Base description which applies to whole site

3.2 Beleidsartikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2022

2022

2022

2022

2022

2023

2024

2025

2026

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

636 000

0

636 000

309 040

945 040

59 730

45 500

118 000

81 500

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

776 880

0

776 880

29 555

806 435

74 445

73 445

167 515

168 000

 

waarvan juridisch verplicht

95%

   

91%

    
           

2.1

Voedselzekerheid

328 672

0

328 672

0

328 672

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

20 000

0

20 000

‒ 2 000

18 000

0

0

0

0

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

38 000

0

38 000

‒ 22 500

15 500

‒ 22 500

‒ 22 500

‒ 22 500

‒ 22 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Uitbannen huidige honger en voeding

25 327

0

25 327

0

25 327

0

0

0

0

 

Voedselzekerheid

0

0

0

62 396

62 396

47 572

40 560

35 865

33 990

           
 

Opdrachten

         
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

33 000

0

33 000

‒ 12 000

21 000

‒ 12 450

‒ 11 970

‒ 10 500

‒ 9 500

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Voedselzekerheid

0

0

0

2 200

2 200

1 000

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 245

0

4 245

‒ 350

3 895

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Voedselzekerheid

147 650

0

147 650

‒ 48 796

98 854

‒ 36 122

‒ 28 590

‒ 25 365

‒ 24 490

 

Realiseren Ecologische Houdbare Voedselsystemen

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

18 450

0

18 450

21 050

39 500

22 500

22 500

22 500

22 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

           

2.2

Water

188 619

0

188 619

‒ 1 000

187 619

‒ 1 000

‒ 1 000

‒ 700

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Waterbeheer

17 045

0

17 045

10 809

27 854

8 250

4 621

2 750

2 000

 

Drinkwater en sanitatie

24 429

0

24 429

‒ 3 255

21 174

273

‒ 3 500

‒ 3 200

0

           
 

Opdrachten

         
 

Waterbeheer

0

0

0

7 391

7 391

5 927

4 029

3 000

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Waterbeheer

95 050

0

95 050

‒ 17 770

77 280

‒ 14 750

‒ 6 150

‒ 3 250

‒ 2 000

 

Drinkwater en sanitatie

50 095

0

50 095

1 825

51 920

‒ 700

0

0

0

           

2.3

Klimaat

259 589

0

259 589

30 555

290 144

75 445

74 445

168 215

168 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Klimaat algemeen

32 400

0

32 400

1 750

34 150

1 100

400

0

0

 

Hernieuwbare energie

35 000

0

35 000

‒ 9 000

26 000

‒ 9 000

‒ 9 000

‒ 9 000

‒ 9 000

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

0

40 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 000

0

3 000

320

3 320

400

400

400

400

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Contributie IZA/IZT

357

0

357

0

357

0

0

0

0

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 150

0

1 150

555

1 705

445

445

215

0

 

Klimaat algemeen

123 540

0

123 540

27 930

151 470

73 500

73 200

167 600

167 600

 

Hernieuwbare energie

17 000

0

17 000

9 000

26 000

9 000

9 000

9 000

9 000

 

UNEP

7 142

0

7 142

0

7 142

0

0

0

0

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor beleidsartikel 2 neemt toe vanaf 2022. Dit is in lijn met de verhoging van het uitgavenbudget. Dit is mede mogelijk vanwege de middelen uit het coalitieakkoord Rutte IV die zijn toegekend aan klimaat. Mede daarmee kan gevolg worden gegeven aan de collectieve internationale toezegging om USD 100 miljard per jaar voor klimaatactie in OS-landen beschikbaar te stellen. In 2022 wordt voorts op klimaat non-ODA in 2022 een nieuwe committering aangegaan voor het RVO-programma Klimaat- en Energiediplomatie en een additionele bijdrage gedaan aan de organisatie IRENA. Ook wordt op het thema klimaat een nieuwe verplichting aangegaan op het gebied van hernieuwbare energie in de Sahel en Noord-Afrika.

Op het gebied van de thema’s voedselzekerheid en water worden er voorts in diverse landen verplichtingen aangegaan vanuit het decentrale budget, waaronder in Benin voor een programma van SNV gericht op versterking van voedselzekerheid en agrarische productiviteit in het noorden van dit land, met een focus op klimaatbestendige landbouw en duurzame oogsten. Op het gebied van waterbeheer speelt dit voor diverse verplichtingen waaronder in Bangladesh (UNICEF t.b.v. Rohingya’s), in Egypte (o.a. met de FAO gericht op climate smart agriculture irrigation), in Burkina Faso (een identificatiemissie) en voor programma's in Mali en Niger. Daarnaast worden er ook nieuwe verplichtingen aangegaan op het gebied van integraal waterbeheer voor programma's zoals o.a.: de waterconferentie 2023, het Global Water Security Partnership met de Wereldbank en een bijdrage aan de OMVS (Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal).

Uitgaven

Technische mutaties

BZ werkt in Rijksbreed kader aan een betere aansluiting tussen de financiële systemen enerzijds en de begrotingstabellen anderzijds om zo in het kader van ‘verantwoord begroten’ de financiële inzet op instrumentniveau te presenteren. Dat leidt binnen artikelonderdelen 2.1 en 2.2 tot aanpassingen op instrument- en detailniveau voor de gedecentraliseerde budgetten voedselzekerheid en waterbeheer.

Artikelonderdeel 2.2

Het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 2.2 neemt meerjarig af als gevolg van een meerjarige budgetoverheveling naar artikelonderdeel 4.3 Veiligheid en Rechtsstaatontwikkeling bedoeld als bijdrage aan het multi-thematische programma van VNG-International.

Artikelonderdeel 2.3

Het uitgavenbudget voor artikelonderdeel 2.3 klimaat neemt meerjarig toe. Het budget is meerjarig aangevuld vanuit het verdeelartikel 5.4 in 2023 met EUR 45 miljoen, in 2024 met EUR 44 miljoen en in 2025 en 2026 met EUR 38 miljoen. Daarnaast is vanuit de toegekende middelen van het coalitieakkoord Rutte IV en de daaropvolgende aanvulling vanaf het verdeelartikel 5.4 (zie tabel 8), budget toegekend aan klimaat (EUR 30 miljoen per jaar voor 2022 t/m 2024 en EUR 130 miljoen per jaar vanaf 2025). Hiermee draagt Nederland bij aan de collectieve internationale toezegging om USD 100 miljard per jaar beschikbaar te maken voor klimaatactie in OS-landen. Hiermee dragen we extra bij aan groene-investeringen in Afrika, het tegengaan van ontbossing, versterking van de klimaatweerbaarheid van de meest kwetsbaren en aan multilaterale klimaatfondsen zoals de Global Environment Facility (GEF). Daarnaast wordt er in 2022 op Klimaat non-ODA een nieuwe meerjarige committering aangegaan voor een RVO-programma Klimaat- en Energiediplomatie en wordt een additionele bijdrage gedaan aan de organisatie IRENA.

Licence