Base description which applies to whole site

5.1 Dienst van de Huurcommissie (DHC)

Tabel 18 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DHC (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

13.925

5.135

19.060

waarvan omzet moederdepartement

7.261

4.635

11.896

waarvan omzet overige departementen

0

0

0

waarvan omzet derden

6.664

500

7.164

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

13.925

5.135

19.060

    

Lasten

   

Apparaatskosten

14.394

4.633

19.027

- Personele kosten

11.376

3.374

14.750

waarvan eigen personeel

7.762

1.038

8.800

waarvan inhuur externen

2.958

2.442

5.400

waarvan overige personele kosten

656

‒ 106

550

- Materiële kosten

3.018

1.259

4.277

waarvan apparaat ICT

960

1.070

2.030

waarvan bijdrage aan SSO's

0

0

0

waarvan overige materiële kosten

2.058

189

2.247

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

18

15

33

- Materieel

18

15

33

waarvan apparaat ICT

18

15

33

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

0

0

0

- Immaterieel

0

0

0

Overige lasten

560

‒ 560

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

560

‒ 560

0

Totaal lasten

14.972

4.088

19.060

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

‒ 1.047

1.047

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

‒ 1.047

1.047

0

Toelichting

Baten

Omzet

De omzet van de Huurcommissie is drieledig: de verhuurderbijdrage, de leges (beide opgenomen in de omzet derden) en de bijdrage van het moederdepartement.

Waarvan omzet moederdepartement

De bijdrage van het moederdepartement stijgt met circa € 4,6 mln. Dit is voornamelijk als gevolg van een fors hoger aantal geraamde zaken en de extra inspanningen die samenhangen met het Coalitieakkoord, zoals de uitbreiding van het domein Huurcommissie richting middenhuur. Daarnaast brengen bijzondere projecten als de bouw van nieuw zakensysteem, met name in het uitvoeringsjaar hogere lasten met zich mee.

Waarvan omzet derden

Als gevolg van de hogere verwachte instroom stijgen de legesinkomsten naar verwachting met ongeveer € 0,5 mln. De verhuurderbijdrage is een vast bedrag per jaar, deze raming is ongewijzigd.

Lasten

Apparaatskosten

De kosten voor het ambtelijk personeel bestaan uit zowel het personeel voor het ZBO als het personeel van de Dienst. Door de hogere instroom is bij zowel het ZBO als de Dienst meer personeel benodigd. Daarnaast zal de uitwerking van het Coalitieakkoord meer inzet van capaciteit vragen. Dit wordt deels ingevuld met meer vast ambtelijk personeel en deels met meer flexibel extern personeel.

Materiele kosten

De materiele kosten stijgen met € 1,2 mln. als gevolg van de vormgeving van een nieuw zaaksysteem. Hiermee wordt beoogd de geschilbeslechting beter te laten verlopen en de huurders en verhuurders ook de mogelijkheid te geven hun dossier digitaal in te kunnen zien.

Bijzondere lasten

Er zijn niet langer bijzondere lasten geraamd. Alle lasten zijn opgenomen bij de betreffende kostensoort.

Saldo van baten en lasten

In het jaarverslag 2021 is aangegeven dat de resultaatbepaling afwijkt van eerdere jaren. Dit hangt samen met de classificatie van de bijdrage moederdepartement voor bijzondere lasten. Deze zijn in eerdere jaren buiten de resultatenrekening gehouden wat leidt tot jaarlijks een negatief saldo van baten en lasten. Met ingang van dit jaar vindt dit niet langer plaats waardoor het inzcht in de werkelijke prestatie van het agentschap wordt vergroot.

Tabel 19 Kasstroomoverzicht Dienst van de Huurcommissie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

343

2.161

2.504

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

13.925

5.135

19.060

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 14.954

‒ 4.073

‒ 19.027

2.

Totaal operationele kasstroom

‒ 1.029

1.062

33

 

Totaal investeringen (-/-)

0

0

0

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

0

0

0

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

1.029

‒ 870

159

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

1.029

‒ 870

159

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

343

2.353

2.696

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom stijgt met de extra uitgaven als gevolg van de hogere zaaklast. De eenmalige storting op het eigen vermogen van ruim € 1 mln. vanuit het moederdepartement vindt niet langer plaats gezien de gewijzigde systematiek. Wel vindt vanuit het moederdepartement nog een eenmalige storting plaats van € 159.000 om het negatief eigen vermogen aan te zuiveren, zoals naar voren komt uit de jaarrekening 2021.

Licence