Base description which applies to whole site

Artikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Toegenomen voedselzekerheid; verbeterd waterbeheer, drinkwater, sanitaire voorzieningen en voorlichting over hygiëne; toegenomen weerbaarheid tegen klimaatverandering en tegengaan van klimaatverandering; duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen.

Om deze doelstelling te realiseren, werkt de minister voor BHOS nauw samen met de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De minister is verantwoordelijk voor:

Financieren – De financiering van diverse programma’s en fondsen gericht op duurzame economische ontwikkeling, voedsel- en waterzekerheid, toegang tot hernieuwbare energie, klimaatadaptatie en verduurzaming van grondstofwinning. In toenemende mate wordt ingezet op financiering van programma’s waarin oog is voor de dwarsverbanden die tussen deze mondiale uitdagingen bestaan. Groeiende druk op natuurlijke hulpbronnen dwingt tot verduurzaming en een integrale benadering die synergie tussen de verschillende thema’s bevordert. De programma’s worden uitgevoerd door multilaterale instellingen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, (lokale) overheden, centrale uitvoerders (zoals FMO en RVO), in consultatie en samen werking met andere donoren (waaronder DfID, BMZ, USAID en SIDA) en via publiek-private partnerschappen. – De financiering van verschillende multilaterale en internationale instellingen, die een sleutelrol spelen bij de verzameling van gegevens, analyse en (formulering van de) aanpak van vraagstukken op het gebied van deze thema’s.

Stimuleren – Nadruk op de verduurzaming van de dienstverlening en een integrale benadering die synergie tussen de verschillende thema’s bevordert. – Het stimuleren van een inclusieve benadering met extra aandacht voor vrouwen en jongeren. – Het intensiveren van de samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de private sector gericht op bovengenoemde doelstellingen. – Mobilisatie van private investeringen in klimaatadaptatie en klimaatmitigatie met gebruikmaking van begrotingsmiddelen.

Regisseren – Inzet van Nederlandse deskundigheid en technologie bij het realiseren van de ontwikkelingsdoelstellingen. – Coördinatie, in nauwe samenwerking met de minister van EZK en IenW, van het Nederlandse internationale milieu- en klimaatbeleid.

Klimaat en energieOm een milieuramp door de olieopslagtanker Safer te voorkomen ondersteunde Nederland de VN bij het opzetten van een reddingsoperatie en doneerde in totaal 15 miljoen USD aan UNDP waarmee de eerste fase van de reddingsoperatie gestart kan worden. Met een vrijwillige non-ODA bijdrage van Nederland analyseert het Internationale Hernieuwbare Energie Agentschap IRENA de geopolitieke dimensies van de mondiale energietransitie.

Voedselzekerheid In 2022 zijn volgens planning ondervoede mensen en kleinschalige boer(inn)en ondersteund en is bijgedragen aan de internationale respons op de voedselcrisis. Resultaten behalen (op schaal) blijft een uitdaging, met name in fragiele landen en instabiele landen/regio’s. Internationale coördinatie en goede lokale inbedding zijn hiervoor essentieel.

Water In 2022 hebben 3,8 miljoen mensen duurzame toegang gekregen tot veilig drinkwater en 5,9 miljoen mensen tot verbeterde sanitaire voorzieningen. Hiermee is over 2022 een beter resultaat bereikt dan voorzien. Evenals bij de voedselzekerheidsprogramma’s blijft het behalen van resultaten op schaal in fragiele en instabiele landen en regio’s een uitdaging. Uitvoering via multilaterale organisaties kan in deze landen een uitkomst bieden.

VN waterconferentie 2023De voorbereidingen van Nederland als co-host van de VN 2023 Water Conferentie bleek een uitdaging, vooral in het licht van de veranderde geo-politieke verhoudingen, alsmede de polarisatie en fragmentatie binnen het multilaterale systeem. De uitgangsposities van Nederland en Tajikistan werden overbrugd en gaandeweg ontstond duidelijkheid over de rollen van UNDESA en UN-Water. Om de aandacht van de wereld te vestigen op de groeiende waterproblematiek en de impact die dit heeft op de wereldwijde welvaart en economie, is besloten tot het financieren van een Global Commission on the Economics of Water.

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Realisatie 2022

Vastgestelde begroting 2022

Verschil 2022

 

Verplichtingen

690 998

833 191

901 818

749 142

916 727

636 000

280 727

         
 

Uitgaven:

       
         
 

Programma-uitgaven totaal

710 799

723 347

749 997

757 490

816 870

776 880

39 990

         

2.1

Voedselzekerheid

323 950

336 667

342 282

328 812

340 180

328 672

11 508

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

11 030

6 400

10 748

14 695

10 793

20 000

‒ 9 207

 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

19 710

22 391

43 510

37 642

31 301

38 000

‒ 6 699

 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

1 793

32 485

1 101

2 138

1 862

3 000

‒ 1 138

 

Uitbannen huidige honger en voeding

33 227

18 600

16 058

24 007

31 515

25 327

6 188

 

Voedselzekerheid

   

5 261

42 938

0

42 938

 

Internationaal onderwijsprogramma voedselzekerheid

344

0

     
 

Landenprogramma's voedselzekerheid

41 639

59 117

     
         
 

Opdrachten

       
 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

13 747

0

23 130

20 930

13 422

33 000

‒ 19 578

 

Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen

 

9 250

8 381

1 647

1 549

10 000

‒ 8 451

 

Voedselzekerheid

    

2 523

0

2 523

 

Landenprogramma's voedselzekerheid

7 339

0

     
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

0

0

2 204

1 995

1 973

4 245

‒ 2 272

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

12 434

0

     
 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

 

1 514

     
 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

7 941

1 645

     
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Voedselzekerheid

  

169 573

126 653

127 195

147 650

‒ 20 455

 

Realiseren ecologisch houdbare voedselsystemen

0

1 700

6 730

19 243

0

5 000

‒ 5 000

 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

34 539

27 673

20 152

17 563

41 974

18 450

23 524

 

Kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

21 120

20 400

27 256

42 250

13 415

20 000

‒ 6 585

 

Uitbannen huidige honger en voeding

6 172

9 435

13 439

14 788

19 720

4 000

15 720

 

Landenprogramma's voedselzekerheid

110 915

126 057

     
         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Bevorderen inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector

2 000

0

     
         

2.2

Water

210 602

189 043

196 249

189 997

186 866

188 619

‒ 1 753

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Waterbeheer

25 556

18 361

12 908

16 923

27 530

17 045

10 485

 

Drinkwater en sanitatie

27 327

31 059

43 153

35 502

28 987

24 429

4 558

 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

7 848

12 254

     
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

6 392

7 033

     
         
 

Opdrachten

       
 

Waterbeheer

    

3 114

0

3 114

 

Integraal waterbeheer

1 158

973

     
 

Drinkwater en sanitatie

94

217

     
 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

27 794

16 738

     
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

3 041

1 204

     
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

  

2 676

6 085

4 113

2 000

2 113

 

Integraal waterbeheer

3 059

1507

     
 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

 

376

     
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

 

321

     
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Waterbeheer

29 519

21 441

79 329

63 240

81 914

95 050

‒ 13 136

 

Drinkwater en sanitatie

40 880

25 148

58 183

68 247

41 208

50 095

‒ 8 887

 

(Landenprogramma's) integraal waterbeheer

13 930

23 857

     
 

(Landenprogramma's) drinkwater en sanitatie

24 004

28 554

     
         

2.3

Klimaat

176 247

197 637

211 466

238 681

289 824

259 589

30 235

         
 

Subsidies (regelingen)

       
 

Klimaat algemeen

  

35 903

32 557

29 099

32 400

‒ 3 301

 

Hernieuwbare energie

16 263

17 685

27 549

28 593

16 599

35 000

‒ 18 401

 

Dutch Fund for Climate and Development

  

7 000

35 000

53 000

40 000

13 000

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

21 820

19 646

     
 

Nationaal Klimaatfonds

40 000

40 000

     
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

0

1 105

     
 

Centrale klimaat programma's (non-ODA)

322

463

     
         
 

Opdrachten

       
 

Klimaat algemeen

  

298

614

845

0

845

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

5 566

1 232

     
 

Centrale klimaat programma's (non-ODA)

 

584

     
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

 

157

     
 

Hernieuwbare energie

 

273

     
         
 

Bijdrage aan agentschappen

       
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

  

3 472

3 077

4 858

3 000

1 858

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

 

185

     
 

Hernieuwbare energie

1 386

2 723

     
         
 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

       
 

Contributie IZA/IZT

323

316

305

276

334

357

‒ 23

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 429

693

1 108

1 279

1 138

1 150

‒ 12

 

Klimaat algemeen

  

110 904

113 578

157 085

123 540

33 545

 

Hernieuwbare energie

12 353

22 245

17 785

16 565

19 724

17 000

2 724

 

UNEP

2 142

12 142

7 142

7 142

7 142

7 142

0

 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

18 861

20 489

     
 

Klimaat: algemene vrijwillige en verplichte bijdragen

15 696

35 184

     
 

GEF

37 585

20 900

     
 

Landenprogramma's klimaatbeleid

2 501

273

     
         
 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

       
 

Duurzaam gebruik natuurlijke hulpbronnen en klimaat algemeen

 

1 342

     

Verplichtingen

De verplichtingenrealisatie op artikel 2 (Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat) valt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 EUR 280,7 miljoen hoger uit. Het merendeel hiervan is toegelicht in de eerste en tweede suppletoire begrotingen. Uiteindelijk viel het verplichtingenbudget eind 2022 per saldo lager uit dan voorzien in de tweede suppletoire begroting. Dit komt doordat een aantal verplichtingen op het gebied van water en klimaat uiteindelijk niet in 2022 maar in 2023 zullen worden aangegaan.

Voor het thema voedselzekerheid viel het verplichtingenbudget per saldo hoger uit dan voorzien. Dit betreft dit onder andere een bijdrage aan het International Fund for Agricultural Development (IFAD) voor een programma gericht op landbouwontwikkeling en markttoegang van kleine boeren en boerinnen in plattelandsgebieden. Daarnaast betreft dit een uitbreiding van bestaande activiteiten van Solidaridad en Agriterra in het kader van de huidige voedselcrisis.

Voor het thema water betreft dit een Water, Sanitation and Hygiene (WASH) project gericht op het bereiken van meer duurzaamheid en inclusie in de watersector dat is doorgeschoven naar 2023 in verband met het afwachten van een evaluatie.

Voor het thema klimaat betreft dit onder andere het Africa Adaptation Acceleration Program (AAAP) van de African Development Bank (AfDB) voor het verbeteren van de weerbaarheid tegen de effecten van klimaatverandering. Dit programma is vertraagd om de kwaliteit te waarborgen en zal in 2023 worden gecommitteerd.

Uitgaven

Artikelonderdeel 2.1

De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 2.1 (Voedselzekerheid) valt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 EUR 11,5 miljoen hoger uit. Dit is veroorzaakt door een verhoging van het uitgavenbudget bij de tweede suppletoire begroting. Bij de tweede suppletoire begroting is het toegelichte cash transfer Poverty Safety Network Programma (PSNP) van de Wereldbank in Ethiopië aangevuld. Dit draagt bij aan de per saldo hogere realisatie. Ook is deze toe te schrijven aan de uitbreidingen van activiteiten gericht op het opvangen van de schokken van de voedselcrisis in diverse Afrikaanse landen.

Daarnaast zijn er bij de tweede suppletoire begroting technische herverdelingen over instrumenten toegelicht op het gebied van ecologisch houdbare voedselsystemen. In de uiteindelijke realisatie zijn de uitgaven aan ecologische houdbare voedselsystemen per saldo in beperkte mate lager dan voorzien. Ook de uitgaven voor kennis en capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid en voor bijdragen aan internationale organisaties vallen lager uit. Deze uitgaven zijn enerzijds doorgeschoven naar 2023 ter dekking van verschillende intensiveringen voor het uitbannen van huidige honger en voeding. Anderzijds zijn de per saldo hogere uitgaven het gevolg van het bevorderen van inclusieve en duurzame groei in de agrarische sector om de schokken van de voedselcrisis in Afrika te dempen.

Artikelonderdeel 2.3

De uitgavenrealisatie op artikelonderdeel 2.3 (Klimaat) valt ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 EUR 30,2 miljoen hoger uit. Deze hogere bijdragen zijn zoals reeds toegelicht bij de tweede suppletoire begroting het gevolg van onder andere een extra bijdrage van EUR 15 miljoen voor de operatie rondom de verwaarloosde olieopslagtanker El Safer. Daarnaast is deze hogere realisatie het gevolg van een extra bijdrage van EUR 10 miljoen voor behoud van biodiversiteit via het Global Environment Facility en twee kleinere nieuwe programma’s voor het ondersteunen van klimaatkennis in Afrika en klimaatdiplomatie.

Ook zijn er elk jaar programma’s die langzamer of sneller dan verwacht gaan. Zo is bijvoorbeeld EUR 13 miljoen meer bijgedragen aan het Dutch Fund for Climate and Development (DFCD), omdat na de COVID-19 crisis de ontwikkeling van klimaatprojecten weer versnelt. De EUR 18,4 miljoen lagere uitputting op hernieuwbare energie wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in de opstart van het Regional Off-Grid Electricity-access Program (ROGEP), het energietoegangsprogramma van de Wereldbank in de Sahel regio.

Landenprogramma’s

Zoals aangegeven in de leeswijzer vindt een toelichting op de landenprogramma’s plaats onder de desbetreffende beleidsartikelen.

VoedselzekerheidIn Ethiopië, waar Nederland een belangrijke partner is in het Productive Safety Net Program (PSNP) van de Wereldbank, werd in 2022 deze bijdrage hervat na positieve ontwikkelingen voor humanitaire toegang, een staakt-het-vuren en accountability.

Licence