Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)

Mutaties Miljoenennota (t+1)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

933.856

1.042.263

251.188

‒ 24.598

1.268.853

Uitgaven

1.295.676

1.410.913

119.412

1.162

1.531.487

Waarvan juridisch verplicht

 

91%

  

97%

15.01 Exploitatie

10.433

10.433

539

0

10.972

- Waarvan bijdrage aan RWS

10.433

10.433

539

0

10.972

15.02 Onderhoud en vernieuwing

450.556

527.736

14.128

‒ 20.350

521.514

15.02.01 Onderhoud

379.582

457.693

10.475

5.418

473.586

- Waarvan bijdrage aan RWS

368.020

442.724

9.702

9.406

461.832

15.02.04 Vernieuwing

70.974

70.043

3.653

‒ 25.768

47.928

15.03 Ontwikkeling

357.466

320.878

58.150

45.032

424.060

15.03.01 Aanleg

302.616

224.323

99.811

87.430

411.564

15.03.02 Planning en studies

54.850

87.175

‒ 41.661

‒ 34.628

10.886

- Waarvan bijdrage aan RWS

1.624

7.624

394

0

8.018

15.03.03 Optimalisering gebruik

0

9.380

0

‒ 7.770

1.610

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

106.058

178.827

7.007

‒ 26.423

159.411

15.06 Netwerkgebonden kosten

371.163

373.039

39.588

2.903

415.530

15.06.01 Apparaatkosten RWS

340.381

342.257

11.406

2.903

356.566

- Waarvan bijdrage aan RWS

340.381

342.257

11.406

2.903

356.566

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

30.782

30.782

28.182

0

58.964

- Waarvan bijdrage aan RWS

30.782

30.782

28.182

0

58.964

Ontvangsten

74.241

67.396

0

‒ 39.604

27.792

15.09 Ontvangsten

74.241

67.396

0

‒ 39.604

27.792

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 226,6 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door:

  • Verplichtingenschuiven (€ 138 miljoen): Voor diverse projecten zijn verplichtingen naar 2022 toegeschoven. Het gaat om € 53 miljoen voor onderhoud en vernieuwing en € 85 miljoen voor ontwikkelingsprojecten.

  • Overboeking loon- en prijsbijstelling (€ 125,4 miljoen): de verplichtingenbudgetten op artikel 15 zijn verhoogd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt een verhoging van € 120,6 miljoen. Hiervan is de verhoging van € 119,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een verhoging van € 1,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 20,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 29,8 miljoen) en overboekingen vanuit Economische Zaken voor het Maritiem Informatievoorziening Servicepunt (€ 9,4 miljoen). De totstandkoming van het saldo 2022 wordt hieronder toegelicht.

Saldo 2022

De verlaging van € 29,8 miljoen heeft plaatsgevonden op:

  • het project overdracht Brokx nat (- € 4 miljoen): De overeenkomst inzake de vergoeding voor beheer en onderhoud voor Haven Oude Schild en wegen en paden Texel is afgerond, maar de details van de betaling worden nog afgestemd met de gemeente Texel. De middelen schuiven door naar 2023.

  • het realisatieprogramma vervanging en renovatie (- € 15,2 miljoen). Op diverse projecten worden minder uitgaven gedaan in 2022 dan voorzien. Het project Demkabocht (- € 3,8 miljoen) wordt samengevoegd met het project Amsterdam Rijnkanaal. Het project wordt later op de markt gezet dan voorzien. VenR-onderzoek (- € 3,1 miljoen): de betaling voor de Quickscan beweegbare bruggen is doorgeschoven naar 2023 doordat de vaststellingsovereenkomst hiervoor nog niet is afgerond. Voor het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) (- € 1,9 miljoen) vielen de uitgaven in 2022 lager uit dan verwacht.

  • de reservering vervanging en renovatie (- € 10,6 miljoen): Er zijn minder VenR-projecten in realisatie genomen in 2022 dan verwacht. Het overschot schuift door naar volgend jaar.

15.03 Ontwikkeling

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 45 miljoen wordt met name veroorzaakt door het saldo 2022 (€ 45,2 miljoen). Op diverse projecten was meer budget nodig dan voorzien. Het gaat om:

  • Project twentekanalen fase 2 (€ 27 miljoen): vanwege de toegenomen staalprijzen is er € 27 miljoen toegevoegd aan het project Twentekanalen.

  • Project toekomstvisie Waal (€ 12 miljoen): de uitgaven in 2022 zijn hoger dan eerder werd gedacht door de snel toegenomen prijzen van bouw- en grondstoffen.

Daarnaast is er op veel projecten en reserveringen minder budget nodig dan voorzien. Doordat er werd gewerkt met een overprogrammering van € 44 miljoen hebben die kasvertragingen geen budgettair effect.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 26,4 miljoen is het gevolg van het saldo 2022. Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere uitgaven op het project Zeetoegang IJmond (- € 25,6 miljoen). De raming van de exploitatiefase voor het niet-DBFM deel is nu in de prognose verwerkt. Dit bedrag stond grotendeels in 2022 en is nu over de jaren verdeeld. Daarnaast is ook de reeks voor het langer openhouden van de Noordersluis geactualiseerd.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten van € 39,6 miljoen wordt name veroorzaakt door het saldo 2022 (- € 43 miljoen). Het saldo 2022 is met name het gevolg van lagere ontvangsten voor het project Zeetoegang IJmond (- € 42,3 miljoen). Het Rijk en de Gemeente Amsterdam zijn nog met elkaar in gesprek over de specifieke omvang en het moment van de betaling van de Gemeente aan het Rijk. In afwachting op de uitkomst wordt de ontvangst doorgeschoven naar 2023.

Licence