Base description which applies to whole site

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderdhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.

  • ‒ € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\

  • Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.

  • Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.

  • ‒ € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.

Uitgaven

3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

Licence