Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 2: Moties en toezeggingen

Tabel 14 Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Omschrijving van de motie

Vindplaats

Stand van zaken

De motie-Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo (Kamerstukken II 2020/21 35 570 I, nr. 8)

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 4 maart 2021, mede namens de Minister-President, de Kamer geinformeerd en de beschikbare onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo aan de Kamer verstrekt (Kamerstukken II 2020/21 35 570 I, nr. 14).

Tabel 15 Door bewindslieden gedane toezeggingen

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

Het kabinet zal de motie-Sneller/Kuiken over een periodieke toetsing van de B-component (Kamerstukken II 2020/21 35 470 I, nr. 8) uitvoeren. Hierover volgt voor het einde van dit jaar een uitgebreide brief.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

De brief is in voorbereiding.

In de brief zal het kabinet ook een reactie geven op vragen van de Kamer over evalueren van het indexatiemechanisme in de A-component.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

De brief is in voorbereiding.

De resultaten van het onderzoek door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) naar verduurzamings-mogelijkheden rondom Paleis Huis ten Bosch worden in de loop van 2021 verwacht.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

Het onderzoek door het RVB naar verduurzamingsmogelijkheden rondom Paleis Huis ten Bosch bevindt zich in de afrondende fase.

Het is gebleken dat het niet rendabel is om zonnepanelen te plaatsen op Paleis Noordeinde. Het RVB onderzoekt verder nog de mogelijkheden voor zonnepanelen op de Koninklijke Stallen en Noordeinde 66.

Begrotingsbehandeling 2021, 7 oktober 2020

De onderzoeken lopen of worden in het najaar van 2021 opgestart vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden aan het dak en Veilig Werken Op Hoogte.

Licence