Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

9.546.544

‒ 7.296.000

2.250.544

185.623

2.436.167

168.601

182.748

‒ 185.270

‒ 48.680

Uitgaven

9.486.296

‒ 7.296.000

2.190.296

57.396

2.247.692

38.915

17.445

4.695

‒ 9.767

waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.559.243

40.000

1.599.243

6.793

1.606.036

3.058

5.803

1.248

200

13.03

Ontwikkeling

424.047

 

424.047

18.657

442.704

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

13.03.01

Aanleg personenvervoer

311.383

 

311.383

24.565

335.948

40.893

13.179

‒ 32.284

‒ 12.076

13.03.02

Aanleg goederenvervoer

13.557

 

13.557

38.798

52.355

14.381

‒ 10.423

4.951

‒ 6.071

13.03.04

Planning en studies personenvervoer

85.383

 

85.383

‒ 43.962

41.421

‒ 49.653

15.339

50.129

‒ 5.589

13.03.05

Planning en studies goederenvervoer

13.724

 

13.724

‒ 2.744

10.980

‒ 5.893

‒ 17.441

‒ 25.189

9.825

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

167.006

 

167.006

31.946

198.952

34.129

8.988

4.340

3.944

13.07

Rente en aflossing

7.336.000

‒ 7.336.000

       

Ontvangsten

208.458

 

208.458

‒ 483

207.975

‒ 4.826

12.622

30.007

 

13.09

Ontvangsten

208.458

 

208.458

‒ 483

207.975

‒ 4.826

12.622

30.007

 
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 185,6 miljoen in 2022 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 174,9 miljoen). Daarnaast zijn er verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten.

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is verhoogd met € 6,8 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2021 (€ 4 miljoen) en overboekingen uit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van € 4 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 € 4 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Het betreft de compensatie btw gebruikersvergoeding die in 2021 lager is uitgevallen als gevolg van minder treinen door corona. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

Vanuit diverse projecten zijn in 2022 € 2,8 miljoen aan middelen overgeboekt naar het programma Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing. Het gaat om de onderhoudskosten van projecten waarvan de realisatiebeschikking is afgegeven, waarvan de grootste overboeking van € 1,3 miljoen komt van de onderhoudskosten van 2 deelprojecten ERTMS. In de jaren 2023 t/m 2025 wordt aanvullend € 10,1 miljoen overgeboekt vanuit de projecten, waaronder € 2,9 miljoen van PHS en € 4,4 miljoen van Grensoverschrijdend Spoor.

13.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met € 18,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het positieve saldo over 2021 (€ 43,1 miljoen), actualisatie programma ontwikkeling (- € 17,2 miljoen), overboekingen tussen het Mobiliteitsfonds en beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 12,6 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 2,5 miljoen) en afrekening voorschotten ProRail (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 43,1 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 €43,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom daarop is aangepast. De grootste saldomutaties van 2021 naar 2022 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 30,9 miljoen):

 • Spoorcapaciteit (€ 13 miljoen);

 • Programma Fietsparkeren (€ 12 miljoen);

 • Traject Oost (€ 6,3 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma ontwikkeling

De actualisatie van het programma op artikel 13 zorgt voor een verlaging van € 17,2 miljoen in 2022 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

 • Schuiven op artikel 11 (€ 40,5 miljoen) ten behoeve van de reservering compensatiepakket Zeeland;

 • Schuiven op artikel 13.04 (- € 28 miljoen) voor de beschikbaarheidsvergoeding aan Infraspeed;

 • Een schuif op de ontvangsten (- € 37,8 miljoen) door lagere concessie-opbrengsten;

 • Een schuif op artikel 14.01 (€ -7,7 miljoen) voor het project HOV-netwerk Zuid-Holland Noord.

Daarnaast zijn er binnen het aanlegprogramma en planning en studies actualisaties doorgevoerd die geen direct budgettair effect hebben. Het gaat om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01):

- Programma fietsparkeren: ‒ € 16,5 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 16,5 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2035;

- Geluidsanering Spoor: ‒ € 19,6 miljoen; De planning van de werkzaamheden binnen dit programma en deelprojecten is geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast. Als gevolg hiervan schuift € 54 miljoen in de periode 2022 ‒ 2025 door naar de jaren 2026 ‒ 2032.

- Toegankelijkheid Stations: ‒ € 10,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 25,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2023 doorgeschoven naar de jaren 2024-2030;

Het gaat om de volgende projecten binnen aanlegprogramma goederenvervoer (13.03.02):

 • Nazorg projecten: ‒ € 2,2 miljoen;

 • Emplacement: € 40,1 miljoen: in de periode 2022 ‒ 2023 wordt € 63 mln naar voren geschoven uit de periode 2024 ‒ 2035, waarvan € 40 mln in 2022 benodigd is. Om aan de eisen van de omgevingsvergunningen te voldoen zijn aanpassingen aan de brandblusvoorzieningen in het havengebied van Rotterdam noodzakelijk en heeft effect op de voor 2022 en 2023 geplande uitgaven.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies personenvervoer (13.03.04):

 • Grensoverschijdend spoorvervoer: ‒ € 14,6 miljoen; in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 47,6 miljoen in de periode 2022 ‒ 2024 doorgeschoven naar de jaren 2025-2027;

 • Regionale knelpunten: € 13 miljoen; het betreft hier een specifieke uitkering voor HOV Eindhoven. De toekenning vindt plaats in 2021 maar het budget stond in 2023, daarom was eerst een schuif naar 2022 nodig om vandaaruit een saldomutatie te maken.

Het gaat om de volgende projecten binnen planning en studies goederenvervoer (13.03.05):

 • Calandbrug: ‒ € 2,4 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

 • 2de fase Maasvlakte: ‒ € 1,6 miljoen; de planning van de werkzaamheden zijn geactualiseerd en de uitgavenstroom is daarop aangepast.

Overboekingen HXII

In 2022 is er in totaal € 12,6 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. Dit komt voornamelijk door:

 • Storting voor de spuk Heerlen - Landgraaf die in 2022 volledig wordt toegekend en verplicht: ‒ € 8,5 miljoen;

 • Uitkering 2022 NS exploitatiebijdrage IC Dordrecht - Eindhoven: ‒ € 1,5 miljoen;

 • Overheveling voor de spuk OV ambassadeurs: ‒ € 1,5 miljoen.

Overboekingen andere artikelen en artikelonderdelen

 • Dit betreft diverse overboekingen, waaronder € 1,4 miljoen vanuit 13.03 naar 13.02. Conform de afspraak dat BOV kosten van beschikte projecten in de eerstkomende begrotingsindiening na het afgeven van de realisatiebeschikking worden overgeboekt van het aanlegprogramma naar beheer en onderhoud, zijn de BOV-kosten van diverse projecten naar MF 13.02 overgeheveld.

 • Overboeking vanuit 11.03 naar 13.03 van € 3 miljoen. Dit betreft een overboeking van maatregelenpakket spoorgoederenvervoer naar Modal Shift.

Afrekening voorschotten ProRail

Naar aanleiding van de voorschotten Prorail over de tweede helft van 2022 wordt dit artikelonderdeel met € 2,8 miljoen verhoogd. Dit betreft voornamelijk de afrekening nazorg Driebergen-Zeist.

13.04 Geïntegreerde contractvorm/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2022 per saldo met € 31,9 miljoen verhoogd. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de programmering beschikbaarheidsvergoeding voor Infraspeed (€ 28 miljoen), een overheveling uit het aanlegartikel (€ 1,3 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 2,6 miljoen).

Saldo 2021

In 2021 is het saldo van €2,6 miljoen technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2021 €2,6 miljoen minder is uitgegeven dat oorspronkelijk begroot. Op het contract met Infraspeed is minder gerealiseerd dan voorzien. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overheveling uit aanlegartikel

In verband met de onderhoudscomponent van het Maatregelenpakket HSL-Zuid wordt er €1,3 miljoen aan budget overgeheveld.

Actualisatie programmering

Het totale budget is met €50 miljoen verhoogd in verband met de kosten voor spoorstaafschade tot en met 2024. Dit budget is toegevoegd in het kasjaar 2031 en wordt middels een kasschuif naar voren gehaald. Daarnaast wordt er budget naar voren gehaald in verband met de uitvoering van maatregelen in het kader van de zettingsproblematiek. De actualisatie van de programmering op 13.04 zorgt voor een kasschuif van € 28 miljoen naar 2022 toe.

Licence