Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Moties niet afgerond

Tabel 69 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die nog niet zijn afgerond

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie van de leden Van den Berg en Slootweg over een advies over ziekenhuiszorg in de regio

31016, nr. 222

Er vindt overleg plaats naar verwoording en uitvoerbaarheid van de motie.

Motie van het lid Pia Dijkstra c.s. over de gehele informatiebeveiliging van het Donorregister bij het CIBG onderzoeken

32761, nr. 167

 

Motie van het lid Sazias c.s. over het naar beneden bijstellen van zorgindicaties door zorgverzekeraars

34104, nr. 290

Kamer wordt uiterlijk in oktober geïnformeerd.

Motie van de leden Kerstens en Laan-Geselschap over in gesprek gaan met ouders over de zorg die zij thuis aan een ernstig ziek kind geven

34104, nr. 292

 

Motie van het lid Van den Berg c.s. over bij vervolgstappen concrete meetbare doelen stellen

25424, nr. 535

De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Motie-Van Toorenburg/Kuiken over een werkbare standaard voor informatie-uitwisseling (25424, nr. 496)

25424, nr. 496

Streven is na zomer TK te informeren, zie brief van 12-6-2020, kamerstuknr. 25424, nr. 532

Motie-Van Wijngaarden c.s. over een handreiking aan zorgprofessionals om dossiers en gegevens te kunnen delen (25424, nr. 497)

25424, nr. 497

Streven is na zomer TK te informeren, zie brief van 12-6-2020, kamerstuknr. 25424, nr. 532

Motie van het lid Van den Berg over voorwaarden bij aanpassingen in de acute zorg

31016, nr. 198

Deze ministeriële regeling zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 in concept aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.

Motie van het lid Agema over het plan van aanpak voor de wachtlijstproblematiek

25424, nr. 519

Kamer wordt geïnformeerd na de zomer.

Motie van het lid Voordewind c.s. over een voorstel voor de doorontwikkeling van de agenda suïcidepreventie

32793, nr. 466

Brief 4 juni schetst stand van zaken landelijke agenda. De hele landelijke agenda wordt conform motie uiterlijk in oktober 2020 naar de Kamer gestuurd.

Motie van het lid Kuiken over onderzoeken hoe de STORM aanpak landelijk kan worden uitgerold

25424, nr. 537

De Kamer wordt naar verwachting in oktober 2020 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Hijink t.v.v. 35471-23

35471, nr. 30

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een gezamenlijk kwaliteitsregister

35471, nr. 25

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over zeggenschap van ambulancezorgprofessionals

35471, nr. 26

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Ellemeet en Veldman over een rol voor de verpleegkundig specialist in het medisch management van de regionale ambulancevoorzieningen

35471, nr. 27

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over blijvende doorontwikkeling van het kwaliteitskader ambulancezorg borgen

35471, nr. 29

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een project zorgevaluatie en gepast gebruik ontwikkelen voor de ggz-sector

25424, nr. 536

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over het plan van aanpak.

Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoeken hoeveel patiënten in de specialistische ggz geholpen kunnen worden met de werkwijze van herdiagnostiek

25424, nr. 542

De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd over het plan van aanpak.

Motie van de leden Diertens en Van den Berg over het organiseren van regionale doorzettingsmacht

25424, nr. 509

Procesvoorstel in Kamerbrief 1 juli 2020 (2020D27558), tussenstand in toegezegde Kamerbrief voor september 2020, uitgewerkt kader doorzettingsmacht eind 2020.

Motie van het lid Diertens c.s. over onderzoek naar de beschikbaarheid van crisisopvang

25424, nr. 510

Eind 2020 wordt de kamer hierover geïnformeerd.

Motie van de leden Van den Berg en Diertens over participatie bij de huidige netwerken

25424, nr. 514

Wordt opgepakt, de Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden De Lange en Kuiken over een goede gegevensuitwisseling tussen ggz, politie, OM en gemeenten (t.v.v. 25424-467)

25424, nr. 472

Verwachting is eind 2020 de Kamer te informeren.

Motie van het lid Slootweg c.s. over samenwerking tussen huisartsen en casemanagers dementie

23235, nr. 191

De motie is afgedaan met de Kamerbrief 20652.

Motie van het lid Bergkamp c.s. over periodieke informatie over wachttijden en wachtlijsten in de transgenderzorg

31016, nr. 230

Deze motie wordt afgedaan zodra werkzaamheden van de kwartiermaker stoppen. De kamer wordt in juni 2021 geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over de kennis over endocrinologische zorg

31016, nr. 232

Deze motie wordt afgedaan zodra werkzaamheden van de kwartiermaker stoppen. De Kamer wordt in juni 2021 geïnformeerd.

Motie van de leden Ploumen en Bergkamp over een tijdige hormonale behandeling voor pubers en adolescenten

31016, nr. 233

Deze motie wordt afgedaan zodra werkzaamheden van de kwartiermaker stoppen. De kamer wordt geïnformeerd in juni 2021.

Gewijzigde motie van het lid Leijten over het niveau van de rechtsbescherming bij harmonisering van de wetten

32399, nr. 63

Eind 2021 wordt TK geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Pia Dijkstra over het monitoren van de beleving en de ervaringen van patiënten

32399, nr. 69

Eind 2021 wordt TK geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. (t.v.v. 34775-8) over wijkverpleegkundigen uitzonderen van bezuinigingen

34775, nr. 26

Voor de zomer is een tussenrapportage verstrekt, kenmerk 203014 De kamer wordt geïnformeerd eind 2021.

Motie van het lid Agema over het verbeteren van financiële prikkels met ongewenste gevolgen

25424, nr. 518

De kamer wordt na de zomer 2020 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over de toezending van de monitor over de Wet verplichte ggz (t.v.v. 25424-463)

25424, nr. 471

Eind 2021 wordt TK geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

27529, nr. 177

Dit najaar zal de Tweede Kamer per brief worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken van informatieveiligheid in de zorg.

Motie van het lid Van den Berg over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

27529, nr. 198

Een wetgevingstraject waarmee een verwerkingsgrondslag wordt gecreëerd in de Wkkgz voor bijzondere persoonsgegevens bij de kwaliteitsregistraties in de medisch specialistische zorg ter uitvoering van het advies van de Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties is gestart. In het najaar zal de internetconsultatie plaatsvinden. Inwerkingtreding van het wetsvoorstel is voorzien op 1 januari 2022.

Motie van het lid Van den Berg over uitbreiding van de set aan basiseisen voor gegevensuitwisselingssystemen

27529, nr. 199

Deze motie wordt afgehandeld in de Vierde brief Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg die eind september 2020 aan uw Kamer wordt verzonden.

Motie van het lid Hijink over open standaarden en koppelingen voor gegevensuitwisseling

27529, nr. 202

Uw kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Ploumen c.s. over maatregelen voor de ICT-markt in de zorg

27529, nr. 203

De verwachting is dat de Kamer eind 2020 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Krol c.s. over alternatieven voor dagbesteding

25295, nr. 294

De TK wordt begin september 2020 waarschijnlijk geïnformeerd met de brief over Lessons Learned Corona of een aparte brief over deze motie.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het «gewone leven» dan wel op een mogelijk tweede golf

25295, nr. 395

De TK wordt begin september 2020 waarschijnlijk geïnformeerd met de brief over Lessons Learned Corona of met een aparte brief geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Dik-Faber en Renkema over in kaart brengen welke gevolgen cliënten ondervinden bij toegang tot passende zorg

25424, nr. 544

De TK wordt eind oktober 2020 geïnformeerd over de gevolgen die cliënten ondervinden bij toegang tot passende zorg als gevolg van de doordecentralisatie en het invoeren van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen.

Motie van de leden Bruins en Van der Graaf over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten

24515, nr. 543

De TK wordt in de 2e helft van november 2020 geïnformeerd over maatwerk voor mensen die de prostitutie verlaten.

Motie van het lid Hijink over het voorkomen van bureaucratie bij resultaatgericht indiceren

29538, nr. 303

De TK wordt bij indiening van wetsvoorstel wijziging Wmo 2015 (planning 1e helft november 2020) geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Slootweg en Geluk-Poortvliet over de administratieve lastendruk tot een minimum beperken

29538, nr. 306

De TK wordt bij indiening van wetsvoorstel wijziging Wmo 2015 (planning 1e helft november 2020) geïnformeerd over deze motie.

Motie van de leden Bergkamp en Van der Staaij over een werkagenda voor alle relevante ministeries

24170, nr. 210

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Programma Onbeperkt Meedoen.

Motie van het lid Bergkamp over het realiseren van de ambities van het SamenSpeelAkkoord

24170, nr. 211

De TK wordt eind november 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Onbeperkt Meedoen over deze toezegging.

Motie van het lid Kerstens over een pilot cliëntondersteuning pgb

24170, nr. 227

De TK wordt eind november 2020 geïnformeerd met de Voortgangsbrief cliëntondersteuning over deze motie.

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over maatregelen en acties om het Wmo-toezicht te versterken

29538, nr. 317

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de voortgangsbrief inzake Wmo-toezicht.

Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over een voorrangsregeling voor zwangere vrouwen en ouders met kinderen (t.v.v. 29325-108)

29325, nr. 116

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (kerst 2020) over deze motie.

Motie van de leden Westerveld en Renkema over beleidsoplossingen zodat jongeren die de volwassen leeftijd bereiken niet op straat belanden

29325, nr. 111

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (kerst 2020) over deze motie.

Motie van de leden Regterschot en El Yassini over betere opvang voor dakloze lhbti-jongeren

29325, nr. 114

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (kerst 2020).

Motie van de leden Regterschot en Becker over ketenpartners vragen afspraken na te leven bij besteding van middelen ter bestrijding van dak- en thuisloosheid

25424, nr. 541

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (kerst 2020).

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Bergkamp over het stimuleren van de bouw van diverse vormen van mantelzorgwoningen

31765, nr. 472

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Langer Thuis over deze motie.

Motie ingediend over inzichtelijk maken hoe gendersensitiviteit wordt geborgd in het kabinetsbeleid

28 345, nr. 211

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met Vijfde Voortgangsrapportage Geweld Hoort Nergens Thuis over deze toezegging.

Motie van het lid Bergkamp over het creëren van een meldpunt voor knelpunten rondom nieuwe woonvormen

35300 XVI, nr. 55

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Langer Thuis over deze motie.

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over een landelijk normenkader met verantwoordelijkheden en streefcijfers voor het hulpmiddelenbeleid

35300 XVI, nr. 56

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de voortgang implementatie actieplan hulpmiddelen.

Motie van het lid Kerstens over de rol van NOOM bij zorg thuis aan patiënten met een migrantenachtergrond

35300 XVI, nr. 71

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Langer Thuis over deze motie.

Motie van de leden Bergkamp en Segers over het actief verspreiden van alle kennis over de sociale infrastructuur

31765, nr. 441

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Langer Thuis over deze motie.

Gewijzigde motie van de leden Sazias en Bergkamp over op maat gemaakte hulpmiddelen ter beschikking laten blijven van de cliënt (t.v.v. 31765-444)

31765, nr. 449

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met brief Voortgang Implementatie actieplan hulpmiddelen over deze motie.

Motie van de leden Stoffer en Ellemeet over het stimuleren van lokale en regionale netwerken ouderenzorg

31765, nr. 446

De TK wordt in het najaar 2020 geïnformeerd met de Voortgangsrapportage Langer Thuis over deze motie.

Motie van de leden Bergkamp en Veldman over overleg over de capaciteit en de financieringswijze voor tijdelijk verblijf

32620, nr. 255

De TK wordt voor het kerstreces 2020 geïnformeerd met de VGR Langer Thuis over deze motie.

Motie van de leden Wörsdörfer en Renkema over concrete verbeteringen en aanpassingen in de toekomstige begroting, jaarverslag en VWS-monitor

35470 XVI, nr. 9

 

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over een nadere analyse van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer

35470 XVI, nr. 10

 

Motie van de leden Van den Berg en Agema over onderzoek naar de sterke stijging van de kosten voor hulpmiddelen

32805, nr. 92

Vanwege de Corona crisis heeft dit vertraging opgelopen. Het onderzoek zal na de zomer van 2020 in gang gezet worden in de hoop dat het in het tweede kwartaal van 2021 gereed kan zijn.

Motie van het lid Ellemeet c.s. over donorselectiebeleid op basis van seksueel risicogedrag

29447, nr. 53

 

Motie van het lid Ellemeet over het verlagen van geneesmiddelenprijzen in Nederland en andere Europese landen

35137, nr. 16

De Kamer wordt hierover naar verwachting eind van 2020 geïnformeerd.

Motie van het lid Geleijnse c.s. over de problemen bij het gebruiken van geneesmiddelen

29477, nr. 582

De signalering en agendering van deze mogelijke problemen is belegd bij het CBG. Hiermee is deze motie afgedaan.

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven over een acceptabele prijs voor geneesmiddelen afdwingen (t.v.v. 29477-631)

29477, nr. 637

De Kamer wordt hier naar verwachting voor het einde van 2020 over geïnformeerd.

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over richtsnoeren voor klinisch onderzoek naar implantaten

32805, nr. 69

De uitwerking hiervan heeft vanwege de Corona crisis vertraging opgelopen. Dit zal worden betrokken in de Nationale Agenda MedTech, die dit najaar aan de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Van Gerven over verhinderen van postcodegeneeskunde bij dure geneesmiddelen

29477, nr. 548

De verwachting is dat de Kamer in het voorjaar van 2020 hierover wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Ploumen over een convenant met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen

29477, nr. 584

Zoals eerder bericht aan de Tweede Kamer is het niet mogelijk gebleken om te komen tot een Memorandum of Understanding met de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Motie van de leden Van den Berg en Agema over medisch specialisten oproepen vaart te maken met de veldnormen voor implantaten

32805, nr. 91

De Kamer zal over een update worden geïnformeerd in een stand van zakenbrief Hulpmiddelen die voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer zal worden gestuurd.

Motie van het lid Van Gerven over steekproefsgewijze controle van de documentatie die ten grondslag heeft gelegen aan markttoegang voor een implantaat

32805, nr. 89

De Kamer zal hierover worden geïnformeerd in een brief over Hulpmiddelen in den brede die voor de begrotingsbehandeling aan de Kamer wordt gestuurd.

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de effecten van geneesmiddelen in de praktijk meer evalueren

35137, nr. 18

De verwachting is dat de Kamer in het najaar 2020 hierover wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet over bevordering van kennisdeling

35300 XVI, nr. 43

De verwachting is dat de Kamer hierover in het najaar van 2020 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Veldman over de ervaringen met het pay-for-performancemodel

29477, nr. 632

De Kamer wordt hier naar verwachting eind van 2020 over geïnformeerd.

Motie van het lid Veldman over het voor kleine bedrijven aantrekkelijk maken om een geneesmiddel te ontwikkelen

29477, nr. 633

Naar verwachting zal de Kamer voor het einde van 2020 hierover worden geïnformeerd.

Motie van de leden Van Gerven en Van den Berg over een revolverend fonds voor niet-commercieel academisch onderzoek

29477, nr. 630

Dit wordt meegenomen in de besluitvorming over FAST die Q3/Q4 zal plaatsvinden.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over een kwaliteitsregister voor implantaten

35043, nr. 21

De Kamer ontvangt een update hierover in een stand van zaken brief Hulpmiddelen die voor de Begrotingsbehandeling aan de Kamer zal worden verstuurd.

Motie van het lid Veldman over de vergoedingsrichtlijnen voor hulpmiddelen tegen het licht houden

32805, nr. 93

Het gesprek met het Zorginstituut hierover moet nog plaatsvinden. Een update zal worden gegeven in een brede stand van zaken Hulpmiddelen die voor het einde van 2020 aan de Kamer zal worden verzonden.

Motie van het lid Dik-Faber over bevorderen dat het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten alle leveringsonderbrekingen publiceert op zijn website

29477, nr. 635

Naar verwachting is de publicatie vanaf 2021 operationeel. De Kamer wordt in 2021 geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg over patiënten en cliënten verleiden tot het gebruik van e-healthtoepassingen

27529, nr. 204

Het voornemen is om na het zomerreces de Kamer te informeren over de stand van zaken rond het programma Innovatie & Zorgvernieuwing. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van zaken rond de motie van het lid Van den Berg over patiënten en cliënten verleiden tot het gebruik van e-healthtoepassingen.

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over een inventarisatie van bewezen kosteneffectieve digitale innovaties en e-healthtoepassingen

35300 XVI, nr. 36

Het voornemen is om na het zomerreces de Kamer te informeren over de stand van zaken rond het programma Innovatie & Zorgvernieuwing. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van zaken rond de motie van de leden Veldman en Van den Berg over een inventarisatie van bewezen kosteneffectieve digitale innovaties en e-healthtoepassingen.

Motie van de leden Veldman en Bergkamp over bewezen effectieve e-healthtoepassingen opnemen in zorgrichtlijnen

27529, nr. 206

Het voornemen is om na het zomerreces de Kamer te informeren over de stand van zaken rond het programma Innovatie & Zorgvernieuwing. Daarbij wordt ook ingegaan op de stand van zaken rond de motie van de leden Veldman en Bergkamp over bewezen effectieve e-healthtoepassingen opnemen in zorgrichtlijnen.

Motie van de leden Geleijnse en Ellemeet over verhoging van het aantal onderzoeken door de inspectie in eigen laboratorium

29477, nr. 553

In de stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2020 is opgenomen dat de IGJ in haar Jaarbeeld van 2019 zal rapporteren hoe vaak zij eigen onderzoek heeft ingezet.

Motie van het lid Kerstens over het voorkomen van stagemisbruik

33149, nr. 57

 

Motie van het lid Kerstens over een jaarlijkse rapportage over trends in de zorginstellingen

34858, nr. 42

Streven is de Kamer te informeren in het Jaarbeeld IGJ dat betrekking heeft op het jaar waarin de Wmcz in werking is getreden.

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de werking van de delegatiebepalingen in een gedecentraliseerd stelsel

34857, nr. 14

De Kamer wordt in 2022 geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. deze motie.

Motie van de leden Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

35300 XVI, nr. 100

In voortgangsbrief jeugd wordt aangegeven hoe de motie wordt uitgevoerd.

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Kwint over voor langere tijd afgeven van een beschikking voor regulier onderwijs aan een gehandicapt kind (t.v.v. 31497-349)

31497, nr. 357

 

Motie van het lid Westerveld c.s. over middels een tweewekelijkse brief de Kamer in het reces op de hoogte houden rondom de sluiting Hoenderloo Groep

31839, nr. 731

De Kamer wordt in het reces op de hoogte gehouden rondom de sluiting Hoenderloo Groep.

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over afspreken dat gemeenten de door een andere gemeente toegekende jeugdhulp die nog niet is afgerond voortzetten (t.v.v. 35219-8)

35219, nr. 11

In de vijfde voortgangsrap. ZvdJ zal deze motie worden afgedaan.

Motie van het lid Peters over de vormgeving van de onderzoeks-, betaal- en informatieplicht van gemeenten

35219, nr. 10

In voortgangsbrief jeugd wordt aangegeven hoe de motie wordt uitgevoerd.

Motie van het lid Peters c.s. over contact met de VNG over jeugd- en jongerenwerk

31839, nr. 738

De stand van zaken van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van het lid Voordewind c.s. over onderzoeken hoe jeugdzorginstellingen met continuïteitsproblemen met maatwerk tegemoet gekomen kunnen worden

31839, nr. 740

De stand van zaken van de uitvoering van deze motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van het lid Voordewind c.s. over in het convenant met VNG en BZGJ borgen dat de Jeugdautoriteit stevige bevoegdheden krijgt

31839, nr. 741

De stand van zaken over de uitvoering van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van het lid Wörsdörfer c.s. over gebruik maken van de mogelijkheid om binnen de Jeugdwet bij ministeriele regeling regels te stellen

31839, nr. 743

De stand van zaken van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van de leden Westerveld en Wörsdörfer over een plan van aanpak uithuisplaatsingen van kinderen

31839, nr. 732

De stand van zaken van m.b.t. de uitvoering van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van de leden Raemakers en Wörsdörfer over eerst aan de ROB advies vragen voor wijziging van de Jeugdwet

31839, nr. 736

De stand van zaken van m.b.t. de uitvoering van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van de leden Raemakers en Hijink over jaarlijks de dataveiligheid van digitale uitwisseling van persoonsgegevens toetsen

31839, nr. 737

De stand van zaken van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van het lid Westerveld over in kaart brengen hoe vaak dwangmaatregelen worden gebruikt

31839, nr. 744

De stand van zaken van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over specifiek inzetten op bewustwording en training van zorgverleners, ouders en patiënten (VSO Seksueel misbruik pro-anorexia coaches )

31015, nr. 198

De stand van zaken van de motie zal in de voortgangsbrief Jeugd worden meegenomen. Deze zal in november 2020 aan de Kamer worden gezonden.

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over meer onderscheid in adviezen voor ouderen bij een tweede golf

34104, nr. 287

 

Gewijzigde motie van de leden Peters en Dik-Faber over een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie (t.v.v. 34104-288)

34104, nr. 297

 

Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

34104, nr. 289

 

Motie van de leden Marijnissen en Bergkamp over overleg over het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst

25295, nr. 396

 

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ondersteuning van de verpleeghuissector inzake de basisveiligheid

25295, nr. 402

 

Motie van de leden Marijnissen en Hijink over onderzoeken of landelijk ingrijpen nodig is om besmettingen in verpleeghuizen terug te dringen

25295, nr. 225

 

Motie van de leden Bergkamp en Slootweg over versterken van de kennis over de zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking

24170, nr. 225

 

Motie van het lid Geluk-Poortvliet over het inzetten van middelen in regio's met de langste wachtlijsten

31765, nr. 471

19-03-2020 voorbereidende activiteiten zijn uitgezet in het kader van het project wachtlijsten verpleeghuizen.

Motie van de leden Van der Staaij en Ellemeet over langjarige continuering van het Deltaplan Dementie

35300 XVI, nr. 80

 

Motie van de leden Van der Staaij en Segers over het vergroten van bewegingsvrijheid van mensen in de gehandicaptenzorg

25295, nr. 365

 

Motie van de leden Van Brenk en Sazias over inventariseren waarom er verpleeghuizen zijn die hun beleid nog niet hebben versoepeld

25295, nr. 447

 

Motie van de leden Ellemeet en Kerstens over een gesprek voeren over goed werkgeverschap

34104, nr. 284

 

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar de effecten van de tariefdaling op het zorgaanbod

31765, nr. 486

03-07-2020 motie Onderzoek uitgezet gemeld in brief ouderenzorg (206525-LZ), Rapport komt eind 2020 in de 2e voortgangsrapportage wachtlijsten.

Motie van het lid Raemakers c.s. over snel helderheid bieden over de financiële bonus

35493, nr. 7

 

Motie van het lid Van den Berg over wettelijk erkende specialistentitels voor spoedeisendehulpartsen en intensivisten

31765, nr. 501

 

Motie van het lid Ellemeet c.s. over verankeren van zeggenschap en inspraak van verpleegkundigen en verzorgenden in een toekomstig hoofdlijnenakkoord

31765, nr. 502

 

Motie van de leden Dik-Faber en Ellemeet over verankeren van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden op instellingsniveau

31765, nr. 505

 

Motie van de leden lid Dik-Faber en Veldman over het verankeren van «Samen Beslissen» in opleidingen en bijscholingen

35300 XVI, nr. 74

09-07-2020 Is onderwerp van gesprek op de zorgonderwijstafel, de eerste bijeenkomst heeft 28 mei 2020 plaatsgevonden. Volgende overleg is eind augustus 2020.

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over een opleidingsplan waarbij zorgmedewerkers over e-healthtoepassingen worden geïnformeerd

27529, nr. 205

 

Motie van het lid Dik-Faber over een additionele subsidie voor het Opleidingsinstituut Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde

35300 XVI, nr. 72

16-12-2019 "Deze motie wordt afgedaan in de veegbrief""/ stand van zakenbrief die in december naar de TK gaat.

Motie van het lid Agema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal (35300-XVI, nr. 32)

35300 XVI, nr. 32

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Agema over onderzoek naar de piekurenproblematiek (t.v.v. 29282, nr. 319)

29282, nr. 339

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Motie van de leden Kuik en Van den Berg over de aanpassing van de curricula van zorgopleidingen vanwege digitalisering

29282, nr. 398

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020 geïnformeerd.

Motie van het lid Agema over uitbreiding van parttimecontracten

29282, nr. 399

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Motie van het lid Regterschot over het werk in de zorg weer aantrekkelijker maken

29282, nr. 401

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Regterschot over ook zzp-organisaties betrekken bij de werkcode in de zorg

29282, nr. 402

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting in het vierde kwartaal van 2020 geïnformeerd.

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Bergkamp over bevorderen dat parttimers meer willen werken

29282, nr. 403

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Motie van de leden Renkema en Hijink over klachten van mbo-studenten over zorgstages

29282, nr. 404

14-07-2020 De Kamer wordt hierover naar verwachting eind september 2020, met de vierde voortgangsrapportage van het programma Werken in de Zorg, geïnformeerd.

Motie van het lid Van den Berg c.s. over oplossen van knelpunten in de waardering van verpleegkundigen

25295, nr. 433

23-07-2020 In de voor eind september geplande voortgangsrapportage over het actieprogramma Werken in de zorg zullen we nader aangeven hoe we de motie concreet invulling geven.

Motie van het lid Renkema over werkwijze en effectiviteit van het capaciteitsorgaan evalueren

29282, nr. 405

14-07-2020 De werkwijze en effectiviteit worden momenteel geëvalueerd, De Kamer wordt daarover naar verwachting in het najaar van 2020 geïnformeerd.

Motie van de leden Regterschot en Bergkamp over aanbevelingen over duurzaam oplossen van problemen in de kraamzorgsector

32279, nr. 191

14-07-2020 Met de brancheorganisatie BO Geboortezorg wordt gekeken of door middel van een pilot in kaart kan worden gebracht wat de mogelijkheden zijn om wachtdiensten in de kraamzorg binnen verschillende organisaties te bundelen en wat het effect hiervan is op de kwaliteit en het aanbod van de kraamzorg. De Kamer wordt hierover later dit jaar (2020) geïnformeerd.

Motie van de leden Van der Staaij en Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen

35000 XVI, nr. 63

17-12-2019 Kamer is geïnformeerd met verzamelbrief 2019. Zodra verkenning is afgerond zal de Kamer worden geïnformeerd, naar verwachting zomer 2020.

Motie van het lid Van den Berg over toelichten waarom aanvullende reismaatregelen wel of niet worden genomen

25295, nr. 111

 

Motie van de leden Van den Berg en Palland over geschikte instrumenten inzetbaar maken voor bedrijven

25295, nr. 112

 

Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over eenduidige, begrijpelijke en toegankelijke informatie voor alle inwoners van Nederland

25295, nr. 115

 

Gewijzigde motie van het lid Hijink over gezamenlijke afspraken over aanpak van en handhaving bij evenementen en bijeenkomsten van meer dan 100 personen t.v.v. 25295-128

25295, nr. 150

 

Motie van de leden Wilders en Baudet over ouders toestaan hun kinderen thuis te houden van school zonder dat zij daarvoor een boete krijgen

25295, nr. 130

 

Motie van het lid Jetten c.s. over een steunpakket voor de culturele sector

25295, nr. 133

 

Motie van het lid Asscher c.s. over sectorspecifieke maatregelen en een economisch stimuleringspakket

25295, nr. 135

 

Motie van het lid Segers c.s. over mogelijkheden om vluchten uit gebieden waar een uitbraak van het coronavirus plaatsvindt te weren

25295, nr. 139

 

Motie van het lid Segers c.s. over scenario's om te waarborgen dat de voedselproductie en bevoorrading van winkels doorgang kan blijven vinden

25295, nr. 140

 

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een afwegingskader ontwikkelen met richtlijnen voor het onderwijspersoneel

25295, nr. 141

 

Motie van de leden Van Haga en Baudet over de informatievoorziening inzake gevallen van besmette personen helder laten verlopen

25295, nr. 148

 

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over zorgverleners als blijk van waardering een bonus toekennen

25295, nr. 171

 

Motie van de leden Van Otterloo en Sazias over het gordelroosvaccin op korte termijn beschikbaar maken

25295, nr. 83

 

Motie van de leden Wilders en Asscher over geen boete voor ouders die hun kinderen na de meivakantie nog niet naar school willen laten gaan

25295, nr. 278

 

Motie van het lid Jetten c.s. over als voorwaarde opnemen dat bedrijven die gebruik maken van de NOW dit en komend jaar geen dividend of bonussen mogen uitkeren

25295, nr. 283

 

Gewijzigde motie van de leden Jetten en Pieter Heerma over de gevolgen voor studenten in beeld brengen (t.v.v. 25295-284)

25295, nr. 306

 

Motie van de leden Asscher en Dijkhoff over bezien of groepen werkenden en bedrijven in het mkb aanvullende steun behoeven

25295, nr. 288

 

Motie van het lid Segers c.s. over een Impact Management Team dat kan adviseren over de transitiestrategie en de sociale en economische effecten van de crisismaatregelen

25295, nr. 289

 

Motie van het lid Azarkan c.s. over justitiële aantekeningen als gevolg van handhaving van de coronamaatregelen laten vervallen

25295, nr. 366

 

Motie van het lid Azarkan c.s. over onderzoek naar oversterfte onder mensen met een migratieachtergrond

25295, nr. 367

 

Motie van het lid Krol over het beschermen van de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen

25295, nr. 376

 

Motie van het lid Wilders over de onacceptabele bekladding van het standbeeld van Pim Fortuyn

25295, nr. 391

 

Motie van het lid Veldman c.s. over nut en noodzaak van genomen coronamaatregelen in beeld hebben

25295, nr. 392

 

Motie van de leden Veldman en Van den Berg over een streefnorm om de doorlooptijden te versnellen

25295, nr. 393

 

Motie van de leden Van Haga en Hiddema over duidelijkheid verschaffen aan de danssector

25295, nr. 412

 

Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over uiterlijk 15 juni een besluit nemen over afstand houden in vliegtuigen (t.v.v. 25295-398)

25295, nr. 415

 

Motie van de leden Marijnissen en Hijink over inventariseren wat in de industrie nu beschikbaar is aan beschermende middelen

25295, nr. 226

 

Motie van het lid Van Haga over onderzoeken of voor het jaar 2020 de werkkostenregeling verhoogd kan worden

25295, nr. 239

 

Motie van het lid Ouwehand over banken bewegen de hoge boeterentes drastisch te verlagen

25295, nr. 207

 

Motie van de leden Van Haga en Baudet over ruimhartig zijn bij het vaststellen van de SBI-codes die onder de TOGS-regeling zullen vallen

25295, nr. 215

 

Motie van de leden Van der Staaij en Klaver over nader concretiseren van de doelstellingen inzake de bescherming van kwetsbare mensen

25295, nr. 264

 

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over privacy experts betrekken bij de inzet van medische apps (t.v.v. 25295-231)

25295, nr. 273

 

Motie van de leden Van der Staaij en Jetten over voorlichting van de Raad van State over grondrechtelijke aspecten van (voor)genomen crisismaatregelen

25295, nr. 234

 

Motie van de leden Baudet en Van Haga over niet instemmen met plannen om eurobonds via de EU-begroting in te voeren

25295, nr. 297

 

Motie van de leden Baudet en Van Haga over kennisnemen van «Tien voorstellen aan het kabinet om ondernemers door de coronacrisis te helpen» van Ondernemend Nederland

25295, nr. 300

 

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Baudet over specifieke maatregelen per provincie (t.v.v. 25295-304)

25295, nr. 307

 

Motie van de leden Dijkhoff en Jetten over medio mei duidelijkheid over een aanvulling op het lopende steunpakket

25295, nr. 320

 

Motie van de leden Jetten en Marijnissen over bezien hoe vraaggerichte nazorg kan worden ingericht voor post-COVID-19-patiënten

25295, nr. 325

 

Motie van de leden Segers en Pieter Heerma over onderzoeken of en op welke wijze doorlopende vaste bedrijfskosten kunnen worden vergoed

25295, nr. 332

 

Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Ouwehand over afdwingen dat de RIVM-richtlijnen worden nageleefd in alle slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven (t.v.v. 25295-333)

25295, nr. 345

 

Motie van het lid Azarkan over blijvend monitoren van de negatieve gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis

25295, nr. 335

 

Motie van de leden Van Haga en Hiddema over geen coronaboetes voor studenten in hun eigen studentenhuis

25295, nr. 344

 

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over de sector oproepen in elk geval de import van kalfjes tot het minimum te beperken (t.v.v. 25295-292)

25295, nr. 346

 

Gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. niet verder opschorten van WOB-verzoeken van journalisten over de coronacrisis dan tot maximaal 1 juni 2020 (t.v.v. 25295-301)

25295, nr. 347

 

Motie van het lid Segers c.s. over lokaal maatwerk en perspectief voor de organisatie van kerkelijke activiteiten

25295, nr. 362

 

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand c.s. over doorzettingsmacht voor het ministerie van VWS bij de bestrijding van besmettelijke dierziekten (t.v.v. 25295-364)

25295, nr. 379

 

Motie van de leden Klaver en Jetten over een protocol voor vliegverkeer uit niet-Schengenlanden

25295, nr. 434

 

Motie van de leden Van Brenk en Sazias over vroegtijdige signalering van het coronavirus bij verpleeghuizen

25295, nr. 448

 

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over een ambitieus plan van aanpak om het risico op het ontstaan van zoönosen te verkleinen (t.v.v. 25295-441)

25295, nr. 452

 

Motie van het lid Ellemeet over eisen voor de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van het COVID-19-vaccin

35493, nr. 13

 

Motie van het lid Renkema over een onafhankelijk extern onderzoek naar de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten in alle 25 GGD-regio's

25295, nr. 114

 

Motie van het lid Sazias c.s. over beter inzetten op preventie van dementie

35300 XVI, nr. 77

02-07-2020 De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Motie van het lid Ploumen over nevenbevindingen bij het bevolkingsonderzoek borstkanker bespreken met de huisarts

29689, nr. 1061

09-07-2020 De Kamer wordt in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Hermans c.s. over het concreet maken van de verbinding van technologie en preventie

35182, nr. 5

06-07-2020 De Kamer wordt eind 2020 geïnformeerd.

Motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over attendering op de gevolgen bij juridische geslachtsverandering

35300 XVI, nr. 84

06-07-2020 De verwachting is dat de Kamer eind 2020 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Diertens c.s. over vaccinatiegegevens registreren in een persoonlijke gezondheidsomgeving

35182, nr. 4

21-07-2020 De Kamer wordt in de tweede helft 2020 geïnformeerd.

Gewijzigde motie van het lid Agema over een onderzoek naar het niet kiezen voor de NIPT-test (t.v.v. 32279-139)

32279, nr. 146

08-07-2020 De verwachting is dat de Kamer voor de zomer 2021 wordt geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Tellegen over een echo rond dertien weken zwangerschap (t.v.v. 32279-134)

32279, nr. 145

08-07-2020 De verwachting is dat de Kamer in de tweede helft van 2021 wordt geïnformeerd.

Motie van het lid Bergkamp over het persoonsgebonden budget uit de knel halen

34104, nr. 286

17-07-2020 De Kamer wordt dit najaar 2020 in de voortgangsrapportage Agenda pgb geïnformeerd.

Motie van het lid Sazias over spoedaanpassing in wet- en regelgeving om onduidelijkheid in definities weg te nemen

28828, nr. 119

06-07-2020 De Tweede Kamer wordt hierover in de derde voortgangsrapportage rechtmatige zorg (begin 2021) geïnformeerd.

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over gegevens van nieuwe zorgaanbieders ontsluiten voor burgers

34767, nr. 51

01-07-2020 De kamer wordt zo kort mogelijk na het zomerreces hierover geïnformeerd.

Gewijzigde motie van de leden Sazias en Veldman over het beter toegankelijk maken van informatie over welk ziekenhuis het beste is voor welke ingreep (t.v.v. 32620-252)

32620, nr. 256

30-06-2020 De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd.

Motie van het lid Arno Rutte c.s. over een diepgaand onderzoek naar de beide faillissementen

31016, nr. 123

02-07-2020 Zodra het onderzoek van de NZa en IGJ iz. onbehoorlijke financiële constructies gereed is zal dit na de zomer aan de kamer worden gestuurd.

Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Van den Berg over specifiek aandacht besteden aan het interne toezicht bij zorgaanbieders met een complexe structuur (t.v.v. 35300-XVI-49)

35300 XVI, nr. 89

20-07-2020 Na de zomer gaat dit mee in de brief: Stand van zaken moties en toezeggingen.

Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

34767, nr. 47

31-03-2020 Deze motie wordt voor de begrotingsbehandeling 2020 afgedaan.

Motie van het lid Hijink over uitbreiding van de personele capaciteit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

34767, nr. 50

13-07-2020 Deze motie wordt met deze begroting 2021 afgedaan.

Motie van de leden Van der Staaij en Slootweg over bevorderen dat zorginstellingen zelf de regeldruk verminderen

35300 XVI, nr. 81

29-06-2020 De voortgangsbrief zal in het najaar van 2020 aan de kamer worden gestuurd.

Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

34629, nr. 12

31-03-2020 Wordt afgedaan voor het einde van 2020.

Motie van de leden Raemakers en Arno Rutte over het gesprek tussen arts en patiënt over inzage in medische gegevens na overlijden

34994, nr. 15

01-07-2020 De kamer zal voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd over het resultaat.

Motie van het lid Renkema over de positie van een ex-mentor of vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt

34994, nr. 16

01-07-2020 De kamer zal voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd over het resultaat.

Motie van het lid Hijink over mondeling overeenkomen dat sprake is van een zwaarwegend belang

34994, nr. 17

01-07-2020 De kamer zal voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd over het resultaat.

Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

34767, nr. 45

16-07-2020 De kamer zal hierover voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd.

Motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over ouder/familie-initiatieven betrekken bij de uitwerking per AMvB

34767, nr. 52

13-07-2020 De kamer zal hierover voor het einde van dit jaar worden geïnformeerd.

Motie van het lid Kerstens over overleg over de wijze waarop het in het wetsvoorstel beoogde «goede gesprek» kan plaatsvinden

34994, nr. 14

06-07-2020 Deze wordt beantwoord in de voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg, die vanwege corona voor het einde van jaar aan de kamer zal worden toegezonden.

Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over samen met de zorgverlener beslissen over de gewenste behandeling

35300 XVI, nr. 42

01-04-2020 Deze wordt beantwoord in de voortgangsrapportage Uitkomstgerichte Zorg, die vanwege corona voor het einde van jaar aan de kamer zal worden toegezonden

Motie van het lid Kerstens over bezien op welke wijze het aantal bij het IKZ aangesloten gemeenten kan worden verhoogd

28828, nr. 121

06-07-2020 De Tweede Kamer wordt hierover in de derde voortgangsrapportage rechtmatige zorg (begin 2021) geinformeerd.

Motie van de leden Agema en Jansen over een jaarlijkse rapportage over zorgfraude

28828, nr. 116

06-07-2020 De Tweede Kamer wordt hierover in de derde voortgangsrapportage rechtmatige zorg (begin 2021) geinformeerd.

Motie van de leden Agema en Jansen over een campagne over het controleren van de rekeningen van zorgaanbieders. Zie verslag VAO voor de context. De minister had niet een campagne voor ogen, refereerde naar meldpunt Nza.

28828, nr. 117

06-07-2020 De Tweede Kamer wordt hierover in de derde voortgangsrapportage rechtmatige zorg (begin 2021) geïnformeerd.

Motie van de leden Bergkamp en Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering

34767, nr. 53

19-05-2020 Wordt meegenomen in het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders dat in het voorjaar van 2021 aan de Kamer wordt aangeboden.

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

34767, nr. 44

30-03-2020 Deze wordt in het 2e kwartaal 2021, d.m.v. het wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders aangeboden aan de Tweede Kamer.

De motie Pia Dijkstra over de concentratie-effectrapportage: bij de evaluatie van het wetsvoorstel moet nadrukkelijk worden ingegaan op de administratieve lasten als gevolg van de 8 elementen uit de fusie-effectrapportage.

33253, nr. 53

30-06-2020 Deze motie wordt pas in juni 2023 afgehandeld.

Motie van het lid Von Martels c.s. over een overleg tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken sportinitiatieven

30234, nr. 248

16-07-2020 De motie zal worden afgedaan met het beantwoorden van de gestelde Kamervragen door de Kamerleden Rudmer Heerema en Van Gent inzake het bericht ‘Voetbaltv daagt privacywaakhond AP voor de rechter om uitblijven besluit’.

Motie van de leden Van Nispen en Diertens over de effecten van extra investeringen in sport en bewegen op afname van zorgkosten

35300 XVI, nr. 131

14-07-2020 Factsheet sport en zorgkosten van het RIVM verschijnt 24 augustus 2020.

Motie van het lid Rudmer Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket

35300 XVI, nr. 129

14-07-2020 Met de brief voorafgaand aan het WGO 2020 wordt de TK geinformeerd over het het nieuwe beleidskader evenementen, waarbij wordt ingegaan op de motie van het lid Heerema over een interdepartementaal sportevenementenloket.

Motie van het lid Von Martels over innovaties voor het verduurzamen van sportevenementen

35300 XVI, nr. 136

14-07-2020 Met de brief voorafgaand aan het WGO 2020 wordt de TK geinformeerd over het het nieuwe beleidskader evenementen, waarbij wordt ingegaan op de motie van het lid Von Martels over innovaties voor het verduurzamen van sportevenementen.

Motie van de leden Van Nispen en Rudmer Heerema over voldoende middelen om de taken van reddingsbrigades te bevorderen

30234, nr. 246

Ministerie van VWS is in gezamenlijkheid met het Ministerie van IenW in gesprek met Reddingsbrigade Nederland om te kijken hoe voldoende middelen uitgetrokken kunnen worden om de taken met betrekking tot de zwemveiligheid in Nederland te kunnen bevorderen en verdrinkingen te voorkomen.

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Diertens t.v.v. 30234-247 over het creëren van een gelijk speelveld voor voetbalclubs

30234, nr. 250

Wordt besproken met EZK (ivm staatssteun en interne markt)Wordt besproken op EU niveau tijdens de Raadswerkgroep Sport.

Motie van de leden Von Martels en Rudmer Heerema over een experiment voor ondersteuning bij de implementatie van het Sport- en het Preventieakkoord

35300 XVI, nr. 137

TK wordt over de tussenevaluatie begin 2021 geinformeerd.

Motie van het lid Marijnissen c.s. over een plan om Nederland meer in beweging te krijgen

25295, nr. 437

Deze zomer ontvangt TK een antwoord op de vragen over stand van zaken van het plan om mensen meer te laten bewegen, zoals de vragen voorliggen in de commissiebrief gestuurd aan VWS. Een interdepartementaal overleg heeft op 7 juli jl plaatsgehad en daaruit is voortgekomen om interdepartementaal te komen tot een werkgroep en een routekaart bewegen in het dagelijks leven, waarbij de initiatiefnemers uit de sport en de zorg worden betrokken.De werkgroep gaat in september van start.

Motie van het lid Van Nispen over de zwemveiligheid in Nederland

35300 XVI, nr. 134

Het Nationaal Plan Zwemveiligheid van de NRZ kent een looptijd van 2020-2024.

Motie van het lid Van Gerven over supermarkten oproepen om te stoppen met de verkoop van tabak

24077, nr. 454

Onderzoek heeft vertraging opgelopen door COVID-19-maatregelen, na zomerreces naar de Kamer.

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over snelle afbouw van de verkoop van tabaksproducten

35321, nr. 11

Onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege COVID-19-maatregelen, brief gaat na zomerreces naar de Kamer.

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het monitoren van het aantal tabaksverkooppunten

32793, nr. 427

Onderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege COVID-19-maatregelen, brief gaat na zomerreces naar de Kamer.

Motie van het lid Sazias c.s. over een klinische behandeling voor rokers die niet kunnen stoppen

32793, nr. 416

De uitwerking van de motie heeft door het corona-virus vertraging opgelopen. Daarom zal oktober een tweede voortgangsbrief over de motie volgen.

Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over onafhankelijke reductiedoelen voor zout, vet en suiker

32793, nr. 417

Er wordt gevraagd voor zomer 2020 de TK te informeren. Het antwoord wordt meegenomen in de brief over nieuwe aanpak productverbetering na de zomer 2020. Vertraging wordt aangekondigd in TK-brief voortgang NPA van juni 2020.

Motie van de leden Edgar Mulder en Van der Staaij over maatregelen ten behoeve van drugsvrije scholen en schoolpleinen

24077, nr. 453

De staatssecretaris verkent op dit moment de mogelijkheid om deze motie uit te voeren via het programma Helder op School. De verwachting is dat de Kamer in het 4e kwartaal kan worden geïnformeerd hoe de motie tot uitvoer zal worden gebracht.

Motie van de leden Kuik en Dik-Faber over wetgeving over maximumgeluidsnormen

32793, nr. 379

10-07-2020 planning nog steeds actueel.

Motie van de leden Geleijnse en Van den Berg over in kaart brengen waar gemeentepolissen kunnen worden afgesloten

29689, nr. 971

25-06-2020 De Kamer wordt hierover voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd.

Motie van de leden Raemakers en Geleijnse over begrijpelijke keuze-informatie door zorgverzekeraars

29689, nr. 977

12-07-2019 De Kamer wordt hierover in het eerste kwartaal van 2021 geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet over plaatsing spiraaltje door verloskundige buiten het eigen risico houden

34104, nr. 260

05-06-2020 In de Pakketbrief van 29-5-2020 is gemeld dat de minister hierop terug komt in de Pakketbrief van 2021.

Motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten

34104, nr. 261

02-07-2020 Het streven is de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling te informeren.

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (t.v.v. 34971-20)

34971, nr. 26

06-12-2019 Drie jaar na inwerkingtreding van de wet vindt een evaluatie plaats.

Motie van het lid Sazias over voorkomen dat zorgverzekeraars korten op het eerstelijnsverblijf en geriatische revalidatiezorg (35300-XVI, nr. 78)

35300 XVI, nr. 78

06-04-2020 De Kamer wordt hierover geïnformeerd voor het kerstreces van 2020.

Gewijzigde motie van de leden Ploumen en Van den Berg over inventariseren welke zorg niet meer geleverd wordt en niet meer gedeclareerd zal worden (t.v.v. 35300-XVI-63)

35300 XVI, nr. 90

14-07-2020 Toezeggingen 8474, 8779 en motie 3178: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Ellemeet over doorberekening van de ova-ruimte meetbaar maken

23235, nr. 189

22-05-2020 De Kamer heeft de rapportage van de NZa ontvangen met een brief van CZ op 10 april 2020 (CZ-203764). Een inhoudelijke reactie hierop volgt voor het eind van het jaar.

Motie van de leden Kerstens en Sazias over een brede pilot pgb-indicatie met de mogelijkheid van een second opinion

34104, nr. 294

13-07-2020 Het streven is de Kamer hierover voor het kerstreces te informeren.

Motie van het lid Raemakers over onderzoek naar vanwege de coronacrisis niet-geleverde zorg die probleemloos kon uitvallen

29689, nr. 1064

14-07-2020 Toezeggingen 9002, 9164 en moties 3466, 3468, 3489, 3491: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Motie van de leden Ploumen en Van den Berg over uitstromen van vormen van onzinnige zorg uit het verzekerde pakket

29689, nr. 1060

14-07-2020 Toezeggingen 9002, 9164 en moties 3466, 3468, 3489, 3491: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Motie van het lid Veldman c.s. over bevorderen van integrale samenwerking tussen zorginstellingen

31765, nr. 504

21-07-2020 Toezeggingen 9002, 9164 en moties 3466, 3468, 3489, 3491: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Motie van de leden Ploumen en Veldman over het effect van de handreiking van de Federatie Medisch Specialisten

31765, nr. 507

27-07-2020 Toezeggingen 9002, 9164 en moties 3466, 3468, 3489, 3491: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Motie van de leden Raemakers en Bergkamp over vergoeding van zorg die buiten het basispakket valt vanwege het ontbreken van de vereiste medische indicatie

29689, nr. 1065

16-07-2020 Toezegging 8727 en motie 3463: de Kamer wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

Licence