Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties 2e suppletoire begroting (2)

Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)

Verplichtingen

1.343.118

48.935

1.392.053

Uitgaven

1.374.568

3.007

1.377.575

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

15.01 Exploitatie

9.856

 

9.856

- Waarvan bijdrage aan RWS

9.856

 

9.856

15.02 Onderhoud en vernieuwing

467.425

‒ 4.380

463.045

15.02.01 Onderhoud

424.351

‒ 2.538

421.813

- Waarvan bijdrage aan RWS

419.131

1.680

420.811

15.02.04 Vernieuwing

43.074

‒ 1.842

41.232

15.03 Ontwikkeling

323.227

19.498

342.725

15.03.01 Aanleg

284.084

39.823

323.907

15.03.02 Planning en studies

30.029

‒ 16.575

13.454

- Waarvan bijdrage aan RWS

7.958

 

7.958

15.03.03 Optimalisering gebruik

9.114

‒ 3.750

5.364

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

141.413

‒ 14.776

126.637

15.06 Netwerkgebonden kosten

432.647

2.665

435.312

15.06.01 Apparaatkosten RWS

376.646

2.665

379.311

- Waarvan bijdrage aan RWS

376.646

2.665

379.311

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

56.001

 

56.001

- Waarvan bijdrage aan RWS

56.001

 

56.001

Ontvangsten

88.590

1.262

89.852

15.09 Ontvangsten

88.590

1.262

89.852

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting 2023 per saldo met € 48,9 miljoen verhoogd. Dit bedrag wordt met name veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • Verhoging van het verplichtingingbudget Vervanging en Renovatie (€ 87,6 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de volgende projecten: Renovatie Krammersluizen € 139,8 miljoen; verwacht wordt dat het project dit jaar wordt gegund. Om de eerste betalingen in 2024 te kunnen doen is het vastleggen van een deel van de verplichtingen in 2023 noodzakelijk. VTS Amsterdam-Rijnkanaal (- € 20,7 miljoen), Koninginnensluis (€ 9,3 miljoen), VTS Waddenzee (- € 8,4 miljoen), sluis Weurt (- € 4,4 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

  • Verlaging van het verplichtingenbudget Ontwikkeling (- € 31,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door planning en studies (- € 22,8 miljoen) en projecten in de de aanlegfase (- € 8,6 miljoen): Twentekanalen fase 2 (- € 12,1 miljoen), saldo 2023 planning en studies(- € 11,0 miljoen), defensie overboeking voor meerkosten van de huisvesting voor het Maritiem Operations Center (MOC) kustwacht (- € 8,3 miljoen). Het restant bedraagt kleine afwijkingen.

Tot slot hebben er diverse kleinere mutaties plaatsgevonden waarmee het verplichtingenbudget met 6,4 miljoen is verlaagd.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting 2023 bedraagt een verhoging van per saldo € 3,0 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

15.02 Onderhoud en vernieuwing

De mutaties op artikelonderdeel 15.02 in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.03 ontwikkeling

Het budget is op artikelonderdeel 15.03 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verhoogd met € 19,5 miljoen. Dit is met name het resultaat van de verwerking saldo 2023 (€ 23,6 miljoen).

Saldo 2023

Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 41,4 miljoen. Op dit artikelonderdeel is een overprogrammering opgenomen van € 65 miljoen in 2023. Daarmee zijn er hogere kasuitgaven van € 23,6 miljoen. De lagere realisatie van € 41,4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • Verruiming Twentekanalen fase 2 (- € 15,9 miljoen): bij het aanvragen van het extra budget in 2022 werd rekening gehouden met een hoge CROW index en een aantal contractwijzigingen. Deze zijn uiteindelijk lager uitgevallen waardoor het budget dat hiervoor bestemd was (15,9 miljoen) van het project afgehaald;

  • Diverse kleine projecten in de aanlegfase (- € 10,9 miljoen): vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1 (- € 3,5 miljoen), toekomstvisie Waal (€ 2,7 miljoen), vaarwegen Walradersysteem (- € 2,5 miljoen) vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 (- € 2,4 miljoen), nieuwe sluis Terneuzen (- € 2,0 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen;

  • Planning en studies (- € 10,8 miljoen): diverse kleine reserveringen waaronder de Waddenzeeverkeersbegeleiding (- € 3,0 miljoen), reservering Doorvaart Nacht (- € 3,0 miljoen) en de reservering kustwacht overig (- € 2,9 miljoen), deze reservering betreft een bijdrage van defensie voor luchtverkenniscapaciteit. Het restant betreft kleine afwijkingen;

  • Optimalisering gebruik (- € 3,8 miljoen): de lagere realisatie vind plaats bij Modal Shift van weg naar water door tegenvallende belangstelling voor de subsidieregeling.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking andere ministeries

Er wordt € 8,3 miljoen overgeboekt vanuit IenW naar Defensie ten behoeve van de huisvesting MOC kustwacht. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft gerapporteerd dat er een afwijking is bij de kosten. De investeringskosten van het project nemen toe als gevolg van exogene factoren: 1) prijsstijging van de bouwkosten. 2) een hogere zeespiegelstijging en endogene factoren: 3) aanpassingen in het ontwerp. Naar aanleiding van de besluitvorming in de Raad van de Kustwacht wordt het extra benodigde budget (€ 8,3 miljoen) gefinancieerd conform de verdeelsleutel van het project MOC Kustwacht.

Tot slot hebben diverse kleine mutaties de uitgaven met € 4,2 miljoen verhoogd.

15.04 geïntegreerde contractvormen/PPS

Het budget is op artikelonderdeel 15.04 bij de 2e suppletoire begroting 2023 verlaagd met € 14,8 miljoen.

Saldo 2023

Het saldo wordt met name veroorzaakt door mutaties op het project Zeetoegang IJmond (ZTIJ). Ten eerste omdat de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim lager uitpakken dan aanvankelijk werd aangenomen (- € 8,1 miljoen). Verder stond eerder in het boekjaar 2023 een post 'zaken over te dragen van ZTIJ naar Selectieve Onttrekkingen (SO)', echter bleek SO het budget al te hebben ontvangen (- € 3,8 miljoen). Het restant betreft kleine afwijkingen.

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.06 Netwerkgebonden kosten

De mutaties op netwerkgebonden kosten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

15.09 Ontvangsten

De mutaties op ontvangsten in de 2e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).

Licence