Base description which applies to whole site

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

 • Zeetoegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.

 • Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.

 • Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.

 • Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.

 • Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.

 • Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

 • Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.03 Aanleg

De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).

Saldo 2022

 • Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.

 • Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.

 • Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

 • Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.

 • Zeetoegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.

 • Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).

Ontvangsten

Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbegeleiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).

Licence