Base description which applies to whole site

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

117

78

2.551

2.551

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

47

47

   

afrondingen

1

‒ 1

     

Programma

118

79

2.768

2.768

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

68

79

     
Tabel 19 Ruimte voor de rivier
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

5

5

2.249

2.248

   

afrondingen

       

Programma

5

5

2.249

2.248

   

Begroting (DF 1.01.03)

5

5

     
Tabel 20 Maaswerken
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

4

0

113

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

21

25

398

398

2020

2020

 

afrondingen

 

1

     

Programma

25

26

511

513

   

Begroting (DF 1.01.04)

25

26

     
Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

20

28

655

655

   

HWBP Waterschapsprojecten

364

378

6.280

6.277

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

7

138

122

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

0

0

180

182

2021

2021

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

27

27

   

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

1

 

2

1

   

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

2

9

9

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Afsluitdijk

2

2

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

7

8

30

20

2023

2023

1

IJsseldelta 2e fase

0

0

95

95

2021

  

Monitoring Langsdammen Waal

0

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

4

0

830

828

2023

2023

 

afrondingen

   

3

   

Programma

417

431

9.437

9.410

   

Begroting (DF 1.02.02)

377

394

     

Overprogrammering (-)

‒ 40

‒ 37

     

Toelichting

1. Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.

Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

14

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

5

5

2.025

2.025

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

10

7

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

129

133

   

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

104

109

2022

2022

 

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

262

268

   

Begroting DF 1.02.01

262

268

   

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

24

21

70

70

2024

2024

 

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

83

26

205

205

   

Zoetwatermaatregelen

21

10

25

25

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

 

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

1

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

 

1

1

   

Programma

131

58

395

395

   

Begroting (DF 2.02.02)

131

58

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

124

22

2.111

1.780

2025

2025

1

Totaal programma

124

22

2.111

1.780

   

Begroting DF 4.02.01

124

22

     

Toelichting

1. De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

 

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

43

73

638

639

2027

2027

1

afrondingen

       

Totaal programma

43

73

668

669

   

Begroting DF 7.01.01

43

73

     

Toelichting

1. De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuitenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

8

6

61

61

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

0

26

26

   

Grote wateren

9

10

194

194

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

       

Totaal programma

17

16

281

281

   

Begroting DF 7.02.01

17

16

     
Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

11

15

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

102

2028

2028

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

111

117

   

Begroting DF 7.02.02

111

117

   
Licence