Base description which applies to whole site

6.3 Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten

De verticale toelichting geeft een cijfermatig overzicht van de budgettaire veranderingen voor de jaren 2022 tot en met 2026, sinds het opstellen van de ontwerpbegroting 2022. Na de ontwerpbegroting 2022 is een Nota van Wijziging ingediend naar aanleiding van de aangenomen motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrij te maken (kamerstukken II, 35 925 XVI, nr. 10). De uitgaven met betrekking tot COVID-19 zijn reeds eerder opgenomen in de 6e incidentele suppletoire begroting (kamerstukken II, 36 086 XVI, nr. 2).

In deze 1e suppletoire begroting 2022 worden naast de Startnota mutaties, alle overige mutaties die hebben plaatsgevonden na de Nota van Wijziging ontwerpbegroting 2022, gepresenteerd en toegelicht.

De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.

Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten op basis van de Zvw zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties uit de Startnota en de voorjaarsbesluitvorming 2022 opgenomen.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2022

54.463,9

56.437,5

58.885,0

61.398,5

64.029,3

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

376,1

375,7

391,9

408,9

426,6

Bruto Zvw-uitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

54.839,9

56.813,2

59.276,9

61.807,3

64.455,9

      

Bijstellingen

     

Autonoom

19,0

1.657,0

2.502,1

3.407,0

4.139,7

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

1.630,2

2.452,8

3.332,1

4.032,3

Loon- en prijsontwikkeling

19,0

26,8

49,3

74,9

107,4

      

Beleidsmatig

16,8

‒ 456,8

‒ 886,7

‒ 1.522,6

‒ 2.082,7

Valpreventie bij 65-plussers

0,0

‒ 50,0

‒ 80,0

‒ 95,0

‒ 102,8

Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw

0,0

0,0

0,0

‒ 23,0

‒ 70,0

Integraal Zorgakkoord

0,0

‒ 540,0

‒ 853,9

‒ 1.170,7

‒ 1.554,0

Juiste zorg op de juiste plek

0,0

0,0

0,0

‒ 100,0

‒ 200,0

Stimuleren anderhalvelijnszorg

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Sturing op doelmatigheid via de tarieven

0,0

0,0

‒ 120,0

‒ 140,0

‒ 147,0

Doelmatige inkoop geneesmiddelen en medische technologie

0,0

‒ 15,0

‒ 35,0

‒ 50,0

‒ 65,0

Eigen risico gelijk houden tot en met 2025 en andere vormgeving van het eigen risico voor de medisch-specialistische zorg

0,0

120,0

240,0

94,0

94,0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen Zvw

0,0

0,0

‒ 30,0

‒ 30,0

‒ 30,0

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

30,0

43,0

0,0

0,0

0,0

Overig beleidsmatig

‒ 13,2

‒ 14,8

‒ 7,8

‒ 7,9

‒ 7,9

      

Totaal bijstellingen

35,7

1.200,2

1.615,4

1.884,4

2.057,0

      

Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

54.875,7

58.013,4

60.892,4

63.691,7

66.512,9

      

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2022

3.236,8

3.378,8

3.530,3

3.681,7

3.836,2

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

2,6

2,8

2,9

3,1

3,2

Zvw-ontvangsten NvW ontwerpbegroting 2022

3.239,4

3.381,6

3.533,3

3.684,8

3.839,5

      

Bijstellingen

     

Autonoom

0,0

20,0

26,2

32,3

74,7

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

20,0

26,2

32,3

74,7

      

Beleidsmatig

0,0

‒ 74,3

‒ 181,2

‒ 353,8

‒ 397,3

Integraal zorgakkoord

0,0

‒ 37,0

‒ 73,9

‒ 76,7

‒ 80,0

Eigen risico gelijk houden tot en met 2025 en andere vormgeving van het eigen risico voor de medisch-specialistische zorg

0,0

‒ 103,0

‒ 209,0

‒ 383,0

‒ 385,0

Eigen risico totaaleffect

0,0

40,0

75,0

79,0

41,0

Raming eigen risico

0,0

25,7

26,6

26,9

26,7

      

Totaal bijstellingen

0,0

‒ 54,2

‒ 155,1

‒ 321,5

‒ 322,5

      

Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2022

3.239,4

3.327,4

3.378,2

3.363,3

3.516,9

      

Netto Zvw-uitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

51.600,6

53.431,6

55.743,7

58.122,5

60.616,4

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

35,7

1.254,5

1.770,5

2.205,8

2.379,5

Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

51.636,3

54.686,1

57.514,2

60.328,4

62.996,0

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB).

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Valpreventie bij 65-plussers

Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Hiervoor zijn investeringen nodig in het ontwikkelen en aanbieden van valpreventieprogramma’s. Om te zorgen dat deze aansluiten bij de behoefte van 65-plussers is ook opsporing en screening nodig. Deze investeringen vanuit het preventieakkoord leiden tot besparingen op de Zvw-uitgaven (minder medische zorgkosten door minder valincidenten). De besparing op de Zvw-uitgaven wordt vanaf 2023 verondersteld.

Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw

Passende zorg is gericht op gepast gebruik en zinnige zorg maar ook op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Daarbij is het van belang dat zorg op de juiste plek geleverd wordt. Toezichthouders en uitvoerders worden in staat gesteld om adequaat te kunnen sturen op passende zorg. De toets op het basispakket op basis van een kader voor passende zorg wordt verbeterd en verbreed. Het Zorginstituut Nederland wordt ten behoeve van de afdwingbaarheid verzocht om (in het verlengde van het lopende traject van ZINL met NZa over passende zorg) kwaliteit van zorg scherper te definiëren en transparantie hierover af te dwingen. Uitgaande van de invoering van passende zorg wordt een besparing in de Zvw-uitgaven verondersteld.

Integraal Zorgakkoord

Met alle zorgsectoren in de Zvw wordt een integraal hoofdlijnenakkoord afgesloten voor de periode vanaf 2023 (de huidige akkoorden lopen tot en met 2022). Hierin worden afspraken gemaakt over zorginhoud en de budgettaire kaders zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De zorginhoudelijke afspraken zien in ieder geval op het substantieel terugdringen van regeldruk, verminderen van ongecontracteerde zorg, substitutie, samenwerking en gepast gebruik.

Juiste zorg op de juiste plek

Om de Juiste Zorg op de Juiste Plek en substitutie te realiseren, zijn randvoorwaarden nodig. Zeer belangrijk is dat er voldoende transitiemiddelen, capaciteit en organisatiekracht is, zowel aan de ontvangende als de substituerende kant. Vanaf 2025 moet deze beweging leiden tot een besparing op de zorgkosten.

Stimuleren anderhalvelijnszorg

Een verschuiving van complexe medisch specialistische zorg (msz) naar de ‘basis-msz’ (anderhalvelijnszorg) wordt gestimuleerd door de introductie van een nieuwe betaaltitel en door de vrijblijvendheid van het meekijkconsult weg te nemen. Deze maatregel leidt tot een besparing van € 50 miljoen vanaf 2027.

Sturing op doelmatigheid via de tarieven

Om doelmatigheid te bevorderen wordt ingezet op tariefstelling, door normatieve elementen toe te voegen in sectoren waar vaste of maximumtarieven worden gehanteerd. Dit leidt tot een besparing van € 120 miljoen in 2024, oplopend tot € 147 miljoen vanaf 2026.

Doelmatige inkoop geneesmiddelen en medische technologie

De prijsonderhandelingen over dure, nieuwe geneesmiddelen worden uitgebreid naar alle middelen met een verwachte jaarlijkse uitgave boven € 10 miljoen. Voor dure hulpmiddelen en medische technologie wordt na analyse van de verwachte effecten de keuze gemaakt tussen centrale prijsonderhandelingen of inzet op gecoördineerde inkoop.

Eigen risico gelijk houden tot en met 2025 en andere vormgeving van het eigen risico voor de medisch-specialistische zorg

De hoogte van het verplicht eigen risico in de Zvw blijft € 385 tot en met 2025, dit leidt naar verwachting tot een lager remgeldeffect van het eigen risico. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw systeem van eigen betalingen per verrichting per 2025. De nieuwe systematiek per 2025 leidt er naar verwachting toe, dat mensen niet na één behandeling hun volledige eigen risico volmaken. Dat betekent dat de nieuwe systematiek per 2025 leidt tot een hoger remgeldeffect. Per saldo is de verwachting dat het remgeldeffect van het eigen risico afneemt, waardoor het zorggebruik en daarmee de zorguitgaven toenemen.

Standaardisatie gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd. Er wordt gekeken naar de meest doelmatige modaliteit. Deze maatregel leidt in 2027 en 2028 tot een besparing van € 113,3 miljoen respectievelijk € 226,6 miljoen. Vanaf 2029 is de besparing structureel € 340,0 miljoen.

Standaardisatie inkoop- en verantwoordingseisen Zvw

De niet-concurrentiële inkoop- en verantwoordingseisen aan zorgaanbieders worden gestandaardiseerd. Het gaat om een aanvulling op een eerder ingeboekte taakstelling van € 50 miljoen in 2023 en € 100 miljoen vanaf 2024.

Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona

Vanwege de besmettingen met het coronavirus is het nodig om de voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg opnieuw met één jaar te verlengen per 1-8-2022, zodat behandeling na besmetting mogelijk blijft.

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen.

Ontvangsten

Autonoom

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Integraal zorgakkoord

De besparingen op grond van het Integraal Zorgakkoord leiden tot lagere zorguitgaven. Daarmee samenhangend worden lagere ontvangsten op grond van het verplicht eigen risico verwacht.

Eigen risico gelijk houden tot en met 2025 en andere vormgeving van het eigen risico voor de medisch-specialistische zorg

De hoogte van het verplicht eigen risico in de Zvw blijft € 385 tot en met 2025. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuw systeem van eigen betalingen per verrichting per 2025. Deze maatregelen leiden per saldo tot een neerwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten uit het eigen risico.

Eigen risico totaaleffect

Het totale pakket aan maatregelen uit het coalitieakkoord die leiden tot een bijstelling van de Zvw-zorguitgaven, werkt ook door in de opbrengst van het eigen risico.

Raming eigen risico

Jaarlijks wordt de raming van het eigen risico op de begroting van VWS geüpdatet met de nieuwste verdeling van zorgkosten en geijkt aan de raming van het eigen risico uit het onderzoek naar de risicoverevening, beide op basis van data van de Erasmus Universiteit. Daarnaast wordt de doorwerking van de mutaties in de Zvw zorguitgaven uit de voorjaarsbesluitvorming 2022 verwerkt op de eigen risico opbrengsten. Dit jaar leidt dat in totaal tot een structurele opwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico.

Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Onder de tabel is een toelichting van de verschillende mutaties uit de Startnota en de voorjaarsbesluitvorming 2022 opgenomen.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2022

30.186,0

31.777,3

33.565,3

35.398,4

37.369,1

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

235,2

247,7

259,9

273,3

287,4

Bruto Wlz-uitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

30.421,2

32.025,0

33.825,2

35.671,7

37.656,4

      

Bijstellingen

     

Autonoom

42,3

777,1

1.319,3

1.898,4

2.580,7

Verwerking MLT 2022-2025

19,1

727,7

1.230,1

1.765,1

2.386,6

Loon- en prijsontwikkeling

23,2

49,5

89,2

133,3

194,1

      

Beleidsmatig

194,2

‒ 69,6

‒ 362,3

‒ 805,4

‒ 907,8

Valpreventie bij 65-plussers

0,0

‒ 20,0

‒ 30,0

‒ 35,0

‒ 37,8

Verplichten meerjarige contracten ouderenzorg

0,0

0,0

‒ 70,0

‒ 135,0

‒ 70,0

Verplichten meerjarige contracten ghz en ggz

0,0

0,0

‒ 55,0

‒ 110,0

‒ 65,0

Doorontwikkeling Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

0,0

0,0

‒ 100,0

‒ 200,0

‒ 350,0

Overhevelen behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw

0,0

0,0

0,0

‒ 170,0

‒ 170,0

Integraal Zorgakkoord

0,0

0,0

0,0

0,0

‒ 15,0

Scheiden wonen en zorg

0,0

‒ 43,1

‒ 86,2

‒ 129,5

‒ 173,1

Scheiden wonen en zorg (regiobudget t.b.v. transitie)

39,7

40,0

40,0

40,0

40,0

Niet doorgaan integrale vergelijking

220,0

320,0

430,0

540,0

760,0

Dekking niet doorgaan integrale vergelijking

‒ 220,0

‒ 320,0

‒ 430,0

‒ 540,0

‒ 760,0

Meerkostenregeling i.v.m. corona

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zorginfrastructuur

‒ 1,5

‒ 11,0

‒ 27,1

‒ 32,4

‒ 34,4

Tijdelijke middelen Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

‒ 79,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

‒ 87,0

Regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren

30,0

31,0

31,0

31,0

31,0

Overig beleidsmatig

5,0

20,5

22,0

22,5

23,5

      

Technisch

‒ 69,7

‒ 106,5

‒ 106,5

‒ 106,5

‒ 106,5

LP-indexatie Wmo beschermd wonen

‒ 68,5

‒ 68,5

‒ 68,5

‒ 68,5

‒ 68,5

Volume-indexatie Wmo beschermd wonen

‒ 1,2

‒ 38,0

‒ 38,0

‒ 38,0

‒ 38,0

      

Totaal bijstellingen

166,8

601,0

850,5

986,4

1.566,4

      

Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

30.588,0

32.626,0

34.675,7

36.658,1

39.222,8

      

Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2022

2.073,3

2.113,0

2.180,8

2.244,8

2.313,4

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Wlz-ontvangsten NvW ontwerpbegroting 2022

2.073,3

2.113,0

2.180,8

2.244,8

2.313,4

      

Bijstellingen

     

Autonoom

0,0

0,0

7,6

36,2

68,4

Verwerking MLT 2022-2025

0,0

0,0

7,6

36,2

68,4

      

Beleidsmatig

0,0

‒ 3,1

‒ 6,2

‒ 9,5

‒ 18,1

Scheiden wonen en zorg

0,0

‒ 3,1

‒ 6,2

‒ 9,5

‒ 13,1

      

Totaal bijstellingen

0,0

‒ 3,1

1,4

26,7

50,3

      

Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2022

2.073,3

2.109,9

2.182,2

2.271,5

2.363,7

      

Netto Wlz-uitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

28.347,9

29.912,0

31.644,4

33.426,9

35.343,0

Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven

166,8

604,1

849,1

959,7

1.516,1

Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2022

28.514,7

30.516,1

32.493,5

34.386,6

36.859,1

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS, Zorginstituut Nederland en NZa.

Toelichting

Uitgaven

Autonoom

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB).

Loon- en prijsontwikkeling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Valpreventie bij 65-plussers

Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Dit leidt tot een lager beroep op langdurige zorg.

Verplichten meerjarige contracten ouderenzorg

Voor de ouderenzorg wordt een verplichting ingesteld tot meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld meer externe inhuur in vaste dienst kan worden genomen.

Verplichten meerjarige contracten ghz en ggz

Voor de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg wordt een verplichting ingesteld tot meerjarige contracten met budgetafspraken, afgesloten tussen Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders, gecombineerd met een meerjarige contracteerruimte. Dit geeft zorgaanbieders meer financiële zekerheid, waardoor bijvoorbeeld meer externe inhuur in vaste dienst kan worden genomen.

Doorontwikkeling Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

De afgelopen jaren is de personeelsbezetting in de verpleeghuiszorg sterk toegenomen dankzij de implementatie van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Om tegen de achtergrond van de steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor de zorg het kwaliteitskader op de lange termijn houdbaar en uitvoerbaar te houden, vindt onder regie van het Zorginstituut een doorontwikkeling plaats. Er komt (meer) aandacht voor de inzet van innovatie en technologie en het gebruik van context gebonden, flexibele werkroosters (lichter dan in het dienstrooster van de NZa zoals verondersteld bij de doorrekening van het Kwaliteitskader). De overheid neemt een nadrukkelijkere rol in met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Zorginstituut Nederland wordt ten behoeve van de afdwingbaarheid verzocht om (in het verlengde van het lopende traject van ZINL met NZa over passende zorg) kwaliteit van zorg scherper te definiëren en transparantie hierover af te dwingen. De reeds van kracht zijnde wet Aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden («noodremprocedure») kan worden ingezet om te voorkomen dat de uitgaven substantieel stijgen als gevolg van een aanpassing van onderdelen van het Kwaliteitskader. Dit leidt tot gelijke goede zorg tegen lagere uitgaven in de langdurige zorg. Hiervoor wordt taakstellend een korting ingeboekt.

Overhevelen behandeling en geneesmiddelen van Wlz naar Zvw

Voor de helft van de Wlz-cliënten komen in de huidige situatie behandelvormen ten laste van de Wlz en voor de andere helft van die cliënten komen deze behandelingen ten laste van de Zvw. Deze rechtsongelijkheid wordt opgeheven door de aanspraak voor alle Wlz-cliënten gelijk te trekken. De aanspraak mondzorg blijft behouden in de Wlz.

Integraal Zorgakkoord

Als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord wordt beoogd afspraken te maken over het afschaffen van particuliere keurmerken; dit heeft naast de Zvw ook een uitgaven-beperkend effect in de Wlz.

Scheiden wonen en zorg

Zorgkantoren gaan bij de inkoop sturen op extramurale leveringsvormen (VPT, MPT, pgb) zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Dit leidt tot een lager beroep op langdurige zorg met verblijf.

Scheiden wonen en zorg (regiobudget t.b.v. transitie)

Om de beweging scheiden wonen en zorg op gang te krijgen, wordt voor de jaren 2022 t/m 2026 een bedrag van € 40 miljoen miljoen (€ 39,7 miljoen in 2022) vanuit de gereserveerde transitiemiddelen beschikbaar gesteld voor een regiobudget scheiden wonen en zorg. Zorgkantoren kunnen deze middelen inzetten om plannen te bekostigen die bijdragen de beweging scheiden wonen en zorg op gang te brengen binnen de specifieke regionale context.

Niet doorgaan integrale vergelijking/Dekking niet doorgaan integrale vergelijking

De integrale vergelijking verpleeghuiszorg gaat niet door. Het kabinet heeft besloten om andere maatregelen uit te voeren, zoals het scheiden van wonen en zorg, het verplichten van meerjarige contracten ouderenzorg en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Meerkostenregeling i.v.m. corona

Dit betreft de compensatie van extra kosten als gevolg van corona voor aanbieders in de langdurige zorg op grond van de hiervoor door de NZa opgestelde beleidsregel.

Zorginfrastructuur

De middelen voor versterking van de zorginfrastructuur in de langdurige zorg worden vanuit de begroting, artikel 3, ingezet ten behoeve van de gespecialiseerde cliëntondersteuning, de toekomstagenda gehandicaptenzorg en de ramingsbijstelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Doordat de middelen via de begroting worden ingezet vindt er onder het uitgavenplafond zorg een negatieve bijstelling plaats.

Tijdelijke middelen Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Op de begroting waren tijdelijk extra middelen geraamd voor het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg die uitgingen boven het structurele bedrag van € 2,1 miljard (in prijspeil 2017) dat vanaf 2027 was gereserveerd. Nu het structurele bedrag van € 2,1 miljard per 2022 in de integrale tarieven is verwerkt en de verpleeghuizen daarmee aan het kwaliteitskader kunnen voldoen is het mogelijk om de tijdelijke extra middelen gericht in te zetten. Dit betreft de dekking voor het Wlz-brede regionale stimulerings­ budget, de ophoging van het budget voor de beleidsregel innovatie van de NZa en enkele andere uitgaven die vanuit instrumenten op de begroting, artikel 3, lopen Deze bijstelling was mogelijk zonder het beschikbaar gestelde Wlz-kader te verlagen.

Regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren

Dit betreft de gereserveerde middelen voor een regionaal stimuleringsbudget voor de ouderenzorg en gehandicaptenzorg binnen de Wlz. De middelen kunnen worden ingezet voor ter bevordering van goed werkgeverschap, regionale samenwerking en (opschaling van) technologie en innovatie. Op deze manier draagt de inzet bij aan de opgaven uit het coalitieakkoord om te komen tot toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede Wlz-zorg.

Overig beleidsmatig

Deze post is het saldo van kleine beleidsmatige bijstellingen, waaronder het ophogen van het budget voor de beleidsregel innovatie van de NZa met € 7,5 miljoen in 2022 en € 10 miljoen in de jaren 2023 t/m 2026.

Technisch

LP-indexatie Wmo beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie naar het budget voor beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie Wmo beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de volumegroei in voor Wmo beschermd wonen.

Ontvangsten

Autonoom

Verwerking MLT 2022-2025

Deze bijstelling betreft de technische verwerking van de middellange termijnverkenning (MLT) 2022–2025 van het Centraal Planbureau (CPB).

Beleidsmatig

Scheiden wonen en zorg

Zorgkantoren gaan bij de inkoop sturen op extramurale leveringsvormen (VPT, MPT, pgb) zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Dit leidt tot lagere ontvangsten van eigen bijdragen.

Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo beschermd wonen onder het Uitgavenplafond Zorg beschikbaar zijn. Naast de Wmo beschermd wonen vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de zorguitgaven. Tot deze categorie horen een deel van de uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medische-specialistische zorg (MSZ) en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden bij de artikelen 1, 2 en 4 verantwoord en toegelicht. Ten slotte zijn een aantal maatregelen uit de Startnota opgenomen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën, die onder de zorguitgaven vallen.

In tabel 6 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De bijstellingen voor beschermd wonen en de aanvullende post van Financiën worden respectievelijk in tabel 6A en tabel 6B gespecificeerd en toegelicht. In tabel 6C is de stand van de aanvullende post van Financiën opgenomen.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven 2021-2026 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

2.018,4

1.906,7

1.903,2

1.914,1

1.924,1

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

‒ 9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

2.008,9

1.906,7

1.903,2

1.914,1

1.924,1

      

Bijstellingen

     

Beschermd wonen (gemeentefonds), zie tabel 6A

69,7

106,5

106,5

106,5

106,5

Aanvullende post Financiën, zie tabel 6B

197,6

1.083,2

1.301,0

1.126,4

1.184,6

      

Autonoom

18,5

91,4

161,2

192,2

231,6

Loon- en prijsontwikkeling

18,5

91,4

161,2

192,2

231,6

      

Beleidsmatig

‒ 32,0

‒ 74,1

‒ 82,1

‒ 76,4

‒ 74,7

Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)

‒ 18,9

‒ 16,3

‒ 16,3

‒ 16,3

‒ 16,3

Overig

‒ 13,1

‒ 57,8

‒ 65,8

‒ 60,1

‒ 58,5

      

Totaal bijstellingen

253,9

1.207,1

1.486,6

1.348,7

1.448,0

      

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven NvW ontwerpbegroting 2022

2.008,9

1.906,7

1.903,2

1.914,1

1.924,1

Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven

253,9

1.207,1

1.486,6

1.348,7

1.448,0

Netto begrotingsgefinancierde zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2022

2.262,8

3.113,8

3.389,8

3.262,8

3.372,1

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

In tabel 6A wordt de ontwikkeling van de zorguitgaven Wmo beschermd wonen gepresenteerd en toegelicht.

Tabel 6A Verticale ontwikkeling beschermd wonen 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Netto uitgaven beschermd wonen ontwerpbegroting 2022

1.425,7

1.426,4

1.426,9

1.427,5

1.428,1

      

Bijstellingen

     

Technisch

69,7

106,5

106,5

106,5

106,5

LP-indexatie Wmo beschermd wonen

68,5

68,5

68,5

68,5

68,5

Volume-indexatie Wmo beschermd wonen

1,2

38,0

38,0

38,0

38,0

      

Totaal bijstellingen

69,7

106,5

106,5

106,5

106,5

      

Netto uitgaven beschermd wonen 1e suppletoire begroting 2022

1.495,5

1.532,9

1.533,4

1.534,0

1.534,6

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling Wmo beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de loon- en prijsindexatie naar het budget voor Wmo beschermd wonen in het gemeentefonds.

Volume-indexatie beschermd wonen

Dit betreft het overboeken van de volumegroei voor Wmo beschermd wonen in het gemeentefonds.

In tabel 6B wordt de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven op de aanvullende post van Financiën gepresenteerd en toegelicht. De middelen maken onderdeel uit van het Uitgavenplafond Zorg. In de tabel zijn de maatregelen uit de Startnota en de middelen welke overgeheveld zijn naar de VWS-begroting opgenomen en toegelicht. Daarnaast zijn er enkele overige bijstellingen in de tabel verwerkt.

Tabel 6B Verticale ontwikkeling zorguitgaven aanvullende post Financiën 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Netto Zorguitgaven aanvullende post Financiën ontwerpbegroting 2022

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

      

Bijstellingen

     

Beleidsmatig

     

Startnota

367,5

1.187,0

1.413,5

1.253,0

1.207,7

Integraal Zorgakkoord (transformatiemiddelen)

80,0

208,0

208,0

208,0

208,0

Meer tijd voor huisartsen

0,0

4,0

8,0

12,0

48,0

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis

37,5

75,0

87,5

100,0

0,0

Respijtzorg

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Juiste zorg op de juiste plek (transformatiemiddelen)

0,0

380,0

380,0

380,0

380,0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

0,0

200,0

400,0

200,0

200,0

Valpreventie bij 65-plussers

0,0

60,0

60,0

60,0

61,7

Passende zorg als norm in Zvw (investeringsmiddelen)

40,0

50,0

60,0

83,0

100,0

Scheiden wonen en zorg

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

      

Overhevelingen naar de VWS-begroting

‒ 52,3

‒ 90,7

‒ 101,2

‒ 114,6

‒ 10,6

Integraal Zorgakkoord

‒ 0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis

‒ 37,5

‒ 75,0

‒ 87,5

‒ 100,0

0,0

Respijtzorg

‒ 10,0

‒ 10,0

‒ 10,0

‒ 10,0

‒ 10,0

Passende zorg als norm in Zvw

‒ 4,3

‒ 5,7

‒ 3,7

‒ 4,6

‒ 0,6

Scheiden wonen en zorg

‒ 0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

      

Overige bijstellingen

‒ 117,6

‒ 13,1

‒ 11,2

‒ 12,0

‒ 12,5

Scheiden wonen en zorg (regiobudget t.b.v. transitie)

‒ 39,7

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

‒ 40,0

Integraal Zorgakkoord (kasschuif)

‒ 79,8

19,8

20,0

20,0

20,0

Loon- en prijsbijstelling

1,9

7,1

8,8

8,0

7,5

      

Totaal bijstellingen

197,6

1.083,2

1.301,0

1.126,4

1.184,6

Netto zorguitgaven aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2022

198,4

1.084,0

1.301,8

1.127,2

1.185,4

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Toelichting

Startnota

Integraal Zorgakkoord (transformatiemiddelen)

De transformatiemiddelen worden opnieuw beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de zorginhoudelijke afspraken tot en met 2026, met een extra intensivering in 2022, alvorens deze in 2027 komen te vervallen.

Meer tijd voor huisartsen

Het coalitieakkoord maakt middelen beschikbaar om meer huisartsen op te leiden. Dit moet ertoe leiden dat huisartsen meer tijd voor hun patiënten krijgen, zodat zij het goede gesprek in de spreekkamer kunnen voeren.

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis

Het doel van deze maatregel is ervoor te zorgen dat we als samenleving voorbereid zijn op een ouder wordende populatie, ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en minder snel een beroep doen op (zwaardere vormen van) ondersteuning en zorg en het vergroten van de inzet van digitale zorg en ondersteuning. Om dit te realiseren wordt er ingezet op drie hoofdonderdelen, namelijk het creëren van meer geschikte woonplekken voor ouderen, digitale zorg en ondersteuning en de voorbereiding op een ouder worden populatie door het sociale netwerk van ouderen o.a. te versterken.

Respijtzorg

Respijtzorg heeft als doel dat meer mensen die voor een naaste zorgen zich gefaciliteerd en ondersteund voelen om hun zorgtaken uit te voeren via een innovatief (respijt)zorgaanbod en aandacht voor overbelasting (op o.a. werk en school). Om het ‘zorgen voor je naaste’ te faciliteren, wordt er met deze maatregel ingezet op het bereiken van resultaten op twee gebieden: innovatie van het respijtzorg aanbod en opvolging van de landelijke aanpak Samen Sterk voor Mantelzorg.

Juiste zorg op de juiste plek (transformatiemiddelen)

De hoog-complexe zorg wordt versterkt door te sturen op meer concentratie. Hiervoor wordt financiering en/of regulering aangepast om tot de gewenste verplaatsing van zorg te komen. Er wordt rekening gehouden met een transitieperiode van vijf jaar.

Standaardisatie gegevensuitwisseling

De gegevensuitwisseling in de zorg wordt gestandaardiseerd. Er wordt gekeken naar de meest doelmatige modaliteit.

Valpreventie bij 65-plussers

Gemeenten krijgen de taak om valpreventieprogramma’s aan te (laten) bieden voor hun inwoners van 65 jaar en ouder. Hiervoor zijn investeringen nodig in opsporing en screening en het ontwikkelen en aanbieden van valpreventieprogramma’s.

Passende zorg als norm (enkel bewezen effectieve zorg) in Zvw (investeringsmiddelen)

De sturing op effectieve zorg in het basispakket wordt versterkt. Hiertoe wordt grootschalig geïnvesteerd in effectiviteitsonderzoek. De capaciteit en bevoegdheden van uitvoerders en toezichthouders worden uitgebreid om te borgen dat de vertaalslag van onderzoeksresultaten naar de praktijk wordt gemaakt.

Scheiden wonen en zorg

Er wordt in de jaren 2022 t/m 2026 in totaal € 1,0 miljard gereserveerd om deze transitie scheiden wonen en zorg op gang te brengen.

Overhevelingen naar de VWS-begroting

Integraal Zorgakkoord

Om het Integraal Zorgakkoord mogelijk te maken, worden middelen overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis

Deze middelen worden overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Respijtzorg

De middelen worden overgeheveld vanuit de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Passende zorg als norm in Zvw

Een deel van de beschikbare middelen wordt overgeheveld van de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting.

Scheiden wonen en zorg

Een deel van de transitiemiddelen scheiden wonen en zorg wordt overgeheveld van de aanvullende post van Financiën naar de VWS-begroting om onderzoek op dit terrein te bekostigen.

Overige bijstellingen

Scheiden wonen en zorg (regiobudget t.b.v. transitie)

Om de beweging scheiden wonen en zorg op gang te krijgen, wordt voor de jaren 2022 t/m 2026 van € 40 miljoen (€ 39,7 miljoen in 2022) van de transitiemiddelen beschikbaar gesteld voor een regiobudget scheiden wonen en zorg. Zorgkantoren kunnen deze middelen inzetten om plannen te bekostigen die bijdragen de beweging scheiden wonen en zorg op gang te brengen binnen de specifieke regionale context.

Integraal Zorgakkoord (kasschuif)

Met deze kasschuif worden de transformatiemiddelen bij het Integraal Zorgakkoord voor het jaar 2022 verplaatst naar de jaren dat het beoogde akkoord geldt.

Loon- en prijsbijstelling

De raming van de loon- en prijsontwikkeling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).

In tabel 6C is de stand van de zorguitgaven op de aanvullende post van Financiën gepresenteerd. Dit betreft de stand van de middelen op de aanvullende post van Financiën na verwerking van de maatregelen uit de Startnota, de overhevelingen naar de VWS-begroting en overige bijstellingen.

Tabel 6C Stand aanvullende post Financien 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen) 1
 

2022

2023

2024

2025

2026

Integraal Zorgakkoord (transformatiemiddelen)

0,0

227,8

228,0

228,0

228,0

Meer tijd voor huisartsen

0,0

4,0

8,0

12,0

48,0

Juiste zorg op de juiste plek (transformatiemiddelen)

0,0

380,0

380,0

380,0

380,0

Standaardisatie gegevensuitwisseling

0,0

200,0

400,0

200,0

200,0

Valpreventie bij 65-plussers

0,0

60,0

60,0

60,0

61,7

Passende zorg als norm in Zvw (investeringsmiddelen)

35,7

44,3

56,3

78,4

99,4

Scheiden wonen en zorg

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Loon- en prijsbijstelling

2,7

7,9

9,6

8,8

8,3

Stand aanvullende post Financiën 1e suppletoire begroting 2022

198,4

1.084,0

1.301,8

1.127,2

1.185,4

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS.

Licence