Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Belangrijkste beleidsmatige mutaties

Uitgaven Koninkrijksrelaties

Tabel 4 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

 

85.946

90.275

90.274

106.893

106.893

Mutatie Nota van Wijziging 2021

 

141.100

237.100

50.800

51.100

56.800

Mutatie amendement 2021

 

        

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

 

284.783

22.900

14.400

14.100

14.400

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

 

432.253

864

17.018

4.058

558

Extrapolatie

 

177.824

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Landspakket: Detentie vastgoed

1

‒ 10.000

10.000

0

0

0

0

2) Recherche Samenwerkingsteam (RST)

1

0

0

0

‒ 17.606

0

0

3) Versterking grenstoezicht in het Caribisch gebied

1

0

‒ 1.000

‒ 1.800

‒ 3.500

0

0

4) Landspakket: Bedrijfssteun Curaçao

4

‒ 20.000

20.000

0

0

0

0

5) Landspakket: Onderwijshuisvesting

4

‒ 4.500

0

0

4.500

0

0

6) Bijdrage voor openbare lichamen Sint Eustatius en Saba

4

1.663

0

0

0

0

0

7) Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

4

‒ 607

‒ 607

0

0

0

0

8) Wisselkoers leningen

5

‒ 3.235

3.455

0

0

0

0

9) Wisselkoers BES-fonds

7

791

‒ 7.119

0

0

0

0

Overige mutaties

 

‒ 319

430

16

16

16

843

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

907.875

376.298

170.708

159.561

178.667

178.667

Toelichting

1. Landspakket: Detentie vastgoed

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2022.

2. Recherche Samenwerkingsteam (RST)

Op basis van het Mandaatbesluit beheer recherchesamenwerkingsteam 2020 wordt het Recherche Samenwerkingsteam aangestuurd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De financiering dient zodoende ook door dit ministerie te gebeuren. Hiervoor worden de middelen voor het jaar 2024 overgeheveld van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) naar het begrotingshoofdstuk Justitie en Veiligheid (VI).

3. Versterking grenstoezicht in het Caribisch gebied

Op 18 februari is het Protocol inzake de Versterking grenstoezicht in de Caribische landen van het Koninkrijk gepubliceerd (Kamerstukken II, 2020/21, 35570 IV, nr. 33). Om ervoor te zorgen dat de Kustwacht Caribisch gebied de hierin genoemde beleidseffecten kan bereiken zijn additionele middelen nodig. Daarom is afgesproken dat de benodigde middelen worden overgeheveld van begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) naar begrotingshoofdstuk Defensie (X).

4. Landspakket: Bedrijfssteun Curaçao

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Vanwege vertraging in de onderhandelingen komen deze middelen niet meer tot besteding in 2021 en schuiven ze door naar 2022.

5. Landspakket: Onderwijshuisvesting

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curaçao zijn middelen gereserveerd voor investeringen in de onderwijshuisvesting. Vanwege vertraging in het opstellen van een plan van aanpak, verdeling van middelen en vervolgens de aanbesteding worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2024.

6. Bijdrage voor openbare lichamen Sint Eustatius en Saba

Dit bedrag is afkomstig van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën van de met als doel de versterking van het ambtelijk apparaat goed bestuur en financieel beheer te bevorderen op Sint Eustatius en Saba.

7. Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Voor de oprichting van het Caribisch orgaan hervorming en ontwikkeling (COHO) is personele capaciteit nodig binnen het Ministerie van BZK. Dit is onder andere nodig voor het opdrachtgeverschap van het COHO, juridische capaciteit en het uitvoeren van werkzaamheden rondom de detentie Sint Maarten. Hiervoor worden middelen overgeheveld van het begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) naar het begrotingshoofdstuk BZK (VII).

8. Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt in 2021 een wisselkoerstegenvaller en in 2022 een wisselkoersmeevaller op de renteontvangsten over de uitstaande leningen verwacht. De compensatie hiervoor komt uit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

9. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoersmeevaller in 2021 en een tegenvaller in 2022. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

Ontvangsten Koninkrijksrelaties

Tabel 5 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021 (inclusief NvW)

 

37.896

31.133

31.068

30.950

30.950

Mutatie Nota van Wijziging 2021

 

0

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

       
        

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

 

0

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

 

0

0

0

0

0

Extrapolatie

 

30.950

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Terugvordering subsidie Bonaire International Airport

4

502

0

0

0

0

0

2) Wisselkoers

5

‒ 3.235

3.455

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

35.163

34.588

31.068

30.950

30.950

30.950

Toelichting

1. Terugvordering subsidie Bonaire International Airport

Op 27 mei heeft het kabinet heeft besloten gemeenten te compenseren voor extra uitgaven en inkomstenderving in het kader van de coronapandemie over het gehele kalenderjaar 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 314). De inkomstenderving bij Bonaire International Airport (BIA) is naar schatting USD 4 mln. Hierbij wordt in mindering gebracht een deel van het bedrag dat in 2020 als coronasubsidie is verstrekt aan BIA (USD 0,6 mln.), welke naar verwachting te veel is verstrekt. Deze terugvordering wordt weer toegevoegd aan het budget voor de subsidie van 2021.

2. Wisselkoers leningen

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoersmeevaller wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Uitgaven BES-fonds

Tabel 6 Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021

 

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Mutatie Nota van Wijziging 2021

 

324

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

 

        

Mutatie eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021

 

3.397

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

 

6.713

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Extrapolatie

 

35.272

        

Belangrijkste mutaties

       

1) Wisselkoers BES-fonds

1

‒ 791

7.119

0

0

0

0

2) Eilandelijk beleid

1

500

0

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

57.544

42.390

35.272

35.272

35.272

35.272

Toelichting

1. Wisselkoers BES-fonds

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er sprake van een wisselkoersmeevaller in 2021 en een tegenvaller in 2022. Dit wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

2. Eilandelijk beleid

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het derde kwartaal 2021. De uitvoering wordt overgelaten aan het oordeel van de openbare lichamen, die de gelden naar eigen inzicht kunnen aanwenden, enkel binnen de begrenzing dat eilandelijk inkomensbeleid is uitgesloten. De middelen worden derhalve verstrekt via de vrije uitkering.

Ontvangsten BES-fonds

Tabel 7 Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties t.o.v. vorig jaar (bedragen x € 1.000)
 

Art.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Stand ontwerpbegroting 2021 (inclusief NvW)

 

47.401

35.371

35.372

35.372

35.372

Mutatie Nota van Wijziging 2021

 

324

0

0

0

0

Mutatie amendement 2021

 

        

Stand vastgestelde begroting 2021 (na eerste en tweede incidentele suppletoire begroting)

 

3.397

0

0

0

0

Mutatie eerste suppletoire begroting 2021

 

6.713

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Extrapolatie

 

35.272

        

Belangrijkste mutaties

 

0

0

0

0

0

0

1) Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

1

‒ 291

7.119

0

0

0

0

        

Overige mutaties

 

0

0

0

0

0

0

        

Stand ontwerpbegroting 2022

 

57.544

42.390

35.272

35.272

35.272

35.272

Toelichting

1. Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Op basis van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) dienen de uitgaven en ontvangsten over ieder uitkeringsjaar voor het BES-fonds gelijk te zijn. Ten behoeve van de dekking van deze uitgaven is een post ontvangsten geraamd. De voeding van het BES-fonds is direct afkomstig uit de belastingontvangsten van het Rijk.

Licence