Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

 

3.232.984

 

3.232.984

1.369.183

4.602.167

139.550

‒ 713.102

‒ 393.726

‒ 68.162

Uitgaven

 

2.982.240

 

2.982.240

152.899

3.135.139

‒ 143.239

17.676

188.200

109.587

waarvan juridisch verplicht

    

85%

    

12.01

Exploitatie

3.959

 

3.959

300

4.259

300

100

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.959

 

3.959

300

4.259

300

100

  

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.192.166

 

1.192.166

‒ 2.077

1.190.089

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

12.02.01

Onderhoud

905.185

 

905.185

32.918

938.103

‒ 264.936

‒ 1.545

‒ 3.063

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

905.185

 

905.185

32.918

938.103

‒ 264.936

‒ 1.545

‒ 3.063

0

12.02.04

Vernieuwing

286.981

 

286.981

‒ 34.995

251.986

‒ 20.285

‒ 15.562

‒ 511

1.164

12.03

Ontwikkeling

600.636

 

600.636

87.785

688.421

139.747

22.236

169.659

138.354

12.03.01

Aanleg

539.194

 

539.194

115.659

654.853

253.309

15.511

50.627

64.557

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

559.100

 

26.454

‒ 2.610

23.844

‒ 2.610

   

12.03.02

Planning en studies

61.442

 

61.442

‒ 27.874

33.568

‒ 113.562

6.725

119.032

73.797

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

17.756

 

17.756

25.700

43.456

350

350

  

12.03.03

Optimalisering gebruik

         

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

525.002

 

525.002

55.969

580.971

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

660.477

 

660.477

10.922

671.399

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

12.06.01

Apparaatskosten RWS

543.862

 

543.862

6.122

549.984

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

543.862

 

543.862

6.122

549.984

    

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

116.615

 

116.615

4.800

121.415

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

116.615

 

116.615

4.800

121.415

    

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09.01

Ontvangsten

27.724

 

27.724

127.722

155.446

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.09.02

Tolopgave

         
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,4 miljard in 2022 komt met name door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 1 miljard). Dit betekent dat verplichtingen via het saldo naar 2022 zijn doorgeschoven:

 • Saldo 2021 Onderhoud en vernieuwing (€ 92,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het programma Vervanging en Renovatie (€ 81,2 miljoen);

 • Saldo 2021 Aanleg (€ 536,6 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen vanwege stikstofproblematiek op de A12/A15 Ressen (ViA15) (€ 209,2 miljoen) en de A12/A27 Ring Utrecht (€ 59,1 miljoen). Verder verhoogt het saldo door vrijval van de verplichtingen bij A1 Apeldoorn-Azelo vanwege doorschuiven van het contract voor fase 2 van 2021 naar 2022 (€ 168,2 miljoen);

 • Saldo 2021 Planning en Studies (€ 64,2 miljoen): dit betreft voornamelijk activiteiten die vertraging hebben opgelopen. Hieronder vallen bijvoorbeeld een vertraging voor ITS (Intelligent Transport Systems) als gevolg van Europese wetgeving in 2025 en vertraagde activiteiten onder het programma Duurzame Mobiliteit (€ 18 miljoen) en de impulsregeling Verkeersveiligheid (€ 15 miljoen);

 • Saldo 2021 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ 326,1 miljoen): dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertraging vanwege stikstofproblematiek doorgeschoven vaststellingsovereenkomst naar 2022 op de A12/A15 Ressen-Oudbroeken (€ 225,3 miljoen) en een saldomutatie in verband met doorgeschoven vastlegging van contractaanpassing aanbrengen van hittewerende bekleding op de A24 Blankenburgverbinding (€ 61,5 miljoen).

Uitgaven

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 2,1 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 44,7 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 46 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het voordelig saldo uit 2021 (€ 44,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 44,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door projecten uit het programma Vervanging en renovatie door late afrekeningen (€ 17,7 miljoen) en een vertraging bij het project Intelligente Wegkantsystemen doordat de uitrol later start dan verwacht (€ 15 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van de programma's voor onderhoud en vernieuwing zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 46 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

 • Kasverschuivingen op Beheer en onderhoud (+ € 32,4 miljoen): om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen is er in de begroting 2022 € 300 miljoen van de jaren 2031-2033 naar 2023 geschoven op hoofdwegennet. Met een aanvullende schuif in de 1e suppletoire 2022 wordt dit verdeeld over de netwerken. Voor hoofdwegennet gaat het om een schuif van € 32,4 miljoen naar 2022 en € 232,6 miljoen naar de jaren 2031-2033;

 • Kasverschuivingen op Vervanging en Renovatie (- € 78,4 miljoen) als gevolg van stikstofproblematiek en vertragingen in de uitvoering is € 111,4 miljoen in de jaren 2022, 2023 en 2024 naar latere jaren geschoven . Hiervan zit € 37,6 miljoen in een vertraging bij de uitrol van de Intelligente wegkantstations, wordt een positief aanbestedingsresultaat van € 18,7 miljoen op het VenR project A32 Heerenveen-Akkrum verschoven naar de reserveringen en is er vertraging ontstaan op diverse VenR projecten van € 23,1 miljoen.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 met € 87,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het positief saldo over 2021 (€ 47 miljoen), actualisatie van het programma (€ 25,2 miljoen), stikstofoverboekingen uit artikel 11 (€ 31,3 miljoen) en overboekingen vanuit het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (- € 16,3 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 47 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 47 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in 2021. De grootste vertragingen hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase (€ 37,7 miljoen): dit betreffen onder andere uitvoeringsopdrachten op het programma Geluid-Weg die niet opgestart konden worden in 2021 (€ 14,3 miljoen), vertragingen bij de A9 Badhoevedorp (€ 5,6 miljoen), de A12/A15 Ressen (€ 6,1 miljoen), A27 Ring Utrecht (€ 2,1 miljoen) en A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 2,1 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2022 met € 25,2 miljoen. Dit wordt mede-veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

 • Een kasschuif op artikel 11.03 Reserveringen (+ € 36,7 miljoen);

 • Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (- € 38,4 miljoen);

 • Een kasschuif op artikel 12.02 Beheer en onderhoud en vervanging en renovatie (- € 32,4 miljoen);

 • Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (- € 27,6 miljoen);

 • Een kasschuif op de ontvangsten (- € 4 miljoen).

Daarnaast zijn er diverse actualisaties (- € 563,7 miljoen) doorgevoerd binnen 12.03.01 met een direct budgettair effect van € 91,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering af met € 473,6 miljoen. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

 • A12/A15 Ressen (- € 301,3 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 301,3 miljoen in 2022 doorgeschoven naar latere jaren;

 • A1 Apeldoorn-Azelo (€ - 35,1 miljoen): in verband met een aangepast kasritme als gevolg van een nieuwe planning wordt € 35,1 miljoen in 2022 doorgeschoven naar de jaren 2023-2027;

 • A4-A44 Rijnlandroute (- € 34,6 miljoen): in verband met vertraging in de uitvoering wordt € 34,6 miljoen in 2022 en € 17,8 miljoen in 2023 naar 2024 geschoven;

 • A27 Houten-Hooipolder (- € 25,2 miljoen): in verband met vetraging in de aanbestedingsplannen wordt € 25,2 miljoen in 2022 en € 186,1 miljoen in de jaren 2023-2031 naar latere jaren geschoven;

 • Programma Geluid-weg (- € 25,6 miljoen): in verband met herziening van het kasritme op basis van werkelijk gegunde opdrachten wordt € 25,6 miljoen in 2022 naar latere jaren geschoven;

 • A7 ZRG Fase 2 (+ € 23,2 miljoen): naar aanleiding van een versnelling wordt € 61,2 miljoen uit 2028 gehaald en naar voren geschoven (waarvan € 23,2 miljoen in 2022);

 • A20 Nieuwekerk-Gouda (- € 14,1 miljoen): in verband met vertraging in de voorbereiding van de realisatie wordt € 14,1 miljoen naar de jaren 2023-2025 geschoven;

 • Lelystad Airport verbreden A6 (- € 11,1 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 11,1 miljoen in 2022 en € 1,7 miljoen in 2023 naar achteren geschoven in 2024;

 • A4 Haaglanden-N14 (- € 10,8 miljoen): in verband met bijstelling als gevolg van stikstofproblematiek wordt € 10,8 miljoen uit 2022 naar achteren geschoven in de jaren 2023-2025.

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn ook diverse actualisaties (€ 22,9 miljoen) doorgevoerd zonder direct budgettair effect. Het gaat hierbij om de volgende projecten:

 • Geluidssaneringsprogramma (+ € 45,8 miljoen): in 2021 zijn meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering gegeven dan voorzien. De benodigde middelen zijn via een kasschuif uit latere jaren gehaald;

 • A12/A27 Ring Utrecht (- € 31,3 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 31,2 miljoen in 2022 en € 200,1 miljoen in de jaren 2023-2026) van dit project naar latere jaren geschoven;

 • Regionale impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) (- € 14,2 miljoen): de resterende middelen uit tranche 1 zijn niet in 2022 benodigd en worden doorgeschoven naar 2023 en 2024;

 • N35 Knooppunt Raalte (- € 13,5 miljoen): de planuitwerking door de regio is vertraagd, waardoor de voorziene rijksbijdrage later benodigd is en wordt doorgeschoven naar 2024;

 • Voorbereidingen vrachtwagenheffing (- € 12,5 miljoen): het wetgevingstraject heeft in 2021 vertraging opgelopen waardoor de realisatiefase later start dan voorzien. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2023;

 • N35 Verkenning Wierd (- € 9 miljoen): in afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de stikstofberekeningen is het (onherroepelijke) Tracebesluit vertraagd en worden de uitgaven (€ 9 miljoen in 2022 en € 73 miljoen in de jaren 2023 en 2024) van dit project naar latere jaren geschoven.

Overboekingen vanuit artikel 11 bronmaatregelen stikstof

In 2022 is er € 31,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 11 ten behoeve van bronmaatregelen om stikstofneerslag te compenseren op MIRT-projecten. Per project wordt aan de hand van onderzoeken binnen de rekenafstand van 25 kilometer bepaald welke bronmaatregelen nodig zijn ten behoeve van het Tracébesluit.

Overboekingen HXII

In 2022 is er € 16,3 miljoen overgeboekt van het Mobiliteitsfonds naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. Dit betreffen onder andere een overboekingen ten behoeve van apparaatsuitgaven Tijdelijke Tolheffing en Vrachtwagenheffing (€ 5,4 miljoen), bekostiging van de tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector logistiek (€ 3,5 miljoen), bijdragen vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) voor opdrachten verkeersveiligheid en een subsidie voor Ambulancedata (€ 2,6 miljoen) en een opdrachtverstrekking voor een opdracht aan duurzame logistiek (€ 1 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2022 met per saldo € 56 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 68,2 miljoen) en actualisatie van het programma (- € 12,7 miljoen).

Saldo 2021

In 2022 is het positief saldo uit 2021 (€ 68,2 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2021 € 68,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De grootste vertragingen hebben vorig jaar opgetreden bij de volgende projecten: A16 Rotterdam (€ 27,5 miljoen), A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) en A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) (€ 16,7 miljoen). Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programma

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget in 2022 met € 12,7 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door vertragingen of versnellingen op de projecten A24 Blankenburgverbinding (+ € 24,9 miljoen in 2022), A15 Maasvlakte Vaanplein (- € 16,4 miljoen) en A16 Rotterdam (- € 14,9 miljoen).

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2022 per saldo met € 10,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door:

 • Een overboeking van de beleidsbegroting Hoofdstuk XII naar het Mobiliteitsfonds. Dit betreft een bijdrage voor het invullen van arbeidsplaatsen voor arbeidsbeperkten (€ 3,2 miljoen in 2022);

 • Een overboeking van middelen (€ 4,9 miljoen in 2022) in het kader van energiebesparing vanuit het Ministerie EZK. Naar aanleiding van de Urgenda uitspraak zijn opnieuw middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijk vastgoed te ondersteunen bij het naleven van de informatieplicht en energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer;

 • Een overboeking (€ 2,1 miljoen in 2022 en cumulatief € 4,2 miljoen in de jaren 2023 en 2024) vanuit artikel 11 ten behoeve van een capaciteitsimpuls voor RWS om stikstofprojecten te voorzien van de benodigde specialistische kennis. De inzet is ten behoeve van een tijdelijke impuls om de voortgang van de stikstofprojecten te waarborgen.

Ontvangsten

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 127,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2021 (€ 127,8 miljoen). Dit betekent dat in 2021 € 127,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

 • A1/6/9 Schiphol-Amsterdam- Almere (€ 26,9 miljoen);

 • A7 Zuidelijke ringweg Groningen (€ 77,5 miljoen);

 • A24 Blankenburgverbinding (€ 13,8 miljoen).

Het saldo wordt in 2022 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Licence