Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

03

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

322.573

 

322.573

47.517

370.090

4.083

‒ 5.946

10.865

‒ 19.389

193

Uitgaven

 

312.524

 

312.524

‒ 2.699

309.825

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

            

03.01

Exploitatie

7.594

 

7.594

 

7.594

     

03.01.01

Exploitatie watermanagement

7.594

 

7.594

 

7.594

     
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.594

 

7.594

 

7.594

     
            

03.02

Onderhoud en vernieuwing

304.930

 

304.930

‒ 2.699

302.231

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

03.02.01

Onderhoud waterveiligheid

265.565

 

265.565

 

265.565

     
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

265.565

 

265.565

 

265.565

     

03.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

21.701

 

21.701

‒ 1.552

20.149

9.107

9.536

610

187

193

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.701

 

21.701

‒ 1.552

20.149

9.107

9.536

610

187

193

03.02.03

Vernieuwing

17.664

 

17.664

‒ 1.147

16.517

9.191

8.302

12.831

‒ 21.823

 
            

Ontvangsten

           

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen vanuit andere ministeries

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.

Overboeking binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Uitgaven

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Licence