Base description which applies to whole site

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

981.860

1.287.655

‒ 86.775

‒ 27.545

1.173.335

      

Uitgaven

983.034

1.223.463

‒ 170.069

‒ 261.532

791.862

waarvan juridisch verplicht

65,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

52.116

44.766

‒ 4.327

‒ 40.439

0

Verwerving: onderzoeksfase

0

3.185

164

‒ 3.349

0

Verwerving: realisatie

738.919

975.195

‒ 95.682

‒ 442.936

436.577

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

399.167

339.644

‒ 9.859

‒ 57.456

272.329

      

Kennis en Innovatie

     

Bekostiging

     

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

2.521

1.764

1.695

641

4.100

Technologieontwikkeling

23.716

18.515

0

6.523

25.038

Kennisgebruik

3.072

9.847

0

‒ 7.538

2.309

Kort Cyclische Innovatie

3.485

7.261

0

‒ 3.261

4.000

      

Reserve Valutaschommelingen

     

Storting/onttrekking begrotingsreserve

     

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

0

0

47.509

47.509

      

Onzekerheidsreservering

     

Fonds

     

Fonds

3.735

23.083

375

‒ 23.458

0

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 243.697

‒ 199.797

‒ 62.435

262.232

0

      
      

Ontvangsten

62.198

81.946

‒ 5.183

‒ 16.360

60.403

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is per saldo met € 97,5 miljoen verlaagd.

Deze neerwaartse bijstelling wordt met name verklaard door het project Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) (€ 150 miljoen). Bij dit materieelproject is de verwachte verplichting verschoven omdat de draagtesten verlengd zijn. Conform huidige agendering vindt de gunning begin 2023 plaats.

Ook bij andere projecten vinden - veelal kleinere - bijstellingen in de verplichtingen plaats. Daarnaast zijn ook opwaartse bijstellingen verwerkt, met name als gevolg van versnelde aanvulling van munitie (referentie: Kamerbrief ‘Versnelde aanvulling inzetvoorraad munitie’ (Kamerstuk 35 925 X, nr. 74).

Onder instandhouding Defensiebreed Materieel valt ook de instandhouding van de Kustwacht CARIB. Voor de Kustwacht CARIB is het verplichtingenbudget naar boven bijgesteld met in totaal € 295 miljoen. Dit betreft de nieuwe contracten voor de luchtverkenningscapaciteit (Fixed Wing € 136 miljoen), de SAR heli (Rotary Wing € 106 miljoen), alsmede de verlenging van de huidige overbruggingscontracten (totaal € 32 miljoen). Daarnaast wordt nog een meerjarig onderhoudscontract afgesloten voor de walradar (€ 22 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 521 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere verklaard door de neerwaartse bijstelling voor vier grote materieelprojecten. Op het project Defensiebrede Vervanging Wielvoertuigen (DVOW) valt de prognose € 113 miljoen lager uit. In de eerste suppletoire begroting werd nog een bedrag opgenomen voor het inmiddels ontbonden contract voor voertuig AASLT (Air Assault) en tevens worden in 2022 minder voertuigen geleverd dan gepland als gevolg van COVID-19. Dit budget wordt doorgeschoven.

Bij het project BKI conventionele munitie (BKI-1) geldt een neerwaartse bijstelling van € 58 miljoen. Dit is het gevolg van vertraging bij het afsluiten van raamovereenkomsten, omdat de acceptatietesten van de betreffende munitie nog niet met succes zijn afgerond. Hierdoor zijn diverse leveringen verschoven naar eind 2022. De betalingen die zijn gerelateerd aan deze leveringen zullen in 2023 plaatsvinden.

Ook bij het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) is sprake van een neerwaartse bijstelling van € 37 miljoen. Een deel van de leveringen van VOSS C4I en de bijbehorende ondersteuning was geagendeerd voor 2022, maar verschuift naar 2023 als gevolg van stagnatie in de toeleveringsketen van microchips. Verder wordt het budget voor het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) verlaagd met € 22 miljoen. Vanwege transportproblemen verschuift een deel van de leveringen van helmen naar 2023.

Tevens valt voor een aantal projecten de realisatie naar verwachting lager uit: Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) (€ 74 miljoen) en project vervanging Civiele dienstauto (€ 31 miljoen). Ook is er voor het project DBBS sprake van een herfasering voor een bedrag van € 41 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 145 miljoen) doorgevoerd.

Instandhouding Materieel

Het budget voor instandhouding materieel is met € 67 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling wordt verklaard door onder andere de verlaagde prognose voor het Defensie Munitiebedrijf (DMunB) van € 44 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door vertragingen van leveringen als gevolg van schaarste van grondstoffen en de naweeën van COVID-19. Deze leveringen schuiven door naar 2023.

Daarnaast prognosticeert het Kleding- en Persoonsgeboden Uitrusting-bedrijf (KPU-bedrijf) een lagere realisatie van € 12 miljoen met meerdere oorzaken; het raamcontract van de combatshirts Netherlands Fractal Pattern (NFP (€ 4,8 miljoen)) schuift door naar 2023. Daarnaast schuift Batch 3 interim NFP broek + jas (ongeveer € 6 miljoen) door naar 2023. Tevens is een neerwaartse bijstelling van € 6 miljoen bij de afdelingen Grondgebonden Wapensystemen, Luchtvaartsystemen en Maritieme systemen vanwege vertraging van het project Onderhoud bergingsvoertuig.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Toelichting op de Ontvangsten

Het budget voor de Ontvangsten is met ongeveer € 21,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verkoopopbrengsten vallen ten opzichte van het budget lager uit. Het proces van afstoting van Nederlandse F-16’s aan de firma Draken is in een vergevorderd stadium maar de daadwerkelijke verkoopopbrengsten worden niet meer in 2022 maar in 2023 verwacht.

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

479.731

926.784

‒ 215.936

3.872

714.720

      

Uitgaven

616.381

771.724

‒ 34.958

‒ 207.917

528.849

waarvan juridisch verplicht

65,1%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

45.611

26.640

‒ 19.032

‒ 7.608

0

Verwerving: onderzoeksfase

68.701

62.341

‒ 42.120

‒ 20.221

0

Verwerving: realisatie

507.140

671.233

‒ 50.980

‒ 230.388

389.865

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

178.525

221.878

‒ 51.044

‒ 31.850

138.984

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 183.596

‒ 210.368

128.218

82.150

0

      
      

Ontvangsten

9.684

21.500

0

654

22.154

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het budget voor de verplichtingen voor Maritiem Materieel is per saldo met € 212 miljoen verlaagd.

De neerwaartse bijstelling wordt allereerst verklaard door een technische correctie (€ 176 miljoen). Eerder dit jaardekasuitgaven op dit artikel bijgesteld, de verplichtingenbijstelling die daarbij hoort wordt nu verwerkt.

Voorts valt het budget voor het verwervingsproject Middelgrote Havensleepboten met € 12 miljoen lager uit. Dit project bestaat uit 2 modellen sleepboten, die bij twee verschillende leveranciers worden gebouwd. Het contract van het 1e model is reeds getekend, maar bij de contractbesprekingen voor het 2e model zijn onverwachts vertragingen ontstaan. Contractondertekening vindt niet meer in 2022 plaats.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseNaar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd. Daarom wordt de raming van de uitgaven die horen bij de projecten in deze fase in het geheel verlaagd. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatiefase

De neerwaartse bijstelling van € 281 miljoen voor de projecten in de realisatiefase kent een aantal oorzaken.

De voortgang van het project Combat Support Ship (CSS) loopt op schema. Desondanks is er sprake van een doorschuif van € 37 miljoen naar 2023, dit wordt veroorzaakt door een aanpassing op de actuele raming Stand Onderhanden Werk (SOW).

Tevens is het budget voor het project Torpedo’s MK48 verlaagd met € 28 miljoen. De productie en levering van artikelen heeft enkele jaren vertraging opgelopen vanwege productieproblemen bij Amerikaanse leveranciers. Zowel de feitelijke leveringen als de administratieve facturatie lopen daarom achter. Dit schuift daarom door.

Verder wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2022 dan begroot. Hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 20 miljoen naar 2023.

Bij het project Vervanging MK46 heeft een herfasering plaatsgevonden van € 15 miljoen. Dit project betreft een FMS-case. Naar aanleiding van actuele informatie over leveringen schuiven de uitgaven door.

Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Vervanging Maritiem Surface-to-Surface Missile (€ 17 miljoen), Vervanging 127mm kanon LCF (€ 14 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 150 miljoen).

Instandhouding materieel

De bijstellingen in het budget voor de instandhouding van het materieel worden voornamelijk bepaald door de twee grote kasschuiven die zijn doorgevoerd. Bij de eerste kasschuif is € 51 miljoen van 2022 doorgezet naar 2026. Met de tweede kasschuif is € 32 doorgeschoven naar 2023, met name als gevolg van langere doorlooptijden voor het afsluiten van contracten en levertijden ten gevolge van de huidige marktomstandigheden.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

879.106

1.175.635

‒ 343.560

221.766

1.053.841

      

Uitgaven

714.936

791.732

‒ 99.497

‒ 185.664

506.571

waarvan juridisch verplicht

55,8%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

5.689

8.033

‒ 8.021

‒ 12

0

Verwerving: onderzoeksfase

11.052

6.752

‒ 5.909

‒ 843

0

Verwerving: realisatie

579.883

603.079

‒ 50.403

‒ 311.341

241.335

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

291.974

348.324

‒ 45.888

‒ 37.200

265.236

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 173.662

‒ 174.456

10.724

163.732

0

      
      

Ontvangsten

2.500

2.500

0

0

2.500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen Het verplichtingenbudget van de landmaterieel projecten is ten opzichte van de eerste suppletoire begroting met € 122 miljoen neerwaarts bijgesteld.

Het betreft de projecten Kapitale munitiesoorten compensatie O&T Spike (€ 39 miljoen) en BKI verwerving PGM ( € 14 miljoen) waarbij de contractvorming niet meer in 2022 voortgang heeft maar verschuift naar 2023.

Tevens valt de prognose voor het project FGBADS ten opzichte van het budget € 21 miljoen lager uit, omdat het beschikbare verplichtingenbudget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project en verschuift naar 2023.

Bij het project Vervanging CBRN VERK. CAP. is de opdracht gewijzigd naar een Midlife Update (MLU) waardoor het aanbestedingsplan is gewijzigd en de geplande te realiseren verplichtingen zijn verschoven naar 2023 (€ 10 miljoen) en 2024 (€ 17 miljoen).

Voor het project Area Access Denial is het verplichtingenbudget neerwaarts bijgesteld met € 21 miljoen. In de studiefase tussen 2021 ‒ 2022 is gebleken dat de uitvoering niet haalbaar is. Er wordt een nieuw verwervingsplan opgesteld en de verplichtingen schuiven daarmee door.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: onderzoeksfase

Naar verwachting worden geen projecten in onderzoek meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatiefase

Per saldo wordt het budget voor de realisatiefase neerwaarts bijgesteld met € 362 miljoen. Deze neerwaartse bijstelling kent een aantal oorzaken.

Ten eerste schuift het budget (€ 38 miljoen) voor het materieelproject Nucleair Biologisch Chemische (NBC) Maskers door naar 2023. Dit is mede het gevolg van het bijstellen van het programma van eisen (PVE) voor de vervanging van de individuele CBRN bescherming.

Ten tweede wordt het budget voor het project FGBADS (deel 1 fase 2 (BMC4I FOC) + Deel 2 (SSC)) verlaagd met € 23 miljoen omdat het beschikbare budget voor dit project is overgeheveld naar het MRAD-project. De kasrealisatie voor dit project vindt in latere jaren plaats.

Tevens is de realisatieprognose voor het project Sensor CRAM/CL1 UAV met € 19 miljoen neerwaarts bijgesteld. De verificatie en levering van het eerste systeem zal in 2022 niet meer plaatsvinden vanwege grondstof- en personeelstekorten bij de leverancier. Hiermee vertragen ook de gerelateerde betalingen.

Bij het project MLU Infanterie Gevechtsvoertuig ((IGV) CV-90) incl. CE-pakket, is de neerwaartse bijstelling € 13 miljoen. De realisatie van de milestone voor de inspectie en verificatie van het voertuig staat gepland voor november 2022. De leverancier ligt op schema, maar een kleine vertraging zorgt ervoor dat de factuur van € 13 miljoen niet meer in 2022 tot betaling zal komen.

Ook is het realisatiebudget voor het project CBRN Chemische Alarmdetectie neerwaarts bijgesteld met € 11 miljoen. Deze bijstelling is gedaan omdat het opstellen van de behoeftestelling langer duurt dan verwacht. Hierdoor schuift de verwachte verplichting naar 2023 waardoor ook de kasuitgaven zullen doorschuiven.

Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: Verwerving precision guided ammunition (€ 19 miljoen), Verwerving precision guided ammunition (€ 15 miljoen), Counter-IED Block 3 (€ 23 miljoen) en diverse diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 161 miljoen).

Instandhouding Materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget neerwaarts bijgesteld met € 83 miljoen. Deze verlaging is onder andere het gevolg van een overheveling van € 42 miljoen naar het budget verwerving: realisatie ten behoeve van het Technology Center Land (TCL) voor met name prijsstijgingen, btw-afdracht en ontwikkelingen op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet en milieuwet- en regelgeving. Daarnaast wordt budget doorgeschoven als gevolg van langere doorlooptijden en langere levertijden in de huidige markt.

Over- en onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

783.313

2.770.158

57.113

69.638

2.896.909

      

Uitgaven

1.236.398

1.210.083

120.746

125.816

1.456.645

waarvan juridisch verplicht

82,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

13.117

5.804

27.239

‒ 30.543

2.500

Verwerving: realisatie

1.346.786

1.528.825

50.790

‒ 387.134

1.192.481

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Materieel

278.253

263.030

‒ 25.061

23.695

261.664

      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 401.758

‒ 587.576

67.778

519.798

0

      
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De opwaartse bijstelling van het verplichtingenbudget bedraagt per saldo € 126,7 miljoen.

Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwervingsproject "Beleidskader Inzetvoorraden F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket". De Letter of Agreement (LOA) is in het derde kwartaal getekend. De verwachting is dat de verplichting van € 52 miljoen toch in 2022 wordt aangegaan.

Daarnaast heeft het verwervingsproject Opleiding & Training Munitie F-35 een opwaartse bijstelling van het budget van € 37 miljoen, vanwege een amendement op een bestaande LOA. Het is de verwachting dat deze LOA in 2022 wordt getekend.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: Realisatiefase

Het budget voor verwerving realisatie is per saldo met € 336,3 miljoen verlaagd. De verlaging van de raming kent een aantal oorzaken.

Ten eerste wordt het budget voor het verwervingsproject MLU Chinook met € 99 miljoen neerwaarts is bijgesteld. Bij het project Apache Remanufacture is het budget met € 72 miljoen neerwaarts bijgesteld. Bij deze projecten zijn de uitgaven doorgeschoven als gevolg van de voortgang van de FMS-case aan de VS-zijde. Dergelijke herfaseringen komen bij grotere FMS-cases vaker voor omdat het goedkeuringsproces meerdere volgtijdelijke stappen moet doorlopen. Beide projecten lopen geen operationele vertragingen op.

Voor het project Male UAV bedraagt de neerwaartse bijstelling € 71 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren doordat de toestellen (voorlopig) niet naar Nederland komen. Door deze latere invoer in Nederland verplaatst de btw-afdracht naar achteren. Tevens is bij het project AH-64D Upgrade het budget met € 17 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is het resultaat van aanpassingen in het betaalschema van de FMS-case waardoorook het budget meeschuift.

Tevens is bij het project Continuatie VIP Transport Capaciteit Defensie het realisatiebudget verlaagd met € 13 miljoen. De oplevering van de Gulfstream was initieel voorzien in 2022 maar is verschoven naar eind februari 2023. Hierdoor verschuiven enkele mijlpalen inclusief de betaling van de btw naar volgend jaar. De prognose voor het project F-16 Instandhouding valt € 14 miljoen lager uit omdat de werkelijke behoefte aan onderdelen lager bleek dan was voorzien. Daardoor is de kasrealisatie in 2022 ook lager. Ook wordt het budget voor 1 Air Traffic Management (1 ATM) naar 2023 overgeheveld (€ 8,5 miljoen).

Als laatste leiden ook in het luchtdomein tekorten aan grondstoffen en microchips tot langere levertijden. Dit vertraagt de realisatie van projecten.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

909.935

959.738

65.710

‒ 122.487

902.961

      

Uitgaven

949.302

897.183

‒ 29.893

‒ 6.231

861.059

waarvan juridisch verplicht

18,8%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

226.878

101.860

‒ 45.129

‒ 56.731

0

Verwerving: realisatie

367.859

499.992

6.968

‒ 93.026

413.934

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding Infrastructuur

480.583

462.805

4.465

‒ 20.145

447.125

      
      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 126.018

‒ 167.474

3.803

163.671

0

      
      

Ontvangsten

25.599

25.940

0

‒ 3.200

22.740

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting de verplichtingen

Het verplichtingenbudget is per saldo met € 56,8 miljoen gedaald. Aan de individuele vastgoedprojecten is een bedrag van € 35 miljoen aan prijsbijstelling toegekend, maar het aangaan van een aantal verplichtingen vindt niet plaats in 2022 maar in latere jaren. Dit betreft onder andere de verplichting voor het jaarlijkse instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) en de verplichting voor vastgoedprojecten legering defensiebreed (€ 15 miljoen). Ook het project aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 15 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 14,6 miljoen) en een aantal kleinere projecten (€ 21,2 miljoen) worden naar beneden bijgesteld.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

Naar verwachting zal de realisatie in 2022 € 86,1 miljoen lager uitkomen. De realisatie van een aantal projecten is verschoven van 2022 naar latere jaren. Dit betreft onder andere de projecten aanpassingen vastgoed als gevolg van gewijzigde regelgeving (€ 47 miljoen), revitalisering Bernhardkazerne (€ 14 miljoen), bouwtechnische verbetering brandveiligheid (€ 12 miljoen), legering defensiebreed (€ 10 miljoen), schietfaciliteiten (€ 10 miljoen), het landelijk opleidings- en kenniscentrum KMAR (€ 6,3 miljoen) en diverse kleinere aanpassingen bij een veelvoud aan projecten (per saldo € 32,8 miljoen). Daar staat een versnelling tegenover van het project Datacenter (€ 11 miljoen). Aangezien verplichtingen eerder aangegaan worden en de uitgaven hiervan later en soms zelfs in een ander jaar volgen, kunnen mutaties in uitgaven- en verplichtingenbudgetten van elkaar afwijken.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 15,7 miljoen gedaald. Als gevolg van beperkte capaciteit bij het Rijksvastgoedbedrijf wordt een deel van het instandhoudingsbudget (€ 26 miljoen) in 2023 gerealiseerd. Het instandhoudingsbudget van de KMar is daarnaast met € 6 miljoen gestegen, voornamelijk als gevolg van instandhoudingsuitgaven in het kader van de implementatie van het Entry & Exit System (EES) en de oprichting van ENU (European travel information and authorisation system (ETIAS) National Unit). Het betreft uitgaven voor maritieme grensdoorlaatposten en huisvesting van personeel. Tevens is het instandhoudingsbudget van de luchtmacht opgehoogd (€ 4,4 miljoen) voor met name uitgaven voor dieptereiniging van hangaars.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

784.361

1.277.607

‒ 219.510

63.918

1.122.015

      

Uitgaven

887.011

921.270

‒ 156.846

‒ 21.714

742.710

waarvan juridisch verplicht

39,7%

   

100,0%

      

Verwerving

     

Opdrachten

     

Verwerving: voorbereidingsfase

425.475

412.494

‒ 249.250

‒ 163.244

0

Verwerving: realisatie

347.762

538.878

95.321

‒ 262.515

371.684

      

Instandhouding

     

Opdrachten

     

Instandhouding IT

398.866

368.551

‒ 3.736

6.211

371.026

      
      

Over-/ onderprogrammering

     

Fonds

     

Fonds

‒ 285.092

‒ 398.653

819

397.834

0

      
      

Ontvangsten

16.769

16.769

0

‒ 3.000

13.769

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 153,6 miljoen neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling betreft een optelling van meerdere bijstellingen van projecten in voorbereidingsfase.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Naar verwachting worden geen projecten in voorbereiding meer in 2022 gerealiseerd en daarom wordt de raming van de uitgaven voor alle projecten in deze fase in het geheel neerwaarts bijgesteld. Dit budget wordt doorgeschoven.

Verwerving: realisatie

De neerwaartse bijstelling van € 182 miljoen op verwerving realisatie heeft meerdere oorzaken. Voor een aantal projecten vinden de uitgaven in latere jaren plaats, Daarnaast is momenteel de verstoring nog steeds zichtbaar in de logistieke keten op de wereldmarkt, waardoor een tekort aan computerchips is. Leveringen die dit jaar nog gepland staan zijn hierdoor vertraagd. Ook is het werven van voldoende gekwalificeerd personeel een uitdaging, waardoor het uitvoeren van alle opdrachten op een later moment plaatsvindt.

Over-/ onderprogrammering

Met de actualisatie van de uitgaven voor de projecten op dit artikel zijn de uitgaven aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer.

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

0

0

0

0

0

      
      

Ontvangsten

5.270.312

5.573.486

‒ 849.426

116.079

4.840.139

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

Artikel 8 Overige Uitgaven en Ontvangsten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Uitgaven

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Nader te wijzen uitgaven

     

Fonds

0

173.725

‒ 173.725

0

0

      

Ontvangsten

0

577.406

0

0

577.406

Op dit artikel worden de overige uitgaven en ontvangsten opgenomen. Het betreft hoofdzakelijk uitgaven en/of ontvangsten die op een later moment worden toebedeeld aan de beleidsartikelen. Een voorbeeld hiervan is de loon- en prijsbijstelling, die nog moet worden verdeeld over de afzonderlijke artikelen.

Toelichting op de verplichtingen

Het totaal aan verplichtingen dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dat betekent dat de verplichtingen die hiermee samenhangen ook worden overgeboekt naar de betreffende beleidartikelen.

Toelichting op de uitgaven

Het totaal aan uitgaven dat op dit artikel werd aangehouden, betrof uitgekeerde prijsbijstelling. Deze prijsbijstelling is verdeeld over de beleidsartikelen. Dit betekent dat de uitgaven worden overgeboekt.

Licence