Base description which applies to whole site

3.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 683,0 miljoen en stijging van de ontvangsten met EUR 166,9 miljoen.

De belangrijkste uitgavenmutaties bij de eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 4.

Uitgaven

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

11 807 800

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Bescherming en bevordering van mensenrechten

1.2

6 000

2) Wapenbeheersing

2.3

5 900

3) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

2.4

‒ 25 200

4) Afdrachten aan de Europese Unie

3.1

1 016 000

5) Europese Vredesfaciliteit

3.5

6 152

6) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

4.1

5 700

7) Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

4.2

8 000

8) Apparaat; personeel

7.1.1

22 380

9) Apparaat; materieel

7.1.2

60 700

10) Overige mutaties

div.

25 380

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

12 938 812

Toelichting

1) Bescherming en bevordering van mensenrechten

De positieve bijstelling van het budget voor Bescherming en bevordering van mensenrechten betreft de intensiveringsmiddelen voor het mensenrechtenfonds (EUR 4 miljoen) uit het coalitieakkoord Rutte IV en EUR 2 miljoen Oekraïne-gerelateerde uitgaven.

2) Wapenbeheersing

Het budget voor wapenbeheersing stijgt in 2022, met name als gevolg van de organisatie van een conferentie over wapenbeheersing en nieuwe technologieën naar aanleiding van motie Koopmans c.s. (Kamerstuk 33694 nr. 43)

3) Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

De negatieve bijstelling van het budget voor de Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband betreft de jaarlijkse overheveling (EUR 25,2 miljoen) naar het ministerie van Defensie voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) op hoog-risicoposten voor de beveiliging van personeel.

4) Afdrachten aan de Europese Unie

De positieve bijstelling van het budget voor Afdrachten aan de Europese Unie is het saldo van enerzijds een hogere uitgave dan verwacht voor invoerrechten (EUR 1,1 miljard) en anderzijds een lagere BNI-afdracht (EUR 101 miljoen).

5) Europese Vredesfaciliteit

Dit budget stijgt door de toevoeging van eindejaarsmarge uit 2021. Het kasritme van de betalingen aan de EVF kan fluctueren, daarom wordt het niet bestede budget uit 2021 toegevoegd aan het budget voor 2022.

6) Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland

De positieve bijstelling van het budget voor Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland betreft een hogere uitgave dan verwacht (EUR 4,4 miljoen) voor het Loket buitenland door toevoeging van eindejaarsmarge 2021. Ook stijgen de uitgaven voor het consulaire informatiesysteem door toevoeging van eindejaarsmarge 2021 (EUR 1,3 miljoen).

7) Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

De positieve bijstelling van het budget voor Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren betreft een hogere uitgave dan verwacht (EUR 8 miljoen) voor consulaire informatiesystemen door toevoeging van eindejaarsmarge 2021.

8) Personele uitgaven

De positieve bijstelling van het budget voor personele uitgaven betreft de toegekende intensiveringsmiddelen voor het postennet (EUR 8 miljoen) uit het coalitieakkoord Rutte IV en de loon- en prijsontwikkeling (EUR 14 miljoen), waardoor het budget zowel voor het personeel in Nederland als op de posten stijgt.

9) Materiële uitgaven

De positieve bijstelling van het budget voor materiële uitgaven betreft de toegekende intensiveringsmiddelen voor het postennet (EUR 9 miljoen) uit het coalitieakkoord Rutte IV, het toevoegen van eindejaarsmarge voor de veiligheid op hoog-risico posten (EUR 18 miljoen) en de realisatie van de huisvestingsstrategie (EUR 33,7 miljoen) middels de middelenafspraak uitgavenbudget.

Ontvangsten

Tabel 7 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

965 770

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Diverse ontvangsten EU

3.10

275 000

2) Consulaire dienstverlening

4.20

14 300

3) Diverse ontvangsten apparaat

7.10

‒ 9 200

4) Overige mutaties

div.

‒ 1 113

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1 244 757

Toelichting

1) Diverse ontvangsten EU

De actualisatie van de perceptiekostenvergoeding leidt tot een verwachte stijging van de ontvangsten van EUR 275 miljoen.

2) Consulaire dienstverlening

De ontvangsten van de consulaire dienstverlening stijgen door een ontvangst van een BMVI-subsidie (EUR 5,3 miljoen) en de vergoeding van MVV-leges (EUR 9 miljoen).

3) Diverse ontvangsten apparaat

De ontvangsten op apparaat dalen in 2022 voornamelijk vanwege lagere verwachte inkomsten uit de verkoop van vastgoed in het buitenland.

Licence