Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4: Decentralisatie-uitkeringen

Tabel 13 Decentralisatie-uitkeringen (bedragen x € 1.000)
 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

       

Aanpak discriminatie en bevorderen samenleven

219

     

Aanpak laaggeletterdheid

5.500

6.050

6.650

7.300

  

Aanpak lerarentekort G4

4.000

     

Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren

256

     

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

13.500

Bevolkingsdaling

11.245

     

Bibliotheekmiddelen

1.000

     

Bodembescherming

16.765

     

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

123.000

     

BRP centralisering inschrijving vergunninghouders

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

4.731

Buurtsportcoaches

75.005

75.005

    

Centrale stemopneming

650

     

Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek)

3.780

3.867

3.956

4.047

4.140

4.235

Crisisdienstverlening

48.460

     

Erfgoed Deal

2.610

     

Faciliteitenbesluit opvangcentra

8.084

     

Geweld hoort nergens thuis

3.600

     

Gezond in de stad

24.042

21.144

    

Handhaving quarantaine (covid-19)

3.000

     

Heroriëntatie zelfstandigen

6.387

     

Jeugd

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

21.700

Jeugd aan zet

3.090

     

Jeugdhulp aan kinderen in een AZC

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

5.100

Kansen voor alle kinderen

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

85.000

Kerkenvisies

2.800

     

Koplopergemeenten cliëntondersteuning

4.628

     

Landelijke voorziening vreemdelingen

16.400

     

LHBTI beleid regenboogsteden

1.343

1.343

    

Maatschappelijke begeleiding

20.830

     

Maatschappelijke opvang

395.057

385.057

385.057

385.057

385.057

385.057

Ondersteunen lokale culturele infrastructuur

149.700

     

Pilots Roma en Sinti

239

     

Programmabureau Sociaal domein

100

     

Regionale Energie Strategieën (RES)

3.098

     

Regionale opgaven

25.500

     

Slavernijverleden

958

958

958

958

  

Uitstapprogramma prostituees

4.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Veilige steden

391

     

Veiligheidshuizen

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

7.699

Verkiezingen 2021

22.035

     

Versterken lokale werkgelegenheid Groningen

1.130

     

Versterking arbeidsmarktregio's

13.756

14.541

14.541

14.541

13.951

13.951

Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

3.825

3.825

3.825

3.825

  

Voorschoolse voorziening peuters

35.100

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Vrouwenopvang

215.455

210.728

210.728

210.728

210.728

210.728

VTH-taken

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

46.700

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2020

10.094

     
       

Stand ontwerpbegroting 2022

1.451.562

939.948

843.145

843.886

831.306

831.401

In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.

In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.

De voormalige decentralisatie-uitkeringen Groeiopgave Almere, Landelijke functies opvang en Scholenprogramma Groningen voldeden niet aan de vereisten van beleids- en bestedingsvrijheid, zoals opgenomen in de Financiële-verhoudingswet. Deze decentralisatie-uitkeringen zijn daarom met ingang van 2021 omgezet in een specifieke-uitkering ten laste van de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van BZK, VWS en OCW.

Licence