Base description which applies to whole site

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Vastgestelde begroting 2022

 

5.387.062

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2022

 

602.118

 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

5.989.180

    
    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1

Compensatie valuta USD dollars & Zweedse kronen

1

47.509

2

Aflossing DMO lening DLP

1

35.298

3

Kasschuif 2022 investeringen

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 417.000

4

Kasschuif instandhouding materieel

1, 2, 3, 4

‒ 150.000

5

Aflossing Luchtmacht lening DLP

4

10.000

6

Verwachte minderontvangsten begroting 2022

1

‒ 18.000

7

Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB

1, 6

10.855

8

Vrijgave DMF budget 2022

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 651.415

9

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 3, 6

624

    
    
 

Overige mutaties

 

30.645

 

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

4.887.696

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Compenstatie valuta USD dollars & Zweedse kronen

De effecten van de aanpassingen in wisselkoers worden verwerkt op de begroting van Defensie. De tegenvaller die hierdoor optreedt op de begroting van Defensie wordt generaal gecompenseerd.

2. Aflossing DMO lening DLP

Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.

3. Kasschuif 2022 investeringen

Naar verwachting worden in 2022 niet alle investeringsuitgaven gerealiseerd. Wapensystemen worden minder snel dan verwacht geleverd. Uiteindelijk zal de productiecapaciteit van de bedrijven in deze sector groeien, maar dat zal enige tijd in beslag nemen. Derhalve wordt dit budget doorgeschoven.

4. Kasschuif instandhouding materieel

Naar verwachting worden in 2022 niet alle instandhoudingsuitgaven gerealiseerd. Van deze middelen wordt € 150 miljoen doorgeschoven.

5. Aflossing Luchtmacht lening DLP

Drie jaar geleden is besloten om geld uit het DLP te lenen om het tekort op het exploitatiebudget binnen de defensiebegroting op te lossen. Met deze mutatie wordt de lening afgelost.

6. Verwachte minderontvangsten begroting 2022

De verwachting is dat er minder wordt ontvangen vanwege lagere verkoopopbrengsten.

7. Budgettoewijzing conform jaarplan kustwacht CARIB

Door middel van deze budgettoevoeging van € 10,8 miljoen komt er geld beschikbaar voor de Kustwacht CARIB voor haar geplande activiteiten waaronder de capaciteiten voor de luchtverkenning.

8. Vrijgave DMF budget 2022

Naast de verschillende kasschuiven die door defensie zijn doorgevoerd, en welke bij de afgelopen miljoenennota ook al aan Kamer gemeld zijn, vinden over vrijwel de gehele breedte van het DMF neerwaartse aanpassingen van de uitgaven plaats. Deze neerwaartse aanpassingen zijn voornamelijk het gevolg van krapte op de Defensiemarkt en op de arbeidsmarkt. Als gevolg daarvan worden investeringsprojecten, alsmede het vrijgegeven budget, doorgeschoven.

9. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 4,8 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Binnen­landse Zaken (BZK) voor de verrekening van uitvoeringskosten van de AIVD en uitbreiding van digitale opslagcapaciteit. Daarnaast heeft Defensie onder andere € 3,8 miljoen ontvangen van het ministerie van J&V voor bewaken en beveiligen.

Per saldo stijgt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 0,6 miljoen.

Licence