Base description which applies to whole site

5.1 Agentschap DUO

In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel 28 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)Mutaties2e suppletoirebegroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaalgeraamd

Baten

    

Omzet moederdepartement

269.766

40.348

25.561

335.675

Omzet overige departementen

78.724

0

‒ 4.393

74.331

Omzet derden

4.930

0

881

5.811

Rentebaten

0

0

 

0

Vrijval voorzieningen

 

0

0

 

0

Bijzondere baten

0

0

 

0

Totaal baten

353.420

40.348

22.049

415.817

     

Lasten

    

Apparaatskosten

324.495

40.348

21.933

386.776

Personele kosten

229.208

23.687

19.459

272.354

 

Waarvan eigen personeel

191.720

9.036

387

201.143

 

Waarvan externe inhuur

30.386

14.413

15.961

60.760

 

Waarvan overige personele kosten

7.102

238

3.111

10.451

Materiële kosten

95.287

16.661

2.474

114.422

 

Waarvan apparaat ICT

26.335

885

8.786

36.006

 

Waarvan bijdrage aan SSO’s

24.350

818

‒ 2.979

22.189

 

Waarvan overige materiële kosten

44.602

14.958

‒ 3.333

56.227

Rentelasten

 

100

0

‒ 16

84

Afschrijvingskosten

27.225

0

82

27.307

Materieel

13.000

0

‒ 1.531

11.469

 

- waarvan apparaat ICT

12.500

0

‒ 1.531

10.969

 

- waarvan overige materiële afschrijvingskosten

500

0

0

500

Immaterieel

14.225

0

1.613

15.838

Overige lasten

1.500

0

0

1.500

Dotaties voorzieningen

1.500

0

0

1.500

Bijzondere lasten

0

0

0

0

Totaal lasten

353.320

40.348

21.999

415.667

      

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

100

0

50

150

Agentschapdeel Vpb lasten

100

0

0

100

Saldo van baten en lasten

0

0

50

50

Toelichting

Zowel de baten als de lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 22,0 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Per saldo wordt een resultaat van nihil verwacht.

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 25,6 miljoen hoger dan de 1e suppletoire begroting. Dit wordt verklaard door de dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie Noord (€ 5,2 miljoen) en de uitvoering van extra werkzaamheden voor de werkplekdienstverlening ten behoeve van het departement verricht voor het moederdepartement en onder haar vallende diensten (€ 2,3 miljoen). Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening welke per saldo € 2,8 miljoen belopen, zoals de uitvoering van diverse zogenaamde overige taken (zoals digitalisering examens FACET, telefonische bereikbaarheid, uitvoering eindtoets primair onderwijs en de uitvoering van de regeling kwijtschelden schulden gedupeerden kinderopvangtoeslag). Daarnaast is per saldo € 12,8 miljoen extra besteed aan (beleids-)opdrachten en is € 2,5 miljoen besteed in het kader van Werken aan Uitvoering. De genoemde extra omzet van € 25,6 miljoen wordt voor € 7,4 miljoen gedekt vanuit Artikel 95 (Apparaat kerndepartement). Daarnaast is € 12,4 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het betreffende jaar (balansposten) en de overige € 5,8 miljoen vanuit middelen die reeds beschikbaar waren op de OCW begroting.

Omzet overige departementen en derden

De omzet overige departementen en derden daalt met € 3,5 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting. Het betreft met name een afname van de omzet ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak (€ 3,5 miljoen) en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (€ 0,8 miljoen). Tevens is de omzet vanuit detachering van personeel aan andere overheidsinstellingen afgenomen (€ 0,1 miljoen). Hier staat tegenover een toename van dat de omzet Derden met betrekking tot de examenbijdrage van kandidaten voor de staatsexamens (€ 0,9 miljoen).

Lasten

Apparaatskosten

De kosten van de 2e suppletoire begroting laten eveneens een stijging zien van € 22,0 miljoen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2022. De personele begroting laat een stijging zien van € 19,5 miljoen. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door de algemene loonstijging als gevolg van de nieuw afgesloten collectieve arbeidsovereenkomst. Daarnaast is er sprake van een toename van personele kosten als gevolg van personele inzet op verbetering telefonische bereikbaarheid, uitvoering van het digitaal afnemen van toetsen en examens en de intensivering handhaving studiefinanciering en additionele inzet op (beleids-)opdrachten. De verschuiving tussen eigen personeel en externe inhuur hangt samen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De invulling van vacatures blijft achter waardoor de post externe inhuur sneller toeneemt dan intern personeel. De materiële begroting laat een stijging zien van € 2,4 miljoen, samenhangend met de bovengenoemde uitbreiding van de dienstverlening voor zowel het moederdepartement als voor andere ministeries. De afschrijvingen laten een stijging zien van € 0,1 miljoen samenhangend met de oplopende reeks afschrijvingslasten immaterieel vast actief vanuit de vernieuwing van het ICT-landschap. De rentelasten laten een lichte daling zien ten opzichte van de oorspronkelijke begroting.

Kasstroomoverzicht

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1)Vastgestelde begroting

(2)Mutaties1e suppletoirebegroting

(3)Mutaties2e suppletoirebegroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaalgeraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2021

14.794

  

14.794

 

Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)

353.420

40.348

9.649

403.417

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 324.495

‒ 40.348

‒ 21.933

‒ 386.776

2.

Totaal operationele kasstroom

28.925

0

‒ 12.284

16.641

3a

Totaal investeringen (-/-)

‒ 50.800

‒ 20.900

8.000

‒ 63.700

3b

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

   

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 50.800

‒ 20.900

8.000

‒ 63.700

4a

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

   

0

4b

Eenmalig storting van moederdepartement (+)

   

0

4c

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 14.200

‒ 2.592

0

‒ 16.792

4d

Beroep op leenfaciliteit (+)

38.800

20.900

‒ 8.000

51.700

4.

Totaal financieringskasstroom

24.600

18.308

‒ 8.000

34.908

5.

Rekening courant RHB 31 december 2021 (=1+2+3+4)

17.519

‒ 2.592

‒ 12.284

2.643

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke begroting op basis van de nu voorziene additionele omzet en kosten, rekening houdend met via de balans gereserveerde middelen voor in 2022 doorlopende projecten. Uit het kasstroomoverzicht valt ook af te lezen dat van de investeringen in (im)materiële vaste circa activa € 8,0 miljoen doorschuift naar 2023. Het beroep op de leenfaciliteit is hierop aangepast.

Licence