Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2023(7)

Mutaties2024(8)

Mutaties2025(9)

Mutaties2026(10)

Verplichtingen

 

230.593

 

230.593

20.399

250.992

‒ 14.170

‒ 19.200

15.767

24.334

Uitgaven

 

232.337

 

232.337

34.135

266.472

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

waarvan juridisch verplicht

     

84%

    

3.01

Exploitatie

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.01.01

Exploitatie watermanagement

7.634

 

7.634

 

7.634

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

 

7.634

 

7.634

    

3.02

Onderhoud en vernieuwing

224.703

 

224.703

34.135

258.838

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

‒ 725

‒ 1.424

 

3.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

97.102

 

97.102

 

97.102

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97.102

 

97.102

 

97.102

    

3.02.03

Vernieuwing

16.525

 

16.525

‒ 2.476

14.049

‒ 5.360

‒ 17.114

16.918

22.213

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

Licence