Base description which applies to whole site
+

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 
       
  

2022

2022

2022

2022

2022

  

(1)

(2)

  

(4)=(2+3)

       
 

Verplichtingen

636 000

945 040

125

167 014

1 112 179

       
 

Uitgaven:

     
       
 

Programma-uitgaven totaal

776 880

806 435

125

10 000

816 560

 

waarvan juridisch verplicht

 

91%

  

100%

       

2.1

Voedselzekerheid

328 672

328 672

0

10 000

338 672

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

20 000

18 000

0

‒ 10 000

8 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

38 000

15 500

0

8 500

24 000

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 000

3 000

0

‒ 2 000

1 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

25 327

25 327

0

0

25 327

 

Voedselzekerheid

0

62 396

0

‒ 11 984

50 412

       
 

Opdrachten

     
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

33 000

21 000

0

‒ 9 000

12 000

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

10 000

10 000

0

‒ 9 000

1 000

 

Voedselzekerheid

0

2 200

0

0

2 200

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 245

3 895

0

‒ 1 559

2 336

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Voedselzekerheid

147 650

98 854

0

22 543

121 397

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

5 000

5 000

0

8 000

13 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

18 450

39 500

0

4 000

43 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 000

20 000

0

0

20 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

4 000

0

10 500

14 500

       

2.2

Water

188 619

187 619

0

0

187 619

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Waterbeheer

17 045

27 854

0

‒ 7 800

20 054

 

Drinkwater en sanitatie

24 429

21 174

0

0

21 174

       
 

Opdrachten

     
 

Waterbeheer

0

7 391

0

‒ 4 891

2 500

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

2 000

0

0

2 000

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Waterbeheer

95 050

77 280

0

18 688

95 968

 

Drinkwater en sanitatie

50 095

51 920

0

‒ 5 997

45 923

       
       
       

2.3

Klimaat

259 589

290 144

125

0

290 269

       
 

Subsidies (regelingen)

     
 

Klimaat algemeen

32 400

34 150

0

300

34 450

 

Hernieuwbare energie

35 000

26 000

0

0

26 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

40 000

0

0

40 000

       
 

Bijdrage aan agentschappen

     
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 000

3 320

0

0

3 320

       
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     
 

Contributie IZA/IZT

357

357

0

0

357

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 150

1 705

125

0

1 830

 

Klimaat algemeen

123 540

151 470

0

‒ 300

151 170

 

Hernieuwbare energie

17 000

26 000

0

0

26 000

 

UNEP

7 142

7 142

0

0

7 142

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget bedraagt per saldo EUR 167 miljoen. Deze toename is het gevolg van de per saldo positieve mutaties op artikelonderdelen 2.1 (voedselzekerheid), 2.2 (water) en 2.3 (klimaat).

Voor artikelonderdeel 2.1 (voedselzekerheid) is de per saldo verhoging toe te schrijven aan enerzijds meerjarige verplichtingen in het kader van het uitbannen van honger en ondervoeding met UNICEF en met CARE n.a.v. een subsidietender gericht op weerbaarheid door gezonde diëten. Anderzijds zijn er een aantal nieuwe verplichtingen aangegaan op het gebied van voedselzekerheid waaronder in Ethiopië voor het PSNP V (Ethiopia’s Productive Safety Net Program) programma van de Wereldbank. In het kader van het versterken van kennis & capaciteitsopbouw is daarnaast een nieuwe meerjarige ongeoormerkte verplichting aangegaan met de organisatie CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) en zijn voor het bevorderen van inclusieve, duurzame groei in de agrarische sector een nieuwe verplichting aangegaan met IFAD CRI (International Fund for Agricultural Development – Crisis Response Initiative) en UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Daartegenover staat dat het verplichtingenbudget voor het realiseren van ecologisch houdbare voedselsystemen voor zowel opdrachten als subsidies is verlaagd.

De meest in het oog springende mutaties voor artikelonderdeel 2.2 (water) leiden tot een verhoging van het verplichtingenbudget. Dit zijn enerzijds mutaties op het gebied van drinkwater & sanitatie, waaronder in Mozambique voor een WASH activiteit op Ibo Island in verband met een toestroom van IDP’s (internally displaced persons). Anderzijds zijn dit mutaties in de Palestijnse gebieden voor een tweetal projecten voor het nieuwe WLRI (Water, Land and Road Investment) programma in opvolging van de kamerbrief van 5 januari jl. en in Jemen voor een optopping van reeds aangegane verplichtingen. Daarnaast is de verhoging het gevolg van nieuwe verplichtingen op het gebied van waterbeheer in onder andere Bangladesh voor het Small Scale Water Management Programma met de ADB (African Development Bank).

Voor artikelonderdeel 2.3 (klimaat) is de verlaging van het verplichtingenbudget het gevolg van de uitfasering van het bilaterale programma in Rwanda.

Uitgaven

Mutaties Miljoenennota

Artikelonderdeel 2.3 Klimaat

Er wordt in 2022 op klimaat non-ODA een additionele bijdrage gedaan aan de organisatie IRENA. Vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt hiervoor in 2022 EUR 125.000 overgeheveld naar de BHOS-begroting.

Overige mutaties Tweede suppletoire begroting 2022

Artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid

Het uitgavenbudget voor voedselzekerheid is per saldo met EUR 10 miljoen verhoogd als gevolg van een overheveling van artikelonderdeel 5.2 overig armoedebeleid. Dit betreft een aanvulling van een cash transfer programma in Ethiopië naar aanleiding van de BHOS-beleidsnota «Doen waar Nederland goed in is» zoals toegelicht in het bestedingsvoorstel Sociale Bescherming conform C.W. 3.1. Daarnaast zijn er technische herverdelingen over instrumenten op het gebied van ecologisch houdbare voedselsystemen.

Artikelonderdeel 2.2 Water

Het uitgavenbudget voor water wijzigt niet. Wel zijn er op het gebied van waterbeheer en drinkwater en sanitatie een aantal technische herverdelingen tussen instrumenten die leiden tot de mutaties in tabel 5.

Artikelonderdeel 2.3 Klimaat

Binnen het budget op artikel 2.3 (klimaat) is een extra bijdrage gedaan van EUR 7,5 miljoen voor de operatie rondom de verwaarloosde olieopslagtanker El Safer die voor de kust van Jemen ligt en potentieel kan zorgen voor een olieramp met gigantische humanitaire, ecologische en economische gevolgen. Hiermee is in totaal EUR 15 miljoen bijgedragen aan deze operatie.

Licence