Base description which applies to whole site

5.1 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RIVM, Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

- Omzet

601.000

40.660

641.660

waarvan omzet moederdepartement

479.500

34.660

514.160

waarvan omzet overige departementen

90.500

6.000

96.500

waarvan omzet derden

31.000

31.000

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

601.000

40.660

641.660

    

Lasten

   

Apparaatskosten

582.900

45.000

627.900

- Personele kosten

232.500

16.300

248.800

waarvan eigen personeel

200.400

13.100

213.500

waarvan inhuur externen

22.200

3.200

25.400

waarvan overige personele kosten

9.900

9.900

- Materiële kosten

350.400

28.700

379.100

waarvan apparaat ICT

35.900

1.000

36.900

waarvan bijdrage aan SSO's

4.700

4.700

waarvan overige materiële kosten

309.800

27.700

337.500

Rentelasten

Afschrijvingskosten

8.400

360

8.760

- Materieel

8.400

360

8.760

waarvan apparaat ICT

6.200

200

6.400

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

2.200

160

2.360

- Immaterieel

Overige lasten

9.700

‒ 4.700

5.000

waarvan dotaties voorzieningen

9.700

‒ 4.700

5.000

waarvan bijzondere lasten

Totaal lasten

601.000

40.660

641.660

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

Agentschapsdeel Vpb-lasten

Saldo van baten en lasten

Toelichting

Mutaties hebben betrekking op COVID-19 opdrachten (€ 33,5 miljoen), de oprichting van LEXCES, oprichting van het Landelijk Expertisecentrum Stoffen gerelateerde Beroepsziekten (€ 6,0 miljoen), uitvoering van het programma Open op orde (€ 1,2 miljoen) en aanpassing van de dotatie aan de voorzieningen (€ 4,7 miljoen).

Tabel 16 Kasstroomoverzicht RIVM (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen

35.505

148.886

184.391

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

601.000

73.500

674.500

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 592.280

‒ 73.500

‒ 665.780

2.

Totaal operationele kasstroom

8.720

8.720

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

5.000

‒ 10.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 15.000

5.000

‒ 10.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

‒ 4.725

‒ 4.725

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

15.000

‒ 15.000

4.

Totaal financieringskasstroom

15.000

‒ 19.725

‒ 4.725

5.

Rekening courant RHB 31 december (=1+2+3+4)

44.225

134.161

178.386

Toelichting

De mutaties hebben betrekking op het in overeenstemming brengen van de beginstand Rijkshoofdboekhouding (RHB) per 1 januari 2022 met de stand van de RHB per 31 december 2021, COVID-19 opdrachten, aanpassen van het investeringsniveau aan nieuwe inzichten en het afstorten van het surplus van het eigen vermogen per 31 december 2022 aan het moederdepartement. Er wordt in 2022 geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.

Licence