Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

80.415

0

80.415

‒ 38.040

42.375

9.799

‒ 100

‒ 17.924

0

          

Uitgaven

80.415

0

80.415

‒ 38.040

42.375

9.799

‒ 100

‒ 17.924

0

          

Opdrachten

         

Detentie Algemeen

1.522

0

1.522

‒ 381

1.141

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

         

Overige bijstand aan de landen

7.881

0

7.881

0

7.881

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       

Detentie Vastgoed

20.000

0

20.000

‒ 10.000

10.000

10.000

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       

Grensbewaking (Defensie)

24.767

0

24.767

‒ 11.253

13.514

0

0

0

0

Recherchecapaciteit (JenV)

11.093

0

11.093

‒ 10.826

267

‒ 201

‒ 100

‒ 17.924

0

Rechterlijke macht (JenV)

10.552

0

10.552

‒ 3.080

7.472

0

0

0

0

Douane (Financiën)

4.600

0

4.600

‒ 2.500

2.100

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 98,3% juridisch verplicht.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Detentie Vastgoed

De bouw van een nieuw detentiecentrum op Sint Maarten heeft vertraging opgelopen. Sint Maarten en Nederland zijn in gesprek met de United Nations for Project Services (UNOPS) over het realiseren van de nieuwbouw. De voorbereidingen, waaronder het afbakenen van het projectvoorstel, kosten meer tijd dan aanvankelijk gedacht. Daarom wordt een deel van deze middelen (€ 10 mln.) naar 2023 geschoven.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Om een goed functionerende rechtsstaat te realiseren wordt, op basis van een dienstverleningsovereenkomst ten aanzien van de inzet van de Koninklijke Marechaussee, circa € 11,3 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Defensie (X). Defensie verhoogt vanuit de landspakketten met deze gelden de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee voor de grensbewaking.

Recherchecapaciteit (JenV)

Deze mutatie betreft met name extra middelen, naar aanleiding van afspraken in het kader van de landspakketten voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit gaat om een bedrag van ruim € 10,6 mln. dat wordt overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Justitie en Veiligheid (VI). Deze middelen worden gebruikt voor de bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en uitbreiding van de ondermijningsaanpak naar Aruba.

Daarnaast wordt er voor 2025 ruim € 17,9 mln. overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van Justitie en Veiligheid (VI) voor het Recherche samenwerkingsteam (RST) in het kader van het Convenant financieringssystematiek.

Rechterlijke macht (JenV)

Dit betreft een overheveling van de beschikbaar gestelde middelen voor het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze mutatie betreft het TBO budget 2022 voor het Parket Procureur Generaal en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met uitzondering van de vergoedingen voor de uitzendregeling Voorzieningenstelsel Uitzendingen Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VUBZK) en Voorzieningenstelstel Buitenlandtoeslagen Rechterlijke Ambtenaren (VBRA).

Douane (Financiën)

Dit betreft een overheveling van de middelen voor het versterken van het grenstoezicht voor Aruba, Curaçao en Sint Maarten, waarbij deze middelen gebruikt worden voor de inzet van douaniers.

Licence