Base description which applies to whole site
+

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Op dit artikel worden de producten op het gebied van Spoorwegen verantwoord. Het productartikel Spoorwegen is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten zoals beschreven in de begroting Hoofdstuk XII over 2022 bij beleidsartikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.

Tabel 37 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

1.940.505

2.247.278

9.546.544

2.159.271

1.567.456

1.490.737

1.559.934

Uitgaven

2.048.323

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

Waarvan juridisch verplicht (percentage)

  

99%

    

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

1.506.274

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

13.03 Ontwikkeling

377.159

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

13.03.01 Aanleg personenvervoer

335.476

391.350

311.383

221.701

181.070

261.879

196.352

13.03.02 Aanleg goederenvervoer

19.181

14.035

13.557

27.335

50.521

42.644

19.541

13.03.03 Optimalisering gebruik

       

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

21.371

57.170

85.383

99.988

64.073

112.341

49.463

13.03.05 Planning en studies goederenvervoer

1.131

6.201

13.724

16.935

22.964

33.276

21.175

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

154.900

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

13.07 Rente en aflossing

9.990

 

7.336.000

    

Ontvangsten

234.471

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

13.09 Ontvangsten

234.471

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

Budgetflexibiliteit

Met uitzondering van planning en studies, zijn de budgetten in 2022 juridisch verplicht op de peildatum 1 januari 2022.

Onderstaand zijn de beschikbare budgetten tot en met 2035 per jaar gepresenteerd op het niveau van artikelonderdeel. In de verdiepingsbijlage bij de begroting zijn de mutaties op hetzelfde detailniveau toegelicht voor de periode tot en met 2035.

Tabel 38 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

13

Spoorwegen

Uitgaven

2.256.615

9.486.296

2.240.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

1.596.243

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

13.03

Ontwikkeling

 

468.756

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

191.616

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

13.07

Rente en aflossing

 

0

7.336.000

0

0

0

0

0

0

13

Spoorwegen

Ontvangsten

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

13.09

Ontvangsten

 

232.946

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

Tabel 39 Vervolg (bedragen x € 1.000)
  

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2021-2035

13

Spoorwegen

Uitgaven

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

36.145.982

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

23.489.074

13.03

Ontwikkeling

 

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

3.723.031

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

89.321

89.484

42.301

    

1.597.877

13.07

Rente en aflossing

 

0

0

0

0

0

0

0

7.336.000

13

Spoorwegen

Ontvangsten

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

3.239.621

13.09

Ontvangsten

 

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

3.239.621

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Motivering

Op grond van richtlijn 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap van 29 juli 1991 kan een beheerder voor de spoorweginfrastructuur worden aangewezen en kunnen lidstaten financiële middelen verstrekken aan de beheerder om te voldoen aan zijn taken. De Minister van IenW heeft op 14 december 2014 aan ProRail een concessie verleend voor het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur in de periode 2015 tot en met 2024. In de beheerconcessie staan de afspraken tussen de overheid en ProRail over het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze afspraken gaan onder meer over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur en de daarmee samenhangende voorzieningen, maar ook over de kwaliteit van de informatievoorziening. Jaarlijks wordt aan ProRail subsidie verstrekt voor de instandhouding van de hoofdspoorweginfrastructuur, overeenkomstig het bepaalde in de Wet Mobiliteitsfonds.

De beheerconcessie bevat instrumenten als prestatie-indicatoren, programma’s en maatregelen, audits en reviews, verplichtingen om informatie aan IenW te verstrekken en/of besluiten voor te leggen en verplichtingen met betrekking tot samenwerking en transparantie. De ruggengraat van de concessie is de jaarcyclus waarmee in het beheerplan jaarlijks afspraken worden gemaakt tussen de Minister van IenW en ProRail over de te bereiken prestaties en de te nemen maatregelen. De Minister van IenW geeft jaarlijks in de beleidsprioriteitenbrief aan welke prestaties het komende jaar van ProRail worden verwacht. ProRail stelt op basis van de beleidsprioriteitenbrief een beheerplan op en consulteert belanghebbenden over de hoofdlijnen van het ontwerp beheerplan. Vervolgens legt ProRail het beheerplan ter instemming voor aan de Minister van IenW.

Nadat de Minister van IenW heeft ingestemd met het beheerplan, wordt deze toegezonden aan de Tweede Kamer. Na afloop van het jaar legt ProRail op grond van de Concessie verantwoording af in de jaarrapportage en op grond van de Wet Mobiliteitsfonds in het jaarverslag en de jaarrekening. Zodra deze documenten zijn vastgesteld worden ook deze aan de Tweede Kamer toegezonden.

Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 januari 2022 om te vormen tot zbo. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bovengenoemde ‘instrumenten’ zoals de beheerconcessie, het beheerplan, de subsidie en de beleidsprioriteitenbrief zullen worden vervangen door de instellingswet, het meerjarenplan, de begrotingsbijdrage en de jaarbrief.

Producten

De exploitatie-, onderhoud- en vernieuwingsactiviteiten zijn gericht op het realiseren van de in het beheerplan opgenomen prestaties per prestatiegebied zoals opgenomen in de beheerconcessie. Onderdeel hiervan zijn de activiteiten van ProRail die samenhangen met verkeersleiding en capaciteitsmanagement. In het beheerplan zelf wordt jaarlijks een uitgebreide beschrijving opgenomen van de belangrijkste activiteiten die voor dat jaar zijn gepland. ProRail ontvangt voor de uit te voeren activiteiten een subsidie van het Rijk. Bij de vaststelling van de subsidie voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing wordt rekening gehouden met de inkomsten van de gebruiksvergoeding die ProRail ontvangt van de vervoerders en eventuele bijdragen van andere partijen voor onderhoudsactiviteiten. Nadere informatie over areaal, prestaties en budgetten is opgenomen in bijlage 4 Instandhouding en bijlage 5 ProRail.

13.03 Ontwikkeling Spoor

IenW is verantwoordelijk voor de uitbreiding van de hoofdspoorweginfrastructuur. Deze wordt in belangrijke mate gefinancierd met middelen uit de Rijksbegroting. Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven begroot die noodzakelijk zijn voor:

  • door ProRail uit te voeren planningen en studies;

  • door IenW uit te voeren planningen en studies;

  • voorbereiding van de uitvoering van nieuwbouwprojecten Spoor;

  • uitvoering van deze projecten.

13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer spoor

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

  • 1. Spoorcapaciteit 2030: Het projectbudget is verhoogd met € 67 miljoen (bij de 1e suppletoire begroting is reeds € 20 miljoen overgeboekt) vanuit de investeringsruimte Spoor (RA middelen artikel 11.05) voor diverse maatregelen zoals verzwaring van tractie- en energievoorziening en perronverlengingen in de verschillende delen van het land. Het projectbudget is verhoogd met € 1,2 miljoen zijnde de vrijval binnen het programma Verbeteraanpak Trein. Daarnaast is voor de realisatie van de scope van Overwegen Gilze en Rijen € 2,5 miljoen overgeboekt naar het programma Overwegen (LVO). Onder andere met deze bijdrage worden twee gelijkvloerse overwegen vervangen door tunnels.

  • 2. Programma Overwegen: Voor de realisatie van de scope van Overwegen Gilze en Rijen is vanuit het PHS budget € 4,3 miljoen toegevoegd en vanuit het budget Spoorcapaciteit 2030 € 2,5 miljoen. Onder andere met bijdragen uit deze budgetten, worden binnen het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) twee gelijkvloerse overwegen vervangen door tunnels.

Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Aanlegprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

Projecten Nationaal

             

Be- en bijsturing toekomst

16

16

13

1

1

     

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

711

699

85

18

33

44

49

68

80

334

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

152

155

14

11

24

31

26

17

10

18

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

27

27

13

 

1

3

2

3

3

2

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

11

11

4

2

1

1

1

1

1

2

2021

2020

 

Verbeteraanpak trein

42

43

39

 

1

1

    

2018/ 2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

240

173

12

46

30

51

67

24

10

 

divers

divers

1

Innovatieprogramma Spoortrillingen

20

20

 

2

4

7

4

2

1

 

divers

  

Maatregelenpakket HSL Zuid

131

130

45

45

28

10

3

   

divers

  

Stations en stationsaanpassingen

             

Kleine stations

11

11

 

6

0

5

    

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

505

500

303

41

39

38

22

12

12

38

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

             

Aanleg ATBvv

72

70

8

1

6

15

25

16

  

divers

divers

 

Booggeluid

4

4

1

1

     

1

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

424

418

174

44

31

24

24

24

24

78

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

169

169

 

36

32

30

25

23

23

1

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

21

22

 

5

7

8

   

1

divers

divers

 

Programma Overwegen

889

872

445

34

92

84

78

100

35

20

divers

divers

2

Ontsnippering

81

81

65

3

4

3

2

2

2

 

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

11

11

5

3

3

0

0

   

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

382

379

235

19

16

15

18

18

16

45

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

             

Amsterdam CS, Cuypershal

27

27

17

3

4

1

1

   

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

408

408

407

  

1

    

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

             

Emplacement Den Haag centraal

71

70

13

3

6

25

19

5

  

2023‒ 2026

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

612

608

605

8

      

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

             

Traject Oost

238

240

189

6

5

10

8

15

2

3

divers

divers

 

Projecten Noord Nederland

             

Zwolle - Herfte

264

262

178

52

18

9

7

   

2017- 2022

2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

141

140

78

20

24

13

3

4

  

divers

divers

 

Afrondingen

1

            

Totaal ProRail projecten

5.682

5.563

2.949

411

409

430

386

334

219

542

   

Totaal overige (niet ProRail) projecten

             

Totaal uitvoeringsprogramma

5.682

5.563

2.949

411

409

430

386

334

219

542

   

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 232

 

‒ 50

‒ 25

‒ 63

‒ 28

‒ 26

‒ 15

‒ 11

‒ 14

   

Afrekening voorschotten

187

158

158

29

         

Programma Aanleg

5.637

5.722

3.057

415

346

402

360

319

208

528

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

4

  

3

1

        

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

5.641

5.722

3.057

391

311

222

180

261

196

1.019

   

Overprogrammering (-)

   

‒ 26

‒ 36

‒ 180

‒ 179

‒ 58

‒ 12

492

   

13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer spoor

Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Aanlegprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

huidig

vorig

ProRail Projecten

            

Projecten Nationaal

            

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

170

170

157

1

1

1

1

1

4

3

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

71

70

15

3

5

8

8

8

8

17

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

23

23

20

1

1

1

1

   

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

231

227

73

 

8

18

42

45

21

23

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

            

Projecten Oost Nederland

            

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

138

133

105

8

4

6

9

3

2

 

divers

divers

Overige projecten

            

Nazorg gereedgekomen projecten

7

8

  

2

2

2

1

  

divers

divers

Afrondingen

            

Totaal uitvoeringsprgramma

640

630

370

13

22

36

63

58

35

44

  

Planning en studieuitgaven binnen het aanlegprogramma

‒ 112

‒ 102

‒ 29

 

‒ 8

‒ 9

‒ 12

‒ 15

‒ 15

‒ 23

  

Afrekening voorschotten

18

17

17

1

        

Programma Aanleg

546

545

358

14

14

27

51

43

20

20

  

Aanleguitgaven binnen planning en studies

            

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

546

545

358

14

14

27

51

43

20

20

  

Overprogrammering (-)

            

13.03.03 Optimalisering gebruik

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden uitgaven gedaan die de optimalisering van het gebruik van Infrastructuur op de weg bevorderen. Dit zijn maatregelen die door ProRail worden uitgevoerd. Voorbeelden hierbij zijn betere aansluiting tussen fiets en openbaar vervoer (fietsstallingen).

Producten

Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

Projectomschrijving

huidig

vorig

 
    

Totaal Optimalisering gebruik

   

Begroting (MF 13.03.03)

   

13.03.04 Planning en studies personenvervoer

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

  • 1. Grensoverschrijdend Spoorvervoer: Op basis van de resultaten van het onderzoek door ProRail naar toekomstvaste maatregelen voor realisatie van een directe verbinding Eindhoven-Düsseldorf is een pakket toekomstvaste maatregelen voor emplacementen Eindhoven en Venlo uitgewerkt. Voor de realisatie van dit pakket dat ook bijdraagt aan het rijden van een extra internationale trein, een oplossing voor het NMCA-knelpunt (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) Eindhoven-Helmond en verbetering van bediening Blerick, Deurne, Horst-Sevenum is aanvullend € 15 miljoen gereserveerd.

  • 2. Toekomstvast Spoor Zuidoost-Nederland: Voor emplacement Venlo is € 25 miljoen beschikbaar voor de realisatie van een spanningssluis ter vervanging van de bestaande schakelbare bovenleiding. Bij de 1e suppletoire begroting 2021 was hiervoor reeds € 20 miljoen overgeboekt vanuit het Mobiliteitsfonds. De binnen de investeringsruimte gereserveerde gelden van € 5 miljoen zijn nu eveneens aan het budget toegevoegd. De integrale aanpak van emplacement Venlo is voorzien als onderdeel van Toekomstvast spoor Zuid Nederland. De opgave voor € 740 miljoen opstelruimte op Venlo binnen PHS is om die reden overgedragen vanuit PHS inclusief het hiervoor binnen PHS gereserveerde budget van € 24,6 miljoen.

  • 3. Studie en innovatie: Er wordt vanuit de investeringsruimte € 6 miljoen toegevoegd aan het studie- en innovatiebudget, afkomstig uit meevallers van meerdere projecten. Daarnaast is er € 4 miljoen extra budget beschikbaar gesteld uit de extrapolatie 2035.

Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Planning en studies Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

Toelichting

Planning- en studiekosten van aanlegprogramma MF 13.03.01

232

    

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

 

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

130

111

 

divers

1

Kleine projecten Personenvervoer

13,33

12

 

divers

 

Reizigersfonds

3

3

 

divers

 

Regionale Knelpunten

32

31

 

nvt

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Maaslijn

45

44

 

2024

 

Toekomstvast Spoor Zuid NL

101

70

 

divers

2

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

18

18

 

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

264

258

 

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

38

29

  

3

afrekening voorschotten

9

    

Totaal planning en studies personenvervoer

896

585

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies personenvervoer

‒ 63

‒ 63

   

Begroting (MF 13.03.04)

833

522

   

Legenda:

PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit

13.03.05: Planning en studies goederenvervoer

Belangrijkste (budgettaire) aanpassingen

  • 1. Kleine projecten goederenvervoer: In verband met de toekenningsbeschikking incidentele specifieke uitkering Spooraansluiting Goederen Railterminal Gelderland (RTG-Valburg) is vanuit de post kleine projecten € 12 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII van waaruit de overboeking naar de provincie Gelderland plaatsvindt.

Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Planning en studies Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
 

Budget

Planning

 

Projectomschrijving

huidig

vorig

PB of TB

Indienststelling

Toelichting

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

112

102

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

12

23

nvt

divers

1

Calandbrug

163

162

 

2020/ 2025

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde Risico's

     

Totaal programma planning en studies goederenvervoer

     

Begroting (MF 13.03.05)

286

287

   

Legenda:

PB = Projectbesluit TB = Tracébesluit

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Motivering

De Staat betaalt volgens de contractuele overeenkomst met Infraspeed voor de beschikbaarheid van de HSL-Zuid infrastructuur, zoals deze door het consortium Infraspeed is ontworpen, gebouwd (enkel de bovenbouw) en wordt onderhouden (onder- en bovenbouw) tot en met 2031. Het contractbeheer wordt uitgevoerd door ProRail, onder regie van IenW. Het voornemen is om ProRail met ingang van 1 januari 2022 om te vormen tot zbo en om dan ook de betalingen aan Infraspeed over te dragen van IenW aan ProRail. ProRail ontvangt hiervoor dan een begrotingsbijdrage van IenW. Er wordt nog bezien hoe de begrotingsbijdrage van IenW eruit zal zien en welke posten deze zal omvatten.

Producten

Tabel 45 Tabel Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 miljoen)
 

Projectbudget

Kasbudget

Contractduur

Projectomschrijving

huidig

vorig

t/m 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

later

start

einde

Beschikbaarheidsvergoeding

3.689

3.688

2.116

192

165

167

169

170

171

539

2006

2031

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 105

‒ 105

‒ 128

0

2

2

2

2

2

13

  

Totaal

3.584

3.583

1.988

192

167

169

171

172

173

552

  

Begroting (MF 13.04)

3.584

3.583

1.988

192

167

169

171

172

173

552

  

13.07 Rente en aflossing

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de eenmalige uitgaven verantwoord die samenhangen met de afrekeningen van de incidentele Vennootschapsbelasting, dividendbelasting en btw tussen ProRail en de Belastingdienst als gevolg van de voorgenomen omvorming van ProRail tot zbo per 1 januari 2022. Over de achtergrond hiervan is de Kamer geïnformeerd bij de brieven van 11 december 2020 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13) en 4 februari 2021 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 396, nr. 13).

Vanaf de begroting 2021 maakt de rente op leningen van ProRail onderdeel uit van artikel 13.02 'exploitatie, onderhoud en vernieuwing'.

13.09 Ontvangsten

Motivering

Dit artikelonderdeel bevat de verantwoording van de bijdragen van derde partijen rechtstreeks aan IenW voor spooruitgaven. ProRail int de gebruiksvergoeding van vervoerders en het grootste deel van de onderhoudsbijdragen van derde partijen, deze zijn daarom gesaldeerd met de uitgaven opgenomen in de begroting onder artikelonderdeel 13.02.

Producten

Concessievergoeding NS

Dit betreft de concessieprijs die NS betaalt voor de vervoerconcessie hoofdrailnet (artikel 66 van de Concessie HRN 2015–2025) en de HSL-heffing die NS betaalt ter dekking van de uitgaven voor de aanleg van de HSL-Zuid infrastructuur (Besluit HSL-heffing 2015), alsmede de betaling van de uitgestelde concessievergoeding HSL-Zuid 2009-2014 (Onderhandelakkoord tussen IenW en de NS in 2011) en de boetes die NS moet betalen wanneer de afgesproken prestaties niet zijn behaald.

Bijdragen van derden

Dit betreffen de bijdragen van decentrale overheden en andere derden aan projecten en onderhoud.

Tabel 46 Ontvangsten artikel 13 Spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Concessievergoedingen

196

208

212

215

328

203

Terugbetaling voorschotten

31

     

Bijdragen van derden

6

 

2

2

1

1

Totaal

233

208

214

217

329

204

Begroting (MF 13.09)

233

208

214

217

329

204

Licence