Base description which applies to whole site

Bijlage 3: Moties en toezeggingen

Tabel 68 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties die zijn afgerond

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

Motie van de leden Raemakers en Dijksma over de werving van nieuwe pleegouders

34775 XVI, nr. 41

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Van den Berg over de financiële situatie van de stichting Sanquin

34815, nr. 9

Brief [23-09-2019] - Actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2019 (Eerste Kamer) (23582); Brief [23-09-2019] - Actualiteitenbrief Bloedvoorziening 2019 (29447, nr. 51) (23583)

Gewijzigde motie van de leden Dijksma en Bergkamp een evaluatie van de wijze van toezicht bij zorginstelling Careyn (t.v.v. 31765-313)

2018D23865 t.v.v. 31765, nr. 313

Brief [30-09-2019] - Evaluatie toezicht Careyn (31765, nr. 447) (23611)

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over verbetermogelijkheden van de aanpak regeldruk

29515, nr. 428

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over in het prevalentieonderzoek ingaan op sporters met een beperking en Ihbtq-sporters (t.v.v. 30234-191)

t.v.v. 30234, nr. 191

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Motie van de leden Segers en Diertens over ambassadeurs voor maatschappelijke diensttijd

34775 XVI, nr. 141

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

Motie van het lid Kerstens over verwezenlijking van de doelen van de maatschappelijke diensttijd

34775 XVI, nr. 142

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

Motie van het lid Kerstens c.s. over de risico's op verdringing van betaald werk

34775 XVI, nr. 143

Brief [13-09-2019] - Ontwerp maatschappelijke diensttijd (35034, nr. 6) (23548)

Gewijzigde motie-Nooren (PvdA) c.s. over het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor transplantatiezorg (EK 33.506, S)

EK 33.506, S

Brief [26-11-2019] - Kwaliteitsstandaard postmortale donatiezorg (33506, nr. 39) (23890)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een voorlichtingscampagne over prettige en veilige seks

35000 XVI, nr. 29

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Motie van het lid Van den Berg over monitoren of verzekeraars de juiste stappen ondernemen

35000 XVI, nr. 32

Brief [24-06-2020] - Monitor polisaanbod 2020 (29689, nr. 1069) (24727)

Motie van het lid Bergkamp over het maximaal aantal behandeluren voor ergotherapie

35000 XVI, nr. 44

Brief [21-10-2019] - Herbeoordeling ergotherapie (29689, nr. 1028) (23731)

Motie van het lid Raemakers over ook kijken naar differentiatie op basis van patiëntkenmerken

35000 XVI, nr. 45

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van de leden Raemakers en Sjoerdsma over een klinische trial voor hersteloperaties van genitale verminkingen

35000 XVI, nr. 47

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

Motie van het lid Dik-Faber over lactatiekundige zorg beter inbedden in de jeugdgezondheidszorg

35000 XVI, nr. 54

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Gewijzigde motie van het lid Kuzu c.s. over een ‘early warning systeem’ (t.v.v. 31016-120)

31016, nr. 132

Brief [11-10-2019] - Doorontwikkeling Beleid rond zorgaanbieders in financiële problemen(32620, nr. 235) (23692)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over het aanstellen van een bewindvoerder in een ziekenhuis in geval van wanbestuur

31016, nr. 128

Brief [19-06-2020] - Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep (31016, nr. 288) (24720)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een crisisfonds voor financiering van een verantwoorde overgangsfase in geval van faillissement

31016, nr. 129

Brief [19-06-2020] - Gebundelde beleidsreactie op rapporten over faillissementen MC-groep (31016, nr. 288) (24720)

Gewijzigde motie van het lid Agema over analyseren van de regionale exit-onderzoeken (t.v.v. 29282, nr. 317)

29282, nr. 338

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Motie van het lid Agema over het beslag op het instellingsbudget in kaart brengen

29282, nr. 320

Brief [10-02-2020] - Flexibilisering arbeidsmarkt in de zorg (29282, nr. 96) (24219)

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een herverdeling van de beschikbare middelen

29282, nr. 332

Brief [12-07-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen zomer 2019 (35000 XVI, nr. 134) (23422)

Motie van het lid Westerveld over financiële belemmeringen voor het pleegouderschap

35000 XVI, nr. 82

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Kuiken over budget voor initiatieven voor geïntensiveerde zorg

35000 XVI, nr. 89

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Dik-Faber over organiseren van een congres over directe inspraak (t.v.v. 34858-39) en Handreiking Inspraak Wmcz

2018D55370

Brief [20-01-2020] - Uitvoering motie leden Bergkamp en Dik Faber bij de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34858, nr. 45) (24089)

Motie van de leden Dik-Faber en Kerstens over de wet niet van toepassing laten zijn op pgb-gefinancierde wooninitiatieven

34858, nr. 41

Brief [03-02-2020] - Besluit van 13 januari 2020, houdende regels over de reikwijdte van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en de inperking van de verplichting tot het instellen van een cliëntenraad (Besluit Wmcz 2018) (Eerste Kamer) (24185)

Motie van het lid Van den Berg over samenwerkingsafspraken tussen mondhygiënisten en tandartsen

32620, nr. 218

Brief [31-03-2020] - Samenwerkingsafspraken ten behoeve van experiment geregistreerd-mondhygiënist (32620, nr. 259) (24410)

Motie van het lid Van den Berg over de Kamer informeren over de nulmeting

32620, nr. 219

Brief [24-06-2020] - Nulmeting van het experiment geregistreerd-mondhygiënist in het BIG-register (32620, nr. 263) (24728)

Motie van het lid Kerstens over recht doen aan de afspraken over zorg voor ouderen uit de Nederlands-Indische gemeenschap

20454, nr. 139

Brief [25-09-2019] - Voortgangsrapportage oorlogsgetroffenen (20454, nr. 147) (23593)

Motie van de leden Ellemeet en Ploumen over het informeren over missie en doelstellingen van keuzehulporganisaties

32279, nr. 135

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over knelpunten die meegenomen moeten worden in de inkoopmonitor

29689, nr. 944

Brief [10-09-2019] - Verdiepend onderzoek naar redenen van niet contracteren in de wijkverpleging (23235, nr. 184) (23537)

Motie van het lid Bergkamp over onderzoek naar de praktijkvariaties in indicatiestellingen

29689, nr. 946

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van de leden Geleijnse en Kerstens over periodiek informeren over het uitbannen van de minutenregistratie

29689, nr. 950

Brief [04-10-2019] - Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg (29515, nr. 441) (23642)

Motie van de leden Geleijnse en Bergkamp over het advies van de wijkverpleegkundige bij het indiceren voor de Wmo

29689, nr. 952

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van de leden Diertens en Rudmer Heerema over de sportsector meenemen in het aanvalsplan krapte

35000 XVI, nr. 102

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Gewijzigde motie van het lid Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal voor vrouwen (t.v.v. 35000-XVI-103)

35000 XVI, nr. 110

Brief [06-03-2019] - Update implementatie Sportakkoord, (30234, nr. 211) (22759); Brief [12-08-2019] - Verzoek aan te geven welke concrete stappen het kabinet zet om invulling te geven aan de motie Diertens c.s. over een bid voor het WK voetbal in 2027 (30234, nr. 231) (23452)

Gewijzigde motie van het lid Hijink over een rol voor sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen bij het indiceren van bemoeizorg (t.v.v. 25424-437)

25424, nr. 446

Brief [13-12-2019] - Voortgangsrapportage BW MO december 2019 (29325, nr. 104) (23984)

Motie van het lid Diertens c.s. over de veiligheidsregio's als uitgangspunt nemen

25424, nr. 444

Brief [10-12-2019] - Stand van zaken persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen(25424, nr. 494) (23957)

Motie van de leden Renkema en Ellemeet over het via één ingang organiseren van de verschillende vormen van tijdelijk verblijf

34948, nr. 5

Brief [23-09-2019] - Ongepland (tijdelijk) verblijf voor kwetsbare ouderen via één ingang(31765, nr. 436) (23587)

Gewijzigde motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over begeleiding en ondersteuning van burgemeesters van experimenteergebieden (t.v.v. 34997-22)

34997, nr. 24

Brief [09-06-2020] - Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen (34997, nr. 34) (24648)

Gewijzigde motie van het lid Bergkamp c.s. over een onderzoek naar de governance van de structurele beheersorganisatie van het pgb 2.0-systeem (t.v.v. 25657-310)

25657, nr. 313

Brief [02-03-2020] - Inrichting structureel beheer PGB2.0 (24296)

Motie van de leden Bergkamp en Geluk-Poortvliet over gemeenten wijzen op hun plicht om een toezichthouder aan te stellen

29538, nr. 284

Brief [12-11-2019] - Beleidsreactie n.a.v. rapportage IGJ over Wmo-toezicht (2018) (29538, nr. 308) (23838)

Motie van het lid Voordewind c.s. over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

32793, nr. 350

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Van Brenk over de ouderenzorg na sluiting van het Bronovo

31016, nr. 204

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo(31016, nr. 251) (23514)

Motie van de leden Hijink en Kuik over ervaringsdeskundigen een belangrijke rol laten spelen in de overheidscommunicatie

32793, nr. 353

Brief [24-06-2019] - Aanbieding vaccinatiegraadrapport 2018 en voortgang «Verder met vaccineren» (32793, nr. 393) (23256)

Motie van de leden Renkema en Ploumen over verhogen van de HPV-vaccinatiegraad

32793, nr. 355

Brief [26-09-2019] - Uitbreiding vaccinatie tegen door HPV veroorzaakte kanker (32793, nr. 446) (23601)

Motie van het lid Veldman c.s. over het onderzoeken van varianten om de vaccinatiegraad te verhogen

32793, nr. 359

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Motie van de leden Veldman en Renkema over geregistreerde vaccins direct voorzien van advies

32793, nr. 360

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Motie van de leden Diertens en Kuik over beter betrekken van de apotheker in het vaccinatieproces

32793, nr. 364

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Motie van de leden Kuik en Diertens over onderzoek naar lessen uit de werkwijze van het versnelde traject

32793, nr. 365

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Motie van de leden Van den Berg en Raemakers over gespecificeerde toestemming voor het gebruik van patiëntgegevens

27529, nr. 172

Brief [04-10-2019] - Gespecificeerde Toestemming Structureel (27529, nr. 192) (23648)

Motie van het lid Van Kooten-Arissen over versleuteling van berichten in zorgcommunicatie

27529, nr. 176

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van het lid Hijink over het voorkomen van ieder commercieel gewin op basis van patiëntgegevens

27529, nr. 178

Brief [01-10-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zaken over de zienswijze op het voorstel van de Patiëntenfederatie Nederland over het creëren van een patiëntgeheim (27529, nr. 190) (23630)

Motie van de leden Tellegen en Bergkamp over een counselingsgesprek niet als harde voorwaarde voor prenatale screening

32279, nr. 137

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van het lid Krol over gemeenten stimuleren om zich aan te sluiten bij Eén tegen eenzaamheid

31765, nr. 378

Brief [15-01-2020] - Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'(29538, nr. 311) (24078)

Gewijzigde motie van het lid De Groot c.s. over deelname aan ketenborging van private kwaliteitssystemen actief stimuleren (t.v.v. 26991-543)

26991, nr. 47

Brief [08-11-2019] - Tweede voortgangsrapportage actieplan Voedselveiligheid (26991, nr. 561) (23822)

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over het vermelden van veiligheidswaarschuwingen op de inspectiewebsite (t.v.v. 32805-75)

32805, nr. 77

Brief [22-11-2019] - Voortgangsbrief medische hulpmiddelen (32805, nr. 88) (23873)

Motie van het lid Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief

35093, nr. 17

Brief [04-12-2019] - Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie (29538, nr. 309) (23930)

Motie van de leden Geluk-Poortvliet en Van der Staaij over nader toelichten van het begrip duurzame hulpverleningsrelatie

35093, nr. 18

Brief [06-09-2019] - Reactie op moties en toezeggingen eigen betalingen (35093, nr. 29) (23522)

Motie van het lid Geleijnse over de inkomenseffecten van maatregelen ter beperking van een zorgkostenstapeling

35093, nr. 24

Brief [06-09-2019] - Reactie op moties en toezeggingen eigen betalingen (35093, nr. 29) (23522)

Motie van het lid Geleijnse over de communicatie over het nieuwe Wmo-tarief

35093, nr. 25

Brief [06-09-2019] - Reactie op moties en toezeggingen eigen betalingen (35093, nr. 29) (23522)

Motie van het lid Van den Berg over het aantal opname-time-outs bij ziekenhuislocaties

29247, nr. 271

Brief [01-10-2019] - Toegankelijkheid van de acute zorg (o.a. motie-Van den Berg 29247 nr. 271) (29247, nr. 291) (23621)

Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over de informatievoorziening aan patiënten over wijzigingen in het spoedzorglandschap

29247, nr. 279

Brief [01-10-2019] - Concept amvb acute zorg (29247, nr. 292) (23620)

Motie van de leden Dik-Faber en Arno Rutte over afspraken en informatie over alternatieve vormen van spoedzorg

29247, nr. 280

Brief [07-11-2019] - Agenda acute zorg (29247, nr. 295) (23819)

Motie van de leden Ploumen en Geleijnse over ervoor zorgen dat de 15 minutennorm wordt gehaald

29247, nr. 281

Brief [23-06-2020] - voortgang actieplan ambulancezorg (35471, nr. 33) (24726)

Motie van het lid Ploumen over actief melden van slijtage of lekkage van borstimplantaten

35043, nr. 18

Brief [20-12-2019] - aanbieding monitors bevolkingsonderzoeken naar kanker (32793, nr. 469) (24053)

Motie van het lid Van den Berg over eenduidige richtlijnen voor uitvoeren van cosmetische ingrepen

35043, nr. 22

Brief [02-03-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over complicaties door onprofessionele behandelingen (2020Z00101). (24299)

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg over specialistische zorg die niet bewezen effectief is (t.v.v. 29689-975)

29689, nr. 982

Brief [11-10-2019] - Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en vervolgprogramma ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek, (29248, nr. 318) (23678)

Motie van de leden Hijink en Raemakers over het laten uitvoeren van pentests over toegankelijkheid van medische dossiers

31839, nr. 640

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Motie van het lid Veldman over vaker inzicht verschaffen in de ontwikkeling van de vaccinatiegraad

32793, nr. 380

Brief [29-06-2020] - Kamerbrief Aanbieding Vaccinatiegraadrapport 2019 en Voortgang 'Verder met vaccineren’ (24774)

Motie van het lid Veldman c.s. over het nog dit najaar opleveren van het onderzoek naar het verhogen van de vaccinatiegraad

32793, nr. 381

Brief [29-01-2020] - Kamerbrief Voortgang Verder met Vaccineren’ (32793, nr. 473) (24143)

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over inspraak van jongeren in hun behandeltraject

31839, nr. 647

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van de leden Westerveld en Kuiken over een financiële doorrekening van de actieplannen voor de jeugdzorg

31839, nr. 648

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Kuiken over een doorgroeimodel voor leefgroepen in jeugdzorginstellingen

31839, nr. 650

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Voordewind over opleidings- en omscholingstrajecten voor meer gezinsgerichte jeugdhulp

31839, nr. 658

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Westerveld over een stem voor pleegjongeren

31839, nr. 660

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Gewijzigde motie van het lid Agema het controleren van gezinshuizen op zorginhoudelijke criteria (t.v.v. 31839-661)

31839, nr. 663

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Kuiken over de effectiviteit van initiatieven zoals die van Stichting MeeleefGezin

31839, nr. 662

Brief [07-11-2019] - Voortgang Zorg voor de Jeugd (34880, nr. 16) (23820)

Motie van het lid Diertens over de rol van voeding en bewegen in de behandeling van psychische stoornissen

25424, nr. 464

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van de leden Kuiken en Van den Berg over een verplichte bewaartermijn voor camerabeelden in en rondom ggz-instellingen

25424, nr. 465

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424, nr. 528) (24432)

Motie van de leden De Lange en Van den Berg over het meedraaien van psychiaters in avond-, nacht- en weekenddiensten

25424, nr. 466

Brief [21-11-2019] - Avond-, nacht en weekenddiensten ggz (25424, nr. 489) (23868)

Gewijzigde motie van het lid Agema over bovenregionaal organiseren van decentralisatie van de meer complexere Jeugdhulp (t.v.v. 31839-664)

31839, nr. 671

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Gewijzigde motie van het lid Hijink over samenwerking tussen jeugdzorgaanbieders stimuleren (t.v.v. 31839-666)

31839, nr. 672

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Gewijzigde motie van het lid Westerveld over voldoende plekken voor jongeren met complexe psychische aandoeningen (t.v.v. 31839-668)

31839, nr. 673

Brief [11-11-2019] - Versterken van de jeugd-ggz (31839, nr. 698) (23834)

Motie van het lid Peters c.s. over onderzoek naar de reikwijdte van de jeugdhulpplicht

31839, nr. 670

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over expliciet aandacht besteden aan de vrijheid rondom seksueel gedrag (t.v.v. 32793-377)

32793, nr. 390

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Motie van de leden Koerhuis en Beckerman over een 0800-nummer voor bezorgde huiseigenaren en huurders

35022, nr. 13

Brief [04-10-2019] - voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli (35022, nr. 15) (23646)

Gewijzigde motie van de leden Ploumen en Ellemeet over de samenstelling van de controlerende commissie (t.v.v. 32279-166)

32279, nr. 175

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over het opnieuw toetsen van de gunning aan Siriz

32279, nr. 167

Brief [12-12-2019] - Voortgang Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener) zwangerschappen, inclusief stimuleringsplan preventie onderwijs, (32279, nr. 181) (23976)

Motie van het lid Pia Dijkstra over de Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

32279, nr. 168

Brief [29-11-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen medische ethiek (32011, nr. 76) (23910)

Motie van de leden Pia Dijkstra en Tellegen over vergroting van de aangiftebereidheid van geïntimideerde vrouwen

32279, nr. 170

Brief [29-11-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen medische ethiek (32011, nr. 76) (23910)

Motie van het lid Van den Berg over in gesprek blijven met gemeenten over adequate maatregelen

32279, nr. 173

Brief [29-11-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen medische ethiek (32011, nr. 76) (23910)

Motie van de leden Hijink en Bergkamp over de rechtsbescherming van cliënten expliciet benadrukken

35087, nr. 17

Brief [20-12-2019] - Wet zorg en dwang (35370, nr. 1) (24056); Brief [20-01-2020] - Wet zorg en dwang (Eerste Kamer) (24094)

Motie van de leden Raemakers en Hijink over alle jeugdzorginstellingen aansluiten op Z-Cert

31839, nr. 676

Brief [08-10-2019] - Informatieveiligheid en Privacy in de zorg (27529, nr. 193) (23662)

Motie van het lid Peters over onderzoeken welk deel van het geld aan zorg wordt besteed

31839, nr. 677

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Motie van het lid Westerveld over het op korte termijn versterken van de rechten van jongeren in jeugdzorginstellingen

31839, nr. 678

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Motie van het lid Voordewind over het onderzoeken van de ontwikkeling van de kostprijs per traject

31839, nr. 679

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Motie van het lid Kuiken over een onderzoek naar het toevoegen van relevante beroepsgroepen aan wijkteams

31839, nr. 682

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Motie van het lid Tielen over in het onderzoek naar de uitgavenontwikkeling zowel het aanbod als de vraag meenemen

31839, nr. 684

Brief [07-11-2019] - Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering (31839, nr. 699) (23821)

Motie van het lid Tielen over gemeenten ondersteunen met voorbeelden voor het vormgeven van inkoop van jeugdhulp

31839, nr. 685

Brief [15-11-2019] - Aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein (34477, nr. 67) (23846)

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over in het jaarverslag over 2019 indicatoren opnemen over de beschikbaarheid van zorg in de regio

35200 XVI, nr. 14

Brief [11-06-2020] - Beantwoording vragen bij het VWS-jaarverslag 2019, Slotwet 2019 en het rapport naar aanleiding van het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (35470 XVI, nr. 6) (24671)

Motie van de leden Diertens en Westerveld om voor het WGO 2019 de TK te informeren welke concrete acties er gebeuren m.b.t. de optimalisering van de begeleiding van duale carrières van sporters.

30234, nr. 226

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Motie van het lid Diertens over het in kaart brengen van welke kansen en belemmeringen er zijn voor paralympiërs en topsporters voor het bieden van maatwerk en het rekening houden met hun positie als er sprake is van een uitkering (WW, WIA of Wajong).

30234, nr. 225

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Motie van het lid Diertens om in gesprek met sportbonden te bezien of de implementatie van de herziene Code Goed Sportbestuur jaarlijks kan worden gemonitord.

30234, nr. 227

Brief [25-11-2019] - Voortgangsrapportage sport (WGO 2019) (30234, nr. 240) (23877)

Motie van de leden Geleijnse en Arno Rutte over het nakomen van de toezeggingen over medicatiebeoordeling

29477, nr. 581

Brief [19-12-2019] - Medicatiebeoordelingen (29477, nr. 640) (24028)

Motie van de leden Ploumen en Geleijnse over de kosten voor extra voorraad

29477, nr. 586

Brief [03-11-2019] - Ijzeren voorraad geneesmiddelen (29477, nr. 622) (23790)

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over maatregelen als partijen de modelovereenkomst niet naleven

29477, nr. 589

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van de leden Ellemeet en Pia Dijkstra over het rapport «Tien principes voor Maatschappelijk Verantwoord Licentiëren»

29477, nr. 590

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van het lid Arno Rutte over het gebruik van biosimilars

29477, nr. 592

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker (t.v.v. 29477-593)

29477, nr. 598

Brief [01-11-2019] - VAO Geneesmiddelen 18 juni 2019 Motie overleving longkanker (29477, nr. 624) (23782)

Motie van het lid Van den Berg over een lerende cultuur

31016, nr. 238

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo(31016, nr. 251) (23514)

Motie van het lid Van Gerven over klokkenluiders

31016, nr. 241

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo(31016, nr. 251) (23514)

Motie van het lid Ellemeet over een overzicht van uitstroombedden in de regio

31016, nr. 243

Brief [05-09-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Spoedzorg LUMC Bronovo(31016, nr. 251) (23514)

Motie van de leden Hijink en Hermans over de omvang van de groep potentiële herintreders in kaart brengen

29282, nr. 369

Brief [23-10-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen begroting 2020 (35300 XVI, nr. 19) (23744); Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Motie van het lid Agema over heldere parameters opnemen in de voortgangsrapportages van het actieprogramma Werken in de zorg

29282, nr. 370

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het programma Excellente Zorg opnemen in het actieprogramma Werken in de Zorg

29282, nr. 371

Brief [01-10-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om reactie op Barometer Nederlandse Gezondheidszorg (2019Z18444) (23622)

Motie van de leden Ellemeet en Renkema over de Subsidiekaart Regioplus onder de aandacht brengen bij werkgevers

29282, nr. 372

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Motie van de leden Kerstens en Agema over maatregelen om schrijnende situaties te voorkomen

29282, nr. 374

Brief [20-12-2019] ‒ 3e Voortgangsrapportage Werken in de Zorg (29282, nr. 391) (24045)

Motie van de leden Raemakers en Van den Berg over neuromodulatie

29689, nr. 1006

Brief [02-12-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om tussentijds te informeren bij relevante ontwikkelingen omtrent standpunt van het Zorginstituut Nederland over neuromodulatie (29689, nr. 1034) (23911)

Gewijzigde motie van het lid Raemakers c.s. over het beleid inzake de bestrijding van chronische pijn

29689, nr. 1014

Brief [08-10-2019] - Motie Raemakers inzake pijn (29689, nr. 1027) (23665)

Gewijzigde motie van het lid Van den Berg c.s. over opnemen in het basispakket van fysiotherapie voor chronisch zieken (t.v.v. 29689-1011)

29689, nr. 1015

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

Motie van de leden Bergkamp en Agema over betrekken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren bij het opstellen van lokale woonopgaves

31765, nr. 417

Brief [18-10-2019] - Langer thuis - Wonen en Zorg, (31765, nr. 454) (23726)

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over obstakels bij het creëren van een wijkfunctie voor verpleeghuizen

31765, nr. 418

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Agema over de systematiek van actief en niet-actief wachtende

31765, nr, 420

Brief [23-09-2019] - Capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg,(31765, nr. 437) (23586)

Motie van het lid Agema over de realisatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

31765, nr. 421

Brief [12-12-2019] - Derde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (31765, nr. 457) (23978)

Motie van de leden Slootweg en Ellemeet over gericht aanpakken van de wachtlijsten

31765, nr. 423

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Hermans over een integrale vergelijking van tarieven en bekostiging

31765, nr. 424

Brief [30-08-2019] - Integrale vergelijking verpleeghuiszorg (31765, nr. 433) (23492)

Motie van het lid Bergkamp c.s. over onderzoek naar transgenderzorg op de lange termijn

31016, nr. 229

Brief [26-06-2020] - Toekomstvisie Transgenderzorg (2020Z12369) (24755)

Motie van het lid Kerstens over het nader uitwerken van het uitgangspunt van langjarige beschikkingen afgeven

29538, nr. 302

Brief [28-10-2019] - langdurig beschikken op basis van de Wmo 2015 (29538, nr. 307) (23764)

Motie van de leden Slootweg en Geluk-Poortvliet over recht doen aan de uitkomsten van bezwaar- en beroepsprocedures

29538, nr. 305

Brief [28-10-2019] - langdurig beschikken op basis van de Wmo 2015 (29538, nr. 307) (23764)

Gewijzigde motie van de leden Kuik en Dik-Faber over het effectief terugdringen van drugsgebruik op het gebied van preventie (t.v.v. 32793-429)

t.v.v. 32793, nr. 429

Brief [16-12-2019] - Voortgangsbrief drugspreventie (24077, nr. 456) (23993)

Motie van de leden Diertens en Dik-Faber over gezondheidsprogramma's op het platteland

32793, nr. 430

Brief [13-06-2019] - Voortgang uitvoering Nationaal Preventieakkoord (32793, nr. 391) (23207)

Motie van het lid Van der Staaij over betere naleving van de normen inzake alcohol

32793, nr. 431

Brief [11-10-2019] - Verzoek van Lid Van der Staaij over de manier waarop de motie over betere naleving van de normen inzake alcohol (32793, nr. 431) wordt uitgevoerd(32793, nr. 449) (23690)

Motie van de leden Slootweg en Ellemeet over helder maken welke zorg mensen waar in de regio kunnen krijgen

35138, nr. 4

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Raemakers over het betrekken van burgers en patiënten bij besluitvorming over wijzigingen in het zorglandschap (t.v.v. 35138-5)

35138, nr. 9

Brief [01-10-2019] - Concept amvb acute zorg (29247, nr. 292) (23620)

Motie de leden Ellemeet en Slootweg over aandacht voor kenmerken zoals sociaal-economische status en ervaren gezondheid

35138, nr. 6

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Motie van het lid Van den Berg over monitoren dat een umc basiszorgpatiënten verwijst naar een algemeen ziekenhuis

32864, nr. 8

Brief [09-12-2019] - BBAZ-gerelateerde moties (32864, nr. 10) (23944)

Motie van het lid Van den Berg over samenwerking bij de databankfunctie en de ontwikkeling van big data

32864, nr. 9

Brief [09-12-2019] - BBAZ-gerelateerde moties (32864, nr. 10) (23944)

Motie van het lid Kröger over een verbod op PFAS-stoffen in voedselverpakkingen

32793, nr. 441

Brief [19-12-2019] - Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerst 2019 (35300 XVI, nr. 150) (24040)

Motie van het lid Raemakers c.s. over onderzoek naar de toegevoegde waarde van een expertise- en voorlichtingscentrum

34170, nr. 7

Brief [05-03-2020] - Motie lid Raemakers c.s. inzake MECVS (34170, nr. 17) (24327)

Motie van de leden Dik-Faber en Segers over kleinschalige woonvormen voor ouderen

31765, nr. 377

Brief [18-10-2019] - Langer thuis - Wonen en Zorg, (31765, nr. 454) (23726)

Tweede nader gewijzigde motie van het lid Ploumen c.s. over het advies van de Gezondheidsraadwaarin ME/CVS wordt beschreven als chronische ziekte (t.v.v. 34170-12)

34170, nr. 13

Brief [28-10-2019] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op de motie-Ploumen c.s. over ME/CVS officieel erkennen als chronische ziekte (34170, nr. 8) (34170, nr. 15) (23757)

Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het in kaart brengen van de woon-zorgopgave

31765, nr. 439

Brief [18-10-2019] - Langer thuis - Wonen en Zorg, (31765, nr. 454) (23726)

Motie van het lid Bergkamp over een plan om de bekendheid van het mpt en het vpt te vergroten

31765, nr. 440

Brief [18-10-2019] - Korte termijnacties wachtlijstaanpak verpleeghuiszorg (31765, nr. 453) (23727)

Gewijzigde motie van het lid Sazias over duidelijker maken dat de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg ook toegankelijk is voor verbouwprojecten (t.v.v. 31765-443)

31765, nr. 448

Brief [18-10-2019] - Langer thuis - Wonen en Zorg, (31765, nr. 454) (23726)

Gewijzigde motie van de leden Segers en Laan-Geselschap over meer financierings- en handelingsruimte voor wooncoöperaties en sociale ondernemingen (t.v.v. 31765-445)

31765, nr. 450

Brief [18-10-2019] - Langer thuis - Wonen en Zorg, (31765, nr. 454) (23726)

Gewijzigde motie van de leden Raemakers en Van den Berg over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen door aanvullende activiteiten en communicatie (t.v.v. 34104-257)

34104, nr. 263

Brief [03-02-2020] - Mondzorg Jeugdigen (33578, nr. 78) (24167)

Motie van de leden Raemakers en Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger

34104, nr. 258

Brief [11-12-2019] - Tweede voortgangsrapportage Kansrijke Start (32279, nr. 180) (23969); Brief [08-07-2020] - Derde voortgangsrapportage Kansrijke Start (24846)

Motie van het lid Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden

34971, nr. 19

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa

34971, nr. 21

Brief [02-04-2020] - Kamerbrief overstapseizoen zorgverzekering 2019-2020 (29689, nr. 1050) (24422)

Motie van de leden Van Esch en Raemakers over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (35300-XVI, nr. 75)

35300 XVI, nr. 75

Brief [02-12-2019] - Reactie op gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (25295, nr. 74) (23912)

Motie van het lid Veldman c.s. over de opschaling van de Nierteams aan Huis

35300 XVI, nr. 37

Brief [15-06-2020] - Stand van zaken implementatie nieuwe Donorwet (33506, nr. 43) (24684)

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over kwaliteit van leven van cliënten centraal stellen

35300 XVI, nr. 38

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie

35300 XVI, nr. 39

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisarts

35300 XVI, nr. 40

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

Motie van het lid Renkema over inzetten van ex-daklozen

35300 XVI, nr. 45

Brief [06-12-2019] - Terugdringen van dakloosheid (29325, nr. 103) (23939)

Motie van het lid Van den Berg over één nationaal spoednummer

35300 XVI, nr. 46

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Motie van het lid Van den Berg over borgen van het publieke belang in de besluitvorming over aanpassing van de acute zorg

35300 XVI, nr. 47

Brief [03-07-2020] - Houtskoolschets acute zorg (24817)

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over mogelijkheden om productlocaties voor geneesmiddelen naar Nederland te halen

35300 XVI, nr. 48

Brief [30-06-2020] - Beschikbaarheid van medische producten (24780)

Motie van de leden Raemakers en Ellemeet over verhelpen van knelpunten voor langetermijnafspraken over de «LATER-zorg»

35300 XVI, nr. 58

Brief [29-05-2020] - Basispakket Zvw 2021 (29689, nr. 1053) (24596)

Motie van de leden Raemakers en Dik-Faber over het beschikbaar blijven van AYA-zorg en het AYA-zorgnetwerk

35300 XVI, nr. 59

Brief [09-12-2019] - BBAZ-gerelateerde moties (32864, nr. 10) (23944)

Motie van het lid Kerstens c.s. over zorg thuis aan kwetsbare patiënten door de specialist ouderengeneeskunde

35300 XVI, nr. 67

Brief [14-01-2020] - antwoorden op de vragen van de Kamerleden Slootweg (CDA) en Renkema (GL) over berichten dat kwetsbare ouderen en mensen met een beperking verstoken zijn van huisartsenzorg (2019Z24417) (24071)

Motie van de leden Kerstens en Hijink over een stevige aanpak van zorgcowboys in de sector beschermd wonen

35300 XVI, nr. 68

Brief [10-02-2020] - Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo (29538, nr. 314) (24212)

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de lokale opgave om het aantal dak- en thuislozen fors terug te dringen

35300 XVI, nr. 73

Brief [28-04-2020] - Regionale opgaven en contouren plan van aanpak dak- en thuisloosheid(2020Z07569) (24489)

Gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (t.v.v. 35300-XVI-75)

35300 XVI, nr. 91

Brief [02-12-2019] - Reactie op gewijzigde motie van de leden Van Esch en Raemakers over borgen van de ondersteuning van patiënten met Q-koorts (25295, nr. 74) (23912)

Motie van de leden Van der Staaij en Bergkamp over ervaringen uit de zorgpraktijk en het macrobeeld dichter bij elkaar brengen

35300 XVI, nr. 82

Brief [17-02-2020] - Complexe zorgvragen (24249)

Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Raemakers over het belang van onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen

35300 XVI, nr. 83

Brief [09-12-2019] - BBAZ-gerelateerde moties (32864, nr. 10) (23944)

Gewijzigde motie van het lid Van Kooten-Arissen c.s. over het onderzoek van het Zorginstituut naar vergoeding van FGM en CGM (t.v.v. 35300 XVI-86)

35300 XVI, nr. 92

Brief [12-12-2019] - Flash Glucose Monitoring in het basispakket (32805, nr. 100) (23974)

Motie van het lid Wörsdörfer over het zo veel mogelijk beperken van lokale en regionale verantwoordingseisen

35300 XVI, nr. 99

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Gewijzigde motie van het lid Voordwind c.s. over een heldere positionering van de Jeugdautoriteit (t.v.v. 35300-XVI-101)

t.v.v. 35300 XVI, nr. 101

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Motie van het lid Bergkamp c.s. over advies over de kansen en risico's van regionalisering in de zorg

35300 XVI, nr. 112

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

35300 XVI, nr. 113

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Gewijzigde motie van de leden Bergkamp en Diertens over een verbeterplan voor de jeugdhulp en opvang voor lhbti-jongeren (t.v.v. 35300-XVI-114)

t.v.v. 35300 XVI, nr. 114

Brief [04-06-2020] - Voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang (29325, nr. 121) (24631)

Beter benutten initiatieven om eigen kracht van jeugdigen en hun ouders te versterken

35300 XVI, nr. 115

Brief [10-06-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake SO - Reactie op verzoek commissie over de wijze van uitvoering van de motie Van der Staaij cs (31839, nr. 728) (24658)

Motie van het lid Van den Berg over een agenda met de doorlooptijd en de financiering van de interventies

31016, nr. 259

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Ploumen over een gespecialiseerd geboortecentrum (t.v.v. 31016-260)

31016, nr. 267

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over evaluatie van de noodzaak van de extra ambulancezorg op Urk

31016, nr. 262

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Motie van het lid Dik-Faber over toekomstagenda voor de lange termijn in Flevoland

31016, nr, 263

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Motie van de leden Veldman en Dik-Faber over proactief aan de slag gaan met initiatieven voor e-health in de regio Flevoland

31016, nr. 264

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Motie van de leden Van der Staaij en Dik-Faber over afspraken met regiopartners over financiering voor de agenda voor de zorg in Flevoland

31016, nr. 266

Brief [24-01-2020] - moties en toezeggingen VSO Toekomstverkenning zorg in Flevoland op 4 december 2019 (31016, nr. 275) (24119)

Motie van het lid Van den Berg over het starten van een pilot laagcomplexe acute basiszorg tijdens de piekuren

29247, nr. 298

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Motie van het lid Van den Berg over geen nieuwe besluiten waardoor huisartsenposten en/of spoedeisende-hulpposten verdwijnen

29247, nr. 299

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042); Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Motie van de leden Van Gerven en Hijink over de afdelingen acute verloskunde en kindergeneeskunde in het SKB niet sluiten

29247, nr. 302

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Motie van de leden Ploumen en Veldman over de 24/7 spoedpolikliniek als alternatief voor SEH's in ziekenhuizen in Spijkenisse en Flevoland

29247, nr. 303

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Motie van het lid Ellemeet over beschikbaarheidsfinanciering voor SEH-posten in de houtkoolschets opnemen

29247, nr. 305

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Motie van het lid Agema over een oplossing voor regio's waarin de vijftienminutennorm niet wordt gehaald

29247, nr. 307

Brief [19-12-2019] - Kamerbrief moties VAO acute zorg - ambulancezorg (29247, nr. 310) (24042)

Gewijzigde motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over onderzoek doen naar grensoverschrijdende transacties en verbindingen van zorgverzekeraars (t.v.v. 29689-1035)

29689, nr. 1039

Brief [18-06-2020] - Risicovereveningsmodel 2021 (29689, nr. 1067) (24714)

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over het verbeteren van de compensatie voor chronisch zieken

29689, nr. 1037

Brief [18-06-2020] - Risicovereveningsmodel 2021 (29689, nr. 1067) (24714)

Motie van het lid Hermans over besluitvorming over herkenbare en aanspreekbare teams in de wijk

23235, nr. 188

Brief [02-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Verzoek om stand van zakenbrief Wijkverpleging (24311)

Gewijzigde motie van de leden Sazias en Slootweg over duidelijke informatie over mogelijkheden en vergoedingen van dementiezorg (t.v.v. 23235-190)

23235, nr. 195

Brief [18-02-2020] - Kamerbrief casemanagement dementie februari 2020 (24258)

Motie van de leden Bergkamp en Slootweg over duidelijke informatie van de zorgverzekeraars over de mogelijkheden van en de vergoedingen voor dementiezorg

23235, nr. 192

Brief [18-02-2020] - Kamerbrief casemanagement dementie februari 2020 (24258)

Tweede nader gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Dik-Faber over een onderzoek naar de kosten van de energietransitie voor de zorgsector (t.v.v. 35300-XVI-148)

35300 XVI, nr. 149

Brief [07-07-2020] - Verduurzaming van de zorgsector (24831)

Gewijzigde motie van het lid Van Gerven c.s. over in overleg met zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig refractair astma beschikbaar houden (t.v.v. 29689-1040)

29689, nr. 1042

Brief [31-01-2020] - Hooggebergtebehandeling Davos (29689, nr. 1046) (24163)

Motie van de leden Renkema en Wörsdörfer over terugdringen van de wachttijden bij zelfmoordpreventielijn 113

32793, nr. 465

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

Motie van het lid Renkema over geen onomkeerbare stappen zetten richting een verplichte maatschappelijke diensttijd (35034-9)

35034, nr. 9

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Gewijzigde motie van het lid Regterschot c.s. over een objectief kader voor de maatschappelijke diensttijd (t.v.v. 35034-10)

35034, nr. 15

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Motie van de leden Regterschot en Rog over de vormgeving van de online-infrastructuur rond de MDT

35034, nr. 11

Brief [30-03-2020] - Maatschappelijke diensttijd (MDT) tijdens coronacrisis en motie online-infrastructuur MDT (35034, nr. 11), (35034, nr. 16) (24409)

Motie van de leden Rog en Kerstens over een landelijk certificaat voor de maatschappelijke diensttijd (35034-12)

35034, nr. 12

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Motie van het lid Kerstens over een expliciete voorwaarde voor meerjarige projecten (35034-13)

35034, nr. 13

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Motie van het lid Kerstens over het weren van «maatschappelijkediensttijd cowboys» (35034-14)

35034, nr. 14

Brief [03-07-2020] - Voortgang Maatschappelijke Diensttijd (24826)

Motie van het lid Westerveld over het aantal daadwerkelijke gevallen van agressie en geweld in het voetbal

35300 XVI, nr. 127

Brief [30-06-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Sportbeleid (24778)

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Agema over de impact en omvang van de eigen bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan

31765, nr. 463

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van de leden Ellemeet en Laan-Geselschap over meer ruimte voor de inbreng van professionals in de besteding van de kwaliteitsgelden

31765, nr. 466

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van de leden Bergkamp en Ellemeet over het monitoren van het gebruik van Wlz-zorgvormen in groepssetting

31765, nr. 468

Brief [20-04-2020] - Wlz-kader 2020 (34104, nr. 278) (24464); Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van de leden Laan-Geselschap en Bergkamp over het opstellen van een concreet noodplan verpleeghuisplekken

31765, nr. 473

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over beoordelen of ingezette acties voldoende zijn voor de vraag naar verpleeghuiszorg

31765, nr. 474

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Van den Berg over een evaluatie van de wijzigingen in de acute zorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

31016, nr. 273

Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de bereikbaarheid van de huisartsenzorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

31016, nr. 274

Brief [04-02-2020] - Moties en toezeggingen 30-leden debat Drenthe en Zuidoost Groningen en Notaoverleg Initiatiefnota Van Gerven 20 januari jl. en VAO Ambulancezorg/Acute zorg 4 december 2019 (31016, nr. 279) (24192)

Motie van het lid Hijink c.s. over maximale inzet om met initiatiefnemers te verkennen of een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk is

31839, nr. 705

Brief [20-02-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake verkenning doorstart de Hoenderloo Groep (31839, nr. 719) (24267)

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Westerveld (t.v.v. 31839-706)

31839, nr. 714

Brief [20-02-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake verkenning doorstart de Hoenderloo Groep (31839, nr. 719) (24267)

Motie van het lid Voordewind c.s. over met gemeenten andere mogelijkheden onderzoeken om in een passende vervolgplek te voorzien

31839, nr. 708

Brief [20-02-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake verkenning doorstart de Hoenderloo Groep (31839, nr. 719) (24267)

Motie van het lid Peters c.s. over een fusietoets in de jeugdzorg waarbij ook een fusie verboden kan worden

31839, nr. 709

Brief [20-03-2020] - Perspectief voor de Jeugd (31839, nr. 723) (24388)

Motie van de leden Peters en Voordewind over bekijken hoe de checks en balances en de governance van jeugdzorginstellingen versterkt kunnen worden

31839, nr. 710

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Motie van het lid Kerstens over het bevorderen van het ombouwen van slaapzalen

29325, nr. 105

Brief [03-06-2020] - Een (t)huis, een toekomst De aanpak van dak- en thuisloosheid (2020Z09945) (24723)

Gewijzigde motie van de leden Westerveld en Regterschot over de eerste concrete contouren van het aanvullend plan vóór het reces in april 2020 (t.v.v. 29325-109)

29325, nr. 117

Brief [28-04-2020] - Regionale opgaven en contouren plan van aanpak dak- en thuisloosheid(2020Z07569) (24489)

Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een goed begeleide overgang tussen maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulant begeleid wonen

29325, nr. 112

Brief [03-06-2020] - Een (t)huis, een toekomst De aanpak van dak- en thuisloosheid (2020Z09945) (24723)

Motie van het lid Regterschot c.s. over het concretiseren van de afspraken tussen ministeries en partijen in de maatschappelijke opvang

29325, nr. 113

Brief [03-06-2020] - Een (t)huis, een toekomst De aanpak van dak- en thuisloosheid (2020Z09945) (24723)

Motie van het lid Wörsdörfer over de wettelijke verjaringstermijn tussen jeugdhulp en facturatie verkleinen

35219, nr. 9

Brief [17-06-2020] - Voortgangsbrief Jeugd (31839, nr. 730) (24709)

Motie van de leden Ploumen en Ellemeet over embryoselectie en het kweken van embryo's nadrukkelijker uitdragen in de samenleving

35173, nr. 14

Brief [17-07-2020] - Voortgangsrapportage medische ethiek 2020 (24865)

Motie van het lid Diertens c.s. over vergroten van de inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen

25424, nr. 511

Brief [08-04-2020] - Diverse moties en toezeggingen ggz, inventarisatie IGJ calamiteiten door personeelstekorten, inzet NZa op wachttijden ggz (25424, nr. 528) (24432)

Gewijzigde motie van het lid Kuiken over onderzoek naar het toepassen van traumabehandelingen (t.v.v. 25424-515)

25424, nr. 520

Brief [13-03-2020] - Plan van aanpak hoogcomplexe ggz (25424, nr. 525) (24358)

Motie van het lid Van Esch over een agendapunt ‘handel in wilde dieren’ bij de volgende algemene vergadering van de WHO

25295, nr. 88

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Motie van de leden Kuik en Van den Berg over vliegmaatschappijen die nog steeds op China vliegen wijzen op de informatie waarop KLM haar besluit heeft gebaseerd

25295, nr. 90

Brief [11-02-2020] - nieuw coronavirus, vervolgbrief (25295, nr. 93) (24224)

Motie van de leden Diertens en Hermans over onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het opnemen van het rotavaccin als universele vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

25295, nr. 91

Brief [30-04-2020] - Verzamelbrief neonatale gehoorscreening en rotavirus en pneumokokken vaccinatie (32793, nr. 478) (24490); Brief [07-07-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het opnemen van het rotavaccin als universele vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, (24837)

Motie van de leden Van den Berg en Kerstens over inspecteren van aanbieders die op basis van een pgb beschermd wonen aanbieden

34767, nr. 48

Brief [10-02-2020] - Contractering, toeleiding, rechtmatigheid en toezicht in de Wmo (29538, nr. 314) (24212)

Motie van het lid Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg

31497, nr. 352

Brief [18-06-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op motie-Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg (31497, nr. 361) (24713)

Motie van het lid Van Meenen over pilots met collectieve financiering van zorg en onderwijs

31497, nr. 353

Brief [18-06-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie op motie-Van Meenen over ontschotten van de middelen voor onderwijs, ondersteuning en zorg (31497, nr. 361) (24713)

Motie van het lid Van Gerven over de zorgplicht van zorgverzekeraars opdat verzekerden altijd een huisarts hebben

32620, nr. 249

Brief [24-06-2020] - Stand van zaken moties en toezeggingen AO Medisch Zorglandschap JZOJP van 28 november 2019 en 6 februari 2020 (voortzetting) (32620, nr. 264) (24729)

Motie van het lid Veldman over het in kaart brengen van zorg bij het opstellen van de regiobeelden

32620, nr. 253

Brief [26-06-2020] - Voortgangsbrief ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’ doen we samen (2020Z12367) (24746)

Motie van de leden Bergkamp en Veldman over het bevorderen van de levensloopbestendigheid van woningen

32620, nr. 254

Brief [09-03-2020] - Commissiebrief Tweede Kamer inzake Taskforce Wonen en zorg (31765, nr. 488) (24338)

Motie van het lid Kerstens over overleg over het structureel financieren van initiatieven als het MESO-concept

31765, nr. 481

Brief [12-06-2020] - antwoorden op de vragen van het Kamerlid Kerstens (PvdA) over het artikel ‘Zorgverzekeraars frustreren specialistische ouderenzorg in de wijk’ (2020Z10099) (24675)

Motie van de leden Laan-Geselschap en Sazias over het uitbreiden van artikel 3.1.2 van de Wlz naar broers en zussen met een indicatie

31765, nr. 483

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Sazias over het zo optimaal mogelijk laten verlopen van verplichte verhuizingen

31765, nr. 487

Brief [10-06-2020] - Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis, (31765, nr. 494) (24668)

Motie van het lid Hijink over een noodscenario voor eventuele medicijntekorten

25295, nr. 106

Brief [26-03-2020] - Beschikbaarheid geneesmiddelen en Covid-19 (29477, nr. 651) (24402)

Motie van het lid Diertens c.s. over eenduidige informatie vanuit de overheid

25295, nr. 116

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Motie van het lid Ploumen over de Kamer uitgebreid informeren over de verantwoordelijkheidsverdeling en beslissingsbevoegdheid

25295, nr. 117

Brief [25-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 199) (24403)

Motie van het lid Hijink over een praktische publieksvoorlichtingscampagne

25295, nr. 127

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Gewijzigde motie van de leden Wilders en Asscher over alle middelen inzetten om genoeg IC-capaciteit te bewerkstelligen t.v.v. 25295-131

25295, nr. 149

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Motie van de leden Krol en Hijink over geen leeftijdsgrenzen hanteren voor intensive careafdelingen

25295, nr. 142

Brief [17-03-2020] - Stand van zaken bestrijding COVID-19 (25295, nr. 176) (24382)

Motie van het lid Krol c.s. over ook thuiszorgmedewerkers en wijkverpleegkundigen voorzien van de nodige beschermingsmiddelen

25295, nr. 143

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Motie van het lid Ouwehand c.s. over de adviezen van de WHO op (blijven) volgen

25295, nr. 153

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Motie van het lid Klaver c.s. over verwerven van benodigde beschermings- en testmaterialen en beademingsapparatuur nog meer tot topprioriteit classificeren

25295, nr. 155

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Gewijzigde motie van het lid Hijink over voorkomen van monopolisering van een vaccin door één bedrijf of land (t.v.v. 25295-160)

25295, nr. 174

Brief [25-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 199) (24403)

Motie van de leden Asscher en Krol over een helder landelijk beleid ten aanzien van bescherming van de meest kwetsbare groep mensen

25295, nr. 161

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Motie van het lid Krol c.s. over een noodplan voor het voorkomen van knelpunten ten aanzien van de positie van ouderen en kwetsbare mensen

25295, nr. 169

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Motie van het lid Van der Staaij c.s. over extra maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen en te ontzorgen

25295, nr. 172

Brief [20-03-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 179) (24399)

Wilders c.s. over de ic-capaciteit dusdanig uitbreiden dat er geen tekorten ontstaan

25295, nr. 181

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Wilders c.s. over voldoende beschermingsmiddelen voor elke zorgmedewerker op de kortst mogelijke termijn

25295, nr. 197

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Heerma c.s. over zorgen voor voldoende testcapaciteit

25295, nr. 184

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Klaver c.s. over voorkomen dat zorgaanbieders in acute liquiditeitsproblemen belanden

25295, nr. 185

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414); Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Marijnissen c.s. over alles op alles zetten om zorgverleners veilig hun werk te kunnen laten doen

25295, nr. 186

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Marijnissen/Hijink over zorgdragen dat zorgaanbieders noodzakelijke zorg blijven aanbieden aan zorgbehoevende mensen (thuiszorg en wijkverpleging)

25295, nr. 187

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Asscher c.s. over alle middelen inzetten voor voldoende lysisbuffer

25295, nr. 188

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Segers c.s. over afspraken over het realiseren van voldoende opvanglocaties en quarantaineafdelingen en de plaatsing van dak-en thuislozen

25295, nr. 189

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Krol over in alle communicatie-uitingen zo eenvoudig mogelijke taal gebruiken

25295, nr. 191

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Van Kooten-Arissen c.s. over bespreken hoe een algemene oproep aan genezen coronapatiënten om bloedplasma te doneren het Sanquin-onderzoek kan ondersteunen

25295, nr. 195

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Van Haga/Baudet over onderzoeken of de bestrijding van het coronavirus geoptimaliseerd kan worden door aanpassing en intensivering van het testbeleid

25295, nr. 196

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

Motie van het lid Wilders c.s. over voldoende beschermingsmaterialen voor alle zorgmedewerkers op de kortst mogelijke termijn

25295, nr. 220

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Motie van het lid Jetten c.s. over de inzet van apps

25295, nr. 223

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Gewijzigde motie van het lid Ellemeet c.s. over het opzetten van een wereldwijde COVID-19 pool (t.v.v. 25295-224)

25295, nr. 241

Brief [13-05-2020] - Schriftelijk Overleg (SO) inzake Verzoek om een brief aan de Kamer te sturen waarin uiteen wordt gezet wat de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly zal zijn (35300 XVI, nr. 161) (24536); Brief [03-06-2020] - Aankondiging samenwerking Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland voor snelle toegang tot coronavaccin ( 25295, nr. 388) (24608); Brief [19-06-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO Reactie op verzoek commissie over de inbreng van Nederland tijdens de World Health Assembly (35300 XVI, nr. 165) (24721)

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Ellemeet over een landelijk coördinatiepunt voor alle zorgsectoren buiten het ziekenhuis (t.v.v. 25295-228)

25295, nr. 242

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Motie van het lid Segers c.s. over het mentaal welzijn van zorgpersoneel, patiënten en de samenleving als geheel

25295, nr. 230

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Motie van het lid Krol c.s. over het realiseren van ‘bezoekershuisjes’

25295, nr. 232

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Motie van het lid Krol c.s. over deelname van medewerkers zonder reguliere werkzaamheden aan de Nationale Zorgklas

25295, nr. 233

Brief [15-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 249) (24447)

Motie van de leden Asscher en Wilders over mogelijkheden uitwerken om verder op te schalen ten aanzien van het aantal IC-bedden

25295, nr. 205

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Motie van de leden Asscher en Klaver over een overzicht van de inzet van capaciteit voor reguliere zorg

25295, nr. 206

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Motie van het lid Krol c.s. over bezien of de groep extra zorgmedewerkers voor langere tijd voor de zorg behouden kan blijven

25295, nr. 209

Brief [07-04-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 219) (24431)

Motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal

25295, nr. 255

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Motie van de leden Marijnissen en Segers over een inhoudelijke en ethische analyse van de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen

25295, nr. 256

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Motie van het lid Krol c.s. over onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft opgeleverd wat betreft het aantal coronapatienten

25295, nr. 261

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Motie van het lid Krol c.s. over aandacht geven aan de positie van mantelzorgers in het verdeelmodel voor beschermende middelen

25295, nr. 263

Brief [21-04-2020] - COVID-19: Update stand van zaken (24466)

Motie van het lid Van den Berg c.s. over zorgverzekeraars stimuleren de max-max tarieven voor geheel 2020 toe te passen

32279, nr. 186

Brief [17-04-2020] - Stand van zaken kraamzorg (32279, nr. 196) (24453)

Motie van het lid Jansen over het overleg tussen zorgverzekeraars en aanbieders over de problemen in de kraamzorg

32279, nr. 188

Brief [17-04-2020] - Stand van zaken kraamzorg (32279, nr. 196) (24453)

Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over een uitgebreid en effectief bron- en contactonderzoeksbeleid

25295, nr. 282

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

Gewijzigde motie van de leden Asscher en Klaver over gedragsdeskundigen en deskundigen op het gebied van bron- en contactonderzoek betrekken bij het opstellen van adviezen (t.v.v. 25295-287)

25295, nr. 308

Parlementaire agenda [07-05-2020] - Plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (5085)

Motie van het lid Marijnissen c.s. over meer ruimte geven aan de professionele inschatting van zorgverleners om gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen

25295, nr. 329

Brief [19-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 351) (24558)

Motie van het lid Asscher c.s. over een routekaart voor mensen die verblijven in een zorginstelling of gebruikmaken van dagbesteding

25295, nr. 331

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Motie van de leden Jetten en Pieter Heerma over het zo goed mogelijk continueren van reguliere zorg bij een tweede coronagolf

25295, nr. 357

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over ic-verpleegkundigen betrekken bij besluitvorming

25295, nr. 358

Brief [30-06-2020] - Opschalingsplan COVID-19 (24788)

Motie van het lid Asscher c.s. over het protocol voor bron- en contactonderzoek aanpassen

25295, nr. 360

Brief [03-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 386) (24622)

Motie van de leden Van Brenk en Van der Staaij over extra middelen vrijmaken voor 113 Zelfmoordpreventie

25295, nr. 369

Brief [04-06-2020] - Stand van zaken suïcidepreventie (32793, nr. 482) (24628)

Motie van het lid Kuzu over mogelijkheden voor versoepeling van de coronamaatregelen voor de eventbranche

25295, nr. 409

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Gewijzigde motie van de leden Van Haga en Hiddema over onderzoeken of de kermisbranche eerder dan 1 september 2020 zou kunnen opstarten (t.v.v. 25295-413)

25295, nr. 417

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Motie van het lid Ellemeet c.s. over een monitor thuiswonende ouderen

34104, nr. 283

Brief [24-06-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (25295, nr. 428) (24735)

Motie van de leden Bergkamp en Krol over wlz-instellingen duidelijkheid verschaffen over bezoekmogelijkheden

34104, nr. 285

Brief [16-07-2020] - Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) inzake VSO COVID-19 Update stand van zaken paragraaf 6, kamerstuk 25295, nr. 351 (24860)

Motie van het lid De Groot ovr slachthuizen verantwoordelijkheid laten nemen voor een vermindering van slachtcapaciteit

28286, nr. 1106

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Motie van de leden Ouwehand en Ploumen over een verbod op het beroepsmatig fokken van dieren die bevattelijk zijn voor het coronavirus

28286, nr. 1108

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Motie van het lid Ouwehand over landelijke regie bij het tegengaan van verspreiding van het coronavirus in de vleesindustrie

28286, nr. 1109

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over het in stand laten van het vervoersverbod voor nertsen (t.v.v. 28286-1110)

28286, nr. 1117

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Gewijzigde motie van het lid Ouwehand over per direct slachthuizen opdragen de slachtsnelheid te verlagen (t.v.v. 282286-1111)

28286, nr. 1118

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Motie van het lid Futselaar over voorkomen dat geruimde bedrijven opnieuw starten met het houden van nertsen

28286, nr. 1114

Brief [01-07-2020] - aangenomen moties over COVID-19 gerelateerd aan slachthuizen en de nertsenhouderij (24795)

Veldman c.s. over de procedures voor klinische onderzoeken met spoed versnellen t.b.v. vaccinontwikkeling

25295, nr. 180

Brief [31-03-2020] - COVID-19 - Update stand van zaken (25295, nr. 200) (24414)

over in kaart brengen of en op welke wijze de inzet van mondkapjes kan bijdragen aan een verantwoorde exitstrategie

25295, nr. 251

Brief [06-05-2020] - COVID-19 Update stand van zaken (24513)

Licence