Base description which applies to whole site

2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties IXA

In onderstaande tabellen worden de belangrijkste suppletoire uitgaven- (tabel 4) en ontvangstenmutaties (tabel 5) weergegeven.

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

36.145.806

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

36.646.485

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Rente vaste schuld

11

158.000

2) Aflossing vaste schuld

11

89.401

3) Rentelasten kasbeheer

12

91.597

4) Verstrekte leningen

12

1.000.000

5) Overige mutaties

 

1.862

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

37.987.345

Toelichting

 • 1. Rente vaste schuld

  De rentelasten vallen in 2022 naar verwachting hoger uit dan eerder geraamd (€ 158,0 mln.). Bij de uitgifte van nieuwe schuld worden de rentetarieven vastgelegd tegen het dan geldende rentetarief. Aangezien de rentetarieven nu hoger zijn dan eerder geraamd, levert dit een tegenvaller op.

 • 2. Aflossing vaste schuld

  De aflossingen op de vaste schuld zijn naar verwachting hoger (€ 89,4 mln.) als gevolg van het vervroegd aflossen van obligaties in 2022. Vervroegd aflossen wordt gedaan uit hoofde van cashmanagement.

 • 3. Rentelasten kasbeheer

  De raming van de rentelasten is hoger dan geraamd als gevolg van de instroom van middelen op rekeningen-courant en de nieuwe rentestanden van het Centraal Planbureau (CPB).

 • 4. Verstrekte leningen

  Naar verwachting worden in 2022 meer leningen verstrekt aan de deelnemers van het schatkistbankieren dan eerder geraamd. De raming wordt daardoor met € 1,0 mld. naar boven bijgesteld.

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

62.666.360

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

78.745.218

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Rente vlottende schuld

11

‒ 137.000

2) Rente derivaten

11

‒ 57.000

3) Uitgifte vaste schuld

11

‒ 2.500.000

4) Mutatie vlottende schuld

11

‒ 13.196.000

5) Aflossingen op leningen

12

146.540

6) Mutatie in rekening courant en deposito

12

4.846.738

7) Overige mutaties

 

2.634

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

67.851.130

Toelichting

 • 1. Rente vlottende schuld

  De rentebaten op de vlottende schuld vallen naar verwachting € 137,0 mln. lager uit als gevolg van wijzigingen in de omvang van de kortlopende schuld en de hoogte van de korte rente.

 • 2. Rente derivaten

  Er worden € 57,0 mln. minder rentebaten op derivaten verwacht dan eerder geraamd als gevolg van gerealiseerde rentepercentages van derivaten en de nieuwe rentestanden van het CPB.

 • 3. Uitgifte vaste schuld

  De raming voor de uitgifte van vaste schuld is met € 2,5 mld. naar beneden bijgesteld als gevolg van het gewijzigde financieringsplan 2022. Het financieringsplan geeft een beschrijving van de geschatte omvang en de totstandkoming van de financieringsbehoefte van de Nederlandse Staat voor 2022 en een overzicht van de manier waarop het Agentschap van plan is deze in te vullen.

 • 4. Mutatie vlottende schuld

  De raming van de mutatie vlottende schuld daalt met € 13,2 mld. Dit is het gevolg van een lagere financieringsbehoefte doordat de raming van het kastekort voor het lopende begrotingsjaar sterk is afgenomen. Schommelingen in de financieringsbehoefte in een lopend begrotingsjaar worden zo veel mogelijk opgevangen op de geldmarkt.

 • 5. Aflossingen op leningen

  Op basis van de actuele inzichten wordt verwacht dat de aflossingen op de leningen € 146,5 mln. hoger uitvallen dan eerder geraamd. Dit zijn leningen die door agentschappen, rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) en derden in het kader van

  schatkistbankieren zijn afgesloten.

 • 6. Mutatie in rekening courant en deposito

  De wijziging in de geraamde mutatie van het saldo op de rekeningen- courant en deposito’s van de deelnemers van schatkistbankieren is het gevolg van het actualiseren van de geraamde uitgaven en inkomsten van RWT’s, sociale fondsen en decentrale overheden (€ 4,8 mld.). De mutaties in rekeningen-courant en deposito’s worden veroorzaakt door de uitgaven en ontvangsten van de deelnemers van het schatkistbankieren.

Licence