Base description which applies to whole site

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 27 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

   

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

277.842

354.140

‒ 12.599

‒ 21.049

320.492

       

Uitgaven

277.842

354.140

‒ 2.599

‒ 31.049

320.492

      

Personele uitgaven

217.659

286.812

‒ 3.158

‒ 30.901

252.753

waarvan eigen personeel

207.378

275.250

‒ 3.921

‒ 30.901

240.428

waarvan inhuur externen

6.029

7.184

763

0

7.947

waarvan overige personele uitgaven

4.252

4.378

0

0

4.378

Materiële uitgaven

 

60.183

67.328

559

‒ 1.723

66.164

waarvan ICT

10.170

14.183

‒ 21

‒ 1.590

12.572

waarvan bijdrage aan SSO's

21.155

22.216

0

‒ 132

22.084

waarvan overige materiële uitgaven

28.858

30.929

580

‒ 1

31.508

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

1.575

1.575

       

Ontvangsten

567

567

0

1.575

2.142

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Personele uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 34,1 miljoen verlaagd. De verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • diverse overlopende verplichtingen (€ 13,1 miljoen): enkele programma’s en projecten hebben vertraging opgelopen, onder andere door onzekerheid rond de beschikbare budgetten en door de lange levertijden van meubilair en ICT;

  • een aantal interne overboekingen (€ 5,4 miljoen): het betreft hier voornamelijk overboekingen naar programmageld, zoals de extra middelen voor Kennisveiligheid uit het Coalitieakkoord. Deze waren bij 1e suppletoire begroting geparkeerd op Artikel 95 (Apparaat kerndepartement). Inmiddels is voor 2022 duidelijk welk deel hiervan programma is, en dat is overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid);

  • onderuitputting (€ 15,0 miljoen): onder andere doordat er door de krappe arbeidsmarkt problemen zijn bij het aantrekken van capaciteit. Hierdoor staan vacatures langer open en dat leidt tot onderuitputting op de apparaatskosten.

Materiële uitgaven

Het budget wordt per saldo met € 1,2 miljoen verlaagd.

Begrotingsreserve schatkistbankieren

Het budget voor Begrotingsreserve schatkistbankieren wordt met € 1,6 miljoen verhoogd.

Het ministerie van OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen (schatkistbankieren). Voor het risico dat het ministerie hierdoor loopt, ontvangt het ministerie van OCW een vergoeding (risicopremie). Deze premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de Begrotingsreserve schatkistbankieren.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 1,6 miljoen verhoogd. Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.

Licence