Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Verdiepingshoofdstuk

Gelet op het feit dat de uitgaven en ontvangsten gelijk zijn aan elkaar, zijn beide posten in één tabel inzichtelijk gemaakt.

Tabel 11 Uitgaven en ontvangsten beleidsartikel 1 gemeentefonds (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021 (incl. NvW)

33.215.875

32.418.850

31.864.135

31.672.380

31.465.839

0

       

Mutaties ISB's 2021

234.100

0

0

0

0

0

       

Mutaties 1e suppletoire 2021

938.222

130.108

137.322

140.721

141.938

0

       

Extrapolatie 2026

0

0

0

0

0

31.554.694

       

Nieuwe mutaties

418.795

3.048.157

1.369.654

1.367.279

1.364.647

1.362.064

       

waarvan Algemene uitkering

      

1) Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen (covid-19)

60.000

     

2) Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

‒ 15.500

‒ 13.500

‒ 12.000

‒ 11.000

‒ 11.000

‒ 11.000

3) Uitvoering en implementatie Breed offensief

15.503

     

4) Bijzondere bijstand (TONK-regeling) (covid-19)

195.000

     

5) Jeugdzorg

 

1.305.000

    

6) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

 

‒ 27.142

    

7) Accres 2022

 

1.493.059

1.493.059

1.493.059

1.493.059

1.493.059

8) Ruimte onder plafond BCF 2021

215.959

     

9) Bijzondere bijstand (covid-19)

 

15.000

    

10) Gemeentelijk schuldenbeleid (covid-19)

 

30.000

    

11) Re-integratie (covid-19)

 

14.740

    

12) Additionele impuls re-integratie (covid-19)

 

43.438

    

13) Incidenteel schrappen opschalingskorting

 

270.000

    

14) Overige mutaties algemene uitkering

‒ 5.174

10.058

10.058

10.058

10.058

10.058

       

waarvan Integratie-uitkeringen

      

15) Volume ontwikkeling 2022 IU Beschermd wonen

 

30.840

30.840

30.840

30.840

30.840

16) Nacalculatie overheveling ggz naar Wlz

‒ 104.000

‒ 149.000

‒ 149.000

‒ 149.000

‒ 149.000

‒ 149.000

17) Incidentele correctie overheveling ggz naar Wlz

54.000

     

18) Overige mutaties integratie-uitkeringen

‒ 4.394

6.224

‒ 3.303

‒ 6.678

‒ 9.310

‒ 11.893

       

waarvan Decentralisatie-uitkeringen

      

19) Gezond In De Stad

 

19.440

    

20) Overige mutaties decentralisatie-uitkeringen

7.401

0

0

0

0

0

       

waarvan Onderzoeken verdeelsystematiek

      

21) Overige mutaties onderzoeken verdeelsystematiek

0

0

0

0

0

0

       

Stand ontwerpbegroting 2022

34.806.992

35.597.115

33.371.111

33.180.380

32.972.424

32.916.758

Toelichting

De mutaties 1, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 en 17 zijn reeds toegelicht onder Tabel 2 Belangrijkste mutaties in hoofdstuk 2 Beleidsagenda.

2) Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz

Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015. Hiervoor zijn in de Ontwerpbegroting 2020 middelen overgeheveld vanuit het gemeentefonds (Wmo 2015) naar de Wlz. Daarbij zijn VWS en VNG overeengekomen dat op basis van realisatiegegevens nacalculatie plaats vindt. In deze begroting wordt de nacalculatie structureel vanaf 2021 verwerkt. Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de NZa.

3) Uitvoering en implementatie Breed offensief

Het wetsontwerp «Breed offensief» beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Dit wetsontwerp is vanwege de demissionaire status van het kabinet controversieel verklaard. Een deel van de activiteiten is echter niet afhankelijk van een wetswijziging en kan toch worden uitgevoerd.

Voor de implementatie van de voorstellen uit «Breed offensief» heeft het Ministerie van SZW in totaal € 53 mln. aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021. De verdeling van deze middelen vindt plaats via bestuurlijke afspraken met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten € 15,5 mln. voor de implementatie van de onderdelen van «Breed offensief» die géén wetswijziging vereisen en sowieso zullen worden doorgezet.

6) Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

Betreft de bijdrage aan de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank voor de trekkingsrechten Persoonsgebonden budget (PGB) van het gemeentelijke domein. Voor de uitvoeringskosten 2022 is met de VNG overeengekomen om op basis van de begroting 2022 van de SVB een bedrag van € 27,1 mln. uit de algemene uitkering te nemen.

9) Bijzondere bijstand (covid-19)

In 2020 en 2021 zijn door het Kabinet middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het opvangen van de extra toestroom in de bijzondere bijstand. Deze steun wordt gecontinueerd voor 2022.

11) Re-integratie (covid-19)

In 2020 en 2021 zijn eerder middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het op peil houden van de dienstverlening aan bijstandsgerechtigden. Hiermee kunnen zij de hogere instroom in de bijstand opvangen. Deze steun wordt gecontinueerd voor 2022.

19) Gezond In De Stad

Het programma Gezond In De Stad (GIDS) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt met één jaar verlengd tot en met 2022.

Licence