)

Brief [24-06-2019] - Palliatieve sedatie (29509, nr. 72) (23258)

De Kamer wordt geïnformeerd over de verbeterpunten omtrent de combinatie topsport en onderwijs, naar aanleiding van het bestaande topsport-onderwijsconvenant (actieplan FLOT) van verschillende onderwijsinstellingen en NOC*NSF.

Parlementaire agenda [20-11-2017] - Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Ik zal de Kamer rapporteren over de activiteiten binnen ‘Amendement Heerema’.

Parlementaire agenda [20-11-2017] - Wetgevingsoverleg onderdeel Sport en Bewegen (4648)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De minister voor MZS zegt toe de monitor die de NZa in het tweede helft van 2019 over prijstransparantie zal publiceren naar de Tweede Kamer te sturen.

Brief [05-07-2018] - Stand van zaken rond prijstransparantie in de medisch-specialistische zorg(32620, nr. 205) (21889)

Brief [17-12-2019] - Monitor prijstransparantie (32620, nr. 243) (24015)

In 2020 wordt opnieuw gemeten of het polisaanbod (en dan met name de dubbele polissen) kleiner is geworden. De Kamer wordt hierover geïnformeerd.

Brief [27-06-2018] - Polisaanbod zorgverzekeringen (29689, nr. 917) (21849)

Brief [24-06-2020] - Monitor polisaanbod 2020 (29689, nr. 1069) (24727)

De maatregelen uit de Kamerbrief worden meegenomen in de evaluatie van de wanbetalersregeling die staat gepland in 2019 en de uitkomsten van de evaluatie worden in het najaar 2019 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Brief [06-07-2018] - Wanbetalersregeling (33077, nr. 20) (21904)

Brief [13-12-2019] - Rapport evaluatie wanbetalersregeling (33077, nr. 23) (23987)

De Kamer wordt medio 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van onderzoek levenseinde kinderen 1-12 waarbij ervaringen van het steunpunt worden betrokken.

Brief [06-07-2018] - Nota medische ethiek (349901, nr. 1) (21913)

Brief [28-09-2019] - Medische beslissingen rond het levenseinde bij kinderen (1-12), (32647, nr. 76) (23607)

Begin volgend jaar geeft minister van MZS de resultaten van het actieplan regeldruk.

Parlementaire agenda [30-05-2018] - AO Administratieve lasten/regeldruk/Governance/gegevensuitwisseling in de zorg/gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (4487)

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Tweede Kamer informeren over apart werving GHZ arbeidskrachten en uberhaupt hoe wervingscampagne verloopt.

Parlementaire agenda [24-05-2018] - AO Gehandicaptenbeleid / Fokuswonen / Doelgroepenvervoer/valys (4689)

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Ik informeer u medio 2019 over het advies van de NZa over de prestaties en redelijkerwijs kostendekkende tarieven bij de nieuwe zorgprofielen voor cliënten met een psychische stoornis in de Wlz.

Brief [12-09-2018] - Aanbieding rapporten Wlz-ggz-zorgprofielen (34104, nr. 240) (22061)

Brief [03-12-2019] - Aanbieding uitvoeringstoets NZa over bekostiging ggz in de Wlz (34104, nr. 267) (23920)

De staatssecretaris van VWS zal de eerste resultaten van de experimenten met de maatschappelijke diensttijd begin 2019 aan de Kamer sturen. Bij het begeleidend onderzoek en bij de besluitvorming over de definitieve uitrol zal ook het aspect van de doorstroom naar een vaste baan worden meegenomen.

Parlementaire agenda [19-09-2018] - Algemene Politieke Beschouwingen 2018 (4820)

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

In 2019 zal uw Kamer opnieuw geïnformeerd worden over de financiële arrangementen aan de hand van een nieuwe voortgangsbrief.

Brief [02-10-2018] - Voortgangsbrief financiële arrangementen 2018 (29477, nr. 520) (22128)

Brief [03-11-2019] - Voortgangsbrief financiële arrangementen 2019 (29477, nr. 623) (23789)

Een inhoudelijke reactie op de evaluatie volgt in het voorjaar van 2019.

Brief [02-10-2018] - Aanbiedingsbrief evaluatie ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek (29248, nr. 313) (22124)

Brief [11-10-2019] - Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek, (29248, nr. 318) (23678)

Later dit jaar zal de taakopdracht voor de evaluatie «De juiste zorg op de juiste plek» separaat aan de Kamer aangeboden worden.

Brief [17-09-2018] - Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS (31865, nr. 119) (22074)

Brief [10-09-2019] - Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 (31865, nr. 153) (23534)

Ik ga (nogmaals) met de gemeenten Tilburg en Oude IJsselstreek in overleg over of het signaal dat zij via een pgb-constructie alfahulpen inzetten. Ik informeer de Kamer over de uitkomsten.

Parlementaire agenda [26-09-2018] - AO Wmo (4762)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Ik vraag de staatssecretaris van VWS om uw Kamer te informeren over het signaal dat mensen in de opvang in de schulden terecht komen omdat de bijdrage al betaald moet worden, voor de uitkering is gestart. Het specifieke verzoek daarbij is om te bekijken of de gemeente in plaats van de opvang de bijdrage zou kunnen innen, omdat de gemeente ook over de uitkeringen gaat.

Parlementaire agenda [26-09-2018] - AO Wmo (4762)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

De RVS zal in het voorjaar van 2019 dit advies afronden. Daaropvolgend zal ik uw Kamer dit advies toesturen met een gezamenlijke reactie van de bewindspersonen van VWS. Met de reactie op dit advies zal ik invulling geven aan bovengenoemde toezegging. (i.e. gezamenlijke visie op vertrouwen in de zorg).

Brief [16-10-2018] - Toezegging visie vertrouwen (32620, nr. 213) (22183)

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Ik ben voornemens deze aanpak eind 2019 te evalueren en op basis daarvan zo mogelijk te beoordelen of deze voldoende bescherming biedt aan modellen.

Brief [19-10-2018] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de berichtgeving dat de gezondheid van modellen in de mode-industrie ondanks beloftes nog steeds ver onder de maat is (2018Z15167), (22199)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

In deze brief heb ik toegelicht dat ik enkele suggesties verder zal onderzoeken en uitwerken om tot afgewogen beleidsconclusies te komen over de wenselijkheid en haalbaarheid van mogelijke aanscherpingen van het fusietoezicht in de zorg. Ik streef ernaar uw Kamer begin 2019 over de uitkomsten en mijn conclusies te informeren.

Brief [22-10-2018] - Ontwikkelingen fusietoezicht in de zorg (34445, nr. 13) (22202)

Brief [18-02-2020] - Aanscherping fusietoezicht in de zorg (24254)

Ik heb tijdens het debat met uw Kamer aangegeven dat ik wil onderzoeken welke lessen we kunnen trekken uit de gang van zaken rond deze faillissementen. Voor een volledig beeld hiervan ben ik mede afhankelijk van het onderzoek dat de curatoren zullen uitvoeren. Zoals in het begin van deze brief aangekondigd wacht ik hier niet op en zal zelf ook opdracht geven voor onafhankelijk extern onderzoek. Ik zal u uiterlijk eind november informeren over de onderzoeksopzet.

Brief [07-11-2018] - Planning afdoening moties en toezeggingen n.a.v. plenair debat over het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen en het MC Slotervaartziekenhuis (31016, nr. 139) (22274)

Brief [30-11-2018] - Onderzoeken faillissementen (31016, nr. 175) (22386)

Kunnen gemeenten ook een aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling aanstellen? Wordt meegenomen.

Parlementaire agenda [04-10-2018] - AO Ouderenmishandeling (4801)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

De minister zal t.z.t. een appreciatie geven op de pilot psychosociale zorg bij kanker en dat aan de TK sturen.

Parlementaire agenda [18-10-2018] - Begrotingsbehandeling VWS - Donderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

N.a.v. vraag lid Ploumen over het beschermen van de opleidingstitel doktersassistent. Kan de BIG niet als een kwaliteitsregistratie-instrument gebruikt worden? Minister: Over die principiële vraag wil ik weleens nadenken, maar ik ben er niet aan toe om nu de BIG om te bouwen. De aanleiding voor de BIG is beroepstitelbescherming ten behoeve van de patiënt, niet voor de professional. Ik stel voor dat ik dat in de eerste helft van 2019 voor u op papier zet.

Parlementaire agenda [18-10-2018] - Begrotingsbehandeling VWS Donderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [10-10-2019] - RVS advies De B van Bekwaam (29282, nr. 382) (23670)

N.a.v. vraag lid Sazias: Hoe kan de jaarlijkse medicatiebeoordeling beter onder de aandacht worden gebracht. Minister: Ik ga dat punt opnemen in mijn periodiek overleg met de huisartsenorganisatie, omdat ik graag wil dat het op een praktische manier gebeurt. Ik wil hun ideeën ook even horen en daarover zal ik dan de Kamer berichten.

Parlementaire agenda [18-10-2018] - Begrotingsbehandeling VWS Donderdag 18 oktober 2018, 15.00 uur : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek (4812)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

Voor de zomer van 2019 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de vorderingen m.b.t. de mogelijkheden inzake de financiering en uitvoerbaarheid van de vervoersregeling van gehandicapte teamsporters.

Brief [12-11-2018] - Veegbrief WGO 2018 (30234, nr. 203) (22286)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Extern onderzoek door onafhankelijke commissie naar de faillissementen, focus op hoe het proces in de aanloop naar het faillissement is verlopen tussen betrokken stakeholders, i.h.b. De rol van betrokken partijen zoals VWS, de (externe) toezichthouders, zorgverzekeraar(s), gemeenten en banken;Welke lessen daaruit getrokken kunnen worden om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen. [ao]

Parlementaire agenda [21-11-2018] - AO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4732)

Brief [19-06-2020] - Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep (31016, nr. 288) (24720)

Samen met de minister voor Medische Zorg en Sport, die verantwoordelijk is voor eventuele aanpassingen van de Regeling Geneesmiddelenwet, ga ik kijken in hoeverre het mogelijk is om een dergelijke boodschap toe te voegen aan homeopathische middelen. Hierbij ben ik wel gebonden aan Europese regels.

Brief [30-11-2018] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over de berichtgeving waarin kinderartsen oproepen op te treden tegen een homeopathisch alternatief voor vaccineren (2018Z19149). (22384)

Brief [20-09-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Veldman (VVD) over het bericht ‘Anti-vaccinatiecampagne aangevoerd door homeopaten’ (2019Z14854), (23567)

In 2019 zal de Werkgroep Geneesmiddelentekorten evalueren of de lijst van maatregelen voldoende is om geneesmiddelentekorten te voorkómen en of er andere maatregelen moeten worden genomen. Ik zal uw Kamer hierover in de tweede helft van 2019 informeren.

Brief [30-11-2018] - Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil (29477, nr. 526) (22388)

Brief [11-12-2019] - Toezeggingen geneesmiddelentekorten (29477, nr. 638) (23960)

Ik heb besloten dat ik deze specifieke casus ook zal evalueren, omdat ik een dergelijke situatie in de toekomst wil voorkómen. Ondanks dat het Meldpunt actief informatie opvraagt bij de diverse fabrikanten en groothandels blijft het bijvoorbeeld nog onduidelijk waarom de situatie per apotheek zo verschilt. Over de uitkomst zal ik u ook informeren.

Brief [30-11-2018] - Stand van zaken leveringsproblemen anticonceptiepil (29477, nr. 526) (22388)

Brief [11-12-2019] - Toezeggingen geneesmiddelentekorten (29477, nr. 638) (23960)

Na de zomer 2019 ontvangt u het tweede deel van de Monitor contractering 2019.

Brief [07-12-2018] - Rapportages contractering wijkverpleging (29689, nr. 943) (22418)

Brief [10-09-2019] - Verdiepend onderzoek naar redenen van niet contracteren in de wijkverpleging (23235, nr. 184) (23537)

Na de zomer 2019 ontvangt u tevens een kwantitatieve analyse van Vektis met daarin het aandeel niet-gecontracteerde wijkverpleging over 2017, 2018 en het eerste kwartaal van 2019.

Brief [07-12-2018] - Rapportages contractering wijkverpleging (29689, nr. 943) (22418)

Brief [05-09-2019] - Contractering in de wijkverpleging (29689, nr. 1022) (23517)

Vervolgens ontvangt u in het voorjaar 2020 een nieuwe Monitor contractering wijkverpleging, met een terugblik op het contracteerproces 2020.

Brief [07-12-2018] - Rapportages contractering wijkverpleging (29689, nr. 943) (22418)

Brief [10-04-2020] - aanbieding NZa-monitors contractering 2020: ggz, huisartsenzorg, paramedische zorg en wijkverpleging (32620, nr. 261) (24434)

Advies/Rapportage Commissie toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Brief [02-11-2018] - Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (31765, nr. 348) (22252)

Brief [15-01-2020] - Conceptadvies Commissie Toekomst Zorg thuiswonende ouderen(31765, nr. 475) (24079)

De minister van VWS zal het RIVM dan ook de opdracht geven om een uitvoeringstoets te doen en de continuïteit te waarborgen.

Brief [23-11-2018] - Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29323, nr. 121) (22343)

Brief [07-07-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om uitgebreide planning en doorlooptijden NIPT (24838)

De staatssecretaris van VWS zal het RIVM vragen de uitvoeringsconsequenties in beeld te brengen. De verwachting is dat de uitkomsten van deze uitvoeringstoets eind 2019 beschikbaar zijn, waarna de staatssecretaris van VWS uw Kamer zal informeren over de uitkomsten hiervan en de verdere besluitvorming.

Brief [23-11-2018] - Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29323, nr. 121) (22343)

Brief [10-09-2019] - Verzoek om bevestiging dat de invoering van een landelijk wetenschappelijk onderzoek 13 weken echo geen vertraging oploopt (29323, nr. 129) (23535)

Medio 2019 zijn de resultaten van de studies [naar predictiemodellen voor zwangerschapsdiabetes] bekend en hierna zullen wij uw Kamer hierover nader informeren.

Brief [23-11-2018] - Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies prenatale screening (29323, nr. 121) (22343)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

2-jaarlijks bij het WGO wordt de voortgang besproken van het prevalentieonderzoek SI door NOC*NSF. De TK ontvangt vooraf per brief hierover informatie.

Parlementaire agenda [16-05-2018] - Debat onderzoekscommissie seksuele intimidatie in de Sport (4744)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Jaarlijks wordt de TK geïnformeerd over de voortgang m.b.t. aanbevelingen Commissie de Vries, waarvan de voortgang van het Centrum voor Veilige Sport deel uitmaakt. De TK ontvangt vooraf per brief hierover informatie.

Parlementaire agenda [16-05-2018] - Debat onderzoekscommissie seksuele intimidatie in de Sport (4744)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

September 2019 ontvangt de TK de monitor Buurtsportcoachregeling met daarin opgenomen de formatie Bsc herleidt naar tak van sport, ouderen en jeugd.

Parlementaire agenda [19-11-2018] - Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK ontvangt de beleidsreacties op de diverse onderzoeksrapporten inzake zwemveiligheid.

Parlementaire agenda [19-11-2018] - Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt geïnformeerd over de arbeidscontracten voor bondscoaches.

Parlementaire agenda [19-11-2018] - Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met NOC*NSF inzake vrouwen in sportbesturen op bondsniveau en de concrete ontwikkelingen op dat terrein.

Parlementaire agenda [19-11-2018] - Wetgevingsoverleg Sportbeleid (4794)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

In 2019 zal ik de effecten van de verhoging van de pkb’s op het reisgedrag van pashouders monitoren. Binnen de context van de door uw Kamer via de VWS-begroting beschikbaar gestelde bedrag voor deze voorziening zal ik mede op basis van het gebruik van deze voorziening in 2019 een besluit nemen over de hoogte van pkb’s in 2020.

Brief [20-11-2018] - Hoogte persoonlijke kilometerbudgetten Valys (24170, nr. 180) (22326)

Brief [29-11-2019] - Hoogte persoonlijk kilometerbudgetten Valys (24170, nr. 200) (23904)

De jaarlijkse rapportages vanuit de monitor abonnementstarief zullen ook ter beschikking worden gesteld aan uw Kamer.

Brief [19-12-2018] - Monitor abonnementstarief eigen bijdragen Wmo 2015, (29538, nr. 281) (22483)

Brief [04-12-2019] - Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie (29538, nr. 309) (23930)

Over de voortgang van de modernisering heb ik u in de voortgangsbrief Geneesmiddelenbeleid geïnformeerd. Ik zal u daar eind 2019 opnieuw over informeren.

Brief [20-12-2018] - Motie Dik-Faber herberekening GVS (29477, nr. 533) (22488)

Brief [27-01-2020] - Modernisering geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) (29477, nr. 644) (24132)

Verder gaat de inspectie het toezichttraject bij Careyn evalueren. De inspectie evalueert trajecten zoals dit handhavingstraject bij Careyn, om zelf te leren en verbeteren. Ze haalt daarvoor feedback op uit haar eigen organisatie en uit zorgorganisaties die onder haar toezicht staan. De evaluatie wordt uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter en start in januari 2019. Streven is om de evaluatie af te ronden voor de zomer van 2019. Ik zal uw Kamer over de uitkomsten informeren zodra deze gereed zijn.

Brief [20-12-2018] - Aanwijzing Careyn (31765, nr. 358) (22490)

Brief [30-09-2019] - Evaluatie toezicht Careyn (31765, nr. 447) (23611)

De voortgang van de uitvoering wordt aan de TK gemeld in halfjaarlijkse voortgangsrapportages waarbij de eerste in april 2019 verschijnt.

Brief [21-12-2018] - Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek fipronil in eieren'(26991, nr. 536) (22522)

Brief [08-11-2019] - Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid (26991, nr. 561) (23822)

Ik zal u medio 2019 de uitgewerkte regeling [voor voorwaardelijke toelating van weesgeneesmiddelen en conditionals] sturen. Zoals toegezegd, neem ik in de verdere uitwerking ook de ervaringen van de casus Fampyra mee.

Brief [20-12-2018] - Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29477, nr. 532) (22487)

Brief [22-10-2019] - Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen (29477, nr. 621) (23737)

Ik heb het Platform [Inkoopkracht] gevraagd om in de zomer van 2019 een eindrapportage uit te brengen. De eindrapportage zal ik ook aan uw Kamer zenden.

Brief [20-12-2018] - Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29477, nr. 532) (22487)

Brief [01-10-2019] - Eindrapportage Platform Inkoopkracht (29477, nr. 613) (23619)

De werkgroepen [verantwoord wisselen van geneesmiddelen] hebben de intentie uitgesproken in mei 2019 tot eindresultaat komen. Ik zal u dan nader informeren over deze resultaten en de implementatie van de afspraken in de praktijk.

Brief [20-12-2018] - Voortgangsbrief geneesmiddelenbeleid (29477, nr. 532) (22487)

Brief [10-02-2020] - Uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen (29477, nr. 648) (24206)

Een verkenning uitvoeren naar welke categorieën niet-WMO-onderzoek er zijn, welke toetsingskaders eventueel al zijn opgesteld en hoe deze categorieën proportioneel getoetst kunnen worden. De deadline van de resultaten van deze verkenning is 31-12-2019.

Brief [08-01-2019] - Reactie op het derde evaluatierapport wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (29963, nr. 19) (22534)

Brief [09-03-2020] - Niet-WMO-plichtig onderzoek en ethische toetsing (29963, nr. 21) (24337)

De minister zal de Kamer schriftelijk informeren over het advies van de Gezondheidsraad over de Richtlijn orgaandonatie na euthanasie zodra dat binnen is, inclusief het aspect communicatie.

Parlementaire agenda [26-09-2018] - AO Orgaandonatie (4774)

Brief [07-10-2019] - Richtlijn Orgaandonatie na Euthanasie (28140, nr. 107) (23659)

Het monitoren van het gebruik van de i-standaarden.

Parlementaire agenda [11-12-2018] - Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34857) (4839)

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Brief over aanpak aanbesteden versturen aan Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [11-12-2018] - Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34857) (4839)

Brief [15-11-2019] - Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (34477, nr. 67) (23846)

Aanpak administratieve lasten voor kleine aanbieders in VGR ontregel de zorg (uitwerken aangenomen motie Bergkamp).

Parlementaire agenda [11-12-2018] - Wijz. Jeugdwet en WMO 2015 en Zorgverzekeringswet ivm handhaven optie gemeenten bij uitzondering te verplichten tot samenwerking en ivm verminderen uitvoeringslasten (34857) (4839)

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Bekijken of er afspraken zijn te maken over een beschikbaarheidsregeling voor geneesmiddelen tijdens de sluisperiode, Kamer informeren.

Parlementaire agenda [10-12-2018] - Notaoverleg Big Farma (kamerstuk 34834) (4795)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

In het najaar 2019 wordt nieuw (mystery guest) onderzoek naar de landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang uitgevoerd. De Kamer wordt over de uitkomsten geïnformeerd.

Parlementaire agenda [20-12-2018] - AO Maatschappelijke opvang (4831)

Brief [13-12-2019] - Voortgangsrapportage BW MO december 2019 (29325, nr. 104) (23984)

Compleet beeld opstellen vwb gezondheidsincidenten als gevolg van gebruik van GHB en begin 2019 daarover aan TK rapporteren.

 

Brief [07-10-2019] - Kamerbrief over GHB (24077, nr. 447) (23655)

De Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2019 het Nationaal plan zwemveiligheid van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Brief [25-01-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Nispen (SP) Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister van Medische Zorg over het gebrek aan landelijke regels voor zwemlessen (ingezonden 21 december 2018) (2018Z24642) (22594)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De komende maanden zal ik met partijen werken aan een geactualiseerde agenda voor de acute zorg. Ik zal u daarover rond de zomer informeren.

Brief [10-01-2019] - Monitor acute zorg 2018 (29247, nr. 267) (22542)

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

Bij de eerstvolgende gelegenheid wordt de Tweede Kamer over de stand van zaken van de acties om schadelijke traditionele praktijken verder te kunnen bestrijden (in het kader van het programma Geweld hoort nergens thuis) en specifiek over het gesprek met de NVOG over het voorkomen van maagdenvliesherstel bij vrouwen.

Brief [14-02-2019] - antwoorden op de vragen over het adverteren voor en het meewerken aan maagdenvliesherstel in Nederland (22693)

Brief [18-02-2020] - Actieagenda Schadelijke Praktijken (24262)

Specifiek voor de slachtoffers van seksueel geweld is dat het een kwetsbare groep slachtoffers betreft, waarbij de drempel om hulp te zoeken en het seksueel geweld te melden als hoog kan worden ervaren. Daarom zijn wij met betrokken partijen in gesprek om mogelijkheden te vinden om de toegang tot het Centrum Seksueel Geweld verder te verbeteren. Zo zetten wij erop in om een tijdelijke voorziening voor één jaar in te richten waarbij slachtoffers van seksueel geweld die in de acute fase hulp zoeken bij het CSG, een vergoeding krijgen van de gemaakte kosten voor het eigen risico. Het doel van de tijdelijke voorziening is om te kunnen zien wat het effect is van het in die situaties vergoeden van het eigen risico op de (mogelijke) drempel die slachtoffers van seksueel geweld ervaren bij het zoeken van hulp of het melden van het geweld. Wij zijn verder in gesprek met Slachtofferhulp Nederland, gemeenten en medische professionals (zoals huisartsen) om slachtoffers standaard te laten wijzen op de mogelijkheid om een aanvraag voor een financiële tegemoetkoming te doen bij het SGM. Over de uitkomsten van deze gesprekken wordt de Kamer geïnformeerd.

Brief [12-02-2019] - antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Toorenburg (CDA) en Bergkamp (D66) over het bericht ‘Vrouwen zoeken vaker én eerder hulp na verkrachting’ (2018Z23872) (22677)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

De TK wordt voor het vierde kwartaal van 2019 geïnformeerd over de benadering van gemeenten die niet hebben gereageerd op de IGJ uitvraag en deze te wijzen op de wettelijke verplichting om een Wmo-toezichthouder aan te stellen. Om vast te kunnen stellen dat alle gemeenten een Wmo-toezichthouder hebben aangesteld.

Parlementaire agenda [13-02-2019] - VSO Gezond vertrouwen in toekomst van het WMO toezicht (4864)

Brief [12-11-2019] - Beleidsreactie n.a.v. rapportage IGJ over Wmo-toezicht (2018) (29538, nr. 308) (23838)

Ik verwacht u na de zomer te kunnen informeren over de uitkomsten van de kwartiermakersfase en op welke manier de werkorganisatie vorm krijgt.

Brief [13-02-2019] - Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (29248, nr. 316) (22686)

Brief [11-10-2019] - Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw Doelmatigheidsonderzoek, (29248, nr. 318) (23678)

De Tweede Kamer bij verdiepend onderzoek 113 na de zomer informeren over resultaten overleg CBS om ‘een betere foto te maken van de ‘pogingen tot suïcide of zelf toegebracht letsel’.

Parlementaire agenda [13-02-2019] - Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [14-10-2019] - Voortgangsrapportage Onderzoek suïcides en jeugd’ (32793, nr. 451) (23697)

Actuele planning plan van aanpak gezinsgerichte opvang/actieplan gezinshuizen aan de TK sturen.

Parlementaire agenda [13-02-2019] - Debat zelfdoding in de jeugdzorg (4862)

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Ik stuur een brief over wat de opgave op het gebied van wonen en zorg is (waar moeten we ons op voorbereiden gegeven de demografie) en het verwerven van het kapitaal. Ook ga ik in op de rol van de woningcorporaties.

Parlementaire agenda [20-02-2019] - AO Verpleeghuiszorg (4761)

Brief [20-12-2019] - (bouw)opgave verpleeghuiszorg in komende decennia (31765, nr. 458) (24046)

Vanaf begin van dit jaar inventariseert de inspectie per afgesloten melding van een calamiteit binnen deze sector of personeelstekorten een rol hebben gespeeld in de verblijfssituatie waar de patiënt zich bevond ten tijde van de calamiteit. Hiermee krijgen we over 2019 een representatief beeld van het aantal bij de inspectie gemelde calamiteiten waarbij personeelstekorten als één van de factoren hebben meegespeeld. Ik verwacht de resultaten van deze inventarisatie begin 2020, en ik zal deze zo spoedig mogelijk met uw Kamer delen. De inspectie maakt de resultaten openbaar op haar website.

Brief [06-03-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie op berichten Trouw.nl en bericht op De Groene Amsterdammer.nl d.d. 6 februari 2019 inzake personeelstekort in de GGZ (29282, nr. 353) (22760).

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424, nr. 528) (24432)

In de brief bij de voortgangsrapportage wachttijden van de NZa die voor het einde van het jaar aan de Kamer wordt verzonden, zal:-De staatssecretaris ingaan op het toezicht van de NZa op de zorgplicht van de zorgverzekeraars.-Naast de kwantitatieve weergave een kwalitatieve duiding worden gegeven betreffende de wachttijden, met daarbij een reactie van de staatssecretaris op elk van de aandoeningen een doorkijk naar de doelen van de ontwikkeling van de wachttijden.-De regionale doorzettingsmacht worden meegenomen in de kwalitatieve duiding.

Parlementaire agenda [06-12-2018] - AO GGZ (4811).

Brief [19-12-2019] - Voortgang aanpak wachttijden ggz (25424, nr. 504) (24039)

Eind volgend jaar informeert de staatssecretaris de Kamer over de stand van zaken betreffende het hoofdlijnenakkoord en de concrete uitwerking daarvan.

Parlementaire agenda [06-12-2018] - AO GGZ (4811).

Brief [29-06-2020] - Voortgangsbrief Hooflijnenakkoorden (2020Z12547) (24764)

Bij de brief betreffende de stand van zaken rond de zorg voor personen met verward gedrag, zal de incongruentie in de regio's — met name de nadelen daarvan, lijkt mij — worden meegenomen.

Parlementaire agenda [06-12-2018] - AO GGZ (4811).

Brief [10-12-2019] - Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen(25424, nr. 494) (23957)

De Kamer wordt geïnformeerd zodra er meer zicht is op de komst van de HAP in Woerden.

Parlementaire agenda [13-02-2019] - AO Medisch Specialistische zorg/ziekenhuiszorg (4850).

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Ik zal u uiterlijk dit najaar informeren over de sluiskandidaten die naar verwachting in het eerste en tweede kwartaal van 2020 geregistreerd worden. Ik zal dan ook weer een status overzicht geven van de al eerder aangekondigde sluiskandidaten.

Brief [11-03-2019] - Sluiskandidaten tweede helft 2019 (29477, nr. 561) (22772)

Brief [11-10-2019] - Aankondiging sluiskandidaten eerste helft 2020 (29477, nr. 618) (23685)

Voor de zomer ontvangt de kamer een brief over onderwijs en zorg waarin finale keuze scenario financiering zorg in onderwijstijd gemaakt wordt. (Hierin meenemen dat pgb thuis mogelijk blijft ook als dat op school niet meer ingezet kan worden).

Parlementaire agenda [21-02-2019] - AO Onderwijs en Zorg (4855).

Brief [30-10-2019] - Voortgang onderwijs-zorg (31497, nr. 334) (23777)

Naast de voortgangsrapportages onderwijs en jeugd komt er 2x per jaar een voortgangsrapportage over onderwijs en zorg: één voor de zomer (zie 1.) en één voor eind van het jaar.

Parlementaire agenda [21-02-2019] - AO Onderwijs en Zorg (4855).

Brief [30-10-2019] - Voortgang onderwijs-zorg (31497, nr. 334) (23777); Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

De TK wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35 070) (4871)

Brief [04-11-2019] - Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditief beperkten (35070, nr. 13) (23791)

De TK wordt na 1 juli 2020 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [04-11-2019] - Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditief beperkten (35070, nr. 13) (23791)

De TK wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling (‘prikbord’functie van Tolknet).

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [23-04-2019] - Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie) (35070, nr. 12) (22990)

Jaarlijks wordt de TK geïnformeerd over het werk van de vertrouwenspersonen jeugd, op basis van het jaarverslag van het AKJ. Daarbij moet ook ingegaan worden op de vraag in hoeverre er andere vertrouwenspersonen actief zijn (naast die van het AKJ, die door VWS worden gefinancierd).

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Voor de zomer informeer ik uw beide Kamers over het scenario dat leidt tot het optimum van toestemmingsmogelijkheden. Ik ga vervolgens graag met uw Kamer in gesprek over deze uitwerking en de aansluiting bij de bedoeling van de wet.

Brief [27-03-2019] - Commissiebrief inzake Programma Gespecificeerde Toestemming Structureel (22843)

Brief [04-10-2019] - Gespecificeerde Toestemming Structureel (27529, nr. 192) (23648)

Zorggebruikers lijken ondervertegenwoordigd als het om overstappen gaat. Ik wil meer weten over waarom deze groep nu niet overstapt en of zij belemmeringen ervaren. Daarom start ik een onderzoek, en zal ik uw Kamer hierover infomeren.

Brief [21-03-2019] - Overstapseizoen 2018-2019 (29689, nr. 965) (22823)

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Informeren over WAC advies middels voorbeelden en kwalitatieve gegevens.

Brief [28-03-2019] - Aanbieding 1e advies Wetenschappelijke Adviescommissie Een tegen Eenzaamheid (29538, nr. 290) (22848)

Brief [15-01-2020] - Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'(29538, nr. 311) (24078)

Met de volgende voortgangsrapportage Programma Een tegen Eenzaamheid informeren worden over de volgende relevante procesindicatoren:Campagne effect; Aantal lokale coalities; Aantal deelnemers van de nationale coalitie en hun bereik; Aantal initiatieven en campagnes.

Brief [28-03-2019] - Aanbieding 1e advies Wetenschappelijke Adviescommissie Een tegen Eenzaamheid (29538, nr. 290) (22848)

Brief [15-01-2020] - Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'(29538, nr. 311) (24078)

De voortgang van het actieplan bespreek ik over een aantal maanden met AZN en ZN. Ik zal uw Kamer hiervan op de hoogte stellen.

Brief [29-03-2019] - Stand van zaken ambulancezorg (29247, nr. 270) (22862)

Brief [23-06-2020] - voortgang actieplan ambulancezorg (35471, nr. 33) (24726)

«(…) Aan zo’n realisatieplan wordt op dit moment gewerkt met de meest betrokken partijen en hierover wil ik (bestuurlijke) afspraken maken. Zodra dat plan gereed is, zal ik u nader informeren».

Brief [01-04-2019] - Hulpmiddelen (32805, nr. 79) (22874)

Brief [17-10-2019] - Acties verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805, nr. 85) (23719)

De resultaten van de evaluatie van het Transparantieregister Zorg verwacht ik in de zomer van 2019 en zal ik vervolgens aan uw Kamer toezenden.

Brief [12-04-2019] - Evaluatie Transparantieregister Zorg (32620, nr. 225) (22933)

Brief [13-12-2019] - Aanbieding evaluatie Transparantieregister Zorg (32620, nr. 241) (23986)

Ik ga het vervolgtraject de komende maanden verder uitwerken en zal u voor de zomer nader informeren over de aanpak die ik voorsta.

Brief [11-04-2019] - Standpunt positionering behandeling in de Wlz (34104, nr. 247) (22924)

Brief [20-12-2019] - Kamerbrief de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek(34104, nr. 272) (24058)

Voor het zomerreces wordt uw kamer geïnformeerd over de voortgang van het actieplan.

Brief [07-03-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om een reactie van de minister voor Medische Zorg op het artikel Elsevier.nl d.d. 6 februari 2019 over 'Nederlandse ziekenhuizen kwetsbaar voor cyberaanvallen (27529, nr. 181) (22764)

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Het Bestuurlijk Overleg Hulpmiddelen is belangrijk voor gepast gebruik van hulpmiddelen. Ik blijf inzetten om door middel van samenwerking met alle betrokken partijen in de hulpmiddelenzorg te komen tot goede afspraken over kwaliteit en transparantie van vergoeding. Deze monitor van de NZa zie ik als een belangrijke eerste meting of de kwaliteit ook merkbaar verbeterd is voor de patiënt. Ik zal u van de voorgang op de hoogte houden.

Brief [18-04-2019] - Nza monitor Hulpmiddelenzorg (32805, nr. 81) (22969)

Brief [22-11-2019] - Voortgangsbrief medische hulpmiddelen (32805, nr. 88) (23873)

Ik verwacht u in het voorjaar van 2020 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek. Uiteraard dient de opleverdatum in overleg met de uitvoerder te worden vastgesteld. Mijn streven is om naast het RIVM, ook de andere ambassadeurs uit de vaccinatiealliantie te betrekken bij het proces.

Brief [11-04-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om vooraf toezending van onderzoeksopzet m.b.t. tot de aangenomen motie van het lid Veldman c.s(32793, nr. 373) (22927)

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Ik laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de wenselijkheid van het gebruik van een niet-EU cloud-aanbieder. Zodra dit advies aan mij is uitgebracht, zal ik uw Kamer nader informeren.

Brief [26-04-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Verhoeven (D66) over het bericht ‘Medische gegevens duizenden Nederlanders verplaatst naar Google: 'Riskant'’ (2019Z06460). (23013)

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Meldingen over exporteren van geneesmiddelen waar tekorten aan zijn (door apothekers met groothandelsvergunning) aan het einde van 2019 met de Kamer delen.

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [11-12-2019] - Toezeggingen geneesmiddelentekorten (29477, nr. 638) (23960)

De Kamer nader informeren over de afspraken die bestuurlijk gemaakt worden over ‘medische noodzaak’ op het recept.

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [10-02-2020] - Uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen (29477, nr. 648) (24206)

Aan de Kamer laten weten wanneer de nieuwe richtlijn medicatiebeoordelingen gereed is.

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating aan Kamer voorleggen (inclusief reactie op voorwaarden gesteld door Arno Rutte (veiligheid en start-stopcriteria)).

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [22-10-2019] - Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen (29477, nr. 621) (23737)

Schriftelijk antwoord op breder onder de aandacht brengen van medicatiebeoordeling (motie Sazias).

Parlementaire agenda [07-02-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4787)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

De minister zal bij de AZN navraag doen over ervaringen uit andere landen met hoe zij daar om gaan met ambulances waar maar heel sporadisch een beroep op wordt gedaan bijvoorbeeld in dunbevolkte gebieden, en met personeelstekorten en zal TK informeren.

Parlementaire agenda [03-04-2019] - AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

Na de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de agenda die op basis van de monitor Acute Zorg wordt gevormd.

Parlementaire agenda [03-04-2019] - AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

Dit najaar ontvangt de Kamer de uitkomst van het onderzoek naar verplichten van de griepprik onder zorgpersoneel, de suggesties van het lid Raemakers wordt meegegeven aan stas Blokhuis.

Parlementaire agenda [03-04-2019] - AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Na het zomerreces wordt de inventarisatie naar de Kamer verzonden die n.a.v. de motie bij de nota «Lachend Tachtig» is gehouden.

Parlementaire agenda [03-04-2019] - AO Acute zorg/ambulancezorg (4703)

Brief [23-09-2019] - Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang(31765, nr. 436) (23587)

Minister informeert TK over uitkomsten onderzoek ondervertegenwoordiging van zorggebruikers in groep die overstapt van zorgverzekering.

Parlementaire agenda [10-04-2019] - AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Minister stuurt monitor polissen en collectiviteiten aan TK.

Parlementaire agenda [10-04-2019] - AO Zorgverzekeringswet (4384)

Brief [24-06-2020] - Monitor polisaanbod 2020 (29689, nr. 1069) (24727)

De TK wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken centralisatie tolkvoorzieningen auditief beperkten.

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [04-11-2019] - Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditief beperkten(35070, nr. 13) (23791)

De TK wordt na 1 juli 2019 geïnformeerd over de stand van zaken uitvoering tolkvoorzieningen auditief beperkten door het UWV.

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [04-11-2019] - Stand van zaken centralisatie tolkvoorziening auditief beperkten(35070, nr. 13) (23791)

De TK wordt geïnformeerd over de wijze van matchen gebruiker – tolk bij bemiddeling (‘prikbord’functie van Tolknet).

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [23-04-2019] - Match gebruiker - tolk (prikbordfunctie) (35070, nr. 12) (22990)

Jaarlijks wordt de TK geïnformeerd over het werk van de vertrouwenspersonen jeugd, op basis van het jaarverslag van het AKJ. Daarbij moet ook ingegaan worden op de vraag in hoeverre er andere vertrouwenspersonen actief zijn (naast die van het AKJ, die door VWS worden gefinancierd).

Parlementaire agenda [07-03-2019] - Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35070) (4871)

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

De staatssecretaris zal de Kamer voor de zomer nader informeren over het oordeel van de beroepsgroepen en hoe in de toekomst om wordt gegaan met nevenbevindingen.

Brief [26-04-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de richtlijn nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker (2019Z06278), (23008)

Brief [20-12-2019] - aanbieding monitors bevolkingsonderzoeken naar kanker (32793, nr. 469) (24053)

Op korte termijn wordt gesprek met Z-CERT over (on)mogelijkheden gepland. In derde brief gegevensuitwisseling komt min MZS hierop terug.

Parlementaire agenda [17-04-2019] - Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

De Kamer informeren over hoe Jeugdzorg Nederland nav casus databescherming oppakt.

Parlementaire agenda [17-04-2019] - Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Contact met NEN inzake voortgang onderzoek naar end-to-end encryptie. In derde brief gegevensuitwisseling komt minMZS hierop terug.

Parlementaire agenda [17-04-2019] - Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

In derde brief gegevensuitwisseling voor de zomer zal worden ingegaan op veiligheid van gegevens.

Parlementaire agenda [17-04-2019] - Plenair debat Datalek in de Jeugdzorg (4888)

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Eind van dit jaar zal ik u weer informeren over de voortgang van het persona onderzoek.

Brief [25-04-2019] - Drugspreventiebeleid (24077, nr. 426) (23007)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Mijn collega’s van VWS en ik onderzoeken momenteel welke criteria zich lenen voor aanscherping van het zorgspecifieke fusietoezicht en zullen uw Kamer hier voor de zomer over informeren.

Brief [10-04-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Commissiebrief reactie op Initiatiefnota van het lid Van den Berg CDA over zorg in de regio (35138, nr. 3) (22913)

Brief [18-02-2020] - Aanscherping fusietoezicht in de zorg (24254)

De IGJ zal jaarlijks rapporteren over de stand van het Wmo-toezicht en de ontwikkeling daarvan; over 2018 zal meer specifiek worden gerapporteerd over de positionering van de Wmo-toezichthouder en over de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in het toezicht.

Brief [24-01-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake VSO Gezond vertrouwen Jaarrapportage IGJ Wmo-toezicht (29538, nr. 283) (22589)

Brief [12-11-2019] - Beleidsreactie n.a.v. rapportage IGJ over Wmo-toezicht (2018) (29538, nr. 308) (23838)

De staatssecretaris zal de Kamer december 2019 informeren over het verloop van het implementatieproces bij het wetsvoorstel GGZ in de Wlz (LZ).

Brief [13-05-2019] - Feitelijke vragen inzake Verslag van de commissie VWS over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146) (23047)

Brief [09-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Taskforce Wonen en zorg (31765, nr. 488) (24338)

De Kamer wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de landelijke werkgroep Vrouwenopvang.

Brief [19-04-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op bericht NOS.nl d.d. 2 februari 2019 'Hulp na huiselijk geweld stagneert, gezinnen lang in onzekerheid’ (28345, nr. 208) (22973)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Met minister Bruins overleggen over openheid rond vaccinprijzen om daarna de kamer hierover te informeren.

 

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Kamer informeren over inzet t.a.v. online platform c.q. databank bijwerkingen en geboortecohort onderzoek bij Lareb.

 

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Ruimere inzet van jeugdartsen in zowel de jeugdgezondheidszorg als in scholen. Nagaan hoe de extra middelen nu ingezet worden.

 

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Met de GR in gesprek over verbeteringen van het proces en daarnaast te kijken naar het parallel uitvoeren van de voorbereiding van de uitvoering.

 

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

U heeft toegezegd de voorbeelden van VVD van extra maatregelen te gaan onderzoeken.

 

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

«Ik vertrouw er op dat partijen constructief blijven samenwerken in de voorbereidingen voor de overheveling en de doorontwikkeling van samenhangende zorg in de eerste lijn. Ik zal de samenwerking actief blijven faciliteren en u in het voorjaar van 2020 informeren over de voortgang».

Brief [27-05-2019] - Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen(33578, nr. 65) (23124)

Brief [29-05-2020] - Voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zvw (24599)

TK wordt voorafgaand aan de ondertekening van het 6de deelakkoord van het Nationaal Sportakkoord geïnformeerd over de inhoud ervan.

Brief [29-05-2019] - Voortgangsbrief sportbeleid juni 2019 (30234, nr. 215) (23151)

Brief [04-10-2019] - Aanbieding concept deelakkoord 6 Topsport die inspireert! (30234, nr. 235) (23651)

Rond de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over het Early Warning System voor ziekenhuizen in financiële problemen.

 

Brief [11-10-2019] - Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen(32620, nr. 235) (23692)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over een mogelijk «kader» van het toekomstig handelen van het ministerie van VWS bij ziekenhuizen in financiële problemen met hierbinnen ruimte voor regio-specifieke maatregelen en oog voor maatwerk.

 

Brief [11-10-2019] - Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen(32620, nr. 235) (23692)

Voor de begrotingsbehandeling wordt de Kamer geïnformeerd over de gesprekken met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over knelpunten bij het aansluiten van SEH-afdelingen bij de «NEED»-kwaliteitsregistratie.

 

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

De Kamer ontvangt in het 3e kwartaal een brief over de uitvoering van de motie van de leden Dik-Faber en Rutte over het eerste deel van de motie over afspraken en informatie over alternatieve vormen van spoedzorg (29 247, nr. 280).

 

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

Het rapport over het onderzoek naar de oorzaken van de ziekenhuisfaillissementen van de commissie van Manen wordt in december aan de Kamer gestuurd.

 

Brief [19-06-2020] - Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep (31016, nr. 288) (24720)

Na de zomer zal ik u de nieuwe stand van zaken van de NZa (m.b.t. inspanningen zorgverzekeraars om wachttijden in de medisch specialistische zorg, ggz en wijkverpleging te verminderen) toesturen.

Brief [29-05-2019] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake SO Advies kwartiermaker transgenderzorg (31016, nr. 225) (23153)

Brief [19-12-2019] - NZa rapport Controles zorgverzekeraars wachttijden 2019 (32620, nr. 244) (24038)

De TK wordt aan het einde van de zomer 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van de analyse inzake de SPUK-aanvragen.

Brief [12-06-2019] - Stand van zaken Regelingen Sport (30234, nr. 216) (23200)

Brief [24-09-2019] - Analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport (30234, nr. 233) (23588)

de TK wordt binnenkort geïnformeerd over hoe er financiële ondersteuning beschikbaar kan zijn voor sporters wanneer zij in een kostbare dopingzaak verwikkeld raken.

Brief [13-05-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Update implementatie Sportakkoord(30234, nr. 214) (23056)

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Specificering van 7792: De taakopdracht van de beleidsevaluatie ‘De juiste zorg op de juiste plek’ wordt rond de zomer naar u gestuurd.

Brief [18-06-2019] - Voortgangsbrief «De juiste zorg op de juiste plek» (29689, nr. 995) (23228)

Brief [10-09-2019] - Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 (31865, nr. 153) (23534)

Eind eerste kwartaal 2020 handreiking Openbaarmaken Wmo-toezichtrapportages versturen aan Kamer incl. brief.

Brief [19-06-2019] - Wmo-toezicht - Openbaarmaken van toezichtsrapporten Wmo 2015(29538, nr. 297) (23232)

Brief [25-04-2019] - Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (23002)

Na de zomer ontvangt u, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de tweede voort-gangsrapportage van het Programma Rechtmatige Zorg 2018-2021.

Brief [19-06-2019] - Rapportage Signalen zorgfraude 2018 en Jaarbeeld Informatie Knooppunt Zorgfraude 2018 (28828, nr. 112) (23235)

Brief [26-09-2019] - Tweede voortgangsrapportage Rechtmatige Zorg 2018-2021 (28828, nr. 113) (23600)

Als reactie op de brief van 12 juli 2018, hebben diverse fracties vragen gesteld over de mogelijkheid van een vast gezicht en/of warme overdracht, in het bijzonder tussen Wmo-cliëntondersteuning en Wlz-cliëntondersteuning. Ik ben bezig met het in kaart brengen van de mogelijke oplossingsrichtingen en stem deze af met relevante stakeholders om zo de voor- en nadelen en het draagvlak voor de verschillende oplossingsrichtingen goed in beeld te krijgen. Aan de hand daarvan zal ik een beleidskeuze maken, waarover uw Kamer voor het eind van dit jaar nader wordt geïnformeerd.

Brief [20-06-2019] - Voortgang cliëntondersteuning (31476, nr. 26) (23245)

Brief [17-07-2020] - Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz (24862)

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

Brief [19-06-2019] - Aanbieden Gezondheidsraad advies «Vaccinatie tegen HPV» (32793, nr. 392) (23229)

Brief [26-09-2019] - Uitbreiding vaccinatie tegen door HPV veroorzaakte kanker (32793, nr. 446) (23601)

Ik hoop u na consultatie van betrokken partijen en een advies van de Raad van State een wetsvoorstel (voor de ambulancezorg) te kunnen voorleggen in het voorjaar van 2020.

Brief [24-06-2019] - Contouren toekomstige wetgeving ambulancezorg (29247, nr. 286) (23274)

Brief [25-04-2019] - Wetsvoorstel financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (23002)

In de tweede VGR Geweld hoort nergens thuis van 2019 informeer ik uw Kamer over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

Brief [24-06-2019] - Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland(32462, nr. 2) (23260)

Brief [18-02-2020] - Actieagenda Schadelijke Praktijken (24262)

Na het go/no go moment in februari 2020 zal ik u informeren over de besluitvorming over vervoer van personen met verward gedrag.

Brief [25-06-2019] - Vervoer van personen met verward gedrag (25424, nr. 476) (23276)

Brief [04-06-2020] - Verzamelbrief ggz, opstart reguliere ggz, uitvoering motie Segers (25424, nr. 531) (24630)

De staatssecretaris zal het onderzoek naar de effecten van de toegang tot de Wlz voor jeugdigen in juni 2020, inclusief beleidsreactie, naar de Tweede Kamer sturen.

 

Brief [08-07-2020] - Voortgang implementatie wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis». (24843)

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer per brief als blijkt dat er problemen ontstaan in de implementatie rondom beschermd wonen, pgb en/of wooninitiatieven.

 

Brief [20-12-2019] - Voortgang implementatie wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis» (34104, nr. 271) (24044)

De staatssecretaris informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Werkgroep Behandeling.

 

Brief [20-12-2019] - Voortgang implementatie wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis» (34104, nr. 271) (24044)

Ik zal de NZa verzoeken mij de uitwerking van het Zorgprestatiemodel uiterlijk begin november te doen toekomen, inclusief een toetsing met onderbouwende analyses op genoemde punten. Ik zal de Tweede Kamer hierover – en over mijn beleidsreactie daarop – vervolgens voor het einde van het jaar informeren.

Brief [02-07-2019] - Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg (25424, nr. 478) (23342)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

In september (rond prinsjesdag) stuur ik mede op basis van het augustus-advies van de NZa een brief over het capaciteitsvraagstuk en de toenemende zorgvraag. Hierin worden trends in de ontwikkeling van het beroep op zorg, de wachtlijsten en de beschikbare capaciteit opgenomen. Het spanningsveld tussen de toenemende zorgvraag en de arbeidsmarktkrapte wordt hierbij betrokken. Ook kijk ik of de wachtlijstinformatie bijstelling behoeft. Daarnaast zal ik met een voorstel komen hoe ik u regulier kan informeren over de wachtlijsten. Wanneer de commissie met een nadere precisering komt van haar vragen, zal ik die meenemen in deze brief. Voorwaarde hierbij is dat het gaat om reeds beschikbare informatie. Nieuw onderzoek is op deze korte termijn niet haalbaar.

 

Brief [23-09-2019] - Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg,(31765, nr. 437) (23586)

In september stuur ik u de definitieve Wlz-kaderbrief, waarin ook inga op het augustus-advies van de NZa.

 

Brief [18-10-2019] - Definitieve kaderbrief Wlz 2020, (34104, nr. 265) (23729)

In lijn met een eerdere toezegging stuur ik in september een brief over de vraag van mevr. Agema hoe vaak ouderen in het verpleeghuis geherindiceerd moeten worden.

 

Brief [11-10-2019] - Toezeggingen (her)indicaties (31765, nr. 451) (23686)

In de volgende voortgangsrapportage worden opgenomen:• gespecificeerde cijfers over de arbeidsmarkt• preventie in het verpleeghuis (motie van Rooijen)• sturingsvraagstuk zorgkantoren met betrekking tot zorgtechnologie en op welke manier de zorgtechnologie daadwerkelijk leidt tot arbeidsbesparing, of de minister via de zorginkoop ook de basisinfrastructuur wil verbeteren bij zorgaanbieders en op welke wijze de opschaling van technologie wordt aangepakt.• De volgende voortgangsrapportage wordt in november aan de Kamer verstuurd.

 

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Ik heb u al aangegeven dat ik in gesprek wil gaan met de VNG en gemeenten om te bezien of er meer mogelijkheden nodig zijn om de verkoop van lachgas voor oneigenlijk gebruik en het gebruik te verminderen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 24 077, nr. 426). Ik zal uw Kamer informeren over de uitkomsten van dit gesprek wanneer dat heeft plaatsgevonden.

Brief [28-06-2019] - antwoorden op de vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Voordewind (CU) over het tegengaan van het gebruik van lachgas (2019Z11423) (23304)

Brief [09-12-2019] - Integrale aanpak lachgas (24077, nr. 452) (23942)

Na het zomerreces zal ik de Tweede Kamer een voortgangsbrief toesturen over de stand van zaken van de voorbereiding van het voorwaardelijke toelatingstraject Spinraza’’. Deze toezegging pak ik op.

Brief [24-06-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over voorwaardelijke toelating van Spinraza tot het basispakket (2019Z12587) (23261)

Brief [22-10-2019] - Update Spinraza (29477, nr. 620) (23738)

Over twee maanden ontvangt de Kamer informatie over de pilot met Zilveren Kruis en Per Saldo over betere invulling van de toerusting van pgb-houders.

 

Brief [28-10-2019] - Voortgangsrapportage Agenda pgb (25657, nr. 325) (23766)

In de volgende voortgangsrapportage PGB2.0 (na de zomer) wordt nader ingegaan op de opschaalbaarheid van de software.

 

Brief [22-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Kostenoverzichtt PGB 2.0 systeem (25657, nr. 323) (23742)

Mogelijk vóór medio juni, maar in ieder geval uiterlijk in september, informeer ik de Tweede Kamer over de reactie van de NZa in hoeverre zij u de gevraagde informatie over stops (ook in relatie tot de zorgplicht van de verzekeraars) ter beschikking kan stellen.

Brief [19-06-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019 (29247, nr. 285) (23234)

Brief [01-10-2019] - Toegankelijkheid van de acute zorg (o.a. motie-Van den Berg 29247 nr. 271) (29247, nr. 291) (23621)

Na de zomer zal ik de Tweede Kamer informeren over de uitkomst van uw gesprek met de veldpartijen in de spoedzorg en met patiëntenorganisaties, waarin ik ga bekijken hoe de informatievoorziening richting patiënten over wijzigingen in het spoedzorglandschap stevig verankerd kan worden.

Brief [19-06-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO ambulancezorg d.d. 3 april 2019 (29247, nr. 285) (23234)

Brief [01-10-2019] - Concept amvb acute zorg (29247, nr. 292) (23620)

Ik hoop dit najaar tot besluitvorming te komen over de mogelijke overheveling van deze middelen en de termijn waarop dit zal gebeuren indien besloten wordt tot een overheveling. Zodra ik een besluit heb genomen zal ik uw Kamer hierover informeren.

Brief [02-07-2019] - Uitbreiding Integraal pakket aan maatregelen en Overhevelingen (29477, nr. 602) (23328)

Brief [19-12-2019] - Overheveling aanvullende geneesmiddelengroepen (29477, nr. 641) (24036)

GR brengt uiterlijk 1 juni 2020 advies uit.

 

Brief [30-06-2020] - Aanbieding Gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden (24773)

De verwachting is dat Gupta Strategists het eindrapport van het lopende onderzoek naar het vergroten van voorraadbeheer om tekorten te voorkomen eind september zal opleveren, waarna ik het rapport en mijn aanpak aan de Tweede Kamer zal versturen.

Brief [05-07-2019] - Toezeggingen tekorten geneesmiddelen (29477, nr. 605) (23375)

Brief [03-11-2019] - Ijzeren voorraad geneesmiddelen (29477, nr. 622) (23790)

In overleg met verzekeraars, het Zorginstituut en onderzoekers zal het onderzoeksprogramma voor de komende jaren verder worden uitgewerkt. In september zal ik u hierover in meer detail informeren.

Brief [05-07-2019] - Risicovereveningsmodel 2020 (29689, nr. 1016) (23382)

Brief [06-09-2019] - Risicoverevening 2020 septemberbrief, (29689, nr. 1023) (23519)

De Minister zal de Kamer dit najaar informeren over de «leidende principes» voor lokale teams.

 

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

De minister zal de Kamer dit najaar informeren over de stappen om de keten anorexiazorg te verbeteren.

 

Brief [11-11-2019] - Versterken van de jeugd-ggz (31839, nr. 698) (23834)

De minister zal de Kamer dit najaar informeren over hoe de beleidsinformatie verbeterd kan worden met het oog op een betere sturing door gemeenten c.q. werking stelsel.

 

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

1e deelonderzoek jeugd inzicht krijgen waaraan de middelen worden besteed (follow- the money).

Geplande brief [] ‒ 1e deelonderzoek jeugd inzicht krijgen waaraan de middelen worden besteed (follow- the money) (2753)

Brief [21-01-2020] - Aanbiedingsbrief TK onderzoek inzicht in besteding jeugdhulpmiddelen(31839, nr. 704) (24105)

Outline onderzoeksvraag 2e deelonderzoek naar TK voor reactie.

 

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Uitwerking afspraken met de VNG over ordening zorglandschap; ‘ik denk dat ik er net na de zomer op terug kom .. over wat dat precies behelst’Minister zal de beleidsreactie op onderzoek jeugd-ggz daarbij betrekken ‘in één pakketje richting TK’.

 

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

De minister komt in implementatie aanpakgezinshuizen terug op werkwijze inspectie in relatie tot gezinshuizen.

 

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

De minister gaat in implementatie aanpak gezinshuizen en in intensiveringen pleegzorg in op vertrouwenswerk AKJ in relatie tot gezinshuizen en pleegzorg.

 

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

De minister informeert de TK in de eerstvolgende voortgangsrapportages ZvJ over aanpak samenplaatsen broertjes/zusjes.

 

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Ik zal u in het najaar van 2019 informeren over het operationeel maken en de voortgang van Hii Holland.

Brief [02-07-2019] - Voortgangsbrief veiligheid implantaten (35043, nr. 25) (23331)

Brief [22-11-2019] - Voortgangsbrief medische hulpmiddelen (32805, nr. 88) (23873)

De TK wordt geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met de KNVB over de vereiste mate van financieel gezonde voetbalclubs.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK ontvangt aan het eind van de zomer de analyse inzake de overvraging van het beschikbare budget voor de SPUK-regeling.

 

Brief [24-09-2019] - Analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport (30234, nr. 233) (23588)

De TK ontvangt in september 2019 de uitkomst van de afspraken rondom de Green Deal Sportvelden met IenW, VWS, de sportsector en lokale overheden.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de (praktische) uitwerking van de BOSA-regeling.

 

Brief [24-09-2019] - Analyse aanvragen Specifieke Uitkering Stimulering Sport (30234, nr. 233) (23588)

De TK wordt geïnformeerd over wanneer het symposium arbeidsmarkt in de sportsector wordt gehouden en ontvangt een verslag hiervan.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek met NOC*NSF, SZW en UWV inzake knelpunten m.b.t. topsporters die een WW, WIA of Wajonguitkering ontvangen.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt dit najaar geïnformeerd over de eerste resultaten van het project sporthulpmiddelen.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK ontvangt voor het WGO 2019 een reactie op de mogelijkheden rondom een beweegapp analoog aan het Cultureel Jongerenpaspoort.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK ontvangt een update over de mogelijkheden voor aangepast sporten per gemeente en per provincie.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Voor het WGO 2019 ontvangt de TK verslag van het gesprek met OCW over de mogelijkheden om meer vrouwenvoetbal op tv te krijgen.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK ontvangt voor het WGO 2019 de uitkomst van het overleg met IenW en J&V of sportevenementen op de openbare weg in Nederland onverminderd mogelijk kunnen blijven.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

De TK wordt voor het WGO 2019 geïnformeerd over de motie (2921) over de positie van vrouwen in de sport.

 

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Ik informeer uw Kamer in het najaar nader over de uitkomsten van bestudering van het rapport van dr. Koekkoek en de bespreking hiervan met de betrokken ketenpartners. Indien hiertoe aanleiding is, zal ik u dan ook informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de persoonsgerichte aanpak en van het landelijk meldnummer niet-acuut.

Brief [05-07-2019] - Persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag (25424, nr. 479) (23372)

Brief [10-12-2019] - Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen(25424, nr. 494) (23957)

In de tweede VGR Geweld hoort nergens thuis van 2019 informeer ik uw Kamer over de aanvullende maatregelen om de aanpak van VGV te versterken.

Brief [24-06-2019] - Prevalentieonderzoek Vrouwelijke genitale verminking in Nederland(32462, nr. 2) (23260)

Brief [18-02-2020] - Actieagenda Schadelijke Praktijken (24262)

Ik verwacht de conclusies van het Zorginstituut aan het einde van dit jaar te mogen ontvangen. Ik zal het eindrapport met uw Kamer delen en op basis van de conclusies van het Zorginstituut in gesprek gaan met ggz-partijen.

Brief [02-07-2019] - Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’ (25424, nr. 477) (23334)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

Ronde tafel afbouwmedicatie organiseren met veldpartijen over het thema dat er te weinig onderzoek voorhanden is naar de wijze van afbouwen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [02-04-2020] - Rapport expertbijeenkomst Afbouwen antidepressiva hoe?’ (29477, nr. 652) (24419)

Kamer informeren wanneer richtlijn Polyfarmacie bij ouderen klaar is.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

De Kamer dit jaar informeren over stand van zaken jaarlijkse medicatiebeoordelingen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

Kamer dit jaar informeren over FAST (Future Affordabable Sustainable Therapies = voorstel EZ-VWS-OCW om Nederland een aantrekkelijk onderzoeksland te laten zijn en te laten blijven (ook klinisch onderzoek).

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [20-02-2020] - Kamerbrief FAST over instellen kwartiermaker (24269)

Visie Pia Dijkstra ‘voor één gezonde Europese Geneesmiddelenmarkt’ van een reactie voorzien en aan de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [15-10-2019] - Reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'(29477, nr. 619) (23701)

Nieuwe regeling voorwaardelijke toelating uiterlijk vierde kwartaal naar de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [22-10-2019] - Beleidskader voorwaardelijke toelating geneesmiddelen (29477, nr. 621) (23737)

In het voorjaar van 2020 stuur ik u een visie op de acute zorg (houtskoolschets) waarin wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit moet zien.

Brief [12-07-2019] - visie medisch zorglandschap (32620, nr. 233) (23423)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Begin volgend jaar de scope van de Kaderwetevaluatie Zorginstituut met de Kamer delen (voordat de studie wordt uitgevoerd). Minister haalt onderzoeksvragen uit debat, o.a. wisselwerking pakketbeheer en kwaliteitsbeleid, nieuwe ontwikkelingen, internationale vergelijkingen.

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [22-10-2019] - Kaderwetevaluatie Zorginstituut (33147, nr. 9) (23741)

Kamer op de hoogte blijven houden van agendapunten voor Europese Commissie (onder andere weesgeneesmiddelen, afhankelijkheid van een leverancier, en meer transparantie).

Parlementaire agenda [06-06-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4881)

Brief [28-11-2019] - Strategische inzet EU 2020-2024 (32620, nr. 239) (23899)

Ik ga wel verder met het zoeken naar een oplossing voor uitwisseling van informatie via elektronische uitwisseling bij spoedzorg. Ik kom aan het einde van het jaar terug op oplossingsrichting hiervoor.

Brief [12-07-2019] - Derde brief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (27529, nr. 189) (23432); Geplande brief [30-09-2020] - Vierde brief Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (2664)

Brief [20-12-2019] - Digitaal beschikbare gegevens bij spoed (27529, nr. 211) (24057)

Ik verwacht de evaluatie van het Transparantieregister zorg aan het einde van de zomer aan de TK aan te bieden. Aan de hand van de evaluatie zal ik beoordelen hoe goed het register werkt en of additionele maatregelen nodig zijn.

 

Brief [13-12-2019] - Aanbieding evaluatie Transparantieregister Zorg (32620, nr. 241) (23986)

Voortgangsrapportage medische ethiek 2020.

Brief [03-07-2019] - Voortgangsrapportage medische ethiek (34990, nr. 3) (23350)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

Voor het einde van de zomer beantwoording van de schriftelijke vragen over het wijzigingsvoorstel.

Brief [03-07-2019] - Voortgangsrapportage medische ethiek (34990, nr. 3) (23350)

Brief [12-09-2019] - Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (23546)

Niet makkelijk rode draad te ontdekken in de keuze van onderwerpen bij Lerend evalueren. Vraag vanuit kamer was of we dit anders zouden kunnen indelen; bijvoorbeeld de wijze waarop de Staat van Volksgezondheid en Zorg in elkaar zit, en dus de levensloop van mensen volgen. Toegezegd om te bekijken of hier rode draad in aan te brengen is.

 

Brief [10-09-2019] - Voortgang Pilot beleidsevaluaties VWS 2018-2019 (31865, nr. 153) (23534)

MinVWS gaat een voorstel doen voor cijfers uit programma’s naar VWS-monitor (bijvoorbeeld aantal indicatoren uit het programma Zorg voor de Jeugd die beter zijn dan indicatoren die nu in de monitor staan). VWS monitor 2x per jaar bij begroting/jaarverslag + toelichting voor keuzes van indicatoren die in monitor en indicatoren bij programma’s worden opgenomen (duiding).

 

Brief [17-09-2019] - VWS-monitor september 2019 (35300 XVI, nr. 4) (23563)

Indicatoren uit de programma’s waar mogelijk ook een plek geven in de begroting en VWS-monitor of uit de monitor in de begroting, zodat er meer samenhang in zit tussen de VWS-monitor en de begroting en de daarin gekozen indicatoren.

 

Brief [17-09-2019] - VWS-monitor september 2019 (35300 XVI, nr. 4) (23563)

Afspraak met VNG maken om het hanteren van open house te ontmoedigen.

 

Brief [15-11-2019] - Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (34477, nr. 67) (23846)

In begroting 2020 aanvullende informatie over kennis en innovatie en de ontwikkeling van e-health + kijken hoe dit concreet kan worden gemaakt (indicator?). Kamerlid Hermans: wat gebeurt er op verschillende terreinen, wat werkt wel en wat niet? Kunnen we daar inzicht in krijgen? Minister zegt toe dat er een voortgangsrapportage komt.

 

Brief [01-11-2019] - aanbieding e-healthmonitor en stand van zaken slimme zorg (27529, nr. 194) (23781)

Kijken of we een doel kunnen formuleren voor het terugdringen van de gezondheidsverschillen, en of we daar een streefpercentage aan kunnen koppelen. Poging doen om streefcijfer/indicator over hele linie van gezondheidszorg op te stellen voor verschil in sociaal economische verschillen (met het idee deze terug te dringen).

Parlementaire agenda [18-06-2019] - Wetgevingsoverleg jaarverslag 2018 (4940)

Brief [25-05-2020] - Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 (32793, nr. 481) (24562)

Er wordt bezien op welke wijze meer inzicht kan worden verkregen in het geld dat naar de directe zorg gaat en naar overhead. Analyse bestaande informatie en gesprek VGN.

Parlementaire agenda [13-06-2019] - AO Gehandicaptenbeleid (4720)

Brief [28-10-2019] - Toezegging overheadkosten gehandicaptenzorg (24170, nr. 199) (23762)

Voorafgaand aan het debat over het VN-verdrag krijgt de Kamer inzicht in de indicatoren om de voortgang te meten. Waar mogelijk wordt er iets gemeld hoe mensen de voortgang zelf ervaren.

Parlementaire agenda [13-06-2019] - AO Gehandicaptenbeleid (4720)

Brief [02-12-2019] - Indicatoren programma Onbeperkt Meedoen! (24170, nr. 201) (23915)

De wijze van ondersteunen van gemeenten bij inkoop en aanbesteden komt nadrukkelijk terug in de eerstvolgende voortgangsrapportage.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [15-11-2019] - Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (34477, nr. 67) (23846)

De Kamer ontvangt begin 2020 het advies van Clemence Ross over respijtzorg.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [03-02-2020] - Aanbieding eindrapport landelijk aanjager respijtzorg (30169, nr. 72) (24169)

Het Wmo-vervoer wordt meegenomen in de evaluatie AMvB reële prijs.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [17-02-2020] - Rapportage tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs (24248)

De begroting OCO (reeksen RA) wordt meegenomen in de VGR OCO.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [26-09-2019] - Toelichting financiering gemeenten - cliëntondersteuning (31476, nr. 29) (23599)

Het kabinetsstandpunt over LVB (inclusief IBO) wordt voor eind 2019 aan de Kamer verzonden.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [04-10-2019] - Kabinetsreactie IBO mensen met een licht verstandelijke beperking, (24170, nr. 198) (23644)

In de beleidsagenda VWS 2020 wordt een standpunt ingenomen over de prikkels tussen de Wlz, Zvw en de Wmo.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Wmo (4828)

Brief [17-09-2019] - VWS-monitor september 2019 (35300 XVI, nr. 4) (23563)

De minister van VWS stuurt de beleidsreactie samen met het actiegericht onderzoek over zzp-ers in november naar de Kamer waarbij de vragen van de commissie over de opzet van het onderzoek worden meegenomen.

Parlementaire agenda [29-05-2019] - AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [10-02-2020] - Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg (29282, nr. 396) (24219)

De minister van VWS maakt in samenwerking met de sector een aparte arbeidsmarktagenda om de uitstroom in de jeugdsector te beperken en stuurt daarover in het najaar een brief naar de Kamer. (toezegging aan mw. Ellemeet).

Parlementaire agenda [29-05-2019] - AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

De minister voor MZS zal een brief naar de Kamer sturen met de uitkomsten van het gesprek over meer modulair inrichten van de opleidingen (toezegging aan lid Kerstens).

Parlementaire agenda [29-05-2019] - AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

De minister voor MZS stuurt voor de begrotingsbehandeling, in oktober 2019, de uitkomsten van het gesprek met OCW om de derde leerweg onder de reikwijdte van het praktijkleren te laten vallen (toezegging aan hr. Geleijnse).

Parlementaire agenda [29-05-2019] - AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4785)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

De cijfers van SectorplanPlus worden nader uitgesplitst en meegenomen in de volgende voortgangsrapportage arbeidsmarkt in de zorg (toezegging aan lid Sazias).

Parlementaire agenda [02-07-2019] - Voortzetting AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4912)

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

De minister voor MZS komt in de volgende voortgangsrapportage terug met een nadere duiding op het percentage ‘cliëntgebonden functies’ (toezegging aan mw. Agema).

Parlementaire agenda [02-07-2019] - Voortzetting AO Arbeidsmarktbeleid in de zorgsector (4912)

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

De minister voor MZS komt voor de begrotingsbehandeling met een stand van zaken over de modernisering van de opleidingen.

Parlementaire agenda [05-07-2019] - VAO Arbeidsmarkt in de zorg (4928)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

Binnen 3 maanden beleidsreactie GR-advies SMA.

Brief [23-07-2019] - Advies Gezondheidsraad screening op SMA (29323, nr. 128) (23449)

Brief [28-10-2019] - Beleidsreactie advies Gezondheidsraad Neonatale screening op SMA(29323, nr. 130) (23760)

Het vaccinatiepaspoort en het realtime kunnen beschikken over vaccinatiegegevens worden meegenomen in het onderzoek naar varianten om de vaccinatiegraad te verhogen.

Parlementaire agenda [18-04-2019] - AO Medische preventie (4789)

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

We zoeken uit hoe het zit met zelf betalen van RVP-vaccinaties als je ze, noodgedwongen, bij huisarts moet halen, hier komen we richting de kamer op terug.

Parlementaire agenda [18-04-2019] - AO Medische preventie (4789)

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt de Kamer een onderzoek naar varianten om de vaccinatiegraad te verhogen.

Parlementaire agenda [18-04-2019] - AO Medische preventie (4789)

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

De Tweede Kamer wordt per brief geïnformeerd over de landelijke campagne rondom veilig vrijen.

Parlementaire agenda [18-04-2019] - AO Medische preventie (4789)

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Rol van kappers in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Brief [02-07-2019] - Tweede Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 223) (23339)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Volgende voortgangsrapportage GI inclusief ingevulde versie impactmonitor.

Brief [02-07-2019] - Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake over het bericht ‘Zorg voor patiënten met psychoses is ondermaats’ (25424, nr. 477) (23334)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

In de kamerbrief over passend onderwijs is aangekondigd dat wij, naast de reeds eerder ingezette maatregelen, gemeenten en samenwerkingsverbanden gaan ondersteunen bij de invulling van een gezamenlijke poortwachtersfunctie. Het gaat dan veelal om een orthopedagoog die een schifting maakt tussen de leerlingen die voldoen aan de kenmerken van EED en in het kader van de Jeugdwet moeten worden geholpen of dat onderwijs een taak heeft om de juiste ondersteuning te bieden. Hiertoe gaan wij dit jaar een handreiking ontwikkelen.

Brief [12-07-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Peters (CDA) over de dyslexie industrie (2019Z11237). (23439)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Ik ga me beraden op dit advies en zal uw Kamer binnen drie maanden informeren over mijn reactie.

Brief [15-07-2019] - Aanbieden GR advies gordelroos (32793, nr. 407) (23440)

Brief [03-10-2019] - Brief vaccinaties waaronder jaarlijkse griepmonitor (32793, nr. 447) (23641)

In het verslag van het schriftelijk overleg dat op 20 november 2018 aan uw Kamer is toegezonden (Kamerstukken II vergaderjaar 2018-2019, 31016, nr. 150), heb ik toegezegd dat ik de documenten die ik aan de onderzoekscommissie Van Manen overhandig, tevens vertrouwelijk ter inzage aan de Tweede Kamer beschikbaar stel.

 

Brief [13-08-2019] - Inzage documenten VWS t.b.v. commissie Van Manen (31016, nr. 249) (23457)

De minister stuurt de Kamer in het najaar/ na de zomer met een agenda acute zorg, opgesteld met de HLA-partijen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

De minister stuurt de Kamer in het voorjaar 2020 een houtskoolschets over de acute zorg; de basis op orde mbt de acute zorg, inclusief regionale verschillen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

De minister informeert de Kamer over het verloop van een gesprek van de IGJ met de ondernemingsraad van het LUMC, waarin het verhaal over de situatie op de SEH vanuit het verpleegkundig personeel van het LUMC wordt belicht (PVV).

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo (31016, nr. 251) (23514)

Ik zal het regiobeeld voor de Haagse regio met de Kamer delen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Ik zal het overzicht van de zorgverzekeraars over wanneer zij welk regiobeeld af hebben na ontvangst naar de Kamer sturen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

In de volgende preventiemonitor zal aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van de gecombineerde leefstijlinterventies. Dat is een toezegging richting mevrouw Sazias.

Parlementaire agenda [03-07-2019] - AO Eerstelijnszorg (4613)

Brief [09-12-2019] - Factsheet Monitor GL (32793, nr. ‒ 463) (23956)

Het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving over het toekomstperspectief van BIG-registratie voor doktersassistenten zal in het najaar van dit jaar naar de Kamer worden gestuurd. Dat is een toezegging richting mevrouw Ploumen.

Parlementaire agenda [03-07-2019] - AO Eerstelijnszorg (4613)

Brief [10-10-2019] - RVS advies De B van Bekwaam (29282, nr. 382) (23670)

Nog deze zomer wordt de rechtstreekse doorverwijzing door fysiotherapeuten in het bestuurlijk overleg besproken. Dat is een toezegging richting de heer Raemakers.

Parlementaire agenda [03-07-2019] - AO Eerstelijnszorg (4613)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Zo mogelijk wordt de Kamer nog voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de krachtige basiszorg en de daaraan gerelateerde pilots. Dat is ook een toezegging in de richting van de heer Raemakers.

Parlementaire agenda [03-07-2019] - AO Eerstelijnszorg (4613)

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744)

Ik zal uw Kamer begin oktober weer informeren over de voortgang van de vervanging van de certificaten.

Brief [04-09-2019] - Vervanging UZI-certificaten (26643, nr. 629) (23511)

Brief [04-10-2019] - Voortgang vervanging UZI-certificaten (26643, nr. 639) (23652)

In mijn brief in juni 2020 over de risicoverevening 2021 zal ik u informeren over de uitkomsten van de onderzoeken die komend onderzoeksjaar tot afronding komen.

Brief [06-09-2019] - Risicoverevening 2020 septemberbrief, (29689, nr. 1023) (23519)

Brief [18-06-2020] - Risicovereveningsmodel 2021 (29689, nr. 1067) (24714)

De Kamer informeren over de eerste kwartaalcijfers 2017-2019 niet-gecontracteerde zorg wijkverpleging zodat een goede vergelijking tussen deze kwartalen mogelijk is.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Wijkverpleging (4852)

Brief [11-02-2020] - Rapportages (niet-)gecontracteerde wijkverpleging en lijst Pointer (23235, nr. 198) (24228)

De Kamer informeren over de stand van zaken intensieve kindzorg.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Wijkverpleging (4852)

Brief [28-10-2019] - stand van zaken intensieve kindzorg (34104, nr. 266) (23761)

De Kamer informeren over de financiering van de coördinatiepunten ELV vanaf 2020.

Parlementaire agenda [11-09-2019] - AO Wijkverpleging (4852)

Brief [14-10-2019] - Voorhangbrief prestatie ‘coördinatiefunctie verblijf’ (31765, nr. 452) (23700)

De staatssecretaris stuurt dit najaar een plan ‘aanpak dakloosheid’ naar de TK.

Brief [17-09-2019] - Plan terugdringen dakloosheid (29325, nr. 102) (23564)

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

De verwachting is dat prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan begin oktober zijn bevindingen met mij zal delen, waarna ik uw Kamer zal informeren over het vervolg.

Brief [23-09-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief inzake overgangsregeling wetsvoorstel BIG-II,(29282, nr. 380) (23579)

Brief [08-10-2019] - Resultaten verkenning regieverpleegkundige (29282, nr. 381) (23667)

De TK zal medio oktober worden geïnformeerd over de gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad (Arrest Hoge Raad rookruimten).

Brief [27-09-2019] - Arrest Hoge Raad rookruimten horeca (32011, nr. 71) (23602)

Brief [18-10-2019] - Gevolgen arrest Hoge Raad over rookruimtes (32011, nr. 72) (23724)

In afwachting van de beoordeling worden alle mogelijke beleidsopties bekeken, zodat na de risicobeoordeling snel passend kan worden gehandeld. In het najaar zal ik samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid uw Kamer hierover nader berichten.

Brief [02-10-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over de gevolgen van lachgas in het verkeer (2019Z15747), (23635)

Brief [09-12-2019] - Integrale aanpak lachgas (24077, nr. 452) (23942)

In afwachting van de beoordeling worden alle mogelijke beleidsopties bekeken, zodat na de risicobeoordeling snel passend kan worden gehandeld. In het najaar zal ik samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid uw Kamer hierover nader berichten.

Brief [02-10-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over de toename van het gebruik van lachgas in het verkeer (2019Z15710), (23634)

Brief [09-12-2019] - Integrale aanpak lachgas (24077, nr. 452) (23942)

Ik ga bij AZN navragen naar de brancherichtlijnen over de snelheden van ambulances en of er een stijgende tendens is dat ambulancechauffeurs snelheidsboetes moeten betalen. Ik ga uw Kamer daarover schriftelijk informeren (Raemakers D66).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [03-12-2019] - toezeggingen AO ambulancezorg 3-10-2019 (29247, nr. 308) (23917)

Ik zal AZN vragen naar de planning en voortgang van een systeem voor urgentieclassificatie en uw Kamer hier in het laatste kwartaal van 2019 over informeren (Ploumen, PvdA).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [03-12-2019] - toezeggingen AO ambulancezorg 3-10-2019 (29247, nr. 308) (23917)

Ik zal in het laatste kwartaal van 2019 de Kamer per brief informeren over het verschil in cijfers en de eerdere Kamervragen over de situatie in Voorne Putten, hiervoor volgt nog overleg met Mevr. Agema (PVV).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [21-11-2019] - ambulancezorg op Voorne Putten (29247, nr. 297) (23864)

Ik zal de Kamer per brief informeren waarom het ziekenhuis in Assen wel kan blijven bestaan en in Hoogeveen niet (Van Gerven, SP).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [29-10-2019] - Toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en Zuidoost Groningen (31016, nr. 254) (23771)

Ik zal bij AZN navraag doen naar de betrokkenheid van verpleegkundigen bij het opstellen van de kwaliteitskader. Hier zal ik schriftelijk op terug komen (Raemakers, D66 en van der Berg, CDA).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [03-12-2019] - toezeggingen AO ambulancezorg 3-10-2019 (29247, nr. 308) (23917)

Ik ga de Gezondheidsraad vragen om in hun advies voor het alternatief voor de 45 minutennorm het thema van de AED’s en de burgerhulpverlening te betrekken (Raemakers, D66).

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [17-10-2019] - Verzoek om stand van zakenbrief over de voortgang bij de brieven die in het algemeen overleg Orgaandonatie geagendeerd staan, (33506, nr. 38) (23712)

Ik zal in de houtskoolschets over de acute zorg ook de thema’s marktwerking, financiering en innovatieve methode meenemen.

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Ambulancezorg/Acute Zorg (4929)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

De brief die eerder aan de TK is toegezegd over de uitwerking van de vergunningplicht, zal worden aangevuld met het tijdspad voor het wetstraject Wtza 2.0.

Parlementaire agenda [26-09-2019] - Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (4961)

Brief [25-11-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (34767, nr. 19) (23878)

Ik stuur u dit najaar het IGJ beeld over het Wmo-toezicht van gemeenten. Dit beeld zal niet alleen over de kwantiteit gaan maar ook over de kwaliteit.

Parlementaire agenda [26-09-2019] - Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (4961)

Brief [12-11-2019] - Beleidsreactie n.a.v. rapportage IGJ over Wmo-toezicht (2018) (29538, nr. 308) (23838)

Ik stuur u voor de begrotingsbehandeling een brief over de capaciteit van de inspectie en hoe die zich verhoudt tot haar toezichtstaken.

Parlementaire agenda [26-09-2019] - Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (4961)

Brief [14-10-2019] - Capaciteit IGJ (33149, nr. 56) (23698)

Ik leg aan de Inspectie voor of het aantal calamiteiten en de stijging van het aantal calamiteiten in de thuiszorg en de verpleeghuiszorg aanleiding vormen om daar aanvullend onderzoek naar te doen.

Mondeling vragenuur 1 oktober 2019

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

De minister komt in het najaar/ na de zomer met een agenda acute zorg, opgesteld met de HLA-partijen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

De minister komt in het voorjaar 2020 met een houtskoolschets over de acute zorg; de basis op orde mbt de acute zorg, inclusief regionale verschillen.

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

De minister informeert de Kamer over het verloop van een gesprek van de IGJ met de ondernemingsraad van het LUMC, waarin het verhaal over de situatie op de SEH vanuit het verpleegkundig personeel van het LUMC wordt belicht (PVV).

Parlementaire agenda [26-06-2019] - AO Spoedzorg LUMC/Bronovo (4921)

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo (31016, nr. 251) (23514)

Ik ben voornemens de partijen op korte termijn uit te nodigen voor een gezamenlijk gesprek, om te bezien of en hoe een vervolgproces tot stand kan komen. Belangrijk hierbij vind ik dat alle partijen voldoende zicht hebben op de wensen van hun achterban die zij vertegenwoordigen. Met dit in gedachten zal ik samen met partijen zoeken naar een goede datum voor het gesprek. Na afloop van het gesprek zal ik uw Kamer weer informeren. Tevens zal ik u dan informeren over de overige onderdelen uit het wetsvoorstel, zoals de adviestaak voor het Zorginstituut Nederland.

Brief [08-10-2019] - Resultaten verkenning regieverpleegkundige (29282, nr. 381) (23667)

Brief [19-12-2019] - Ontwikkelingen Wet BIG (29282, nr. 392) (24030)

De minister van VWS zal u begin 2020 informeren over de leerpunten die uit deze pentesten voor de jeugdzorg en mogelijk het brede zorgveld zijn gekomen. Aan de hand van de pentest resultaten zal ik in de loop van 2020 nadere besluiten nemen over de wenselijkheid en tempo van aansluiting van jeugdhulpinstellingen bij Z-CERT.

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Ik stuur u de aangepaste concept-AmvB.

Parlementaire agenda [09-09-2019] - Notaoverleg over de initiatiefnota over zorg in de regio (Kamerstuk 35138) (4923)

Brief [01-10-2019] - Concept amvb acute zorg (29247, nr. 292) (23620)

Zodra er nieuwe informatie is zal ik de Kamer informeren (Incident Listeria in vleesproducten).

Brief [04-10-2019] - Incident Listeria in vleesproducten (26991, nr. 558) (23654)

Brief [05-12-2019] - Afronding incident Listeria in vleesproducten (26991, nr. 562) (23933)

Minister van VWS zal de TK van tijd tot tijd informeren over de voortgang van het verbeteren van de uitvoering bij het CAK (toezegging aan commissie).

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Eigen bijdragen in de zorg (4622)

Brief [18-02-2020] - Evaluatie CAK 2013-2018 ik het kader van de Kaderwet Zbo's (24252)

Minister voor MZS zal de TK informeren over het rondetafelgesprek (waarbij brancheverenigingen, patiënten(organisaties), consultatiebureaus en zorgverzekeraars ook worden betrokken) over kinderen die niet naar de tandarts gaan en in zijn algemeenheid het bereikbaar en beschikbaar houden van mondzorg. Belangrijk is welke redenen achter de zorgmijding zitten bij kinderen en ouders (toezegging aan commissie).

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Eigen bijdragen in de zorg (4622)

Brief [03-02-2020] - Mondzorg Jeugdigen (33578, nr. 78) (24167)

Minister voor MZS gaat met zorgverzekeraars in gesprek en zal de TK inlichten over de vraag welke acties zorgverzekeraars inzetten (naar voorbeeld DSW en CZ) om zorgmijden tandzorg bij kinderen te voorkomen (toezegging D66).

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Eigen bijdragen in de zorg (4622)

Brief [25-10-2019] - Brief dat ouders niet voor mondzorg van hun kind hoeven te betalen(29689, nr. 1031) (23750)

Onderzoeken wat het bereik en de effecten zijn van campagnes en daarbij de cijfers vergelijken tussen de campagnes voor het overstapseizoen zorgverzekeraars voor dit en vorig jaar (toezegging VVD).

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Eigen bijdragen in de zorg (4622)

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Minister voor MZS: CPB-onderzoek met cijfers over vrijwillig eigen risico naar de TK sturen (toezegging 50Plus).

Parlementaire agenda [12-09-2019] - AO Eigen bijdragen in de zorg (4622)

Brief [01-10-2019] - CPB-onderzoek inzake vrijwillig eigen risico (29689, nr. 1025) (23624)

In de brief die voor de begroting wordt verstuurd (Korte termijn aanpak wachtlijsten verpleeghuiszorg) zal de Minister nader ingaan op het aanbod van VV4.

Brief [15-10-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over het (aankomende) tekort aan verpleeghuisplekken (2019Z16125), (23704)

Brief [18-10-2019] - Korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg (31765, nr. 453) (23727)

Ik heb het Trimbos gevraagd om een recente stand van zaken van de wetenschap te geven over onder meer de schadelijkheid van de elektronische sigaret. Dit onderzoek zal ik voor het einde van het jaar met uw Kamer delen.

Brief [17-10-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over misleidende reclame van e-sigaretten (2019Z15772). (23721)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

Naar verwachting heeft het RIVN het advies eind november gereed. Ik zal uw Kamer voor het eind van het jaar informeren over mijn vervolgstappen.

Brief [20-09-2019] - Vertraging uitnodigingen bevolkingsonderzoek borstkanker (32793, nr. 445) (23576)

Brief [20-12-2019] - aanbieding monitors bevolkingsonderzoeken naar kanker (32793, nr. 469) (24053)

Ik ga de komende periode met de NZa aan de slag om de raming van de benodigde middelen in 2020 scherper in beeld te krijgen. Over de uitkomsten hiervan informeer ik u in de voorlopige kaderbrief Wlz 2021, die ik zoals gebruikelijk in juni aan u doe toekomen.

Brief [18-10-2019] - Definitieve kaderbrief Wlz 2020, (34104, nr. 265) (23729)

Brief [10-06-2020] - Voorlopige kaderbrief WLZ 2021 (34104, nr. 282) (24667)

Schriftelijke terugkoppeling aan TK over het meenemen van tarieven door ACM bij gesprekken met de zorgsector over samenwerking op inkoop ICT.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Bij onderzoek publieke rol Z-CERT wordt de GGZ meegenomen. De Kamer wordt hierover uiterlijk eins 2019 schriftelijk geïnformeerd.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Brief over voortgang PGB 2.0.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [22-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Kostenoverzichtt PGB 2.0 systeem (25657, nr. 323) (23742)

Resultaten onderzoek OVV mbt ICT-storingen in ziekenhuizen delen met TK, voorzien van reactie minister.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [18-02-2020] - OVV onderzoek naar digitale veiligheid van ziekenhuizen ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’ (24261)

Dit jaar nog een (wets)voorstel voor het beschikbaar hebben van basisgegevens in geval van acute zorg.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [20-12-2019] - Digitaal beschikbare gegevens bij spoed (27529, nr. 211) (24057)

Nog dit kwartaal een appreciatie van het idee van een melding achteraf na inzage door een zorgverlener in persoonlijk dossier.

Parlementaire agenda [09-10-2019] - AO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (4882)

Brief [13-12-2019] - Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509) (27529, nr. 209) (23980)

Uitkomsten patientenonderzoek kwartiermaker transgenderzorg aan de Kamer toezenden.

Brief [24-10-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het bericht dat transgenderzorg wordt belemmerd door een monopolie (2019Z17181). (23746)

Brief [26-11-2019] - Stand van zaken transgenderzorg (23886)

De staatssecretaris streeft ernaar de verkenning naar een meer verplichtende variant van MDT in het najaar 2020 af te ronden en in het voorjaar 2020 de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken van de verkenning naar de drie varianten.

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Op dit moment werkt het Trimbos-instituut aan een projectvoorstel om deze preventieaanpak te realiseren. Medio november moeten de grote lijnen van deze aanpak bekend zijn. Eind 1e kwartaal 2020 zal een uitgewerkt plan beschikbaar zijn. Zodra de precieze invulling van de aanvullende preventieaanpak beschikbaar is, zullen wij uw Kamer daarover informeren.

Brief [29-10-2019] - preventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen (34997, nr. 32) (23774)

Brief [26-06-2020] - Advies cannabispreventie experiment gesloten coffeeshopketen (2020Z12382) (24745)

Ik zal de Kamer informeren over relevante ontwikkelingen in het kader van samen spelen. Ik zal dat zo nodig en mogelijk meenemen in de volgende voortgangsrapportage over het programma Onbeperkt meedoen!

Brief [04-11-2019] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bergkamp (D66) over de (on)toegankelijkheid van speeltuinen voor kinderen met een beperking (2019Z19678) (23803)

Brief [02-12-2019] - Aanbieding SamenSpeelAkkoord (24170, nr. 202) (23916)

Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen toezenden aan TK.

Brief [06-11-2019] - Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805, nr. 87) (23815)

Brief [31-01-2020] - Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805, nr. 103) (24165)

Toezending fase 1 onderzoek april 2020 aan TK.

Brief [15-11-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief over de moties inzake onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieen en de motie m.b.t. strafbaarstelling (28345, nr. 225) (23848)

Brief [10-06-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake SO Onderzoek naar blootstelling aan homogenezingstherapieën (28345, nr. 233) (24722)

De deeltijdfactor op arbeidsmarkt en daarover in gesprek gaan met Actiz, zal in de vgr Werken in de zorg een update komen.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Analyse van onderuitputting wijkverpleging.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [10-06-2020] - financieel kader wijkverpleging (23235, nr. 210) (24660)

Eind dit jaar ligt er een plan van aanpak Taskforce wonen en zorg. Dit naar TK sturen.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [21-01-2020] - Plan van aanpak Taskforce Wonen en Zorg (31765, nr. 477) (24099)

Brief aan TK over wat de grenzen zijn aan wat we willen en kunnen m.b.t. donorzaad.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [29-11-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen medische ethiek (32011, nr. 76) (23910)

ZonMw verzoeken om (het stimuleren van het) het gesprek over het levenseinde tussen de huisarts en patient mee te nemen in het vervolg op het programma Palliantie en de Kamer hierover te informeren.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Voor WGO Jeugd terugkomen op amendement 8 specialistische jeugdcentra, ingediend APB TK, oordeel Kamer.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [11-11-2019] - Versterken van de jeugd-ggz (31839, nr. 698) (23834)

Een brief over de 100 plekken, de ambulante teams en met name de complexe casuïstiek.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [17-02-2020] - Complexe zorgvragen (24249)

Brief over traject om een preventieve inzet van de Wlz mogelijk te maken (niet-patiëntgebonden financiering).

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [23-12-2019] - Domeinoverstijgende samenwerking (31765, nr. 459) (24059)

Brief voortgang actieteam/plan hulpmiddelen.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [31-01-2020] - Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805, nr. 103) (24165)

Kamer informeren over het vervolg op het Deltaplan Dementie, dat in 2020 afloopt.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [03-12-2019] - nationale dementie strategie (25424, nr. 491) (23924)

In houtskoolschets acute zorg beargumenteerd ingaan op de vraag waarom de acute zorg wel of niet in een NEDAB-vorm moet plaatsvinden.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Nog deze week een brief naar de Kamer sturen over de Nederlandse maatregel om het tekort aan geneesmiddelen aan te pakken door het instellen van de plicht om een voorraad te hebben.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [03-11-2019] - Ijzeren voorraad geneesmiddelen (29477, nr. 622) (23790)

Nog voor de kerst nader berichten over knelpunten in de huisartsenzorg voor verstandelijk gehandicapten. Minister heeft toegezegd het overleg tussen de beroepsgroepen te willen steunen, dit te organiseren en de Kamer hier voor de kerst over te informeren.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [20-12-2019] - Kamerbrief de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek(34104, nr. 272) (24058)

Als de informatie beschikbaar is zal de minister in de stand van zakenbrief over het programma Preventie in het Zorgstelsel een stand van zaken geven over het aantal te vergoeden uren kinderdiëtiek.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

Informeren Kamer over de hoe de doelmatigheid (effecten afgezet tegen financiële consequenties) van de maatregelen in het kader van het preventieakkoord in beeld wordt gebracht in de RIVM-monitoring over het akkoord.

Parlementaire agenda [31-10-2019] - Begrotingsbehandeling VWS : Antwoord Regering, inclusief tweede termijn Kamer, re- en dupliek. (4964)

Brief [05-12-2019] - Voortgang Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 462) (23934)

Ik zal u in het voorjaar van 2020 uitgebreider informeren over het ondersteuningsprogramma. Ik zal dan ook ingaan op de monitor naar de stand van zaken van de inkoop in het sociaal domein die ik laat verrichten.

Brief [15-11-2019] - Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (34477, nr. 67) (23846)

Brief [10-02-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Nader verslag vaste TK commissie(34477, nr. 70) (24214)

Bij e-sigaretonderzoek relatie met gewone sigaretten betrekken (effectief SMR-middel?): Ik wil natuurlijk wel dat onderzoek doen. Misschien dat het tot heel nieuwe en verrassende inzichten leidt. Ik zal het onderzoek en onze duiding daarvan met u delen.

Parlementaire agenda [03-09-2019] - Debat preventieakkoord (4920)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

Op 26 september jl. heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd over mijn besluit over het advies ‘Vaccinatie tegen HPV’ van de Gezondheidsraad. De keuze voor het vaccin wordt daarom uitgewerkt in het kader van de aanbestedingsprocedure. Zodra een besluit is genomen, wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

 

Brief [29-06-2020] - Kamerbrief Aanbieding Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang 'Verder met vaccineren’ (24774)

Ik zal het advies van de kwartiermaker transgenderzorg over de vraag hoe de transgenderzorg zorg zich op de (middel-)lange termijn moeten ontwikkelen begin volgend jaar met een reactie van mijn hand naar de Eerste en Tweede Kamer sturen. In dat advies zal ook de verwachte ontwikkeling van de vraag en de capaciteit van het aanbod aan de orde komen.

Brief [26-11-2019] - Stand van zaken transgenderzorg (23886)

Brief [26-06-2020] - Toekomstvisie Transgenderzorg (2020Z12369) (24755)

Medio november 2019 informeer ik uw Kamer per brief over de hoofdlijnen van het dementiebeleid vanaf 2021.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [03-12-2019] - nationale dementie strategie (25424, nr. 491) (23924)

Via de derde Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis zal ik de Kamer eind november informeren over de uitvoering van de kwaliteitsplannen van de verpleeghuizen in 2019.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr.-88) (23780)

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Via de derde Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis zal ik de Tweede Kamer dit najaar nader informeren over de uitvoeringsgegevens van het kwaliteitsbudget 2019.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Recente cijfers laten zien dat er in de verpleeghuiszorg ook daadwerkelijk meer personeel per cliënt beschikbaar komt. In de derde voortgangsrapportage van het programma Thuis in het Verpleeghuis die ik uw Kamer later dit jaar toestuur, ga ik daar nader op in.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Monitor abonnementstarief: Ik zal uw Kamer in december 2019 informeren over de eerste deelrapportage en over de resultaten van het bestuurlijke gesprek hierover met de VNG.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [04-12-2019] - Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie (29538, nr. 309) (23930)

Zodra het onderzoek van de NZa naar de vindbaarheid van polisinformatie is afgerond zal dit naar de Kamer worden gestuurd.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [25-11-2019] - Vindbaarheid informatie websites zorgverzekeraars (29689, nr. 1033) (23883)

Ik ben een onderzoek gestart omdat ik meer wil weten over waarom sommige groepen zorggebruikers nu niet overstappen en of zij belemmeringen ervaren. Ik verwacht u in het voorjaar van 2020 te kunnen informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Het polisaanbod voor 2020 zal worden gemonitord en met de Kamer worden gedeeld.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [24-06-2020] - Monitor polisaanbod 2020 (29689, nr. 1069) (24727)

Ik zal voor de houtskoolschets acute zorg bekijken of er een vorm van zorgcoördinatie kan komen, een soort van verkeerstoren, waarbij je voor niet levensbedreigende acute zorg naar één nummer belt waar gekeken wordt wat je nodig hebt, of je thuis kan blijven, of er iemand naar je toe komt of dat je naar de spoedpost moet komen. Ik zal hierbij ook de ervaringen uit het buitenland meenemen.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

De minister streeft ernaar de resultaten van de uitvoering van motie Van den Berg (Kamerstukken 2018/19, 35000 XVI, nr. 32) over het polisaanbod worden voor het zomerreces toe te sturen.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [24-06-2020] - Monitor polisaanbod 2020 (29689, nr. 1069) (24727)

Zodra het Zorginstituut zijn opvatting heeft kunnen geven over de leidraad van de NVOG zal ik uw Kamer nader informeren over het vervolg inclusief het vormgeven van een klinische trial. Ik hoop u hierover meer te kunnen melden in het kader van de voorjaarsnota 2020.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

In het voorjaar van 2020 zal de staatssecretaris van VWS, uw Kamer informeren over de stand van zaken (omtrent aanpak/preventie van overgewicht bij kinderen en het effect van meer uren diëtiek voor kinderen).

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

Volgend voorjaar zal ik u hierover nader rapporteren (over aanpak omtrent implementatie van vier bestaande interventies op het gebied van preventie: 1) valpreventie, 2) welzijn op recept, 3) aanpak overgewicht bij kinderen, 4) leefstijlinterventies bij diabetes).

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

Betrekken bij Plan van Aanpak Dakloosheid: Voorstel om voormalig daklozen op te leiden zodat zij hun kennis en ervaringen kunnen inzetten om het daklozen aantal te verkleinen/helpen.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

Betrekken bij Plan van Aanpak Dakloosheid: project in Amsterdam «Onder de Pannen».

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

Betrekken bij Plan van Aanpak Dakloosheid: de inzet van clientondersteuners en andere belangenbehartigers.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

Het Trimbos-instituut zal de effecten van de zoete smaakjes – bijvoorbeeld als het gaat om de aantrekkelijkheid van de e-sigaret voor jongeren – daarin meenemen. Deze wetenschappelijke stand van zaken zal ik voor het einde van het jaar met uw Kamer delen.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

Betrekken bij Plan van Aanpak Dakloosheid: Wonen, financiële bestaanszekerheid, schuldenaanpak, opleiding, toeleiding naar werk en zorg, en begeleiding.

Brief [31-10-2019] - Antwoorden begrotingsbehandeling VWS 2020 (2019Z20783)(35300 XVI, nr. 88) (23780)

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

Ik blijf dan ook eerst met de partijen verder werken aan de vraagstukken die nu voorliggen en zal uw Kamer in het voorjaar van 2020 op de hoogte stellen van de voortgang van het traject (om de bemensing van de ANW-diensten via een afsprakenstelsel te regelen).

Brief [21-11-2019] - Avond-, nacht en weekenddiensten ggz (25424, nr. 489) (23868)

Brief [04-06-2020] - Verzamelbrief ggz, opstart reguliere ggz, uitvoering motie Segers (25424, nr. 531) (24630)

Brief (van minister MZS) met nadere uitleg over het gebruik van het instrumentarium van de stuurgroep Ondervoeding.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - Tweede termijn AO Wijkverpleging (4967)

Brief [17-03-2020] - Ondervoeding (29389, nr. 102) (24377)

Brief met een beschrijving van het proces om tot het toekomstperspectief (een herkenbaar en aanspreekbaar team) wijkverpleging te komen. Tevens (op verzoek van CDA/Slootweg) in deze brief toevoegen de processtappen om te komen tot een nieuwe bekostiging in de wijkverpleging.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - Tweede termijn AO Wijkverpleging (4967)

Brief [02-12-2019] - Proces toekomstperspectief en bekostiging wijkverpleging (23235, nr. 187) (23913)

Brief met een nadere uitwerking van het toekomstperspectief/het herkenbare aanspreekbare team wijkverpleging.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - Tweede termijn AO Wijkverpleging (4967)

Brief [02-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Wijkverpleging (24311)

Zoals aangegeven in de eerdergenoemde brief van 9 juli jl. onderzoeken we of de maatregelen [zoals opgenomen in het voorgenomen wetsvoorstel integere bedrijfsvoering] waar relevant en mogelijk niet alleen gelden voor de verzekerde zorg (Zvw en Wlz), maar ook voor het sociaal domein (Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)) van toepassing kunnen zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande rollen en verantwoordelijkheden binnen een decentraal stelsel. Voor de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering worden de in deze brief aangekondigde maatregelen betrokken bij de uitwerking van de aangekondigde verbetering van de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zoals beschreven in de brief van de minister van VWS van 7 november jl.

Brief [25-11-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (34767, nr. 19) (23878)

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Zoals aangegeven in de eerdergenoemde brief van 9 juli jl. onderzoeken we of de maatregelen [zoals opgenomen in het voorgenomen wetsvoorstel integere bedrijfsvoering] waar relevant en mogelijk niet alleen gelden voor de verzekerde zorg (Zvw en Wlz), maar ook voor het sociaal domein (Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)) van toepassing kunnen zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de bestaande rollen en verantwoordelijkheden binnen een decentraal stelsel. In de door de minister van VWS toegezegde brief over het toezicht op de Wmo, die is toegezegd in het AO IGJ van 13 november jl., komen we hierop terug wat betreft de Wmo.

Brief [25-11-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake stand van zakenbrief over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (34767, nr. 19) (23878)

Brief [10-02-2020] - Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo (29538, nr. 314) (24212)

De resultaten inclusief beleidsreactie van het onderzoek naar de kwaliteitstoeslag van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden op korte termijn aan de Kamer gestuurd.

Brief [22-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Toelichting tarieven pgb (25657, nr. 320) (25657, nr. 324) (23743)

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

In zijn brief van 21 maart jl. aan de Tweede Kamer heeft mijn collega, de minister voor medische zorg, aangekondigd een onderzoek te laten uitvoeren naar overstapbelemmeringen onder zorggebruikers. Bij dit onderzoek zal het onderzoeksbureau ook gevraagd worden aandacht te besteden aan budgethouders. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in de eerste helft van 2020 met de Tweede Kamer worden gedeeld.

Brief [22-10-2019] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Toelichting tarieven pgb (25657, nr. 320) (25657, nr. 324) (23743)

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

De minister komt voor 1 maart 2020 in een brief aan de Tweede Kamer met een verdere uitwerking van de brief van 7 november ‘Organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering’. In deze brief komt onder meer terug:- Rol van scheidsrechter van de Jeugdautoriteit;- Bindende uitspraken over tarieven door Jeugdautoriteit;- Gemeentelijke autonomie en democratische legitimatie bij nadere uitwerking ordening jeugdhulplandschap.- Borging van jeugd-GGZ in wijkteams.

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Onderzoeksresultaten dyslexiezorg komen in voorjaar 2020 beschikbaar; minister VWS gaat in overleg met minister OCW en zal TK over uitkomsten informeren.

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Beleidsconclusies trekken uit advies expertteam VNG over afbakening jeugdhulpplicht (toezegging aan Wörsdörfer).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Wetsvoorstel ordening jeugdhulp in consultatie brengen («Medio 2020»).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

De voor- en nadelen van een landelijk vastgesteld kostendekkend tarief worden op een rij gezet (toezegging aan Hijink).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Bij volgende voortgangsrapportage ‘Zorg voor de Jeugd’ wordt gerapporteerd over uitkomsten actieonderzoek naar uitval van pleegouders (toezegging aan Agema).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Bij volgende voortgangsrapportage voor ‘Geweld hoort nergens thuis’ (december) wordt gerapporteerd over de stijging van het aantal meldingen van kindermishandeling (naar aanleiding van de nieuwe meldcode).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

In de brief over complexe casuïstiek (toegezegd tijdens begrotingsbehandeling VWS) zal de minister reflecteren op de casus van de heer Wörsdörfer (inmiddels met ons gedeeld).

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [17-02-2020] - Complexe zorgvragen (24249)

De bestuurlijke inbedding van de aanpassingen in het Jeugdzorgstelsel gaat nadrukkelijk aandacht krijgen in het vervolgtraject en (in samenspraak met de minister van BZK) de expertise van de Raad voor het openbaar Bestuur zal hierbij worden betrokken.

Parlementaire agenda [18-11-2019] - Wetgevingsoverleg Jeugd (4942)

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

De resultaten van het onderzoek naar basisfuncties voor lokale teams (zowel gericht op jeugd als Wmo) en de eerste contouren voor implementatie en ondersteuning richting de gemeenten, stuurt de minister van VWS begin november (voorafgaand aan het wetgevingsoverleg jeugd van 18 november) naar de Tweede Kamer.

Brief [28-10-2019] - Voortgangsrapportage Agenda pgb (25657, nr. 325) (23766)

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Mijn reactie op deze uitvoeringstoets voeg ik toe aan de brief over de voortgang van het implementatietraject van de genoemde wetswijziging, welke ik u binnenkort doe toekomen.

Brief [03-12-2019] - Aanbieding uitvoeringstoets NZa over bekostiging ggz in de Wlz (34104, nr. 267) (23920)

Brief [20-12-2019] - Voortgang implementatie wetswijziging «Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis» (34104, nr. 271) (24044)

Verzenden van het onderzoeksrapport naar de omvang en de omstandigheden van de groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen en daarom een persisterende en actieve stervenswens hebben, maar niet onder de huidige reikwijdte van de euthanasiewetgeving vallen, omdat hun lijden geen of niet voldoende medische grondslag heeft.

Brief [29-11-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen medische ethiek (32011, nr. 76) (23910)

Brief [30-01-2020] - Aanbieding onderzoek doodswens bij 55+ die niet ernstig ziek zijn, (34990, nr. 5) (24146)

Mijn reactie op het NZa-advies ‘Bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening’ zal ik u, zo snel mogelijk na de genoemde besluitvorming, in het voorjaar van 2020 doen toekomen.

Brief [09-12-2019] - Advies Nederlandse Zorgautoriteit over bekostiging van vervoer met psychiatrische hulpverlening (25424, nr. 492) (23941)

Brief [04-06-2020] - Verzamelbrief ggz, opstart reguliere ggz, uitvoering motie Segers (25424, nr. 531) (24630)

Ondertussen blijft het RIVM de GLI voor ons monitoren. In 2020 zal het RIVM hier weer over rapporteren. Zodra deze rapportages bekend zijn, zal ik uw Kamer hier over informeren.

Brief [09-12-2019] - Factsheet Monitor GL (32793, nr. 463) (23956)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

In januari ontvangt de Kamer een brief over intensivering van gemeentelijk toezicht, waarin onder andere specifiek wordt ingegaan op beschermd wonen, Wmo-fraude en de aanbevelingen uit het IKZ-rapport.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - AO IGJ (4846)

Brief [10-02-2020] - Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo (29538, nr. 314) (24212)

In december ontvangt de Kamer een brief over de Pointerlijst met hierin een duiding van de NZa en de IGJ.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - AO IGJ (4846)

Brief [17-12-2019] - Analyse lijst «zorgcowboys» (28828, nr. 115) (24010)

De Kamer wordt geïnformeerd over het gebruik van data in het zorgtoezicht in het werkplan van de inspectie. Dat is uiterlijk december.

Parlementaire agenda [13-11-2019] - AO IGJ (4846)

Brief [09-12-2019] - Werkplan IGJ 2020 (34477, nr. 68) (23950)

Ik ben voornemens uw Kamer eind januari een brief over mesh implantaten te sturen.

Brief [09-12-2019] - Mesh implantaten (32805, nr. 99) (23943)

Brief [17-02-2020] - Mesh Implantaten, (24246)

De minister stuurt een brief naar de Kamer waarin hij de Kamer informeert over de manier waarop de maatschappelijke dialogen zijn vormgegeven en waarin hij terugkomt op de suggesties die zijn meegegeven vanuit de Kamer en het Rathenau Instituut.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

De minister licht de Kamer in over wanneer de evaluatie van de Regeling LZA/LP (die gebaseerd is op het ‘Gronings Protocol’) wordt opgestart en wanneer de resultaten verwacht worden.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

De minister informeert de Kamer in de zomer van 2020 over de uitvoering van de moties (39 en 40) Laan-Geselschap Tellegen en Pia Dijkstra.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

De minister komt schriftelijk terug op het raamplan geneeskunde wat daarin is opgenomen over scholing euthanasie en levenseinde.

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

Voor het AO Zwangerschap & geboorte worden er nog twee brieven naar de Kamer gestuurd:- Subsidie KID (Minister Bruins)- Informatie over de SMA hielprik screening (Staatssecretaris Blokhuis).

Parlementaire agenda [04-12-2019] - AO Medische ethiek (4814)

Brief [13-12-2019] - Planning toevoegen SMA aan de hielprik (29323, nr. 132) (23989)

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt de Kamer een brief over de uitvoering of concretisering van de maatregelen met betrekking tot de IJzeren voorraad geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [07-07-2020] - Aanpak geneesmiddelentekorten en ijzeren voorraad (24833)

Nog dit kalenderjaar stuurt de minister zijn opvatting over een onderzoeksprogramma naar nieuwe geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [20-02-2020] - Kamerbrief FAST over instellen kwartiermaker (24269)

Voor de kerst van 2019 wordt de evaluatie van het Transparantieregister Zorg naar Kamer gestuurd.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [13-12-2019] - Aanbieding evaluatie Transparantieregister Zorg (32620, nr. 241) (23986)

Voor het einde van dit jaar ontvangt de Kamer een brief over de richtlijn polyfarmacie en medicatie-beoordeling, over de feiten en over hoe het beter moet.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

Eind van het jaar zal de Kamer een brief ontvangen over het traject Verantwoord Wisselen van geneesmiddelen.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [10-02-2020] - Uitkomst verantwoord wisselen van geneesmiddelen (29477, nr. 648) (24206)

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt de Kamer een brief over hoeveel geneesmiddelen tegen levensbedreigende aandoeningen dit jaar niet leverbaar waren.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

In het eerste kwartaal van 2020 ontvangt de Kamer een brief over hoe de minister fabrikanten ertoe wil aan zetten om geneesmiddelen in de sluis al beschikbaar te maken voor patiënten.

Parlementaire agenda [06-11-2019] - AO Geneesmiddelenbeleid (4891)

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Tweede Kamer wordt periodiek geïnformeerd over voortgang Arbeidsmarkttafel Jeugd bij reguliere voortgangsrapportages ‘Zorg voor de Jeugd’.

Brief [17-12-2019] - Arbeidsmarkttafel Jeugd (31839, nr. 701) (24013)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

In de zomer voor 2020 Kamer informeren over voortgang motie klinische behandeling rookverslaving.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

Actieagenda schadelijke traditionele praktijken begin 2020.

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Brief [18-02-2020] - Actieagenda Schadelijke Praktijken (24262)

Onderzoek noodbedden vrouwenopvang maart/april 2020.

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Brief [18-06-2020] - Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 234) (24715)

In het voorjaar 2020 de Kamer informeren over mogelijke verbeterslagen in het beoordelingstraject binnen het RIVM rondom erkenningen van lespakketten.

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Brief [06-07-2020] - Toezeggingen AO Zwangerschap en Geboorte 18 december 2019 (24830)

Gezien de urgentie hiervan informeer ik u in februari 2020 weer over de stand van zaken ten aanzien van de beschikbaarheid van gegevens, de toestemming tot het beschikbaar stellen van deze gegevens voor spoed en de technische mogelijkheden om gegevens ook echt beschikbaar te krijgen op de Spoedeisende Hulp.

Brief [20-12-2019] - Digitaal beschikbare gegevens bij spoed (27529, nr. 211) (24057)

Brief [16-03-2020] - Voortgang gegevensuitwisseling bij spoed (27529, nr. 214) (24369)

Sturing en verantwoording kwaliteitsmiddelen pgb-verpleeghuiszorg’ gaat over het toekennen van de middelen die volgen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan pgb-initiatieven, geef ik mijn inhoudelijke reactie in de Voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis. Deze rapportage wordt op een later moment aan uw Kamer aangeboden.

Brief [11-11-2019] - Aanbieding rapporten Huisbezoeken en KPMG (25657, nr. 326) (23831)

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 3 december 2019 heeft Kamerlid Van den Berg van het CDA verzocht om een feitenrelaas over historie van de fusie van Santiz en om een cijfermatige onderbouwing. Ook zijn er tijdens het mondelinge vragenuur van 3 december 2019 nog enkele vragen gesteld. Deze zal ik beantwoorden in een Kamerbrief die ik u in januari zal toesturen.

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Brief [04-02-2020] - Verzoek uit Regeling van werkzaamheden inzake het bericht ‘Ziekenhuis Winterswijk verliest intensive care, kinderafdeling en verlosafdeling’(31016, nr. 278) (24194)

Zoals ik op 3 december 2019 tijdens het VAO heb aangegeven ga ik niet zelf spoedpoliklinieken realiseren. Maar het uitwerken van de 24/7-spoedpoliklinieken in de houtskoolschets acute zorg vind ik wel een goed idee. Ik zal daarom dit onderwerp terug laten komen in de houtskoolschets acute zorg die ik in het voorjaar van 2020 zal aanbieden aan de Tweede Kamer.

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Het onderwerp beschikbaarheidsbijdrage voor SEH-posten – en, zoals ik tijdens het VAO heb aangegeven, ook voor afdelingen voor acute verloskunde – is een thema dat terug zal komen in de houtskoolschets acute zorg. Deze houtskoolschets zal ik u in het voorjaar van 2020 aanbieden.

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Ik heb in het debat deze motie als ondersteuning van die inzet geduid en wil de Tweede Kamer over uitvoering van het actieplan ambulancezorg voor de zomer van 2020 informeren.

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Brief [23-06-2020] - voortgang actieplan ambulancezorg (35471, nr. 33) (24726)

De NZa zal mij de gevraagde uitwerking Zorgprestatiemodel en tussenevaluatie Zorgclustermodel, samen met een deel van de gevraagde analyses, begin 2020 doen toekomen. Deze zal ik dan (nog zonder beleidsreactie) aan de Tweede Kamer aanbieden.

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Brief [02-03-2020] - Aanbieding nadere uitwerking advies NZa over de nieuwe bekostiging voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg en aanbieding voorlopige resultaten van de pilot Zorgclustermodel (24310)

Ik wil alle conclusies en aanbevelingen in samenhang bekijken en zal daarom een gebundelde reactie geven op bovengenoemde rapporten en het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Brief [19-12-2019] - Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid Faillissement MC Slotervaart en MC IJsselmeer-ziekenhuizen (31016, nr. 269) (24043)

Brief [19-06-2020] - Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep (31016, nr. 288) (24720)

Brief over het opschonen van bijna 5.000 archieven in het kader van de overdracht van BuZa naar het Nationaal Archief.

Parlementaire agenda [03-10-2019] - AO Voortgang beleid Oorlogsgetroffenen (4906)

Brief [23-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Overleg Indische gemeenschap (20454, nr. 162) (24391)

Ik zal uw Kamer voor het kerstreces informeren over voortgang van het Platform tegengaan stijging drugsgebruik.

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik zal uw Kamer voor het kerstreces informeren over de voortgang van het personas onderzoek en de voortgang van het project ontwikkelen nieuwe interventies tegengaan drugsgebruik («drugslab»).

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik zal uw Kamer voor het kerstreces een tussenrapportage sturen van de proef in 6 gemeenten die het IJslands preventiemodel uittesten.

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik zal uw Kamer voor het kerstreces een uitgewerkte werkdefinitie van normalisering sturen.

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik zal uw Kamer voor het kerstreces informeren over de resultaten van de risicobeoordeling lachgas van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs en de daarop gebaseerde beleidsreactie.

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [09-12-2019] - Integrale aanpak lachgas (24077, nr. 452) (23942)

Ik zal uw Kamer medio 2021 informeren over de uitkomsten van het project ontwikkelen nieuwe interventies tegengaan drugsgebruik («drugslab»).

Parlementaire agenda [10-10-2019] - AO Verslavingszorg /Drugsbeleid (4791)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik zal uw Kamer informeren over de gesprekken die ik in Europees verband voer om een andere normstelling over de sjoemelsigaret te bevorderen.

Parlementaire agenda [07-11-2019] ‒ 2e termijn AO verslavingszorg/drugsbeleid (4973)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl (32793, nr. 479) (24526)

Ik zal uw Kamer informeren over welke stappen sinds 2017 zijn gezet om drempels naar verslavingszorg weg te nemen en of die maatregelen effectief zijn geweest?

Parlementaire agenda [07-11-2019] ‒ 2e termijn AO verslavingszorg/drugsbeleid (4973)

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Ik informeer de Kamer over de uitkomst van mijn gesprek met Netflix over het vermelden van de organisatie 113Zelfmoordpreventie bij programma’s/series die mogelijk aanzetten tot suïcidale gedachten.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - AO Suïcidepreventie (4810)

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

Binnen 2 a 3 weken zal de Kamer worden geinformeerd over hoe het 1-1-3 nummer zal worden vormgegeven, hoe de communicatie verloopt over de voorlichting via het bandje en de andere stappen. In deze brief zal ook het antwoord op de vraag van Voordewind over de Levenseinde kliniek, worden meegenomen.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - AO Suïcidepreventie (4810)

Brief [04-12-2019] - Doorverwijzing 0900-0113 (32793, nr. 461) (23929)

Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de doorontwikkeling/stand van zaken m.b.t. de nieuwe Landelijke agenda suïcidepreventie (en de benodigde middelen hiervoor). In deze agenda krijgen onderstaande onderwerpen mogelijk een plaats:- Verlagen van de drempel voor bellers/online bezoekers door ook aandacht te besteden aan teksten in het Fries of hulpverleners die het Fries machtig zijn- Meenemen van ‘nazorg’ bij suïcidepogingen;- Preventie van suïcides onder (LHBTI)jongeren;- Suïcideprotocol bij deurwaarders;- Verbreding/versteviging van deze aanpak door aansluiten van ministeries OC&W en SZW;- Het adresseren van specifieke beroepsgroepen (zoals boeren).

Parlementaire agenda [17-10-2019] - AO Suïcidepreventie (4810)

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

De Kamer wordt geïnformeerd over de manier waarop 113Zelfmoordpreventie gaat acteren op het opsporen van uitingen van suïcidale gedachten op de sociale media en internet en inzet/gebruik van mogelijk algoritmes.

Parlementaire agenda [17-10-2019] - AO Suïcidepreventie (4810)

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

Begin 2020 wordt de Kamer schriftelijk geïnformeerd over stand van zaken betreffende contracteren GLI (door zorgverzekeraars).

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

In januari 2020 komt het onderzoek van het Trimbos uit over de e-sigaret. Deze wordt de Kamer toegestuurd.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl (32793, nr. 479) (24526)

Voor de zomer 2020 Kamer informeren over voortgang motie klinische behandeling rookverslaving.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

Effectiviteit laten onderzoeken van mogelijke maatregelen voor verbieden van kortingsacties op frisdrank door het RIVM. Kamer wordt hier eind 2020 over geïnformeerd.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

Er wordt onderzoek gedaan welke toegevoegde waarde suikertaks kan hebben, bovenop de afspraken die we hebben in Nederland. Verschillende vormen maatregel (BTW, belasting) en internationale vergelijking meenemen. Kamer wordt hierover in het voorjaar van 2020 over geïnformeerd. Is onderzoek in opdracht van FIN (Snel). Kamer ontvangt aparte brief wanneer het toevoegen internationale vergelijking vertraging geeft.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

In mei 2020 ontvangt de Kamer de monitoring van het NPA. Daarna ontvangt de Kamer ook z.s.m. een brief met beleidsvoorstellen voor het aanscherpen van maatregelen.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

In het voorjaar van 2020 ontvangt de Kamer de Landelijke gezondheidsnota.

Parlementaire agenda [12-12-2019] - AO Leefstijlpreventie (4893)

Brief [25-05-2020] - Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 (32793, nr. 481) (24562)

Er volgt een Kamerbrief waarin een overzicht wordt geboden over wat iedere zwangere vrouw krijgt aangeboden in de integrale geboortezorg en aan prenatale screening en over hoe dat georganiseerd is.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [07-07-2020] - Prenatale screening i.r.t. geboortezorg (24835)

MVWS informeert de TK over de planning van het onderzoek naar preconceptionele dragerschapsscreening.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [10-02-2020] - Planning onderzoek preconceptionele dragerschapsscreening (29323, nr. 133) (24209)

MZS informeert de TK over de stand van zaken over de contracteergesprekken tussen kraamzorgorganisaties en zorgverzekeraars over de tarieven en max max tarieven.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [17-04-2020] - Stand van zaken kraamzorg (32279, nr. 196) (24453)

MZS informeert de TK over het effect van het eigen risico bij poliklinisch bevallen zonder medische indicatie. Hierin wordt het voorbeeld van Zeeuws-Vlaanderen meegenomen.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [04-03-2020] - Toezegging eigen betalingen bij de zwangerschap en bevalling (24321)

Stas informeert TK over de stand van zaken omtrent en het financiële aspect van de 13-wekenecho.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken onderzoek 13-wekenecho (24834)

Stas informeert TK of het beoordelingstraject van lesmethoden in het kader van het zevenpuntenplan objectief genoeg is.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [06-07-2020] - Toezeggingen AO Zwangerschap en Geboorte 18 december 2019 (24830)

Stas informeert TK over de uitkomsten van de staatssteuntoets subsidie Rutgers.

Parlementaire agenda [18-12-2019] - AO Zwangerschap en geboorte (4843)

Brief [26-06-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over ontwikkelingen op het gebied van seksuele gezondheid (2020Z07148). (24749)

Minister zegt toe om de Tweede Kamer schriftelijk te informeren als er een eerste omzet gerelateerde boete wordt opgelegd.

Parlementaire agenda [16-01-2020] - AO Voedselveiligheid (4742)

Brief [23-01-2020] - Omzetgerelateerde boete Warenwet (26991, nr. 563) (24111)

TK ontvangt in het 1ste kwartaal 2020 het Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie (en eventuele financiële consequenties hiervan).

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [08-02-2020] - Ons voetbal is van iedereen, Samen zetten we discriminatie buitenspel (30234, nr. 241) (24205)

TK wordt voor het AO 2020 geïnformeerd over de vergoeding van de Pace-Pro.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK wordt voorafgaand aan het AO 2020 schriftelijk geïnformeerd over regelingen die specifiek voor vrouwen gelden binnen de sport.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK wordt voorafgaand aan het AO 2020 geïnformeerd over het onderzoek naar en perspectief op de arbeidsmarkt binnen de sportsector.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK ontvangt voorafgaand aan het AO 2020 de verkenning van de Alliantie Sport en bewegen voor iedereen over toegankelijkheid van sport.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK ontvangt in de zomer 2020 het plan (incl. Handreiking) over sporthulpmiddelen.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK wordt voorafgaand aan het AO 2020 schriftelijk geïnformeerd over het overleg inzake talentontwikkeling en topsport op de BES-eilanden en de daarbij geïnventariseerde problemen.

Parlementaire agenda [02-12-2019] - Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen (4999)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK wordt voorafgaand aan het AO sport 2020 geïnformeerd over de voortgang van de arbeidsmarktvraagstukken in de sport.

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

TK wordt in het voorjaar 2020 geïnformeerd als uitbreiding van de vervoersvoorziening voor lichamelijk gehandicapte teamsporters kan worden gerealiseerd.

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Voorafgaand aan het AO Sport 2020 wordt de TK geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met NRZ inzake de ondersteuning vanuit het Rijk.

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

De TK wordt voor de zomer 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van het gesprek m.b.t. sportevenementen op de openbare weg.

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Begin 2020 wordt de TK geïnformeerd over het voorgenomen besluit t.a.v. de toekomst van de Nlsportraad.

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Brief [13-03-2020] - Voorhang verlenging instellingstermijn NLsportraad (30234, nr. 242) (24361)

Minister van VWS stuurt de Kamer een brief over lopende acties om de toegankelijkheid van huisartsenzorg te versterken.

Parlementaire agenda [19-12-2019] - Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (4986)

Brief [20-12-2019] - Kamerbrief de juiste medisch-generalistische zorg op de juiste plek(34104, nr. 272) (24058)

Minister van VWS neemt reactie op aanbeveling schaduwrapportage op het gebied van prenatale screening mee in reeds aangekondigde brief uit het AO zwangerschap en geboorte (18 dec).

Parlementaire agenda [19-12-2019] - Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (4986)

Brief [07-07-2020] - Prenatale screening i.r.t. geboortezorg (24835)

Op mijn verzoek onderzoekt de NZa de verschillende mogelijkheden en komt zij met een adviesbrief waarin deze opties met de voor- en nadelen worden toegelicht. […] Ik verwacht uw Kamer rond de zomer van 2020 te kunnen informeren aan de hand van de adviesbrief.

Brief [24-01-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over meerdere keren het eigen risico aanspreken (2019Z24670) (24122)

Brief [30-06-2020] - Advies NZa eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek (24777)

In de vierde voortgangsrapportage thuis in het verpleeghuis duidelijk, kort en grafisch weergeven hoever we zijn verwijderd van de realisering en de effectuering van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (realisaties extra fte).

Parlementaire agenda [16-01-2020] - Wet financiële toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden (35 124) (4990)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

TK informeren over de opgave per regio.

Parlementaire agenda [15-01-2020] - Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (4985)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

TK informeren of instrumentarium voldoende is om in toekomst problemen aan te pakken.

Parlementaire agenda [15-01-2020] - Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (4985)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Kamer schriftelijk informeren over casus Oentsjerk.

Parlementaire agenda [15-01-2020] - Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (4985)

Brief [09-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Taskforce Wonen en zorg (31765, nr. 488) (24338)

Eenduidige waardering van zorgvastgoed: ik zal hier schriftelijk op reageren, en probeer dat vóór het AO Governance te doen.

Parlementaire agenda [20-01-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen ‒ 35227 (4977)

Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Zinnige zorg en gepast gebruik zijn de thema's waar Repping aandacht voor heeft. Ik ga u informeren wanneer ik uw Kamer daarover kan informeren.

Parlementaire agenda [20-01-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen ‒ 35227 (4977)

Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Ik verwacht de rapportage van de Gezondheidsraad over de 45 minuten-norm in de zomer en ik zal die u dan ook snel doen toekomen.

Parlementaire agenda [20-01-2020] - Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Van Gerven over het ziekenhuis dichtbij voor iedereen ‒ 35227 (4977)

Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Ik zal in een brief aan de Kamer uitgebreider ingaan op de punten en voorbeelden uit het boekje ‘Patiënt tussen wal en schip’ van Het roer moet om en daarmee een reactie te geven op de petitie.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [31-01-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Aanbieding Rapport Patiënt tussen wal en schip. Hoe gebrek aan samenhang vooral de kwetsbare patiënten treft van Actiecomité Het Roer Moet Om, (32620, nr. 247) (24156)

In het voorjaar van 2020 informeer zal ik uw Kamer informeren over de voortgang die is gemaakt met het overleg aan de zorgtafel in Flevoland.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [24-06-2020] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020 (voortzetting) (32620, nr. 264) (24729)

In april 2020 kan ik uw Kamer meer kwantitatief inzicht geven over de verschuivingen op basis van de beweging de JZOJP n.a.v. de evaluatie door het RIVM.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Ik zal uw Kamer schriftelijk laten weten wat het resultaat is van het gesprek over ablaties en wanneer het ingevoerd gaat worden.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [24-06-2020] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020 (voortzetting) (32620, nr. 264) (24729)

Ik wil u in het eerste kwartaal van 2020 een schets aanbieden over de acute zorg.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

De verzekeraars en Zorg in Nederland werken aan een structurele oplossing en werken in dit licht verschillende scenario’s uit om te kunnen blijven voldoen aan hun zorgplicht. Ik zal uw Kamer nader informeren zodra er informatie is over de structurele oplossing.

Brief [31-01-2020] - financiële problemen van kraamzorgorganisatie (32279, nr. 182) (24162)

Brief [17-04-2020] - Stand van zaken kraamzorg (32279, nr. 196) (24453)

In de eerstvolgende kamerbrief Langer Thuis inhoudelijk reageren op het eindadvies landelijk aanjager respijtzorg en aangeven hoe we dit gezamenlijk met alle betrokken partijen verder brengen.

Brief [03-02-2020] - Aanbieding eindrapport landelijk aanjager respijtzorg (30169, nr. 72) (24169)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

De minister van VWS informeert de Tweede Kamer in een brief over de 7 stappen en tijdlijnen van de verschillende (wets)trajecten aan de Kamer te sturen (Wibz, Wbsr, bevorderen contracteren, WNT, maatregelen pgb, maatregelen Jeugdwet, maatregelen Wmo-toezicht). Ten aanzien van het wetsvoorstel Wibz heeft de minister toegezegd om een gedetailleerde planning aan de Kamer te sturen en te bezien of het wetstraject kan worden versneld.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) (4989)

Brief [17-02-2020] - Overzicht maatregelen (zeven stappen) (24244)

Toezegging van de minister van VWS om in plaats van een formele voorhangprocedure de Amvb Wtza gelijktijdig met de internetconsultatie voor te leggen aan de Kamer. Indien de internetconsultatie leidt tot wijzigingen wordt de Kamer hierover actief geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768) (4989)

Brief [26-05-2020] - Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (29247, nr. 312) (24570)

Toezegging van de minister MZS om Amvb jaarverantwoording informeel voor te leggen aan de Kamer waarin een meer precieze opsomming van de uitzonderingen staat.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) (4989)

Brief [26-05-2020] - Concept-Uitvoeringsbesluit Wtza, concept-wijziging BUB Wmg, concept-AMvB acute zorg (29247, nr. 312) (24570)

Toezegging van de minister van VWS om in de brief over het verbeteren van het toezicht op de Wmo aandacht te besteden aan zowel de kwaliteit van zorg, als aan de rechtmatigheid. De Kamer ontvangt de Kamerbrief vóór het AO Zorgfraude dd. 19 februari 2020. In de Kamerbrief wordt specifiek aandacht besteed aan instellingen die zowel Wlz als Wmo zorg bieden en te maken hebben met verschillende toezichthouders met een eigen inspectieregime, vanuit het oogpunt van regeldruk voor (met name gecombineerde) zorgaanbieders.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) (4989)

Brief [10-02-2020] - Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo (29538, nr. 314) (24212)

Toezegging van de minister van VWS om bij de Inspectie na te gaan of zij iets te tekortkomt door het feit dat bij onderaannemerschap de maatregel gericht is op de hoofdaannemer en de Kamer hierover te informeren voor de stemmingen van 11 februari. Ook wordt in die brief ingegaan op de vraag in hoeverre de Wtza geldt voor franchiseorganisaties.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - Wet toetreding zorgaanbieders (34 767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34 768) (4989)

Brief [10-02-2020] - Onderaannemerschap en franchiseconstructies, n.a.v. plenaire behandeling (A)Wtza (34767, nr. 56) (24207)

In maart wordt de inventarisatie afgerond van vraag-aanbod gesloten jeugdhulp en driemilieu, inclusief beeld van de eventuele plekken die extra moeten worden gecreëerd. Hierover informeert de minister de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO financiële problemen diverse jeugdzorginstellingen (5013)

Brief [26-05-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Feitelijke vragen verkenning doorstart Hoenderloogroep (31839, nr. 727) (24568)

Na de feb-gesprekken DHG met ouders wordt er met DHG geïnventariseerd voor welk deel van de kinderen nog geen passend vervolg is gevonden, en hoe het passend vervolg elders kan worden georganiseerd. Hierover informeert de minister ook de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO financiële problemen diverse jeugdzorginstellingen (5013)

Brief [26-05-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Feitelijke vragen verkenning doorstart Hoenderloogroep (31839, nr. 727) (24568)

De minister is zelf nauw betrokken bij de beoordeling of een overname of doorstart van DHG kansrijk is. Bij deze beoordeling zal ook de JA betrokken worden. De minister informeert de Tweede kamer over zijn oordeel.

Parlementaire agenda [22-01-2020] - AO financiële problemen diverse jeugdzorginstellingen (5013)

Brief [20-02-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake verkenning doorstart de Hoenderloo Groep (31839, nr. 719) (24267)

Brief te sturen over hoge prevalentie van longkanker in Nederland en of er een nationaal actieplan Kanker zou moeten komen (het meest actuele plan dateert van 2010).

Parlementaire agenda [05-12-2019] - AO EU Gezondheidsraad (4913)

Brief [08-07-2020] - preventie longkanker (24842)

Rond de zomer informeer ik u opnieuw over de voortgang van de aanpak van de wachttijden in de ggz.

Brief [19-12-2019] - Voortgang aanpak wachttijden ggz (25424-504) (24039)

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424, nr. 528) (24432)

Staatssecretaris: de Kamer informeren over vervolgstappen met betrekking tot longkanker screening en hierbij nadere toelichting over AAA.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Medische preventie/Infectieziekten (4910)

Brief [02-04-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake reactie petitie Aortastichting m.b.t. AAA-screening (32793, nr. 476) (24423); Brief [08-07-2020] - preventie longkanker (24842)

Staatssecretaris: checken of de publieksinformatie over nevenbevindingen bij borstkankerscreening voldoende helder is (website RIVM en brochure).

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Medische preventie/Infectieziekten (4910)

Brief [12-06-2020] - Publieksvoorlichting bevolkingsonderzoek borstkanker (32793, nr. 483) (24678)

Een stand van zaken brief in mei/juni met daarin ook aandacht op hoofdlijnen voor structurele invulling van communicatie over donatie voor de komende jaren.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief aangeven of in de brief aan burgers met verzoek om registratie vermeld kan worden dat het gesprek aangaan met de naasten heel belangrijk is.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief ook terugkoppeling over patiënteninformatie t.a.v. orgaandonatie na euthanasie.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief (zie bij 1) informatie over verdere uitrol van de nierteams.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief (zie bij 1) aandacht voor de ontwikkelingen tav registraties.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief (zie bij 1) terugkoppeling over vorderingen van het doorvoeren van niet betalen uit het eigen risico bij donatie bij leven.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In stavaza brief (zie bij 1) terugkoppeling over de praktijk van een bedankbrief van de orgaanontvanger aan de nabestaanden.

Parlementaire agenda [05-02-2020] - AO Orgaandonatie (4807)

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

In brief aan Tweede Kamer over maatschappelijke dialogen (al eerder toegezegd) beschrijven op welke manier de dialogen maatschappelijk (breed) toegankelijk worden gemaakt.

Parlementaire agenda [23-01-2020] - Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35 173) (4991)

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

De staatssecretaris zal de resultaten van de KPMG analyse naar capaciteit voor vervolgdiagnostiek na een 13-wekenecho aan de Kamer aanbieden.

Brief [19-02-2020] - Kamerbrief stand van zaken 13 wekenecho (29323, nr. 134) (24266)

Brief [21-04-2020] - Planning landelijk wetenschappelijk onderzoek 13-wekenecho (29323, nr. 137) (24465)

Daarnaast zal dit voorjaar overleg plaatsvinden om dit onderwerp [‘Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners’] te bespreken met de betrokken bewindspersonen van OC&W. Zodra dit overleg heeft plaatsgevonden, zal ik uw Kamer inhoudelijk verder informeren.

Brief [18-12-2019] - Aanbieding derde Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 226) (24024)

Brief [04-07-2000] - De brief aan de heer dr. B.R. Bot over vragen gesteld door het parlementslid Meijer aan de Europese Commisie (2038)

Monitoren of afspraken tussen zorgverzekeraar – kraamzorgaanbieder tot stand gekomen, gesprek gevoerd wordt, gaat hier actief achteraan (vuist op tafel) Daarin Kamer informeren over het financieel beeld van de kraamzorgsector.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - AO Zwangerschap en geboorte (5036)

Brief [17-04-2020] - Stand van zaken kraamzorg (32279, nr. 196) (24453)

Eén reactie op rapport deltaplan Mantelzorg.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - Voortzetting AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4992)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Voor het VAO stuurt de minister nadere informatie over de informatievoorziening rondom de levensbestendigheid van woningen.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - Voortzetting AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4992)

Brief [09-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Taskforce Wonen en zorg (31765, nr. 488) (24338)

De minister verwacht de evaluatie van de ambulancepost op Urk in februari 2020.

Parlementaire agenda [28-11-2019] - AO Medisch Zorglandschap incl. Juiste Zorg op de Juiste Plek (4959)

Brief [13-03-2020] - aanbieding evaluatie ambulancepost op Urk (32620, nr. 258) (24366)

Rapporteren over de aanpak van stalking in de regio’s (verspreiding en implementatie aanpak Rotterdam + persoonsalarm).

Parlementaire agenda [30-01-2020] - Debat over bedreiging en stalking (5012)

Brief [18-06-2020] - Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 234) (24715)

Momenteel loopt er een onderzoek naar de meldingen van Veilig Thuis, naar aanleiding van signalen over enorme stijging. Ik verwacht dat rapport dit voorjaar en zal dan laten weten op welke wijze ik daarmee om zal gaan.

Parlementaire agenda [30-01-2020] - Debat over bedreiging en stalking (5012)

Brief [17-04-2020] - Onderzoeken: Ontwikkelingen adviezen en meldingen Veilig Thuis en Opvangplaatsen voor acute crisissituaties (28345, nr. 230) (24458)

Ik kom nog met reactie op het GREVIO-rapport. De commissie heeft gezien dat in Nederland te weinig genderspecifiek beleid is op het gebied van huiselijk geweld, ingegeven door verschillende NGO’s.

Parlementaire agenda [30-01-2020] - Debat over bedreiging en stalking (5012)

Brief [18-06-2020] - Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 234) (24715)

In de volgende rapportage van langer thuis zal de minister een beleidsreactie geven op het Vilans-rapport over een soepele overgang van thuis naar het verpleeghuis.

Parlementaire agenda [12-02-2020] - AO Verpleeghuiszorg (4939)

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

De minister komt met een schriftelijke reactie, inclusief financiële onderbouwing en doorrekening van cijfers van het CPB, over het Zorgbuurthuis, gericht aan de Tweede Kamer.

Parlementaire agenda [12-02-2020] - AO Verpleeghuiszorg (4939)

Brief [09-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Taskforce Wonen en zorg (31765, nr. 488) (24338)

De minister VWS zegt toe dat de Kamer een brief ontvangt over (beter) toezicht en kwaliteitsnormering voor beschermd wonen.

Parlementaire agenda [19-02-2020] - AO Zorgfraude/ Governance in de zorgsector (4699)

Brief [30-06-2020] - Kwaliteitsnormering Beschermd Wonen (24790)

De minister stuurt de herziene beroepsnorm van V&VN over kindzorg naar de Kamer en geeft tevens de rode draad weer van de concrete casuïstiek.

Parlementaire agenda [04-03-2020] - AO Wijkverpleging (5015)

Brief [08-06-2020] - voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis (34104, nr. 281) (24644)

In maart wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van de AMvB reële prijs.

Brief [10-02-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake Nader verslag vaste TK commissie (34477, nr. 70) (24214)

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Uiteraard wil het kabinet de Kamer informeren zodra dit beleid is gepubliceerd» (gaat om handhavingsbeleid NVWA). Toezegging graag op VGP, Sophie van Dierendonck zetten.

Brief [09-03-2020] - Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (35337) (24336)

Brief [23-01-2020] - VWS-planningsbrief 2020 (35300 XVI, nr. 154) (24112)

De minister informeert de TK over de vergoeding Free Style Libre.

Parlementaire agenda [27-11-2019] - AO Hulpmiddelenbeleid (4788)

Brief [12-12-2019] - Flash Glucose Monitoring in het basispakket (32805, nr. 100) (23974)

De minister van VWS zal de TK informeren over de uitkomsten van het BO naar maat gemaakte hulpmiddelen.

Parlementaire agenda [27-11-2019] - AO Hulpmiddelenbeleid (4788)

Brief [31-01-2020] - Actieplan verbetering verstrekking hulpmiddelen (32805, nr. 103) (24165)

De minister zal schriftelijk de TK verduidelijking geven over de vraag welke bekkenbodemmatjes nog worden gebruikt en waarom.

Parlementaire agenda [27-11-2019] - AO Hulpmiddelenbeleid (4788)

Brief [17-02-2020] - Mesh Implantaten, (24246)

In overleg gaan met CAO-partijen verpleegkundigen om na te gaan of zij ontlast kunnen worden m.b.t. kinderopvang.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Punt maken richting zorgverzekeraars m.b.t. het beschikbaar houden van voldoende liquiditeit in de zorg.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Kamer informeren of het bericht op Omroep Brabant klopt dat medewerkers in Brabantse ziekenhuizen niet meer getest worden.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

De Kamer wordt dit voorjaar geïnformeerd over het plan om continuïteit van zorg voor mensen met hoogcomplexe zorgvragen te garanderen.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [13-03-2020] - Plan van aanpak hoogcomplexe ggz (25424, nr. 525) (24358)

De Kamer zal geïnformeerd worden over de tussenbalans van het Hoofdlijnenakkoord.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [29-06-2020] - Voortgangsbrief Hooflijnenakkoorden (2020Z12547) (24764)

De derde opgave betreft de wenselijkheid om pas op de plaats te maken in de afbouw van de klinische capaciteit, de beddenafbouw. Daarvan moeten we eerst een duidelijker beeld krijgen. Ik wil daarbij ook de resultaten betrekken van het onderzoek naar de wachttijden voor beschermd wonen. Die cijfers verwacht ik dit voorjaar. Daar wordt de Kamer over geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [04-06-2020] - Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang (29325, nr. 121) (24631)

De Kamer zal geïnformeerd worden over het gesprek met Tweestrijd over de depressiecampagne, inclusief eenzaamheid onder jongeren (vd Berg).

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424-, nr. 28) (24432)

De Kamer wordt geïnformeerd over de gesprekken over zij-instromers (ECV meenemen), onderwijskundigen en orthopedagogen NVO betrekken.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424, nr. 528) (24432)

Nav motie Van den Berg/Diertens over de lerende cultuur (Kamerstukken 2019/2020, 25 424, nr. 514) toegezegd om in overleg te treden met het veld en met de zorgverzekeraars om te komen tot participatie bij de huidige netwerken, zodat behandelingen met goede resultaten eenduidig worden uitgevoerd en landelijk geïmplementeerd, maar daarbij wel ruimte latend voor maatwerk. Het is niet de bedoeling een blauwdruk te maken, maar wel om te handelen volgens de vaste uitgangspunten van bewezen effectieve zorg en herstelgerichte GGZ. Hierover wordt de Kamer geïnformeerd.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [21-02-2020] - Reactie manifest Lijm de zorg en toezeggingen AO ggz 29 januari 2020 (24276)

De Kamer wordt geïnformeerd over het vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [21-02-2020] - Reactie manifest Lijm de zorg en toezeggingen AO ggz 29 januari 2020 (24276)

De Kamer zal een update ontvangen over de acute ggz en de omvang van de ingekochte zorg voor 2020.

Parlementaire agenda [29-01-2020] - AO GGZ (4915)

Brief [21-02-2020] - Reactie manifest Lijm de zorg en toezeggingen AO ggz 29 januari 2020 (24276)

Uiterlijk medio april wordt de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de tijdelijke stopzetting van bevolkingsonderzoeken kanker.

Brief [16-03-2020] - Stopzetten bevolkingsonderzoeken kanker in verband met Covid-19 (32793, nr. 475) (24372)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

In gesprek te gaan met de convenantpartijen over de voortgangsrapportage over het eerste convenantsjaar en in april de voortgangsrapportage en de stakeholdersanalyse aan de Kamer te sturen.

Brief [12-03-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kuik (CDA) over maximale ‘veilige’ geluidsniveaus bij concerten die alleen met oordoppen veilig blijken te zijn (2020Z02857). (24355)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

Het streven van het kabinet is om vóór het zomerreces een spoedreparatiewetsvoorstel Wvggz en Wzd aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Brief [13-03-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Wzd en Wvggz 35370 en 32399 (35370, nr. 2) (24359)

Brief [01-07-2020] - Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (24794)

Omdat het van belang is dat de zorg in het basispakket effectief en doelmatig is, wil ik niet vooruitlopen op de uitkomsten van het overgangstraject systeemadvies. Ik verwacht binnenkort de tweede voortgangsrapportage aan uw Kamer te kunnen toesturen.

Brief [25-03-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar (2020Z04240) (24396)

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

De NVWA moet handhaven op de nieuwe taken die in het kader van het Preventieakkoord zijn afgesproken. Ik zeg toe dat ik die brief met een overzicht hiervan, dus inclusief handhaving op alcohol, de gevolgen voor de capaciteit van de NVWA en de daarmee gemoeide kosten, aan de Kamer doe toekomen voor de plenaire behandeling van de wijziging van de Alcoholwet.

Parlementaire agenda [10-03-2020] - VSO Tabaks- en rookwarenwet (5066)

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl(32793, nr. 479) (24526)

Eindrapportage van het evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo 2015 wordt voor het zomerreces naar de TK gestuurd.

Brief [17-02-2020] - Rapportage tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs (24248)

Brief [05-06-2020] - Eindrapport evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 (29538, nr. 320) (24639)

Er volgt een beleidsreactie op het GR-advies over de bevindingen van de NIPT en de RIVM uitvoeringstoets over de NIPT.

Brief [03-04-2020] - Adviesaanvraag Gezondheidsraad over bevindingen NIPT (29323, nr. 136) (24424)

Brief [07-07-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om uitgebreide planning en doorlooptijden NIPT (24838)

In de MDT-voortgangsbrief (juni 2020) wordt informatie verschaft over de projecten in subsidieronde 4a.

Brief [22-04-2020] - Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Leren actievoeren kan ook als maatschappelijke dienst’ (24471)

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

TK wordt separaat nader geïnformeerd over het actieplan MDT tijdens de coronacrisis.

Brief [22-04-2020] - Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Leren actievoeren kan ook als maatschappelijke dienst’ (24471)

Brief [14-05-2020] - MDT in Coronatijd (35034, nr. 17) (24540)

Ook stuur ik u het eerder verschenen RVS-advies ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw’ toe. Een reactie hierop volgt in relatie tot het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030 - Een reisadvies’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.

Brief [12-05-2020] - Aanbieding werkagenda RVS, reactie evaluatie en aanbieding adviezen(35300 XVI, nr. 160) (24535)

Brief [02-07-2020] - aanbieding advies Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (24809)

Bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd (juni 2020) wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de voorstellen in deze brief.

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Na raadpleging van de vertegenwoordigers van de werknemersverenigingen en de beroepsvereniging zal ik in de eerstvolgende update stand van zaken brief COVID-19 inhoudelijk reageren op het advies.

Brief [14-05-2020] - Advies van de Chief Nursing Officer inzake de draagkracht van verpleegkundigen (25295, nr. 350) (24537)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Een meer systematische weergave van de voortgang op alle thema’s van het Nationaal Preventieakkoord geef ik u zo mogelijk met de eerste voortgangsrapportage voor de zomer. Ook een beleidsreactie op bovenstaande onderzoeken ontvangt u van mij rond het verschijnen van die voortgangsrapportage.

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl (32793, nr. 479) (24526)

Brief [22-06-2020] - Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 484) (24725)

Naar verwachting zal ik u voor de zomer mijn inhoudelijke reactie op deze factsheet doen toekomen. Ook zal ik daarbij een stand van zaken geven van de maatregelen die ik vorig jaar heb genomen om preventie bij risicogroepen te stimuleren, te weten de versnelling van de implementatie van de gecombineerde leefstijl interventie (GLI) voor mensen met overgewicht, betere benutting van de subsidieregeling preventiecoalities, de interventiegerichte aanpak en onderzoek naar leefstijlgeneeskunde. Tevens blik ik dan vooruit op nieuwe maatregelen. Overigens zal rond de zomer ook een factsheet van het RIVM verschijnen met daarin een uitgebreide stand van zaken van de GLI bij overgewicht. Ik zal u de factsheet, voorzien mijn reactie, tegen die tijd doen toekomen.

Brief [11-05-2020] - Toezeggingen en onderzoeksresultaten thema’s preventie en gezonde leefstijl (32793, nr. 479) (24526)

Brief [07-07-2020] - Stand van zaken Preventie in het zorgstelsel en de gecombineerde leefstijl interventie bij overgewicht (24836)

Voor de zomer 2020 komt er een stand van zaken brief rondom de expertisecentra.

Brief [12-05-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake SO Regionale netwerken eetstoornissen (31839, nr. 725) (24531)

Brief [17-06-2020] - stand van zaken expertisecentra jeugdhulp (31839, nr. 729) (24707)

Mijn reactie op het evaluatierapport (extra ambulance Urk) zal ik uw Kamer binnenkort doen toekomen (uit Kamerbrief aanbieding evaluatie ambulancepost op Urk van 13 maart jongstleden).

Brief [13-03-2020] - aanbieding evaluatie ambulancepost op Urk (32620, nr. 258) (24366)

Brief [24-06-2020] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020 (voortzetting) (32620, nr. 264) (24729)

Advies tav bekkenbodemfysiotherapie (2010) is aangehouden, wat gaat hier verder mee gebeuren. Minister komt hier op terug bij AO Pakket.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - AO Zwangerschap en geboorte (5036)

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

Stand van zaken planning 13 weken echo en hielprik SMA.

Parlementaire agenda [13-02-2020] - AO Zwangerschap en geboorte (5036)

Brief [19-02-2020] - Kamerbrief stand van zaken 13 wekenecho (29323, nr. 134) (24266)

Kamer informeren over uitkomsten van gesprek met GG-Net en andere partijen, naar aanleiding van het onderzoek over (her)diagnostiek in de ggz.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

Kamer informeren over de tussenbalans van het Hoofdlijnenakkoord ggz.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [29-06-2020] - Voortgangsbrief Hooflijnenakkoorden (2020Z12547) (24764)

Informeren Kamer over uitkomst van het gesprek met de psychodiagnostisch werkenden in week 24.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

Informeren Kamer over de stand van zaken wat betreft de aanpak voor personen met verward gedrag en de rol van de GGD.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [03-07-2020] - Brief aanpak gericht op personen met verward gedrag (24814)

In kaart brengen van de gevolgen van het in gebruik hebben van twee telefoonnummers door 113 Zelfmoordpreventie en de kosten van een geheel gratis telefoonnummer 113 en de Kamer hierover informeren.

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

De kamer informeren over het aantal opleidingsplaatsen gz-psycholoog in relatie tot het amendement Renkema: zijn er daadwerkelijk meer opleidingsplaatsen ten opzichte van vorig jaar?

Parlementaire agenda [08-06-2020] - AO GGZ/MO/Suïcidepreventie (5080)

Brief [01-07-2020] - Diverse toezeggingen AO ggz 8 juni 2020 (24804)

De Kamer wordt na het zomerreces geïnformeerd over het gesprek over voorschrijfgedrag dat naar aanleiding van de uitkomsten van het Nivel onderzoek met huisartsen zal worden gevoerd.

Parlementaire agenda [17-06-2020] - AO Pakketbeheer (5087)

Brief [16-06-2020] - Monitor vitaminen, mineralen en paracetamol uit het pakket (29689, nr. 1056) (24691)

Vóór de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de vergoeding van continu glucose meting (CGM) en het gesprek dat daarover met het Zorginstituut wordt gevoerd.

Parlementaire agenda [17-06-2020] - AO Pakketbeheer (5087)

Brief [29-06-2020] - Onderzoek Reactie verzoek indicatie uitbreiding vergoeding glucosesensoren(2020Z12505) (24760)

De minister van MZS zal de minister van VWS verzoeken om versneld informatie aan de Kamer te sturen over het project ‘Nu niet zwanger’.

Parlementaire agenda [17-06-2020] - AO Pakketbeheer (5087)

Brief [08-07-2020] - Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start (24846)

Na overleg met de betrokken beroepsgroepen over vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen zal ik u mijn reactie op de RIVM-rapport sturen.

Brief [19-05-2020] - RIVM beleidvormingsanalyse vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen(32279, nr. 197) (24545)

Brief [29-06-2020] - Vitamine K-profylaxe bij pasgeborenen (2020Z12578) (24772)

De TK ontvangt z.s.m. de monitor Sport en Corona.

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Brief [02-07-2020] - Aanbieding Monitor Sport en corona (24811)

In de volgende brief de kwestie rondom ventilatie en ventilatoren meenemen. Ook nieuwe inzichten als die er zijn meenemen. maar ook heldere instructies daarin meenemen richting burgers en werkgevers.

Parlementaire agenda [04-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5090)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

kamer informeren over voortgang uitvoering motie Veldman (doorlooptijden).

Parlementaire agenda [25-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5102)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Met de sector in gesprek gaan hoe de handreiking voor de VVT (bezoekersregeling) kan bijdragen aan het gesprek met bezoekers en communicatie te verbeteren over wel of niet toestaan van bezoekers.

Parlementaire agenda [04-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5090)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Sanquin wil met bloedplasma onderzoek aan de slag gaan. Postief geteste ga langs bij Sanquin. De opgestelde brief wordt niet door de GGD gebruikt. De MVWS geeft aan na te vragen hoe dit door GGD’en wordt opgepakt en hier aandacht voor te vragen.

Parlementaire agenda [04-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5090)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

blijvend de kamer informeren over de voortgang van de digitale ondersteuningen.

Parlementaire agenda [25-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5102)

Brief [16-07-2020] - Landelijke introductie «CoronaMelder», (24858)

Min VWS informeert de Kamer over de gemaakte afspraken/contracten rondom vaccins (samen met de drie andere landen).

Parlementaire agenda [04-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5090)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

In volgende brief een aanzet geven van hoe de gedane investeringen in de zorg mogelijk niet leiden tot hogere zorgpremie in 2021.

Parlementaire agenda [04-06-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5090)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

In de Kamerbrief iedere keer terugkomen op de actuele NZa-rapportage over de urgentielijst van reguliere zorg.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622); Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

In volgende brief terugkomen hoe we ook aan de slag gaan met het geven van een impuls aan het verbeteren van de leefstijl van Nederlanders.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

In volgende brief informeren wat de stand van zaken is van de totale COVID-19 strategie voor mensen met een handicap.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

In volgende brief samen met min SZW beschrijven wat de juridische basis is in de arbeidsomstandighedenwet als een iemand thuis moet blijven i.v.m. een positief geteste huisgenoot.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

In de volgende brief (over twee weken) informeren over de voortgang van het uitwerken hoe een meldplicht in specifieke gevallen, bijv. als iemand ziek is en zich niet wil laten testen, zou kunnen werken.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Volgende week laten weten of alle mensen per 1 juni, of op een andere datum in juni, getest kunnen worden.

Parlementaire agenda [20-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5100)

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Ons best doen om te zorgen dat bedrijven gestimuleerd worden om de productie van beschermingsmiddelen in Nederland bij bedrijven te stimuleren.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

In de volgende Kamerbrief terugkomen op hoe de ‘pijplijn’ van import van mondkapjes er precies uitziet (incl. aantallen).

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Volgende week duidelijkheid over de inzet van beschermingsmiddelen (via huisarts en apotheek) aan mantelzorgers.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Op voorhand in Kamerbrief de nut en noodzaak van het verzamelen van telecomgegevens t.b.v. de monitoring in kaart brengen, daarna pas een wetswijziging voorbereiden.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om ook mantelzorgers te testen op het coronavirus. Binnen enkele weken reactie.

Parlementaire agenda [22-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5075)

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

Specifiek voor zaalsporten uitzoeken wanneer en onder welke condities - net als bij sportscholen - dit weer zal kunnen.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Uitwerken wat de mogelijkheden zijn voor een bezoekersregeling in verpleeghuizen en hier pilots voor op te zetten, TK informeren zodra hier duidelijkheid over is.

Parlementaire agenda [22-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5075)

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

Staatssecretaris van VWS neemt in zijn werkbezoek volgende week de vraag mee of 113-zelfmoordpreventie voldoende financiële middelen heeft om de toegenomen behoefte tot contact door het coronavirus op te vangen.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

Over een week is het plan gereed waarin staat welke opschaling in capaciteit bij GGD’en nodig is om de gehele bevolking volgens de richtlijn te kunnen testen in juni.

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Inschatting in benodigde testcapaciteit (hoeveel en wanneer beschikbaar) de komende weken verder uitwerken, voor wat betreft het uitbreiden van testen naar andere vitale sectoren. Is daar 29000 voldoende voor of moet het een ander getal zijn en wat is de planning? Daarbij in volgende brief inschatting geven wanneer over dit testbeleid meer duidelijkheid komt.

Parlementaire agenda [22-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5075)

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

In beeld brengen hoe de afgelopen weken invulling is gegeven aan bron- en contactonderzoek bij GGD’en (incl. in welke regio’s het gelukt is om het bron- en contactonderzoek te blijven doen), en in beeld brengen welke extra capaciteit hierop nodig is. TK week voor 20 mei informeren.

Parlementaire agenda [22-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5075)

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

In volgende kamerbrief terugkomen op of het klopt dat Jaap van Dissel tijdens technische briefing van 1 april jl. heeft gezegd dat de reproductiefactor 0,3 was.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Terugkomen op signalen dat verzekeraars op websites aangeven dat mensen die getest moeten worden de kosten zelf moeten dragen.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Geestelijk verzorgers formeel opnemen op de lijst van cruciale beroepen.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

N.a.v. verworpen motie 25295-231 (over Bits of Freedom) terugkoppelen aan de Kamer wie worden betrokken bij het proces van de apps.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [16-07-2020] - Landelijke introductie «CoronaMelder», (24858)

In de volgende brief terugkomen op wat kabinet doet om de productiecapaciteit van vaccins in Nederland op orde te brengen.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

In volgende brief terugkomen op wat er wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alle werknemers in de zorg soepel via de GGD getest kunnen worden.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Terugkomen op signaal dat medewerkers in de gehandicaptenzorg zouden moeten betalen voor hun coronatest.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Min VWS stuurt na debat tweet met daarin e-mailadres van het Landelijke Meldpunt Zorg van de IGJ. Daarnaast kunnen Klaver/Marijnissen/Krol signalen, via VWS, met IGJ delen over tekorten aan beschermingsmiddelen buiten de zorg. IGJ geeft reactie.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Berichten over het benutten van hotelkamers voor zorgmedewerkers/mantelzorgers met een kwetsbare huisgenoot, zoals een kind met leukemie, en daarbij aangeven wat nodig en mogelijk is om dat verder te helpen.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Nadenken over een precisering van mogelijkheden tot het ontvangen van bezoek in verpleeghuizen, en hierbij verpleegkundigen, bestuurders in ouderenzorg en ethici betrekken.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Vraag voorleggen aan OMT of zorgmedewerkers in verpleeghuizen met klachten niet komen werken totdat er een test afgenomen is en de uitslag hiervan bekend is.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

In berichtgeving over besluitvorming OMT m.b.t. situatie na 28 april meenemen hoe om te gaan met het dragen van mondkapjes door burgers als beschermingsmaatregel.

Parlementaire agenda [16-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5074)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Terugkomen op vraag of voor verpleeghuizen een structuur nodig is met nauwgezette scenario's en nauwgezette cijfers vanwege het groot aantal besmettingen in verpleeghuizen.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

In brief aandacht besteden aan goede voorbeelden in verpleeghuiszorg om eenzaamheid tegen te gaan en contact te bevorderen, zodat deze goede voorbeelden de norm worden en er geen verpleeghuizen blijven waar nog maanden contact niet mogelijk is op een moderne slimme manier die past in het nieuwe normaal.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Ingaan op hoeveel Nederland in den brede (bijv. via Europa) naast de bijdrage van 10 miljoen euro bijdraagt aan vaccinontwikkeling.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Bij IGJ achtergrond nagaan van het verhaal dat lid Wilders aandraagt van een huisarts die zelf experimentele medicijnen toepast en hiermee moet stoppen van de IGJ want anders een boete krijgt.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Terugkomen op motie-Wilders 222 die is aangehouden: verzoekt de regering te bewerkstelligen dat artsen met terugwerkende kracht mensen die vermoedelijk aan het coronavirus zijn overleden als «vermoedelijk coronavirus» te registreren (via RIVM).

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Model voor Pasen af hebben t.a.v. de verdeling van schaarste aan persoonlijke beschermingsmiddelen over de verschillende zorgsectoren.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Met Min MZS en betrokken partijen (zoals LNAZ, LCH en GGD GHOR NL) een praktische handleiding opstellen voor een evenwichtige verdeling van maskers per sector, incl. voor welke zorghandeling welk type masker nodig is.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Over voorbeelden uit het buitenland mee te nemen bij extra maatregelen voor slachtoffers die thuis zodanig klem zitten dat zij niet kunnen of durven bellen.

Parlementaire agenda [08-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5073)

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Informeren over de criteria van inwerkingtreding code zwart, o.b.v. uitwerking IGJ, FMS, KNMG en de verpleegkundigen (V&VN?) in brief 7/4, incl. juridische aspecten, rol minister, maximale transparantie op hoe en met wie het protocol tot stand is gekomen, en uitwerking in hoeverre er voldoende wettelijke grondslag is voor bieden van juridische ruggensteun i.r.t. tuchtrecht. Ook nagaan of de Patiëntenfederatie hierbij betrokken is. Indien code zwart zich eerder aandient, dan direct de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Samen met MBVOM terugkomen op het punt van de aanpak van opvang van kwetsbare kinderen op school en kinderopvang.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Kamer informeren over de verschillende scenario’s t.a.v. capaciteit IC-bedden en fasering.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Kamer z.s.m. informeren over uitkomsten RIVM-onderzoek naar de betrouwbaarheid van de sneltesten, bij voorkeur in de brief van dinsdag 31 maart.

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Op 7/4 informeren van de Kamer over hoe de minister werkt aan meer (wederkerige) samenwerking met Duitsland en welke afspraken op papier worden gezet t.a.v. IC-capaciteit.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

In brief dinsdag 31 maart beschrijven in hoeverre de levering van PBM in ouderen-, thuis- en gehandicaptenzorg op gang is gekomen.

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

De NHG vragen publiekelijk te reageren op de mail over een telefonisch gesprek tussen arts en 86-jarige over evt. IC-opname.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Passage in brief opnemen over gesprekken met Duitsland om IC-capaciteit in Duitse grensregio’s te benutten (met wie vindt het overleg plaats, op welk niveau, welke mogelijkheden zijn er).

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Informeren in brief 7/4 hoe het staat met het onderzoek naar de immuniteit onder de bevolking (N.B. Pienter en NIVEL-peilstations).

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

RIVM vragen of bekend is hoeveel tests er nu zijn gedaan sinds 27 februari en hoeveel tests er nog beschikbaar zijn en een duiding hiervan geven in de brief van dinsdag 31 maart.

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Nagaan of specialisten van externe organisaties die geestelijke verzorging verzorgen, zoals kerken en het Hum. Verbond, deze zorg ook kunnen leveren of dat de toegang hapert.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Inzicht geven in de afwegingen hoe de financiële middelen voor vaccinontwikkeling ingezet worden.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Beschrijven wat er gebeurt om de publiekscommunicatie verder te versterken.

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Meer communiceren over Veilig Thuis om de toename van huiselijk geweld tegen te gaan.

Parlementaire agenda [26-03-2020] - Plenair Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5069)

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414); Brief [18-06-2020] - Voortgangsrapportage Geweld hoort nergens thuis (28345, nr. 234) (24715)

Bij RIVM navragen of het RIVM afwijkt van advies van de WHO om ouderen een pneumokokkenvaccinatie aan te bieden ter bescherming van het immuunsysteem.

Parlementaire agenda [01-04-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5071)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Instellen Vorderingsbesluit voor mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en de Kamer daarover informeren.

Parlementaire agenda [18-03-2020] - Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5068)

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Communicatie over patiëntenaantallen op rivm.nl verfijnder maken, o.a. informatie over positief geteste familieleden, aantal genezen personen, aantal geteste personen, etc. Daarop terugkomen als het niet lukt.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

In overleg gaan met CAO-partijen verpleegkundigen om na te gaan of zij ontlast kunnen worden m.b.t. kinderopvang.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Punt maken richting zorgverzekeraars m.b.t. het beschikbaar houden van voldoende liquiditeit in de zorg.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382); Brief [17-07-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over het bericht ‘ZN weigert coronaschade ziekenhuizen volledig te compenseren’ 2020Z11591) (24866)

In overleg treden met zorgverzekeraars om coronatesten niet onder het eigen risico te laten vallen.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

Kamer informeren of het bericht op Omroep Brabant klopt dat medewerkers in Brabantse ziekenhuizen niet meer getest worden.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Q&A toevoegen over wat bekend of nog onbekend is over de lange termijn effecten van het virus op de gezondheid.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Kamer informeren over intensiveren informatievoorziening, incl. mogelijk dagelijks coronajournaal, voor alle doelgroepen met afgestemde boodschappen.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Inzicht geven in variëteit aan communicatiemogelijkheden (stand van denken) en huidige stand van activiteiten.

Parlementaire agenda [12-03-2020] - Plenair debat over nieuwe fase die de bestrijding van het coronavirus ingaat (5067)

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Met Min LNV spreken over illegale handel in wilde dieren nav nieuwe coronavirus en hierover de Kamer rapporteren.

Parlementaire agenda [06-02-2020] - AO Medische preventie/Infectieziekten (4910)

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Licence