Base description which applies to whole site

4.1 Artikel 1: Versterkte internationale rechtsorde

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
 

Verplichtingen

113 612

500

114 112

56 745

170 857

‒ 1 373

‒ 2 675

1 447

‒ 53

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

123 322

500

123 822

11 010

134 832

8 090

5 828

4 850

4 850

 

waarvan juridisch verplicht

55%

   

71%

    
           

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

48 495

0

48 495

770

49 265

810

770

850

850

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Internationaal recht

2 835

0

2 835

‒ 2 085

750

‒ 2 085

‒ 2 085

‒ 2 085

‒ 2 085

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Verenigde Naties

34 525

0

34 525

‒ 1 000

33 525

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 1 000

 

OESO

7 535

0

7 535

0

7 535

0

0

0

0

 

Internationaal Strafhof

3 600

0

3 600

270

3 870

310

270

350

350

 

Internationaal recht

0

0

0

3 585

3 585

3 585

3 585

3 585

3 585

           

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

63 402

500

63 902

6 000

69 902

4 000

4 000

4 000

4 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Mensenrechtenfonds

25 695

500

26 195

‒ 2 634

23 561

‒ 4914

‒ 5.639

‒ 5639

‒ 5639

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Mensenrechtenfonds

30 057

0

30 057

6 634

36 691

6914

7.639

7639

7639

 

Mensenrechten multilateraal

7 650

0

7 650

2 000

9 650

2 000

2 000

2 000

2 000

           

1.3

Gastlandbeleid internationale organisaties

11 425

0

11 425

4 240

15 665

3 280

1 058

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Carnegiestichting

4 400

0

4 400

380

4 780

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Vredespaleis

4 550

0

4 550

2 200

6 750

2 200

898

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationaal Strafhof

925

0

925

0

925

0

0

0

0

 

Speciaal Tribunaal Libanon

1 000

0

1 000

1 000

2 000

1 000

0

0

0

 

Nederland Gastland

550

0

550

660

1 210

80

160

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget stijgt in 2022 aanzienlijk ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De stijging vindt met name plaats binnen het Mensenrechtenfonds waar in 2022 diverse nieuwe meerjarige verplichtingen worden aangegaan. Daarnaast is sprake van mutaties op artikel 1.3 Gastlandbeleid internationale organisaties vanwege vertraging in de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis en door verlenging van het VN-mandaat voor het Speciaal Tribunaal Libanon. 

Uitgaven

Artikelonderdeel 1.1

De mutaties worden met name veroorzaakt door administratieve interne overhevelingen.

Artikelonderdeel 1.2

Vanuit de coalitieakkoordmiddelen is structureel EUR 4 miljoen beschikbaar gesteld voor het thema mensenrechten. Het uitgavenbudget op het artikelonderdeel Bescherming en bevordering van mensenrechten stijgt derhalve met ditzelfde bedrag. Daarnaast wordt in 2022 EUR 2 miljoen aan Oekraïne-gerelateerde uitgaven generaal gecompenseerd. De mutaties binnen het artikelonderdeel zijn het gevolg van extra uitgaven aan multilaterale organisaties via bijdragen en doordat, door verdere decentralisatie van het mensenrechtenfonds, meer uitgaven als bijdrage zullen worden verstrekt.

Artikelonderdeel 1.3

Doordat de uithuizing van de huurders van het Vredespaleis vertraging heeft opgelopen konden de middelen in 2021 niet meer worden uitgegeven en zijn deze als eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2022, 2023 en 2024.Daarnaast leidt de verlenging van het VN-mandaat van het Speciaal Tribunaal Libanon tot extra uitgaven in de jaren 2022 en 2023.

Licence