Base description which applies to whole site

Bijlage 4: Subsidieoverzicht

Tabel 72 Subsidies (bedragen x 1.000 euro)

Art.

Naam Subsidie (regeling)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Laatste evaluatie

Volgende evaluatie (jaartal)

Einddatum Subsidie (regeling)

1

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

93.737

102.970

93.602

95.422

89.586

88.936

87.836

1)1

1)

1)

1

Subsidieregeling Abortusklinieken

18.264

17.878

17.881

17.881

17.881

17.883

17.887

Onderzoeksrapport doorlichting administraties abortusklïnieken in het kader van subsidies

2024

2025

1

Subsidieregeling NIPT

15.497

16.475

15.570

15.268

15.271

15.275

15.275

In werking getreden per 1 april 2017.

2022

1-apr-23

1

Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts

27.630

4.060

0

0

0

0

 

In werking getreden per 1 oktober 2018

 

2020

1

Subsidieregeling NODOK 2019-2023

453

500

500

500

500

500

 

2018 TK 35000-XVI-92

2023

2024

1

Subsidieregeling Preventiecoalities

755

1.850

1.600

500

500

0

 

In werking getreden per 1 januari 2017.

2021

2021

1

Subsidieregeling Publieke Gezondheid

198.783

226.099

235.576

230.723

230.345

230.694

230.694

2016

2021

2022

1

Beleidsregels subsidiëring regionale centra prenatale screening

4.022

4.255

4.365

4.530

4.530

4.530

4.530

In werking getreden per 1 januari 2017

2021

2022

1

Subsidieregeling PrEP

2.041

3.696

3.725

3.725

3.725

3.725

3.725

In werking getreden per 1 april 2019

2021

2021

1

Subsidieregeling kunstmatige inseminatie met donorsemen

0

7.172

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

In werking getreden per 1 januari 2020

2023

2024

1

           

2

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

144.844

137.918

140.416

138.849

111.387

120.178

 

1)

1)

1)

2

Beleidskader Eerstelijnscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties (VINEX)

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2018

Subsidieregeling eindigt in 2018.

2018

2

Beleidskader Subsidiëring anonieme e-mental health

       

De evaluatie van de regeling is uitgevoerd en wordt waarschijnlijk nog voor het zomerreces aan de TK aangeboden

2018

2017

2

Beleidskader Subsidiëring farmaceutische ANZ-dienstverlening

150

      

Deze regeling is niet geëvalueerd.

Deze regeling wordt niet geëvalueerd.

2018

2

Beleidskader Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional

1.805

0

     

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Beleidsregels Subsidiëring versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional fase 2

8.545

      

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2020

2

Beleidsregels Subsidiering versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patient en Professional - fase 3

62.468

25.201

11.539

10.101

   

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2021

2

HLA MSZ Toekomstbestendige digitalisering (vervolg VIPP MSZ)

 

6.719

27.225

27.056

14.000

  

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2022

2

Subsidieregeling Donatie bij leven

750

750

750

750

750

750

 

2015

2020

2021

2

Subsidieregeling Medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

7.779

8.215

8.672

482

4.632

1.984

 

Derde kwartaal 2017; regeling is aangepast wijzigingen zijn meegenomen per 1 maart 2018 .

Na het derde kwartaal van 2017 geëvalueerd, zodat we wijzigingen kunnen meenemen voor 1 januari 2018.

2022

2

Subsidieregeling Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg 2017-2019

16.227

18.000

8.680

680

4.640

2.000

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/14/evaluatie-subsidieregeling-overgang-integrale-tarieven-msz

deze regeling is in 2019 geevalueerd

2019

2

Subsidieregeling borstvergroting transvrouwen

3.881

4.200

2.800

2.800

2.800

2.800

 

Is nog niet bekend.

Is nog niet bekend.

2024

3

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

135.700

252.881

191.441

165.437

110.110

111.382

116.253

1)

1)

1)

3

Regeling Palliatieve Terminale Zorg

32.268

35.173

33.401

33.401

33.401

33.401

33.401

2015

Start in 2020.

2021

            

4

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

70.683

59.986

60.403

54.862

54.936

54.936

 

1)

1)

1)

4

Beleidskader Subsidiëring transparantie in de kwaliteit van zorg

6.488

6.822

3.000

5.000

5.000

5.000

 

Deze regeling is gestart in 2016 en is bedoeld als een (tijdelijke) impuls om transparantie te bevorderen.

2024

2025

4

Beleidskader Subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

16.148

16.465

17.000

17.000

21.000

21.000

 

2015

2022

2023

4

Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

207.138

205.761

205.761

205.761

205.761

205.761

 

2016

2019

2022

4

Subsidieregeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

29.821

33.980

38.000

39.053

39.353

39.353

 

2016

2021

2022

4

Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015-2017

1.908

2.248

2.300

2.300

2.300

2.300

 

2016

2019

2020

4

Subsidieregeling Stageplaatsen zorg II

111.955

0

224.000

112.000

112.000

112.000

 

2016

2021

2021

4

Subsidieregeling Vaccinatie stageplaatsen zorg

5.285

5.805

5.200

5.200

5.200

5.200

 

2016

2021

2022

4

Subsidieregelingen Opleidingen publieke gezondheidszorg 2013-2017

       

2016

Subsidieregeling eindigt in 2018.

2018

4

Subsidieregeling impulsfinanciering PGO-leveranciers 2018–2021

0

0

0

0

0

0

 

In werking getreden per 2018.

2021

2021

            

5

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

9.421

7.942

24.513

13.415

10.512

  

1)

1)

1)

5

Subsidieregeling Huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

18.700

18.700

0

0

0

  

Eenmalige regeling die niet wordt geëvalueerd.

Eenmalige regeling die niet wordt geëvalueerd.

Regeling vervalt per 1-1-2021

5

Subsidieregeling Opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

16.513

16.513

15.522

15.522

15.522

15.522

 

2016

2021

Regeling vervalt per 1-1-2022

5

Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg

20.000

20.000

20.000

      

Regeling vervalt per 1-10-2022

5

Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional

 

207

311

311

518

    

Regeling vervalt per 1-10-2023

            

6

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

87.064

78.198

80.428

89.925

91.767

91.768

 

1)

1)

1)

6

Subsidieregeling Gemeentelijke uitgaven aan sport

152.000

155.924

155.925

155.925

155.928

155.932

 

In werking getreden per 2019.

2021

2024

6

Subsidieregeling Bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen

87.000

89.246

89.247

89.247

89.248

89.251

 

In werking getreden per 2019.

2021

2024

6

Subsidieregeling tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

 

20.000

     

Eenmalige regeling agv COVID-19

Eenmalige regeling agv COVID-19

2020

6

Subsidieregeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties

 

90.000

     

Eenmalige regeling agv COVID-19

Eenmalige regeling agv COVID-19

2020

6

Subsidieregeling Specifieke uitkering lokale Sportakkoord 2020-2022

0

12.601

10.397

10.000

0

0

 

In werking getreden per 2020.

2022

2022

7

Kaderregeling VWS-subsidies / Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

22.553

27.309

35.474

22.684

21.484

21.021

21.014

1)

1)

1)

7

Subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

1.000

1.000

1.000

1.000

333

333

333

1)

1)

1)

7

Beleidskader Subsidiëring van projecten en activiteiten ten behoeve van de participatie en emancipatie van de Sinti en Roma in Nederland

533

547

356

356

356

356

356

1)

1)

1)

            

Totaal Subsidies (regelingen)

 

1.641.809

1.745.266

1.793.580

1.594.666

1.482.276

1.460.771

538.304

   
1

Vanwege het algemene, kaderstellende karakter van de Kaderregeling heeft deze geen einddatum en is een evaluatie van doelmatigheid en doeltreffendheid als zodanig niet mogelijk. Evaluatie van verstrekte subsidies op basis van de kaderregeling kan deel uitmaken van beleidsevaluaties. In de reguliere beleidsdoorlichtingen van de verschillende begrotingsartikelen worden ook de subsidies van het betreffende begrotingsartikel verstrekt onder de Kaderregeling doorgelicht: de planning beleidsdoorlichtingen staat als tabel in de beleidsagenda).

Licence