Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 9: Overzicht renteloze leningen Caribisch Nederland

Volgens lid 4 van artikel 89 van de Wet FinBES stelt de Ministerraad jaarlijks vast welk bedrag ieder van de openbare lichamen verschuldigd is aan aflossing van de renteloze leningen. De tot op heden aan Caribisch Nederland verstrekte renteloze leningen zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 45 Overzicht reeds aangegane leningen aan Caribisch Nederland (bedragen x USD 1 mln.)

Openbaar Lichaam

Leningverstrekkend departement

Onderwerp

Oorspronkelijke omvang lening

Looptijd lening

Af te lossen in 2021

Af te lossen in 2022

Openstaand ultimo 2022

Bonaire

OCW

Onderwijshuisvesting

25,0

2013-2037

1,0

1,0

15,1

Sint Eustasius

OCW

Onderwijshuisvesting

4,4

2013-2034

0,2

0,2

2,4

Saba

I&W

Infrastructuur

2,5

2015-2026

0,3

0,3

1,0

        

Totaal Caribisch Nederland

  

31,9

 

1,5

1,5

18,5

Onderwijshuisvesting

Met elk van de eilanden zijn door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat alle scholen kunnen beschikken over fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Dat is een randvoorwaarde voor het realiseren van de basis onderwijskwaliteit. In 2013 zijn renteloze leningen door het Ministerie van OCW aan elk van de drie eilanden verstrekt zodat de openbare lichamen de grote achterstanden in de huisvesting van het onderwijs op de BES-eilanden op korte termijn weg kunnen werken. De leningen voor Bonaire en Sint Eustatius hebben een looptijd van respectievelijk 24 jaar en 21 jaar, met een resterende looptijd van respectievelijk 16 en 13 jaar. De lening die was verstrekt aan Saba liep in 2020 af.

Infrastructuur Saba

In 2015 is door het toenmalige Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) een renteloze lening verstrekt aan Saba voor urgente infrastructurele werkzaamheden. Deze lening heeft een looptijd van 11 jaar waarvan nog vijf jaar resteren.

Licence