Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art.14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's (bedragen x € 1.000)

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerp-begroting 2022 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

47.909

 

47.909

703

48.612

    

Uitgaven

90.368

 

90.368

‒ 7.107

83.261

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

waarvan juridisch verplicht

    

42%

    

14.01

Regionale infrastructuur

41.774

 

41.774

‒ 7.113

34.661

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

14.01.02

Planning en studies prg reg/lok

   

496

496

    

14.01.03

Aanleg reg/lok

41.774

 

41.774

‒ 7.609

34.165

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

48.594

 

48.594

6

48.600

    

14.03.01

Concrete bereikbaarheidsprojecten

   

5

5

    

14.03.02

Regionaal Mobiliteitsprojecten

48.594

 

48.594

 

48.594

    

14.03.03

Ruimtelijke economisch programma

   

1

1

    

Ontvangsten

   

‒ 958

‒ 958

    

14.09

Ontvangsten

   

‒ 958

‒ 958

    
Toelichting

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 7,1 miljoen verlaagd als gevolg van de actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (-€ 7,6 miljoen) en als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2021 (+ €0,54 miljoen).

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2022 met € 0,54 miljoen verhoogd als gevolg an de technische verwerking van het saldo over 2021. Dit betekent dat in 2021 €0,54 miljoen) minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2022 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

Actualisatie programma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen naar achteren geschoven op grote regionaal/lokale projecten. Dit betreft een schuif op HOV netwerk Zuid-Holland Noord (- € 7,6 miljoen) waarbij € 39,2 miljoen uit de jaren 2022 en 2023 doorschuift naar latere jaren (2024 ‒ 2026). De scope van het project HOV Netwerk Zuid Holland Noord is aangescherpt waardoor een aantal onderdelen van dit project later in de tijd worden uitgevoerd dan eerder gepland. De uitgavenplanning is hierop aangepast.

Licence