Base description which applies to whole site

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Tabel 38 Uitgaven beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.039.958

989.759

921.776

931.273

915.134

915.134

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

‒ 100

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

132.241

167.821

49.624

42.280

39.651

38.863

Nieuwe mutaties

1.168.756

1.012.225

103.060

69.474

58.044

7.819

Stand ontwerpbegroting 2021

2.340.855

2.169.805

1.074.460

1.043.027

1.012.829

961.816

Tabel 39 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Extra middelen voor 21 centrumgemeenten (€ 67,5 miljoen) en alle regiogemeenten (€ 10 miljoen) in verband met brede aanpak dak- en thuisloosheid.

‒ 73.000

‒ 77.500

0

0

0

0

Door de coronacrisis zijn ZonMw-programma’s vertraagd. De kaseffecten schuiven door naar latere jaren (€ 19 miljoen voor 2021).

‒ 76.000

19.000

19.000

19.000

19.000

0

Voor COVID-onderzoek is in 2020 € 23 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreffen echter meerjarige onderzoeken waardoor een deel van de kaseffecten in latere jaren plaatsvindt.

‒ 13.350

6.043

4.247

1.540

1.520

0

Voortzetting van uitvoering lokale en regionale preventieakkoorden in het kader van het Nationaal Preventie akkoord.

0

8.000

10.000

10.000

0

0

Uitbreiding HPV-vaccinatie naar jongens en naar kinderen boven negenjarige leeftijd, naar aanleiding van rapport Gezondheidsraad.

0

64.600

39.200

14.800

14.800

0

Het programma Corona Data, dat als doelstelling heeft om met behulp van data sneller op uitbraken te reageren, lokaal en nationaal, en de virusontwikkeling in Nederland zo dicht mogelijk te kunnen volgen. Nu de besmettingen weer toenemen zien we de aandacht voor de functionaliteit en de inhoud van het dashboard nog meer toenemen.

8.800

8.800

0

0

0

0

Voor het beschikbaar maken en houden van capaciteit in het kader van de opschaling naar 1.350 IC-bedden, de flexibele verdere opschaling naar 1.700 IC-bedden en de daarmee corresponderende uitbreiding van het aantal klinische bedden worden middelen gereserveerd.

80.100

93.900

0

0

0

0

Er is in 2021 € 300 miljoen nodig voor de vaccinontwikkeling.

0

300.000

0

0

0

0

Meerkosten voor de GGD GHOR. Deze maakt kosten voor ondere andere het opzetten van een app, nieuw digitiaal registratiesysteem voor de testen, klantencontactcentrum en bron- en contactonderzoek.

126.000

100.000

0

0

0

0

Voor 2021 is een bedrag van € 73,5 miljoen opgenomen voor de ondersteuning van de lokale aanpak en bestrijding van brandhaarden en de ontwikkeling van innovatieve behandeling.

0

73.500

0

0

0

0

Deze middelen zijn nodig voor het rioolonderzoek dat wordt opgezet door het RIVM.

15.000

21.000

0

0

0

0

Vergoeding van de meerkosten die Veiligheidsregio’s maken voor COVID-19.

15.400

9.200

0

0

0

0

Meerkosten voor de GGD's. Deze maken kosten voor bron- en contactonderzoek en bemonstering en uitgestelde dienstverlening.

350.000

350.000

0

0

0

0

Tabel 40 Ontvangsten beleidsartikel 1 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

10.000

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

23.903

13.903

13.903

13.903

13.903

13.903

Tabel 41 Uitgaven beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

3.124.356

3.226.920

3.309.947

3.421.289

3.526.226

3.526.226

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

‒ 7.150

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

1.036.189

44.902

58.262

48.149

39.785

26.000

Nieuwe mutaties

583.041

117.197

‒ 22.426

‒ 141.196

‒ 171.500

‒ 106.100

Stand ontwerpbegroting 2021

4.736.436

3.389.019

3.345.783

3.328.242

3.394.511

3.446.126

Tabel 42 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Overheveling orgaancentrum NTS van premiesector MSZ naar VWS-begroting (budgetneutraal). De kosten van de NTS worden per 2021 niet langer deels door zorgverzekeraars gefinancierd maar vanuit de begroting.

0

5.200

5.200

5.200

5.200

5.200

Technische overheveling uit sector HLA Wijkverpleging naar VWS-begroting. Als onderdeel van afspraken met veldpartijen die afgelopen voorjaar zijn gemaakt om de onderschrijding wijkverpleging in te zetten voor overschrijding Wlz.

0

60.000

60.000

0

0

0

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage 18- naar aanleiding van de actuele ramingen van het CPB.

0

‒ 64.400

‒ 92.400

‒ 162.500

‒ 177.900

‒ 104.200

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een aanvullend bedrag van € 166,5 miljoen en voor 2021 € 25 miljoen.

166.500

25.000

0

0

0

0

Tabel 43 Ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

5.053

5.053

5.053

5.053

5.053

5.053

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

291.300

5.000

7.500

7.500

7.500

7.500

Nieuwe mutaties

‒ 290.000

85.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

6.353

95.053

12.553

12.553

12.553

12.553

Tabel 44 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties ontvangsten beleidsartikel 2 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Voor de verkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen vanuit het LCH aan zorginstellingen is bij de eerste suppletoire begroting 2020 en eerste incidentele suppletoire begroting 2020 een ontvangstenbudget begroot van in totaal € 470 miljoen. Hierbij is vooruit gelopen op de afrekening van de voorschotten die VWS aan het LCH heeft verstrekt. Naar alle waarschijnlijkheid zal afrekening van de verstrekte voorschotten pas in 2021 plaats vinden. De ontvangsten op de VW-begroting worden bij deze tweede incidentele suppletoire begroting aangepast, zodat de presentatie in de begroting aansluit op het gehanteerde instrument van bevoorschotting.

‒ 290.000

85.000

0

0

0

0

Tabel 45 Uitgaven beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

7.259.805

7.968.075

10.926.857

11.517.637

11.563.225

11.563.225

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

25.349

280.494

296.546

324.814

371.097

483.944

Nieuwe mutaties

2.877.160

3.140.547

2.516.140

3.079.490

4.261.590

5.267.445

Stand ontwerpbegroting 2021

10.162.314

11.389.116

13.739.543

14.921.941

16.195.912

17.314.614

Tabel 46 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aanpassing kasritme met betrekking tot subsidieregeling InZicht.

0

‒ 20.000

19.000

0

0

0

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage Wlz naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

2.838.400

3.108.600

2.457.700

3.056.700

4.205.700

5.204.600

Bijstelling van de uitgavenraming rijksbijdrage BIKK naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

‒ 20.300

14.200

20.600

9.900

38.200

46.900

Voor de verdeling van de exploitatiekosten is met de verstrekkers afgesproken dat wordt uitgegaan van het aantal actieve zorgovereenkomsten per wet als 'costdriver'. Op grond van de overeengekomen verdeling tussen de wetten wordt € 24,3 miljoen overgeheveld vanuit het gemeentefonds ten behoeve van de uitvoering van het pgb trekkingsrecht voor het gemeentelijk domein.

0

24.264

0

0

0

0

Tabel 47 Ontvangsten beleidsartikel 3 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

5.691

Tabel 48 Uitgaven beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

1.072.559

1.049.741

992.896

910.704

913.789

913.789

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

7.150

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

95.494

46.289

33.489

24.548

25.932

23.440

Nieuwe mutaties

1.331.658

1.062.909

246.663

230.015

229.278

233.475

Stand ontwerpbegroting 2021

2.506.861

2.158.939

1.273.048

1.165.267

1.168.999

1.170.704

Tabel 49 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Vanwege onderrealisatie is het kasritme van Regioplus aangepast. Op basis van de aanvragen voor het volgende tijdvakken is de verwachting dat het gehele bedrag (€ 62 miljoen) in de latere jaren wordt uitgegeven (€ 20 miljoen voor 2021).

‒ 62.197

20.000

42.197

0

0

0

Overheveling G39 Maatschappelijke diensttijd.

0

90.620

94.255

94.655

94.955

94.955

Om uitvoering te geven aan de zorgbonus is besloten om de uitvoering van de subsidieregeling van het stagefonds in 2021 te laten plaatsvinden in plaats van in het najaar van 2020.

‒ 112.623

112.623

0

0

0

0

Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben Nederland om bijstand gevraagd op de COVID-19 crisis op basis van het Koninkrijksstatuut. In het MCCb is besloten om deze verzoeken in te willigen en de zorgcapaciteit, mede naar aanleiding van de OMT adviezen, op deze eilanden op te bouwen. Daarnaast is VWS direct verantwoordelijke voor de zorg voor de inwoners van Caribisch Nederland en daarmee ook voor de extra zorg als gevolg van COVID-19. VWS helpt bij tijdelijke uitbreiding IC capaciteit, versterken van de publieke gezondheid, extra capaciteit medische evacuaties, en het zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

25.600

12.900

0

0

0

0

Voor kosten van opleidingen die samenhangen met het opschalen van de IC-capaciteit worden middelen beschikbaar gesteld.

37.700

73.000

20.000

0

0

0

Zorgbonus 2021.

0

720.000

0

0

0

0

Meer kortdurende opleidingstrajecten op maat.

0

10.000

63.000

113.000

113.000

113.000

Meer loopbaancoaching.

0

5.000

11.000

11.000

11.000

11.000

Tabel 50 Ontvangsten beleidsartikel 4 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

70.655

68.655

66.655

66.655

66.655

66.655

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

70.655

68.655

66.655

66.655

66.655

66.655

Tabel 51 Uitgaven beleidsartikel 5 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

95.773

78.254

70.988

68.287

68.065

68.065

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

11.500

26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

58.164

13.964

14.355

1.255

1.187

1.165

Nieuwe mutaties

233

‒ 792

‒ 689

‒ 268

‒ 67

‒ 95

Stand ontwerpbegroting 2021

165.670

117.426

110.654

95.274

95.185

95.135

Tabel 52 Ontvangsten beleidsartikel 5 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

26.085

9.182

2.085

2.085

2.085

2.085

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

26.085

9.182

2.085

2.085

2.085

2.085

Tabel 53 Uitgaven beleidsartikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

436.166

439.735

440.466

442.512

442.523

442.523

Mutatie Nota van Wijziging 2020

‒ 62.300

‒ 62.300

‒ 62.300

0

0

0

Mutatie amendement 2020

100

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

28.263

5.892

5.169

1.224

882

736

Nieuwe mutaties

143.305

‒ 2.840

‒ 1.710

600

550

550

Stand ontwerpbegroting 2021

545.534

380.487

381.625

444.336

443.955

443.809

Tabel 54 Ontvangsten beleidsartikel 6 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

740

740

740

740

740

740

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

740

740

740

740

740

740

Tabel 55 Uitgaven beleidsartikel 7 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

254.599

232.512

216.067

201.261

187.074

187.074

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

‒ 4.997

8.423

‒ 3.592

‒ 5.782

‒ 6.117

‒ 6.483

Nieuwe mutaties

150

150

0

0

0

‒ 13.063

Stand ontwerpbegroting 2021

249.752

241.085

212.475

195.479

180.957

167.528

Tabel 56 Ontvangsten beleidsartikel 7 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

2.901

Tabel 57 Uitgaven beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

5.238.449

5.706.849

5.994.649

6.440.649

6.877.349

6.877.349

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

39.600

‒ 19.800

28.200

‒ 115.700

‒ 245.000

‒ 574.700

Nieuwe mutaties

130.900

‒ 61.300

‒ 177.600

‒ 269.800

‒ 340.800

142.200

Stand ontwerpbegroting 2021

5.408.949

5.625.749

5.845.249

6.055.149

6.291.549

6.444.849

Tabel 58 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Dit betreft de bijstelling van de uitgavenraming zorgtoeslag naar aanleiding van actuele ramingen van het CPB.

130.900

‒ 72.300

‒ 188.600

‒ 280.800

‒ 351.800

‒ 381.000

Bijstelling zorgtoeslag als gevolg van Verhoging heffingsvrij vermogen in het Belastingplan

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Tabel 59 Ontvangsten beleidsartikel 8 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Tabel 60 Uitgaven beleidsartikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

26.572

31.280

25.845

25.844

25.845

25.845

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

63.971

4.483

4.146

3.921

3.696

3.467

Nieuwe mutaties

0

129

98

98

98

97

Stand ontwerpbegroting 2021

90.543

35.892

30.089

29.863

29.639

29.409

Tabel 61 Ontvangsten beleidsartikel 9 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

8.331

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

500

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

8.831

0

0

0

0

0

Tabel 62 Uitgaven beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

340.989

319.964

306.281

301.707

302.655

302.655

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

57.382

30.856

29.779

30.257

30.711

30.180

Nieuwe mutaties

15.943

20.912

10.466

10.132

10.154

9.772

Stand ontwerpbegroting 2021

414.314

371.732

346.526

342.096

343.520

342.607

Tabel 63 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 10 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

De coronacrisis vraagt om extra ambtelijke capaciteit.

1.700

5.000

0

0

0

0

Tabel 64 Ontvangsten beleidsartikel 10 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

8.603

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

17.592

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

2.038

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

28.233

8.594

8.594

8.594

8.594

8.594

Tabel 65 Uitgaven beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

19.369

11.568

11.007

10.816

10.914

10.914

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

‒ 11.500

‒ 26.000

‒ 26.000

‒ 26.000

‒ 26.000

‒ 26.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

11.142

37.133

36.091

35.536

35.525

36.582

Nieuwe mutaties

‒ 7.842

‒ 15.125

‒ 21.098

‒ 20.352

‒ 20.439

‒ 21.496

Stand ontwerpbegroting 2021

11.169

7.576

0

0

0

0

Tabel 66 Toelichting belangrijkste nieuwe mutaties beleidsartikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Het budget is verhoogd als gevolg van de toedeling van de loonbijstelling.

‒ 7.842

‒ 7.868

‒ 7.571

‒ 7.427

‒ 7.441

‒ 7.344

Tabel 67 Ontvangsten beleidsartikel 11 (bedragen x € 1000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand ontwerpbegroting 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie Nota van Wijziging 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2020

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2020

0

0

0

0

0

0

Nieuwe mutaties

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021

0

0

0

0

0

0

Licence