Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 8: Overzicht eilandelijke inkomsten

Net als bij de begroting van het gemeentefonds, verstrekt het kabinet jaarlijks een overzicht van de ontwikkeling van de opbrengsten uit lokale heffingen als bijlage bij de begroting van het BES-fonds. De in dit overzicht gebruikte gegevens zijn afkomstig van de door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurde begrotingen en jaarverslagen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De lokale heffingen worden vastgesteld door de openbare lichamen. De afweging en de verantwoording over de hoogte van de tarieven vindt plaats in de eilandraden. De doorberekening van de rechten, de rioolheffing en de reinigingsheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Het bedrag van de inkomsten voor de openbare lichamen kan fluctueren, zoals dat ook bij Europees-Nederlandse gemeenten het geval is.

De tabellen bevatten een overzicht van de opbrengsten van de lokale heffingen van de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit is op basis van de meest recent ingediende en vastgestelde eilandelijke begrotingen en jaarverslagen. In de tabellen is te zien dat de Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aanmerkelijk van elkaar verschillen voor wat betreft de samenstelling van de eigen belastingen.

Tabel 42 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Bonaire (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

2017

2018

2019

2020

2021

Motorrijtuigenbelasting

3.078.716

4.239.441

4.496.878

4.362.661

4.500.000

Toeristenbelasting

2.057.014

2.329.639

5.868.021

1.617.594

2.000.000

Verhuurautobelasting

651.501

1.971.202

244.797

719.440

350.000

Erfpachten en huur

2.866.117

3.281.951

3.058.015

2.827.151

3.205.300

Reinigingsrechten

1.338.047

1.386.532

1.386.000

1.386.000

1.400.000

Leges en retributies

2.730.521

3.002.435

1.945.627

552.204

1.999.700

Havenbelasting

1.719.985

2.496.246

937.290

599.648

600.000

Grondbelasting

1.555.254

1.538.687

1.546.514

1.512.960

1.800.000

Opcenten op de Vastgoedbelasting

715.209

732.204

1.036.341

2.108.829

1.410.000

Precariorechten

437.876

470.113

467.415

488.150

445.000

Cruisepax

809.168

786.484

1.000.356

372.224

500.000

Diverse opbrengsten

0

2.093.714

0

‒ 1.197.7221

0

      

Totaal

17.959.408

24.328.648

21.987.254

15.349.139

18.210.000

1

Diverse opbrengsten 2020 betreft een dotatie voorziening dubieuze debiteuren, diverse afboekingen Belastingdienst Caribisch Nederland, diverse terugstortingen en verminderingen, openbare verkoop en diverse afboekingen in verband met jaarrekening, inclusief vijval inhoudingen t/m 2019 - pensioen gezagdragers.

Tabel 43 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Sint Eustatius (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie

Begroot

 

20171

20181

20191

20202

2021

Motorrijtuigenbelastingen

408.407

489.073

397.630

434.350

401.797

Afvalstoffenheffingbelasting

  

300.947

300.000

420.059

Toeristenbelasting

  

116.512

60.000

133.019

Onroerend goed exploitatie

86.167

93.485

365.223

249.958

299.242

Luchthaven

409.542

494.846

452.349

184.000

268.371

Zeehaven

2.318.550

2.312.568

2.510.297

2.156.811

2.230.632

Leges

106.969

101.186

81.094

98.514

114.949

Vergunningen

129.537

139.959

236.172

195.178

327.037

Overige opbrengsten

103.671

121.594

95.632

155.835

181.833

      

Totaal

3.562.843

3.752.711

4.555.856

3.834.646

4.376.939

1

De lokale heffingen worden in de jaarrekeningen niet uitgesplitst en kunnen als zodanig niet uit de jaarrekeningen worden herleid. De realisatiecijfers voor 2017 zijn derhalve afkomstig uit de begroting 2019, de realisatiecijfers voor 2018 uit de begroting 2020 en de realisatiecijfers voor 2019 uit de begroting 2021. De cijfers voor 2020 zijn de voorlopige cijfers uit de begroting 2021. De motorrijtuigenbelasting, afvalstoffenheffing en afvalstoffenheffing zijn in de begroting 2019 en 2020 opgenomen in één post. Een verdere uitsplitsing van deze bedragen is derhalve niet mogelijk in de jaren 2017 en 2018.

2

De gecontroleerde jaarrekening van 2020 is nog niet door Sint Eustatius beschikbaar gesteld aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De cijfers voor 2020 zijn afkomstig uit de vastgestelde begroting 2021, daarin zijn de middels een begrotingswijziging aangepaste cijfers voor 2020 opgenomen.

Vanaf begrotingsjaar 2019 is de indeling bij Sint Eustatius verfijnd.

Tabel 44 Overzicht opbrengsten lokale heffingen Saba (bedragen x USD 1.000)

Lokale heffingen

Realisatie1

Begroot

 

2017

2018

2019

2020

2021

Motorrijtuigbelasting

144.405

151.917

153.818

157.992

155.000

Havengelden

96.771

123.418

106.476

22.216

37.500

Erfpacht/Verhuur

83.482

81.507

80.487

38.188

44.500

Logeerbelasting

51.890

64.187

143.657

33.918

22.500

Kinderopvang

62.182

72.004

77.437

65.232

78.000

Luchthaventoeslag en landingsgelden

136.526

143.401

158.306

54.774

78.000

Afvalstoffenheffing

136.564

136.996

138.218

139.318

138.500

Burgerzaken

45.911

45.563

27.857

21.743

23.000

Verklaring omtrent gedrag

3.820

3.030

2.352

18.362

10.000

Bouwleges

2.550

5.500

4.000

10.000

8.000

Vervoer Studenten

15.980

12.160

3.900

1.800

5.000

Rijbewijzen

13.964

17.070

16.423

14.318

17.000

Handel en Industrie

71.009

70.421

75.142

63.996

74.000

Horecavergunningen

82.415

81.005

76.815

42.151

24.600

Verkoop zaden

2.368

4.708

4.040

5.537

11.500

Watervoorzieningen

0

0

0

0

320.000

      

Totaal

949.837

1.012.887

1.068.928

689.545

1.047.100

1

Afwijkingen worden veroorzaakt door afrondingsverschillen.

Licence