Base description which applies to whole site

3.1 Artikel 1. Versterken rechtsstaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

80.415

42.375

‒ 8.498

‒ 2.915

30.962

      

Uitgaven

80.415

42.375

‒ 8.498

‒ 2.915

30.962

      

Subsidies (regelingen)

     

Detentie - Algemeen

0

0

600

400

1.000

Bestuurlijke aanpak

0

0

1.000

‒ 450

550

Opdrachten

     

Detentie - Algemeen

1.522

1.141

‒ 122

‒ 787

232

Diverse opdrachten

0

0

120

32

152

Bijdrage aan medeoverheden

     

Overige bijstand aan de landen

7.881

7.881

4.116

0

11.997

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Detentie - Vastgoed

20.000

10.000

‒ 6.000

0

4.000

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Grensbewaking (Defensie)

24.767

13.514

‒ 6.378

‒ 495

6.641

Recherchecapaciteit (JenV)

11.093

267

354

‒ 619

2

Rechterlijke macht (JenV)

10.552

7.472

‒ 588

‒ 496

6.388

Douane (Financiën)

4.600

2.100

‒ 1.600

‒ 500

0

      

Ontvangsten

0

0

4.000

0

4.000

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

Subsidies (regelingen)

Bestuurlijke aanpak

De middelen voor de bestuurlijke aanpak worden via een subsidie verstrekt. Om de middelen van € 1 mln. op het juiste instrument te verantwoorden worden de middelen van Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken overgeheveld naar Subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Dit betreft grotendeels een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie - Vastgoed

Dit betreffen gelden uit het landspakket waar door Nederland en Sint Maarten afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de bouw van een detentiecentrum op Sint Maarten. Voor 2022 ligt er een aanvraag van UNOPS (United Nations Office for Project Services) van € 4 mln. voor de eerste fase van het project. De tweede fase van het project gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 van start. Daarvoor wordt € 6 mln. doorgeschoven naar 2023.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Voor bestuurlijke afspraken en uitvoeringskracht worden middelen (€ 3 mln.) van artikel 1 naar artikel 4 gerealloceerd. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de organisatieontwikkeling van de openbare lichamen en het versterken van het bestuurlijke en juridisch kader op de eilanden. Ook vind er een reallocatie plaats van artikel 1 naar artikel 4 voor de middelen voor Sint Eustatius van € 2,4 mln. Dit betreft eenmalige kosten voor de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius.

Daarnaast wordt ca. € 1,8 mln. gerealloceerd naar Artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden ter dekking van het financieringstekort die is ontstaan tijdens de bouw van het ziekenhuis op Sint Maarten.

Douane (Financiën)

Om tegemoet te komen aan de Chinese gemeenschap op Curaçao heeft Nederland een subsidie toegezegd om een historisch pand te renoveren. De middelen (€ 0,5 mln.) worden daarom gerealloceerd van artikel 1 naar het instrument Subsidies op artikel 4. Ook worden er middelen (€ 0,8 mln.) gerealloceerd vanuit artikel 1 voor onder andere externe inhuur, reiskosten en materiele kosten.

Ontvangsten

Dit betreft een teruggekomen betaling aan Aruba voor het versterken van het grenstoezicht. Deze factuur was in 2021 betaald en was teruggekomen in januari 2022. Door deze boeking kan de betreffende factuur alsnog in 2022 betaald worden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2022

Opdrachten

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk levert de Marechaussee een bijdrage aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en Caribische landen. Op basis van de verwachte realisatie wordt conform de dienstverleningsovereenkomst het gedeelte wat niet gerealiseerd wordt, terug overgeheveld naar de begroting van BZK (VII).

Licence