Base description which applies to whole site
+

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

423.016

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

421.932

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Teruggekomen betaling Grenstoezicht

1

4.000

2) Kasschuif bouwdetentie Sint Maarten

1

‒ 6.000

3) Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

4

‒ 7.000

4) Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

4

2.320

5) Ziekenhuis Sint-Maarten

1,4,6,7,8

6) Kasschuif stormwaterpompen

8

‒ 2.300

7) Inzet geraamde ontvangsten voor RCN

6

2.044

8) Loonkosten Tijdelijke Werkorganisatie

6

‒ 3.131

9) Ontvangsten SSO CN

6

3.200

10) Wisselkoerscorrectie BES-fonds

7

‒ 2.573

11) Kasschuif wisselkoersreserve

7

‒ 4.500

12) Overige mutaties

 

‒ 4.600

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

403.392

Toelichting

1) Teruggekomen betalingen Grenstoezicht

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

2) Kasschuif bouw detentiecentrum Sint Maarten

Dit betreffen gelden uit het landspakket waar door Nederland en Sint Maarten afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de bouw van een detentiecentrum op Sint Maarten. Voor 2022 ligt er een aanvraag van UNOPS (United Nations Office for Project Services) van € 4 mln. voor de eerste fase van het project. De tweede fase van het project gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 van start. Daarvoor wordt € 6 mln. doorgeschoven naar 2023.

3) Kasschuif Tijdelijke Werkorganisatie

Dit betreft een kasschuif die voortkomt uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO). In 2022 worden niet alle middelen uitgeput vanwege het trager verlopen van de uitvoering. Voor de TWO worden de kas en verplichtingen in het juiste ritme gezet. In totaal betreft het een kasschuif van € 7 mln.

4) Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

Dit betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

5) Ziekenhuis Sint-Maarten

Het ziekenhuisproject op Sint Maarten heeft een tekort in haar budget als gevolg van de wereldwijde inflatie-en value chain crisis. Nederland doet eenmalig een bijdrage aan het trustfonds wederopbouw Sint Maarten bij de Wereldbank voor de financiering van de nieuwbouw van het ziekenhuis. Er is een akkoord bereikt tussen de grote financiers van het ziekenhuis ter dekking van het tekort en daartoe is vanuit de begroting van Koninkrijkrelaties € 7 mln. gerealloceerd ten gunste van het trustfonds.

6) Kasschuif stormwaterpompen

Dit betreft de kasschuif van middelen van 2022 naar 2023 voor de aanschaf van stormwaterpompen. De aanschaf is een onderdeel van de crisismaatregelen op Sint Maarten om overtollig water af te voeren in geval van plotselinge overstormingen door hevige stormen.

7) Inzet geraamde ontvangsten voor RCN

Dit betreft de desaldering van geprognosticeerde ontvangsten van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) die worden ingezet voor Eigen Personeel.

8) Loonkosten Tijdelijke Werkorganisatie

Om de loonkosten van de Tijdelijke Werkorganisatie (TWO) op de juiste manier te verantwoorden wordt budget overgeheveld naar de begroting van BZK (HVII).

9) Ontvangsten SSO CN

Dit betreft de desaldering van ontvangsten van SSO CN over 2022 worden gebruikt ten behoeve van de kosten van SSO CN.

10) Wisselkoerscorrectie BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoerstegenvaller in 2022 en 2023. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

11) Kasschuif wisselkoersreserve

Om de wisselkoerstegenvaller in 2023 (ad. € 4,5 mln.) op het BES-fonds te kunnen dekken, worden gelden van 2022 naar 2023 overgeheveld.

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

34.588

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

39.277

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Teruggekomen betaling Grenstoezicht

1

4.000

2) Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

4

2.320

3) Raming aflossingen leningen

5

8.316

4) Wisselkoerscorrectie ontvangsten

5

2.285

5) Geraamde ontvangsten van RCN

6

2.044

6) Ontvangsten SSO CN

6

3.200

   

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

61.442

Toelichting

1) Teruggekomen betalingen Grenstoezicht

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

2) Teruggekomen betalingen noodpakketten en pensioenen

Betreffen teruggekomen betalingen pensioenfonds en noodpakketten in januari 2022 die waren betaald in 2021. Door deze boekingen kunnen de betreffende facturen alsnog in 2022 betaald worden.

3) Raming aflossingen leningen

Vanaf deze begroting worden de aflossingen op de leningen geraamd zoals eerder aan de Kamer gemeld (Kamerstukken II 2021/22, 35420, nr. 477). Voorheen werden alleen de renteontvangsten geraamd.

4) Wisselkoerscorrectie ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

5) Geraamde ontvangsten van RCN

De geprognosticeerde ontvangsten van SSO CN worden gedesaldeerd en ingezet voor Eigen Personeel.

6) Ontvangsten SSO CN

De ontvangsten van SSO CN worden grotendeels gedesaldeerd en ingezet ten behoeve van kosten van SSO CN.

Licence