Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 20221

 

423.016

   

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Detentie vastgoed

1

‒ 10.000

2) Grensbewaking

1

‒ 11.253

3) Bestrijding ondermijning

1

‒ 13.906

4) Regio enveloppe

4

4.000

5) Rentevoordeellening Aruba

5

5.871

6) Wisselkoersreserve

7

20.353

7) Loon- en prijsbijstelling

7

5.158

8) Overige mutaties

 

‒ 1.307

   

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

421.932

1

Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Toelichting uitgavenmutaties

1. Detentie vastgoed

De bouw van een nieuw detentiecentrum op Sint Maarten heeft vertraging opgelopen. Sint Maarten en Nederland zijn in gesprek met de United Nations for Project Services (UNOPS) over het realiseren van de nieuwbouw. De voorbereidingen, waaronder het afbakenen van het projectvoorstel, kosten meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Daarom wordt een deel van deze middelen (€ 10 mln.) naar 2023 geschoven.

2. Grensbewaking

Dit betreft een overheveling van middelen (circa € 11,3 mln.) van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Met deze middelen wordt de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee voor grensbewaking verhoogd.

3. Bestrijding ondermijning

Er vinden twee overhevelingen plaats van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) voor de bestrijding van ondermijning. Ten eerste gaat het om een overheveling van circa € 10,6 mln. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Met de extra middelen wordt de ondermijningsaanpak in Curaçao bestendigd en wordt uitgebreid naar Aruba. Ten tweede gaat het om een overheveling van circa € 3,1 mln. voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Deze mutatie betreft het TBO budget 2022 voor het Parket Procureur Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie.

4. Regio enveloppe

Dit betreft de toedeling van een deel van de middelen die bij het Coalitie akkoord (CA) zijn vrijgemaakt voor Caribisch Nederland. Onderdeel van deze middelen is een bedrag van € 10 mln. incidenteel voor de periode 2022-2024 voor het inlopen van eilandelijke achterstanden. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 4 mln.

5. Rentevoordeellening Aruba

Bij de rentevoordeellening van Aruba heeft zich een wisselkoerstegenvaller voorgedaan. Hiervoor is budget toegevoegd.

6. Wisselkoersreserve

In 2021 is circa € 20,4 mln. aan wisselkoersreserve niet gebruikt. Deze middelen vloeien bij eerste suppletoire begroting 2022 door naar de begroting van 2022.

7. Loon- en prijsbijstelling

Dit is de loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 5,2 mln. voor het jaar 2022.

Toelichting ontvangstenmutaties

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

34.588

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Noodpakketten

4

4.689

   

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

39.277

1. Noodpakketten

Dit betreffen terugontvangsten van middelen die het Rode Kruis in 2020 en 2021 heeft ontvangen ter ondersteuning van de bevolking op Caribisch Nederland als gevolg van Covid-19. Circa € 4,7 mln. is niet tot besteding gekomen.

Licence