Base description which applies to whole site

6.2 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van de netto zorguitgaven, de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg.

De netto zorguitgaven zijn de bruto zorguitgaven verminderd met de ontvangsten (eigen betalingen Zvw en eigen bijdragen Wlz).

In tabel 1 is vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 de ontwikkeling van de netto zorguitgaven voor de jaren 2022-2026 op hoofdlijnen te zien.

Tabel 1 Ontwikkeling van de netto zorguitgaven 2022-2026 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2022

2023

2024

2025

2026

1

Netto zorguitgaven ontwerpbegroting 2022

81.358

84.630

88.642

92.784

97.173

2

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

599

621

649

679

711

 

Zorgverzekeringswet

373

373

389

406

423

 

Wet langdurige zorg

235

248

260

273

287

 

Begrotingsgefinancierd

‒ 10

0

0

0

0

3

Netto zorguitgaven NvW ontwerpbegroting 2022 (= 1+2)

81.957

85.250

89.291

93.464

97.884

       

4

Bijstellingen maatregelen Startnota

368

742

408

‒ 651

‒ 1.311

 

Zorgverzekeringswet

0

‒ 385

‒ 671

‒ 1.134

‒ 1.651

 

Wet langdurige zorg

0

‒ 60

‒ 335

‒ 770

‒ 868

 

Begrotingsgefinancierd (aanvullende post Financiën)

368

1.187

1.414

1.253

1.208

5

Netto zorguitgaven stand Startnota (= 3+4)

82.325

85.992

89.699

92.813

96.573

       

6

Bijstellingen na Startnota

89

2.324

3.699

5.165

6.654

 

Zorgverzekeringswet

36

1.639

2.442

3.340

4.030

 

Wet langdurige zorg

167

664

1.184

1.730

2.384

 

Begrotingsgefinancierd

‒ 114

20

73

96

240

7

Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2022 (= 4+6)

456

3.066

4.106

4.514

5.344

8

Netto zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2021 (= 3+7) of (5+6)

82.414

88.316

93.397

97.978

103.227

1 Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

Dit betreft de bijstellingen als gevolg van de aangenomen motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen. Deze bijstellingen zijn opgenomen en toegelicht in de Nota van Wijziging ontwerpbegroting 2022 (kamerstukken II, 35 925 XVI, nr. 10).

Bijstellingen maatregelen Startnota

Dit betreft de bijstellingen als gevolg van het coalitieakkoord.

Bijstellingen na Startnota

Dit betreft de bijstellingen als gevolg van de voorjaarsbesluitvorming 2022.

Alle bijstellingen als gevolg van de maatregelen Startnota en de voorjaarsbesluitvorming worden in paragraaf 6.3 verder toegelicht.

Het Uitgavenplafond Zorg is bij de start van het kabinet Rutte VI voor de periode 2022-2025 vastgesteld bij Startnota (Kamerstukken II, 35 925, nr. 143). Voor het vaststellen van het Uitgavenplafond Zorg is uitgegaan van de netto zorguitgaven bij miljoenennota 2022 en de budgettaire aanpassingen die sindsdien zijn verwerkt. Hieronder vallen de maatregelen van de aangenomen motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrij te maken (kamerstukken II, 35 925 XVI, nr. 10) en de maatregelen uit de Startnota.

De uitgavenplafonds zijn in de Startnota ex ante vastgesteld. Bij de Startnota is afgesproken dat na de nieuwe macro-economische raming van het CPB de uitgavenplafonds definitief worden vastgesteld, uiterlijk bij voorjaarsnota 2022.

In deze 1e suppletoire begroting 2022 is het Uitgavenplafond Zorg na de Startnota bijgesteld met de mutaties uit de voorjaarsbesluitvorming 2022.

In tabel 2 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg vanaf de stand ontwerpbegroting 2022 te zien.

Tabel 2 Opbouw Uitgavenplafond Zorg 2022-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2022

2023

2024

2025

1

Netto zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2022

81.358

84.630

88.642

92.784

      

2

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

599

621

649

679

 

- Waarvan verhoging zorgsalarissen

594

621

649

679

 

- Waarvan overig

‒ 10

0

0

0

 

- Maatregelen corona

15

0

0

0

3

Netto zorguitgaven stand NvW ontwerpbegroting 2022 (= 1+2)

81.957

85.250

89.291

93.464

4

Bijstellingen maatregelen Startnota

368

742

408

‒ 651

5

Uitgavenplafond Zorg stand Startnota (= 3+4)

82.325

85.992

89.699

92.813

6

Bijstellingen Uitgavenplafond Zorg na Startnota

89

2.324

3.699

5.165

 

- Waarvan loon- en prijsontwikkeling

80

2.506

3.949

5.429

 

- Waarvan overboekingen tussen Uitgavenplafonds

‒ 92

‒ 117

‒ 120

‒ 134

 

- Waarvan maatregelen corona

230

43

0

0

 

- Waarvan overige

‒ 129

‒ 108

‒ 130

‒ 130

7

Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2022 (= 5+6)

82.414

88.316

93.397

97.978

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

Bijstellingen NvW ontwerpbegroting 2022

Dit betreffen de bijstellingen als gevolg van de aangenomen motie Hijink en Bikker om extra financiële middelen vrij te maken voor zorgsalarissen. Deze bijstellingen zijn opgenomen en toegelicht in de Nota van Wijziging ontwerpbegroting 2022 (kamerstukken II, 35 925 XVI, nr. 10).

Bijstellingen maatregelen Startnota

Dit betreffen de bijstellingen als gevolg van het coalitieakkoord. Deze bijstellingen zijn opgenomen en toegelicht in paragraaf 6.3.

Bijstellingen Uitgavenplafond Zorg na Startnota

Loon- en prijsontwikkeling

Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB) opwaarts bijgesteld met € 80 miljoen in 2022, oplopend tot € 5,4 miljard in 2025, voornamelijk als gevolg van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan eerder geraamd.

Overboekingen tussen de Uitgavenplafonds

Het Uitgavenplafond Zorg is verlaagd met € 92 miljoen in 2022, oplopend tot € 134 miljoen in 2025, als gevolg van diverse overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar de VWS-begroting (Uitgavenplafond Rijksbegroting). Het gaat hierbij onder andere om de overboekingen:

  • Woon-zorg combinaties en stimulering langer thuis wonen € 37,5 miljoen in 2022 oplopend tot € 100 miljoen in 2025.

  • Respijtzorg € 10 miljoen vanaf 2022 structureel.

  • Overige kleinere overboekingen.

Noodmaatregelen corona

Het Uitgavenplafond Zorg is opwaarts bijgesteld met € 230 miljoen in 2022 en € 43 miljoen in 2023. Dit is het saldo van de onderstaande bijstellingen:

  • Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg in verband met corona (€ 30 miljoen in 2022 en € 43 miljoen in 2023)

  • Meerkostenregeling in verband met corona bij de Wlz (€ 200 miljoen in 2022)

Overige bijstellingen

De overige bijstellingen betreffen diverse mutaties uit de voorjaarsbesluitvorming 2022. Het gaat hierbij voornamelijk om de onderstaande bijstellingen:

  • De neerwaartse bijstelling van de tijdelijke middelen kwaliteitskader verpleeghuiszorg met € 79 miljoen in 2022 en € 87 structureel vanaf 2023.

  • De opwaartse bijstelling van het regionaal stimuleringsbudget zorgkantoren met € 30 miljoen in 2022 en € 31 miljoen structureel vanaf 2023.

  • Een kasschuif bij het Integraal Zorgakkoord van € 79,8 van 2022 naar latere jaren (€ 19,8 miljoen in 2023 en € 20 miljoen vanaf 2024 tot en met 2026).

  • Een opwaartse bijstelling van de verwachte opbrengsten van het eigen risico met € 25,7 miljoen in 2023, € 26,6 miljoen in 2024, € 26,9 miljoen in 2025 en € 26,7 miljoen in 2026.

  • Voor de rest betreft het diverse kleinere beleidsmatige bijstellingen.

De bijstellingen als gevolg van de maatregelen Startnota en de voorjaarsbesluitvorming 2022 worden in paragraaf 6.3 verder toegelicht.

Om te toetsen of het Uitgavenplafond Zorg overschreden dan wel onderschreden is, worden de netto zorguitgaven getoetst aan het Uitgavenplafond Zorg.

Tabel 3 laat de toetsing van de netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg zien voor de jaren 2022-2025.

Tabel 3 Toetsing netto zorguitgaven aan het Uitgavenplafond Zorg 2022-2025 (bedragen x € 1 miljoen)1
  

2022

2023

2024

2025

A

Netto zorguitgaven

    

1

Stand Startnota

82.325

85.992

89.699

92.813

2

Bijstellingen na Startnota

89

2.324

3.699

5.165

3

Stand 1e suppletoire begroting 2022

82.414

88.316

93.397

97.978

      

B

Uitgavenplafond Zorg

    

4

Stand Startnota

82.325

85.992

89.699

92.813

5

Bijstellingen na Startnota

89

2.324

3.699

5.165

6

Stand 1e suppletoire begroting 2022

82.414

88.316

93.397

97.978

      

C

+ Overschrijding/- Onderschrijding

    

7

Stand Startnota (= 1-4)

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (= 3-6)

0,0

0,0

0,0

0,0

1 Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Bron: VWS

Toelichting

In deze eerste suppletoire begroting 2022 wordt zowel het Uitgavenplafond Zorg als de netto zorguitgaven gecorrigeerd. In tabel 3 zijn zowel de netto zorguitgaven als het Uitgavenplafond Zorg ten opzichte van de Startnota opwaarts bijgesteld met circa € 0,1 miljard in 2022, oplopend tot circa € 5,2 miljard in 2025 (zie regel 2 en 5). Hierdoor is er geen sprake van een overschrijding of onderschrijding (zie regel 7 en 8) van het Uitgavenplafond Zorg.

De bijstelling van de netto zorguitgaven en het Uitgavenplafond Zorg is opgenomen in de paragrafen 6.2.1 (tabel 1) en 6.2.2 (tabel 2).

Licence